2015

 • IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Bajka, baśń, legenda, mit- magiczny pierwiastek utworu. Referat: Magiczne bajki Stanisława Dzikowskiego, Kemerów 4-5 czerwca 2015 oraz Olsztyn 12-13 czerwca 2015.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Między pamięcią a projektem przyszłości. Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918. Wydział Nauk Humanistycznych (Katedra Modernizmu Polskiego) UKSW w Warszawie oraz Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: I wojna światowa w pismach Stanisława Dzikowskiego, 23-24 marca 2015.
 • Konferencja naukowa pracowników i doktorantów Katedry Literatury Modernizmu KUL: Między powinnością a marzeniem. Pisarze drugiej połowy XIX i początku XX wieku wobec przemian społeczno-kulturowych. Referat: Wielka wojna w literackim doświadczeniu S. Dzikowskiego, 27 czerwca 2015.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Literatura polska i  życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach współczesnej Ukrainy. Referat: Między projektem a realizacją. O inicjatywach wydawniczych fundacji Macierzy Polskiej we Lwowie. 26-27 listopada 2015.

 

2014

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-⁠1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej. Wydział Nauk Humanistycznych (Katedra Modernizmu Polskiego) UKSW w Warszawie. Referat: Jan Augustynowicz i I wojna światowa, 15 maja 2014.
 • Konferencja naukowa pracowników i doktorantów Katedry Literatury Modernizmu KUL: Praktyka pisania - odsłony życia. Z problemów literatury polskiej 1863-1918. Referat: Meandry pamięci i doświadczenia. Kilka uwag o Kuszeniu szatana Jerzego Żuławskiego, 20 września 2014.
 • Sesja międzynarodowa: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Referat: Macierz Polska we Lwowie - zarys historii instytucji, 5 grudnia 2014.

 

2013

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka. Sekcja VII: Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie – przeszłość i teraźniejszość, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. Referat: „Trzeba czasem dogodzić i płochym żądaniom publiczności i w cukierku zamknąć zbawienne lekarstwo”. O współpracy Adama Pługa z warszawskimi pismami dla dzieci i młodzieży. 19-20 listopada 2013.
 • Sesja międzynarodowa: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Referat: Wydawnictwa Macierzy Polskiej we Lwowie, 29 listopada 2013.

 

2012

 • Wykład otwarty: Jana Ludwika Popławskiego myśli o literaturze i sztuce. Klub Inteligencji Katolickiej, Lublin, 17 kwietnia 2012.
 • Międzynarodowe Seminarium Komparatystyczne: Doświadczenie świata w literaturach słowiańskich epoki modernizmu, Siedlce (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). Referat: Światy zapamiętane – modernistyczne doświadczenia Jerzego Żuławskiego, 26-27 września 2012 roku.
 • Sesja międzynarodowa: Literatura polska i życie kulturalno-literackie Polaków od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, Lublin, 6 grudnia 2012. Referat: Macierz Polska w świetle korespondencji Władysława Bełzy zdeponowanej w Bibliotece Ossolineum.

 

2011   

 • Panel dyskusyjny: „Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne”. Aktualności,  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Motta Orzeszkowej i Konopnickiej, 3 marca 2011.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Niedoczytani, niedoczytane... Zapomniane postacie polskiej literatury lat 1863-1914, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat: Adam Pług jako nieoficjalny kronikarz życia Warszawy drugiej połowy XIX wieku, 3-4 listopada 2011.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Taniec w literaturze polskiej, Uniwersytet Gdański. Referat: Taniec jako klucz do dziejów kultury europejskiej w ujęciu Stanisława Dzikowskiego, 25 listopada 2011.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, Katedra Kulturoznawstwa KUL. Referat: Z pamiętnika W. Reymonta – prawdziwe porachunki ze złudzeniami Młodej Polski, 14 grudnia 2011.

 

 2010

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziewiętnastowieczne edycje – dziewiętnastowieczni edytorzy; Zakład Edytorstwa i Tekstologii Dzieł Literackich, Instytut Literatury Polskiej UMK oraz Wydawnictwo Naukowe UMK. Referat: Pasja czy misja? O edytorskich przedsięwzięciach Adama Pługa, 7-9 października 2010.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2016, godz. 15:46 - Urszula Jańczyk