1. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Modele gatunkowe kołysanki w literaturze polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej przełomu XIX i XX wieku (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2007 r.); recenzenci: dr hab. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Jakub Malik, prof. KUL.
 2. Anna Adamczuk-Stęplewska, Sposoby funkcjonowania polskiej literatury najnowszej w szkole ponadgimnazjalnej w latach 1989-2009 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011); recenzenci: dr hab. Krzysztof Biedrzycki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Józef Fert (KUL).
 3. Aleksandra Dziak, Edukacja polonistyczna w dobie digitalizacji (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011); recenzenci: dr hab. Ewa Szczęsna (UW), dr hab. Bogusław Skowronek, prof. UP.
 4. Małgorzata Mazurek, Głosy pozytywistów w "kwestii żydowskiej". O zbiorze "Z jednego strumienia. Szesnaście nowel przez dziesięciu autorów (z przedmową Elizy Orzeszkowej)" (Katolicki Uniwerystet Lubelski Jana Pawła II, 2011), recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN); dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL.
 5. Magdalena Bajan, "Warsztaty Polonistyczne" (1992-2001) edukacyjny kwartalnik dla nauczycieli jezyka polskiego. Ujęcie interdyscyplinarne (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2012); recenzenci: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR. 
 6. Agnieszka Karczewska, "Chwilka Dzieci i Młodzieży" (1925-1937) - czasopismo żydowskie w języku polskim. Próba monografii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013); recenzenci: dr hab. Bożena Olszewska (UO), dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska (UKSW). 
 7. Natalia Grabska, Zasada indywidualizacji w kształceniu uczniowskich kompetencji analityczno-interpretacyjnych na lekcjach języka polskiego od 2009/2010 roku (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014); recenzenci: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ), dr hab. Krzysztof Biedrzycki (UJ/IBE). 
 8. Sylwia Pikula, Problematyka wielokulturowości w kształceniu polonistycznym w gimnazjum. Monografia zagadnienia (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014); recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Rott (UŚ), dr hab. Dariusz Skórczewski (KUL). 
 9. Agata Poręba, Dydaktyczna aktywność sieciowa nauczycieli polonistów na poziomie gimnazjalnym (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014); recenzenci: dr hab. Ewa Szczęsna (UW), dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP w Krakowie). 
 10. Piotr Kalwiński, Czytelnictwo obowiązkowych lektur w gimnazjum od roku 2009 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015); recenzenci: dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ), dr hab. Wacław Pyczek (KUL).
 11. Marek Sawa, Pamięć o Zagładzie jako kategoria nadrzędna w prozie dzieci Holokaustu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015); recenzenci: dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku), dr hab. Adam Fitas (KUL).
 12. Agnieszka Kopacz, Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017); recenzenci: dr hab. Anna Ślósarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. dr hab. Grazyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański).

 13. Marlena Fota, Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w sytuacjach oficjalnych w szkole ponadgimnazjalnej w kontekście nowej formuły egzaminu maturalnego (od roku szkolnego 2014/2015) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017); recenzenci: dr hab. Jerzy Kaniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (Uniwersytet Śląski).

 14. Karolina Suszek, Edukacja kulturalna w polonistycznym procesie dydaktycznym w gimnazjum od roku 2009 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017); recenzenci: prof. dr hab. Anna Pilch (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Latoch-Zielińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
 15. Agnieszka Kasperek, Kategoria Zagłady w szkolnym dyskursie polonistycznym po roku 2009 (na przykładzie prozy Idy Fink i Irit Amiel) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017); recenzenci: dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (Uniwersytet Śląski) i dra hab. Kazimierza Adamczyka (Uniwersytet Jagielloński).
 16. Urszula Morawa, Pozaliterackie teksty kultury wobec kształtowania kompetencji komunikacyjno-tekstowej uczniów gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017); recenzenci: dr hab. Danuta Łazarska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Iwona Morawska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
 17. Dorota Dec, Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w świetle podstawy programowej z 2008 roku. Studium przypadku (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017); recenzenci: prof. dr hab. Zofia Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), dr hab. Dorota Karkut (Uniwersytet Rzeszowski)
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020, godz. 09:58 - Sławomir Żurek