Adiunkt w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Językoznawstwa.

Tematyka zainteresowań naukowych i badawczych:

- pojęcie dyskursu, w szczególności dyskurs edukacyjny i szkolny,

- wypowiedzi pisemne osób uczących się języków obcych,

- argumentacja

Kontakt

anna.kucharska@kul.pl


 • miniatorstwo
 • ikonografia prawna
 • kaligrafia
 • pielgrzymi do Santiago de Compostela
 • bibliofilstwo
 • rękopisy iluminowane
 • historia druku
 • historia grafiki książkowej
 • historia sztuki
 • bibliologia

 • językoznawstwo
 • historia języka angielskiego
 • tutoring
 • nowoczesne metody uczenia
 • językoznawstwo
 • tutoring

 • twórczość Wisławy Szymborskiej
 • twórczość Józefa Czapskiego
 • krytyka literacka w dwudziestoleciu międzywojennym
 • doświadczenie religijne w literaturze - sposoby jego opisu, motywy sakralne
 • metodologia badań nad sacrum w literaturze współczesnej
 • literaturoznawstwo

 • historia Polski
 • historia Polski XX i XXI wieku
 • historia Kościoła w Polsce
 • dydaktyka historii
 • archiwistyka

 • język polski, jego historia i współczesność
 • języki słowiańskie (ukraiński, rosyjski, kaszubski)
 • kontakty językowe, w szczególności polsko-ukraińskie kontakty językowe
 • nauczanie języka polskiego jako obcego
 • język polski, jego historia i współczesność
 • języki słowiańskie
 • kultura języka polskiego
 • język i religia, język w życiu religijnym
 • języki mniejszości narodowych
 • kontakty językowe
 • język a kultura

 • Eseistyka współczesna
 • związki literatury z historią
 • diarystyka
 • literatura po roku 1989
 • blogosfera
 • literatura współczesna
 • życie literackie
 • związki literatury z historią

 • historia
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo
 • politologia
 • religia na obszarze euroazjatyckim
 • polityka

 • historia instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem organów na terenie południowej Polski
 • polska kultura muzyczna od rozbiorów do końca II wojny światowej
 • historia wojskowości w okresie późnego średniowiecza i renesansu
 • Wojsko Polskie w latach 1918-1945
 • broń i barwa w perspektywie historycznej
 • polski dwór królewski w okresie renesansu
 • historia muzyki
 • historia wojskowości
 • rekonstrukcja historyczna, gry planszowe i inne, alternatywne metody popularyzacji wiedzy o historii.

 • literatura, religia i filozofia starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem religii orfickiej
 • badania nad papirusami ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii i technik multispektralnych używanych przy odczyty
 • badania paleograficzne, w tym opracowanie nowatorskiego projektu nad greckimi manuskryptami w Polsce
 • amplifikacja Studiów Klasycznych w ekonomii, zarządzaniu i polityce (opracowanie projektów z zakresu zarządzania na podstawie p
 • literatura, filozofia i religia starożytnej Grecji
 • współpraca nauki z biznesem
 • papirologia
 • paleografia

 • język sportu ze szczególnym uwzględnieniem języka komentatorów sportowych (relacja radiowa, komentarz telewizyjny)
 • onomastyka
 • etymologia nazw geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego
 • język sportu
 • nazwy własne

 • politologia historyczna (relacje kościoły-państwo w XVI-XVIII w.)
 • historia Kościoła w Polsce
 • parlamentaryzm i administracja w Polsce w X-XXI w.
 • historia
 • historia Kościoła
 • historia samorządu

 • tradycja łacińska i bizantyńska w sztuce Półwyspu Apenińskiego
 • ikonografia porównawcza starożytna i średniowieczna
 • Późny Antyk
 • elementy kulturowe i historia sztuki na lekcji języka włoskiego jako obcego
 • nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne
 • tutoring
 • nauczanie online
 • historia sztuki starożytnej i średniowiecznej
 • akwizycja i dydaktyka języków
 • nowoczesne metody dydaktyczne (w tym tutoring oraz nauczanie online)
 • kultura i sztuka Włoch

 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza
 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza (XIX w.)

 • logika na potrzeby sztucznej inteligencji
 • teoria argumentacji
 • kwantowe przetwarzanie informacji
 • kwantowe aspekty cyberbezpieczeństwa
 • aspekty techniczne i społeczne
 • techniki argumentacji i perswazji
 • informatyka i kryptografia kwantowa

 • Historia Żydów polskich
 • Holokaust
 • II wojna światowa
 • stosunki etniczne w Europie Środkowej i Wschodniej
 • historia gospodarcza
 • historia wojskowości
 • historia polityczna Europy Środkowej i Wschodniej
 • archiwistyka
 • historia syjonizmu
 • Holokaust
 • Żydzi w Polsce w XX wieku
 • Współczesny Izrael i Bliski Wschód
 • II wojna światowa
 • Stosunki polsko-żydowskie

 • historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela
 • religie starożytnego Bliskiego Wschodu; współczesna sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie; zagadnienia bezpiecze
 • Bliski Wschód

 • brytyjska polityka, kultura, historia, media, życie społeczne
 • Wielka Brytania
 • Anglia
 • media, polityka, kultura, historia brytyjska

 • przyswajanie języka ojczystego/ obcego
 • nauczanie/uczenie się języka francuskiego jako języka obcego
 • nauczanie/uczenie się języka polskiego wśród Polonii
 • certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
 • kultura krajów francuskiego obszaru językowego
 • komunikacja w języku ojczystym/obcym
 • komunikacja interkulturowa
 • kultura języka
 • kształcenie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych/językowych
 • przyswajanie języka przez dzieci/młodzież/dorosłych
 • system edukacji
 • kształcenie nauczycieli
 • dydaktyka na poziomie szkoły wyższej
 • metody tutoringowe w dydaktyce akademickiej
 • język obcy, język francuski jako język ojczysty/ obcy
 • język ojczysty, język polski jako język ojczysty/ drugi/ odziedziczony
 • język a komunikacja
 • komunikacja interkulturowa, kontakty języków i kultur, mediacja w języku i kulturze
 • językoznawstwo stosowane, psycholingwistyka
 • dydaktyka nauczania języków, przyswajanie języka ojczystego/ obcego, nauczanie/uczenie się języka obcego
 • tutoring (akademicki, rozwojowy), praca metodami tutoringowymi na wszystkich poziomach kształcenia
 • dydaktyka akademicka
 • kształcenie nauczycieli języka obcego
 • kształcenie nauczycieli szkół polonijnych poza granicami Polski

 • kultura literacka w średniowiecznych i wczesnonowożytnych Niderlandach
 • zagadnienia religijne w literaturze dawnej
 • komparatystyka literacka
 • studia nad przestrzenią w literaturze (spatial studies)
 • kontakty polsko-niderlandzkie
 • imagologia
 • studia nad przekładem
 • literatura niderlandzka
 • historia i kultura krajów niderlandzkojęzycznych (Belgia, Holandia)
 • Kościół katolicki i kultura religijna w krajach niderlandzkojęzycznych dawniej i obecnie
 • św. Tytus Brandsma
 • kontakty polsko-niderlandzkie

 • partie polityczne w XX wieku
 • relacje państwo - Kościół
 • polska i zagraniczna myśl polityczna
 • historia XX wieku
 • polityka
 • relacje międzynarodowe

 • życie codzienne w PRL
 • działalność ruchu NSZZ "Solidarność" w latach 1980-1989
 • protesty społeczne i kryzysy polityczne w PRL
 • ruchy społeczne w Polsce po 1945 r.
 • II wojna światowa
 • współczesne konflikty zbrojne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • historia społeczna i polityczna PRL
 • II wojna światowa

 • historia idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną
 • teoria cywilizacji
 • kultura polska czasów nowożytnych
 • studia z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacji pomiędzy kulturą i naturą
 • turystyka kulturowa
 • współczesna metodologia historii
 • filozofia historii
 • teoria władzy
 • politologia
 • historia idei
 • historia kultury
 • turystyka kulturowa

 • literaturoznawstwo
 • teatrologia
 • edukacja
 • edukacja
 • literatura
 • teatr
 • nowe technologie w edukacji
 • dziedzictwo kulturowe

 • polityka migracyjna, etniczna i religijna państw poradzieckich
 • sytuacja mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie
 • rola Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego
 • polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
 • polityka religijna - obszar poradziecki
 • polityka etniczna - obszar poradziecki
 • polityka migracyjna - obszar poradziecki
 • mniejszości etniczne na obszarze poradzieckim

 • historia najnowsza XX wieku
 • relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem
 • ruchy społeczne i polityczne
 • dzieje okupacji sowieckiej ziem polskich
 • stosunki polsko-białoruskie i polsko-żydowskie w XX wieku
 • historia społeczna II wojny światowej i PRL
 • historia i współczesność młodzieży w Europie
 • polska emigracja polityczna na Zachodzie po II wojnie światowej
 • współczesna emigracja polska
 • dzieje harcerstwa w XX i XXI wieku
 • historia najnowsza
 • nauki polityczne
 • juwentologia (nauki o młodzieży)

 • polska literatura emigracyjna XX w.
 • wątki religijne w literaturze
 • romantyzm polski
 • literatura polska XIX i XX w.
 • sacrum literackie

 • literatura polsko-żydowska
 • historia literatury żydowskiej
 • dydaktyka literatury i języka polskiego
 • dialog chrześcijańsko-żydowski
 • ekumenizm
 • nowa matura z języka polskiego
 • współczesna historia literatury polskiej