Pracownik naukowy KUL, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego.

 

 

Foto do pobrania

Kontakt

konrad.slowinski@kul.pl


 • miniatorstwo
 • ikonografia prawna
 • kaligrafia
 • pielgrzymi do Santiago de Compostela
 • bibliofilstwo
 • rękopisy iluminowane
 • historia druku
 • historia grafiki książkowej
 • historia sztuki
 • bibliologia

 • Starość
 • procesy starzenia się
 • pomyślne starzenie się
 • przygotowanie do emerytury
 • postawy wobec śmierci
 • kapitał społeczny
 • ageizm
 • Socjologia starości
 • Polityka społeczna
 • Pomoc społeczna

 • socjologiczne uwarunkowania religijności i moralności społeczeństwa polskiego
 • aksjologiczne podstawy przestrzeni publicznej
 • rola religii w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego
 • badania socjologiczne wśród polskiej migracji
 • socjologia religii
 • socjologia moralności
 • katolicka nauka społeczna

 • psychologia religii
 • psychometria
 • gotowość do szczepień
 • gry komputerowe
 • hazard
 • psychologia społeczna
 • psychologia religii

 • językoznawstwo
 • historia języka angielskiego
 • tutoring
 • nowoczesne metody uczenia
 • językoznawstwo
 • tutoring

 • Stosunki międzynarodowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • Systemy polityczne i stosunki międzynarodowe państw Azji Centralnej
 • Mniejszości narodowe i etniczne
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Stosunki międzynarodowe państw Europy Środkowo-Wschodniej
 • Mniejszości narodowe i etniczne

 • dzieje Trybunału Koronnego
 • demokracja szlachecka na szczeblu sejmików ziemskich
 • historia państwa i prawa staropolskiego
 • historia państwa i prawa polskiego

 • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynów niedozwolonych w kontekście szkód na mieniu i na osobie, związa
 • prawo ubezpieczeniowe, zwłaszcza z punktu widzenia ogólnych warunków umów konstruowanych przez podmioty profesjonalnie działają
 • odpowiedzialność gwarancyjna
 • prawo cywilne
 • szkoda na mieniu i na osobie
 • ubezpieczenia indywidualne i grupowe
 • ogólne warunki ubezpieczeń

 • twórczość Wisławy Szymborskiej
 • twórczość Józefa Czapskiego
 • krytyka literacka w dwudziestoleciu międzywojennym
 • doświadczenie religijne w literaturze - sposoby jego opisu, motywy sakralne
 • metodologia badań nad sacrum w literaturze współczesnej
 • literaturoznawstwo

 • historia Polski
 • historia Polski XX i XXI wieku
 • historia Kościoła w Polsce
 • dydaktyka historii
 • archiwistyka

 • publiczne prawo gospodarcze
 • postępowanie administracyjne
 • polityka administracyjna
 • prawo energetyczne
 • polityka energetyczna

 • pedagogika specjalna
 • niepełnosprawność
 • współpraca międzynarodowa
 • kształcenie nauczycieli
 • uniwersytety katolickie
 • tutoring w edukacji wyższej
 • projektowanie uniwersalne w edukacji
 • współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • osoby starsze - opieka i wsparcie
 • zatrudnialność
 • jakość edukacji na poziomie wyższym
 • Pedagogika

 • język polski, jego historia i współczesność
 • języki słowiańskie (ukraiński, rosyjski, kaszubski)
 • kontakty językowe, w szczególności polsko-ukraińskie kontakty językowe
 • nauczanie języka polskiego jako obcego
 • język polski, jego historia i współczesność
 • języki słowiańskie
 • kultura języka polskiego
 • język i religia, język w życiu religijnym
 • języki mniejszości narodowych
 • kontakty językowe
 • język a kultura

 • Eseistyka współczesna
 • związki literatury z historią
 • diarystyka
 • literatura po roku 1989
 • blogosfera
 • literatura współczesna
 • życie literackie
 • związki literatury z historią

 • historia
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo
 • politologia
 • religia na obszarze euroazjatyckim
 • polityka

 • historia instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem organów na terenie południowej Polski
 • polska kultura muzyczna od rozbiorów do końca II wojny światowej
 • historia wojskowości w okresie późnego średniowiecza i renesansu
 • Wojsko Polskie w latach 1918-1945
 • broń i barwa w perspektywie historycznej
 • polski dwór królewski w okresie renesansu
 • historia muzyki
 • historia wojskowości
 • rekonstrukcja historyczna, gry planszowe i inne, alternatywne metody popularyzacji wiedzy o historii.

 • wolność wypowiedzi w prasie
 • prawo prasowe
 • prawo mediów
 • katolicka nauka społeczna nt. środków społecznego komunikowania
 • prawo administracyjne
 • prasa, radiofonia, telewizja
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • prawo prasowe
 • prawo mediów
 • wolność prasy
 • wolność wypowiedzi

 • antropologia mass mediów
 • etyka mass mediów
 • człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej
 • media jako technologie społeczne
 • nauki o rodzinie
 • nauki o mediach i komunikacji społecznej

 • rozwój gospodarczy państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • konwergencja gospodarcza
 • fundusze UE
 • integracja europejska

 • integracja cudzoziemców
 • tożsamość narodowa Polaków
 • kultura a nowoczesne media

 • Kościelne Prawo Majątkowe
 • zarządzanie dobrami kościelnymi
 • alienacja dóbr kościelnych
 • Kościelne Prawo Majątkowe

 • literatura, religia i filozofia starożytnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem religii orfickiej
 • badania nad papirusami ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii i technik multispektralnych używanych przy odczyty
 • badania paleograficzne, w tym opracowanie nowatorskiego projektu nad greckimi manuskryptami w Polsce
 • amplifikacja Studiów Klasycznych w ekonomii, zarządzaniu i polityce (opracowanie projektów z zakresu zarządzania na podstawie p
 • literatura, filozofia i religia starożytnej Grecji
 • współpraca nauki z biznesem
 • papirologia
 • paleografia

 • język sportu ze szczególnym uwzględnieniem języka komentatorów sportowych (relacja radiowa, komentarz telewizyjny)
 • onomastyka
 • etymologia nazw geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego
 • język sportu
 • nazwy własne

 • politologia historyczna (relacje kościoły-państwo w XVI-XVIII w.)
 • historia Kościoła w Polsce
 • parlamentaryzm i administracja w Polsce w X-XXI w.
 • historia
 • historia Kościoła
 • historia samorządu

 • tradycja łacińska i bizantyńska w sztuce Półwyspu Apenińskiego
 • ikonografia porównawcza starożytna i średniowieczna
 • Późny Antyk
 • elementy kulturowe i historia sztuki na lekcji języka włoskiego jako obcego
 • nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne
 • tutoring
 • nauczanie online
 • historia sztuki starożytnej i średniowiecznej
 • akwizycja i dydaktyka języków
 • nowoczesne metody dydaktyczne (w tym tutoring oraz nauczanie online)
 • kultura i sztuka Włoch

 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza
 • literatura polska XIX wieku
 • polska literatura zesłańcza (XIX w.)

 • dyskurs w języku obcym
 • wypowiedź pisemna w języku obcym
 • aspekt kulturowy
 • akwizycja i dydaktyka języków obcych
 • języki specjalistyczne; kultura Włoch i Francji

 • obszar poradziecki
 • państwa bałtyckie
 • mniejszości narodowe
 • bezpieczeństwo społeczne
 • Nauki o Polityce
 • Bezpieczeństwo

 • logika na potrzeby sztucznej inteligencji
 • teoria argumentacji
 • kwantowe przetwarzanie informacji
 • kwantowe aspekty cyberbezpieczeństwa
 • aspekty techniczne i społeczne
 • techniki argumentacji i perswazji
 • informatyka i kryptografia kwantowa

 • fenomen tzw. nowych uzależnień - uzależnienia od czynności
 • uzależnienie od hazardu - nasilenie zjawiska, specyfika grania w różnych grupach, mechanizmy powstawania
 • elementy quasi-hazardowe w grach elektronicznych
 • terapia i profilaktyka uzależnień
 • etiologia uzależnień od czynności
 • mechanizmy zaburzeń hazardowych

 • historia prawa
 • administracja
 • średniowiecze
 • historia prawa

 • dezinformacja
 • propaganda
 • polska scena polityczna
 • marketing polityczny
 • media masowe w komunikowaniu politycznym
 • komunikowanie polityczne

 • Prawa człowieka w polityce wewnętrznej i zagranicznej
 • prawa człowieka w zarządzaniu organizacjami
 • polityka innowacyjności
 • Ochrona praw człowieka
 • innowacje

 • rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny)
 • rynek krajowy i rynki zagraniczne
 • makroekonomia
 • globalizacja
 • finanse publiczne
 • polityka gospodarcza
 • integracja UE i strefa euro
 • historia gospodarcza
 • historia Katolickiej Nauki Społecznej
 • rynki i instrumenty finansowe (rynek kapitałowy, pieniężny)
 • rynek krajowy i rynki zagraniczne
 • makroekonomia
 • globalizacja
 • finanse publiczne
 • polityka gospodarcza
 • integracja UE i strefa euro
 • historia gospodarcza
 • historia Katolickiej Nauki Społecznej
 • bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, zwłaszcza w kontekście ekonomii

 • Historia Żydów polskich
 • Holokaust
 • II wojna światowa
 • stosunki etniczne w Europie Środkowej i Wschodniej
 • historia gospodarcza
 • historia wojskowości
 • historia polityczna Europy Środkowej i Wschodniej
 • archiwistyka
 • historia syjonizmu
 • Holokaust
 • Żydzi w Polsce w XX wieku
 • Współczesny Izrael i Bliski Wschód
 • II wojna światowa
 • Stosunki polsko-żydowskie

 • historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela
 • religie starożytnego Bliskiego Wschodu; współczesna sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie; zagadnienia bezpiecze
 • Bliski Wschód

 • brytyjska polityka, kultura, historia, media, życie społeczne
 • Wielka Brytania
 • Anglia
 • media, polityka, kultura, historia brytyjska

 • wychowanie w rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej
 • role rodzicielskie
 • współpraca rodziny i szkoły
 • tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie
 • wiedza osobista i potoczna o wychowaniu
 • pedagogika rodziny
 • metodologia badań pedagogicznych

 • psychologia rehabilitacji
 • doradztwo zawodowe dla osób (studentów) niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna
 • edukacja uczniów/studentów z niepełnosprawnością
 • zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością
 • "universal design" w przestrzeni mieszkania/życia, edukacji, pracy
 • rehabilitation counseling - dla rodzin, osób, grup
 • osoby z niepełnosprawnością:wczesna interwencja,edukacja, zatrudnienie, pomoc społeczna,rehabilitacja kompleksowa

 • przyswajanie języka ojczystego/ obcego
 • nauczanie/uczenie się języka francuskiego jako języka obcego
 • nauczanie/uczenie się języka polskiego wśród Polonii
 • certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego
 • kultura krajów francuskiego obszaru językowego
 • komunikacja w języku ojczystym/obcym
 • komunikacja interkulturowa
 • kultura języka
 • kształcenie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych/językowych
 • przyswajanie języka przez dzieci/młodzież/dorosłych
 • system edukacji
 • kształcenie nauczycieli
 • dydaktyka na poziomie szkoły wyższej
 • metody tutoringowe w dydaktyce akademickiej
 • język obcy, język francuski jako język ojczysty/ obcy
 • język ojczysty, język polski jako język ojczysty/ drugi/ odziedziczony
 • język a komunikacja
 • komunikacja interkulturowa, kontakty języków i kultur, mediacja w języku i kulturze
 • językoznawstwo stosowane, psycholingwistyka
 • dydaktyka nauczania języków, przyswajanie języka ojczystego/ obcego, nauczanie/uczenie się języka obcego
 • tutoring (akademicki, rozwojowy), praca metodami tutoringowymi na wszystkich poziomach kształcenia
 • dydaktyka akademicka
 • kształcenie nauczycieli języka obcego
 • kształcenie nauczycieli szkół polonijnych poza granicami Polski

 • Cancel culture
 • mediatyzacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
 • przeciwdziałanie przemocy i cyberprzemocy
 • ekologia w komunikowaniu religijnym
 • Cancel culture
 • mediatyzacja sfery publicznej
 • komunikowanie religijne
 • mediatyzacja religii

 • integracja europejska
 • Unia Europejska
 • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
 • wymiar wschodni Unii Europejskiej (relacje z państwami Partnerstwa Wschodniego: Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją)
 • Partnerstwo Wschodnie
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa
 • system instytucjonalny Unii Europejskiej
 • polityka wschodnia UE

 • integracja w ramach Unii Europejskiej
 • stosunki transatlantyckie
 • NATO
 • polityka zagraniczna USA
 • polska scena polityczna
 • Unia Europejska
 • NATO
 • stosunki międzynarodowe
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 • kultura literacka w średniowiecznych i wczesnonowożytnych Niderlandach
 • zagadnienia religijne w literaturze dawnej
 • komparatystyka literacka
 • studia nad przestrzenią w literaturze (spatial studies)
 • kontakty polsko-niderlandzkie
 • imagologia
 • studia nad przekładem
 • literatura niderlandzka
 • historia i kultura krajów niderlandzkojęzycznych (Belgia, Holandia)
 • Kościół katolicki i kultura religijna w krajach niderlandzkojęzycznych dawniej i obecnie
 • św. Tytus Brandsma
 • kontakty polsko-niderlandzkie

 • wejście młodzieży na rynek pracy
 • bezrobocie i zatrudnialność
 • starzenie się pracowników (50+)
 • rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami
 • emigracja
 • psychologia pracy
 • psychologia organizacji
 • psychologia kariery
 • ekonomia behawioralna
 • rozwiązywanie konfliktów

 • partie polityczne w XX wieku
 • relacje państwo - Kościół
 • polska i zagraniczna myśl polityczna
 • historia XX wieku
 • polityka
 • relacje międzynarodowe

 • mediacja karna
 • ADR
 • sprawiedliwość naprawcza
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
 • prawo karne procesowe
 • prawo karne wykonawcze
 • postępowanie egzekucyjne
 • ADR (Alternatywne metody rozstrzygania sporów)

 • prawa człowieka, ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe
 • sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 • sprzeciw sumienia, klauzula sumienia
 • organy ochrony prawnej, prawo o adwokaturze, aplikacje prawnicze
 • własność intelektualna, prawa autorskie
 • prawne aspekty internetu
 • praktyka stosowania prawa
 • prawo o ruchu drogowym, przekroczenie prędkości, mierniki prędkości, wideorejestratory, zatrzymanie prawa jazdy
 • prawo
 • administracja
 • prawa człowieka

 • system podatkowy
 • obciążenia podatkowe ludności i przedsiębiorstw
 • szara strefa
 • rachunkowość
 • systemy podatkowe

 • nowoczesne technologie
 • technologia 5G
 • dezinformacja
 • fake news
 • wojna informacyjna
 • propaganda
 • społeczna ocena technologii
 • bezpieczeństwo technologiczne
 • wartościowanie technologii

 • historia idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną
 • teoria cywilizacji
 • kultura polska czasów nowożytnych
 • studia z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacji pomiędzy kulturą i naturą
 • turystyka kulturowa
 • współczesna metodologia historii
 • filozofia historii
 • teoria władzy
 • politologia
 • historia idei
 • historia kultury
 • turystyka kulturowa

 • problemy gospodarki światowej
 • ekonomia i finanse

 • literaturoznawstwo
 • teatrologia
 • edukacja
 • edukacja
 • literatura
 • teatr
 • nowe technologie w edukacji
 • dziedzictwo kulturowe

 • polityka migracyjna, etniczna i religijna państw poradzieckich
 • sytuacja mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie
 • rola Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego
 • polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej
 • polityka religijna - obszar poradziecki
 • polityka etniczna - obszar poradziecki
 • polityka migracyjna - obszar poradziecki
 • mniejszości etniczne na obszarze poradzieckim

 • rozwój acquis Schengen i jego wpływ na funkcjonowanie granic wewnętrznych i zewnętrznych UE
 • polityka zintegrowanego zarządzania granicami UE i smart borders
 • współpraca państw strefy Schengen
 • problematyka wschodniej granicy UE/strefy Schengen
 • przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz IT large scale systems w PWBiS
 • swobody rynku wewnętrznego oraz aktualne kwestie związane z rozwojem polityk i prawa Unii Europejskiej
 • strefa Schengen
 • zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi UE (EU IBM)
 • ochrona i bezpieczeństwo granic
 • wschodnia granica UE/Schengen/NATO

 • Prawo Unii Europejskiej
 • prawo gospodarcze
 • prawo samorządu terytorialnego
 • rozwój regionalny
 • Inicjatywa Trójmorza
 • rolnictwo-gospodarka
 • prawo
 • stosunki międzynarodowe
 • administracja

 • formy komunikacji wizualnej w mediach
 • metafory wizualne w komunikacji
 • metodologia badań nad mediami
 • mediatyzacja życia rodzinnego
 • mediatyzacja emocji i ich konteksty społeczno-kulturowe
 • kompetencje medialne
 • kultura medialna
 • komunikacja wizualna
 • edukacja medialna
 • wizerunek rodziny w mediach

 • nauki społeczne
 • nauki o mediach
 • opinia publiczna
 • dyskurs polityczny

 • ochrona zdrowia
 • prawo do zdrowia
 • prawa pacjenta
 • falarystyka
 • ordery i odznaczenia państwowe
 • prawa człowieka
 • dopuszczalne ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności
 • prawo CSR
 • broking innowacji
 • prawo korporacyjne
 • prawo wyborcze
 • prawo publiczne
 • prawa człowieka
 • prawo ochrony zdrowia

 • Kapitał intelektualny
 • motywowanie pracowników
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • rynek pracy
 • budżet domowy
 • finanse osobiste
 • start-up’y
 • Ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości

 • polskie i europejskie prawo spółek
 • prawo konsumenckie
 • prawo konkurencji
 • prawo autorskie
 • prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych
 • ogólne zagadnienia polskiego i europejskiego prawa cywilnego i prawa gospodarczego
 • prawo

 • historia najnowsza XX wieku
 • relacje pomiędzy władzą a społeczeństwem
 • ruchy społeczne i polityczne
 • dzieje okupacji sowieckiej ziem polskich
 • stosunki polsko-białoruskie i polsko-żydowskie w XX wieku
 • historia społeczna II wojny światowej i PRL
 • historia i współczesność młodzieży w Europie
 • polska emigracja polityczna na Zachodzie po II wojnie światowej
 • współczesna emigracja polska
 • dzieje harcerstwa w XX i XXI wieku
 • historia najnowsza
 • nauki polityczne
 • juwentologia (nauki o młodzieży)

 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów
 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów

 • polska literatura emigracyjna XX w.
 • wątki religijne w literaturze
 • romantyzm polski
 • literatura polska XIX i XX w.
 • sacrum literackie

 • wizerunek polityka
 • kampanie permanentne
 • komunikowanie polityczne
 • marketing polityczny
 • doradztwo polityczne
 • polska scena polityczna
 • stosunki międzynarodowe
 • wizerunek polityka w kampaniach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich w Polsce i zagranicą
 • polska i międzynarodowa arena polityczna

 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • etyka biznesu, raportowanie społeczne
 • społeczne aspekty konsumpcji
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • społeczne aspekty konsumpcji

 • działalność Funduszu Kościelnego
 • systemy finansowania kościołów (związków wyznaniowych) w Europie
 • relacje Państwo-Kościół w Polsce i Europie
 • państwo świeckie, rozdział Kościoła od państwa
 • państwo świeckie w wersji francuskiej (laïcité)
 • finansowanie kościołów (związków wyznaniowych) z budżetu państwa
 • rejestracja kościołów (związków wyznaniowych) w Polsce i Europie
 • orzecznictwo sądów polskich w zakresie relacji Państwo-Kościół
 • prawo wyznaniowe
 • finansowanie Kościołów z budżetu państwa
 • relacje państwo-Kościół

 • ekonomia
 • finanse
 • bankowość
 • gospodarka i zagadnienia ekonomiczne

 • literatura polsko-żydowska
 • historia literatury żydowskiej
 • dydaktyka literatury i języka polskiego
 • dialog chrześcijańsko-żydowski
 • ekumenizm
 • nowa matura z języka polskiego
 • współczesna historia literatury polskiej