Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został otwarty 1 sierpnia 2018 r.

Nabór jest otwarty WYŁĄCZNIE dla Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu priorytetach:

  1. Promocja kultury lokalnej i historii oraz
  2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Drugi nabór dedykowany jest mikroprojektom (projektom z małym budżetem). Mikroprojekty obejmują głównie działania nieinwestycyjne, promujące współpracę, nawiązywanie nowych transgranicznych kontaktów i budowanie sąsiedzkich relacji, wymianę doświadczeń, a także inicjatywy społeczne związane z lokalną kulturą i historią oraz dziedzictwem naturalnym.

Przedmiotem wsparcia Programu będą wydarzenia związane z kulturą, sztuką, sportem, edukacją, promocją historii i dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie podobnego typu wydarzenia, promujące współpracę transgraniczną, kultywowanie i szerzenie wspólnych tradycji obszaru przygranicznego, współpraca szkół i szkół wyższych, instytucji pozarządowych związanych z turystyką i kulturą po obu/trzech stronach granicy. Celem mikroprojektów jest także promowanie mniejszości kulturowych i różnorodności kultur oraz rozwój lokalnych społeczności.

 

Poziom dofinansowania

Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru to 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota grantu dla jednego mikroprojektu musi mieścić się w przedziale pomiędzy 20 000 a 60 000 euro.

 

 

Termin na złożenie wniosków aplikacyjnych upływa 31 października 2018 r. (włączając ten dzień, przy czym wnioski składane osobiście muszą zostać dostarczone do godziny 15.00 czasu lokalnego).

Przewidywany czas wyboru projektów to połowa 2019 roku.

Wnioski aplikacyjne będą musiały być przygotowane przy użyciu generatora, który zostanie wkrótce umieszczony na stronie internetowej Programu.

 

Wymogi dla mikroprojektów

Mikroprojekty muszą:

  • być zgodne z zasadami i celami Programu;
  • przyczyniać się do osiągnięcia przynajmniej jednego programowego wskaźnika produktu oraz wskaźnika rezultatu;
  • mieć widoczne i silne oddziaływanie transgraniczne;
  • mieć racjonalny budżet;
  • spełniać kryteria partnerstwa.

 

Wszystkie szczegóły dotyczące tego naboru można znaleźć w Podręczniku Programu dla Drugiego Naboru Wniosków (Projekty z małym budżetem), który wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania  tutaj.  

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2018, godz. 09:30 - Urszula Czyżewska