Nabór ma stanowić uzupełnienie istniejących inicjatyw UE na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i istniejących możliwości finansowania w tym zakresie. Z tego względu szczególnie oczekiwane są projekty w obszarach, które wcześniej wyłączone były bądź ciągle są wyłączone z możliwości finansowania w ramach innych inicjatyw.

 

Całkowity budżet konkursu wynosi 60,61 mln EUR. Minimalna wysokość grantu, o jaki ubiega się konsorcjum w ramach jednego projektu – 1 mln EUR.
Maksymalna wysokość grantu nie jest określona. Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Podmioty uprawnione do udziału – podmioty publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną takie jak:

 • Gminy, organizacje będące całkowicie lub częściowo własnością gminy, związki gmin;
 • Regiony, organizacje będące całkowicie lub częściowo własnością regionów, związki regionów;
 • Jednostki organizacyjne władz centralnych, organizacje częściowo finansowane przez jednostki władz centralnych, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe;
 • Publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze;
 • Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa społeczne, związki interesu osób prawnych, fundacje, fundusze wieczyste;
 • Przedsiębiorstwa komercyjne;
 • Spółdzielnie;
 • Organizacje otoczenia biznesu (inkubatory, klastry etc.);
 • Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby handlowe).

 

Państwa beneficjenci (Beneficiaty States): Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Cypr, Malta, Portugalia.
Państwa-darczyńcy (Donor States): Norwegia, Islandia, Lichtenstein.

 

Projekty powinny mieścić się z jednym z trzech głównych obszarów:

 • Innowacja i badania (innovation and exploration): Projekty, których celem jest opracowanie nowych, eksperymentalnych rozwiązań w zakresie zwalczania bezrobocia wśród wskazanej grupy docelowej i zwiększenia liczny zrównoważonych miejsc pracy dla osób młodych. Chodzi głownie o niekonwencjonalne praktyki i rozwiązania do tej pory niewykorzystane (pomysły nowatorskie w danym obszarze, sektorze, grupie docelowej lub grupie państw);
 • Transfer wiedzy i dobrych praktyk (transfer of know-how and good practices):
  Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy europejskimi państwami. Konsorcja, które chcą replikować rozwiązania lub dobre praktyki z innych państw, muszą uwzględnić w koncepcjach ich projektów analizy kontekstu, warunków i struktur oryginalnych praktyk i sugestie dotyczące sposobu ich replikacji.
 • Analiza i badania (analysis and research):
  Międzynarodowe konsorcja badawcze proponujące sposoby oceny, a także sposoby badania wpływu istniejących inicjatyw w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób młodych na terenie państw uprawnionych do udziału w naborze. Mile widziane jest zaangażowanie partnerów udzielających ekspertyzy pochodzących z terenu innych państw członkowskich UE i państw-darczyńców, a także organizacji międzynarodowych.

 

 

Terminy:
01.08.2017 (12:00; CET)– termin złożenia zarysu koncepcji projektu
20.09.2017 – wyniki oceny wstępnych koncepcji projektu
01.11.2017 – termin złożenia kompletnego wniosku
31.12.2017 – wyniki oceny kompletnego wniosku i informacja o przyznaniu dofinansowania

 

eeagrants

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2017, godz. 08:27 - Urszula Czyżewska