Doktorant (1993), adiunkt (1998).

Zajęcia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

(1997-): dydaktyka literatury i języka polskiego (ćwiczenia); Motywy judaistyczne w polskiej literaturze współczesnej; Polskie życie literackie w Izraelu; Warsztat nauczyciela-polonisty w nowym systemie edukacyjnym (wykłady monograficzne), W kręgu pisarzy polsko-żydowskich XX w. (konwersatorium), Edukacja polonistyczna w świetle zmian systemowych (1998-2005) (proseminarium), Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej (seminarium magisterskie), Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych (seminarium doktoranckie).

Zajęcia w Metropolitalnym Seminarium Duchownym na Wydziale Teologicznym KUL

(2001-): konwersatorium z literatury współczesnej
Zajęcia w Nauczycielskim Studium Podyplomowym KUL (1998-2001): eksperymentalne konwersatoria blokowe (przygotowujące do pracy w zreformowanej szkole) integrujące wiedzę z kilku dyscyplin humanistycznych, z udziałem specjalistów tych dyscyplin; ćwiczenia z metodyki nauczania literatury i języka polskiego.

Zajęcia pozauniwersyteckie z języka polskiego w Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. K. Gostyńskiego w Lublinie (1991-2001); w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Chełmie (1999-2001).

Pełnione funkcje:

redaktor naczelny kwartalnika edukacyjnego „Scriptores Scholarum” (1993-2000), redaktor naczelny „Kalendarza Ekumenicznego” (2000-2001); redaktor naczelny dwumiesięcznika „Zeszyty Szkolne”; członek Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim; członek Rady Redakcyjnej Serii Edytorskiej „Głosy Ocalonych” (Wydawnictwo „Norbertinum”); członek Stowarzyszenia Polska-Izrael; Członek Polskiego Towarzystwia Studiów Żydowskich; współpracownik „Studiów Judaica” (biuletynu Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich); członek Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego (Komitet ds. Dialogu z Judaizmem); członek Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów; Kierownik grupy ekspertów ds podstawy programowej z grupy przedmiotów "kultura i język polski" w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Członek Kapituły Ministerstwa Edukacji Narodowej ds Profesorów Oświaty.

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2009, godz. 17:01 - Aleksandra Dziak