„Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej”
Seminarium magisterskie 2016/2017

Rok I i II

Wymagania:
1. frekwencja (możliwe dwie nieobecności w semestrze);
2. aktywność na zajęciach (minimum jedna przygotowana wypowiedź prezentacyjna stan badań w ciągu semestru);
3. co najmniej dwukrotne uczestnictwo w konsultacjach w ciągu semestru (czwartek 13.30-15.00);
4. oddane pod koniec semestru sprawozdanie z opisem podjętych działań wraz ze sformułowanym tematem – na pierwszych zajęciach w styczniu (studenci pierwszego roku);
5. oddany na pierwszych zajęciach w maju fragment pracy – minimum sześć stron (studenci pierwszego roku);
6. pierwszy rozdział prezentowany w pierwszym semestrze; drugi rozdział – na zaliczenie pierwszego semestru; trzeci rozdział – prezentowany w drugim semestrze. Całość pracy oddana do czytania promotorowi do Wielkiego Piątku – 14.04.2017 (studenci drugiego roku);
7. oddanie całej pracy do lektury po długim weekendzie majowym (04.05.2017) (studenci drugiego roku).

 

 

Semestr zimowy

06.10. Seminarium organizacyjne – prezentacja zainteresowań badawczych studentów pierwszego i drugiego roku. 

 

I Tożsamość ucznia – literatura i media

13.10. Kongres kultury chrześcijańskiej

20.10. A. Kania, Patriotyzm – ale jaki? Konteksty dla edukacji polonistycznej; Kim jesteś? Młodym Polakiem? O współczesnym uczniu i jego relacji z ojczyzną; Zadania edukacji polonistycznej dziś i jutro, [w:] taż, „Polak Młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, Kraków 2015, s. 55-85; 87-102; 133-141.

27.10. Zajęcia odwołane.

03.11. A. Janus-Sitarz, Projekt czytelniczy – motywowanie do czytania od szkoły podstawowej do liceum, [w:] Twórcze praktyki polonistyczne, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2015, s. 25-36; P. Omyła, Czytelnicze wyzwania dla uczniów szkoły podstawowej – „Wszystkie lajki Marczuka” Pawła Beręsewicza, [w:] Twórcze praktyki polonistyczne, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2015, s. 59-65.

10.11. K. Zabawa, Współczesna literatura dziecięca – propozycje, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 3, s. 123-134 [on-line]; A. Czabanowska-Wróbel, Literatura dla dzieci – więcej pytań niż odpowiedzi, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 3, s. 83-88 [on-line]; J. Ługowska, „Literackie dzieciństwo” – w kręgu czytelniczych inicjacji, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 3, s. 89-98, [on-line]. 
17.11. Prezentacja pierwszego rozdziału – Agnieszka Jurczak

24.11. Prezentacja pierwszego rozdziału – Klaudia Kotłowska

01.12. A. Przybyszewska, Medialne uwikłania literatury a twórcze pisanie, [w:] Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Kraków 2015, s. 83-103. 

 

II Aktywność kulturalna na lekcjach języka polskiego

08.12. M. Karasińska, O potrzebie teatru szkolnego, [w:] Uczeń, nauczyciel, badacz w przestrzeni teatru, red. B. Gromadzka, J. Kaniewski, W. Wantuch, Poznań 2015, s. 37-43; M. Pieniążek, Szkolne laboratorium teatralne 2.0, [w:] Uczeń, nauczyciel, badacz w przestrzeni teatru, red. B. Gromadzka, J. Kaniewski, W. Wantuch, Poznań 2015, s. 45-57.
15.12. M. Kwiatkowska-Ratajczak, Między uczniem a metodą, czyli o edukacyjnych konsekwencjach kulturowej aktywności gimnazjalistów, „Polonistyka. Innowacje” 2015, nr 2, s. 13-34, [on-line].
05.01. M. Burzka-Janik, Czytanie malarstwa romantycznego w szkole – aksjologiczny wymiar malarstwa Caspara Davida Friedricha, „Polonistyka. Innowacje” 2015, nr 2, s. 147-164, [on-line]. 

 

III Edukacja polonistyczna wobec wyzwań współczesności

12.01. Prezentacja drugiego rozdziału – Agnieszka Jurczak
19.01. Prezentacja drugiego rozdziału – Klaudia Kotłowska

26.01. A. Handzel, Nauczanie przyjazne mózgowi? Metody stosowane przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum wobec postulatów neurodydaktyki, „Polonistyka. Innowacje” 2015, nr 2, s. 79-92, [on-line].

 

 

 

Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2016, godz. 18:50 - Agnieszka Karczewska