Historia

Koła Naukowego Historyków Studentów

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

 

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL powstało 31 maja 1919 roku. Od 1928 r. istniało pod nazwą Koło Studentów Historyków KUL, a już po II wojnie światowej Koło Naukowe Historyków Studentów KUL. Od 1919 roku (z przerwami w okresie 1923-1926 oraz 1939-1946) jest podstawową organizacją studencką Sekcji (następnie Instytutu) Historii Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. W tym okresie Kołem kierowało kilkadziesiąt po sobie następujących Zarządów i Komisji Rewizyjnych (członkowie będący od 2001 roku w władzach są wymienieni w Aneksie dt. poszczególnych Zarządów i Komisji Rewizyjnych władz Koła Naukowego Historyków Studentów KUL) wybieranych każdorazowo w drodze wyborów przez wszystkich członków KNHS.

 

Do Koła należeli jako członkowie lub kierowali nim jako Prezesi późniejsi przedstawiciele kadry naukowej KUL, m. in. prof. Czesław Deptuła, prof. Eugeniusz Niebelski, prof. Henryk Wąsowicz, prof. Henryk Zins, prof. Jan Ziółek, prof. Jerzy Flaga, prof. Ryszard Bender, prof. Stanisław K. Olczak, prof. Wiesław Müller, dr Jan Skarbek, dr hab. Janusz Drob, dr hab. Leszek Wojciechowski, dr hab. Piotr Kochanek, dr hab. Witold Matwiejczyk, dr Piotr Plisiecki.

 

W Kole działali również jako członkowie późniejsi założyciele opozycji antykomunistycznej na Lubelszczyźnie: Janusz Bazydło, Bogdan Borusewicz, Janusz Drob, Krzysztof Gębura, Piotr Jegliński, Janusz Krupski, Ilona Lesik, Zbigniew Eugeniusz Niebelski, Marian Piłka, Maciej Sobieraj, Jana Stepka, Waldemar Wichrowski. W późniejszych latach w działalność opozycyjną zaangażowali się także młodsi „kołowicze”, tj. Adam Konderak, Andrzej Paluchowski, Adam Stanowski, Zdzisław Szpakowski i Maria Wrzeszcz. Działalność opozycyjna przejawiała się początkowo w swobodnych dyskusjach o stosunkach polsko – sowieckich, o historii PRL. Następnie młodzi opozycjoniści organizowali rocznicowe uroczystości, przygotowywali bez cenzury referaty, spotkania z uczestnikami podziemia antyniemieckiego i antykomunistycznego, wymieniali się książkami zakazanymi przez władze komunistyczne, powielali materiały i redagowali pisma zakazane przez cenzurę np. Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików.

 

W historii KNHS wielką rolę odegrali także wybitni Kuratorzy, którzy wspierali radą, pomocą członków Koła w bogatej działalności historycznej. Przede wszystkim byli to: prof. Leon Białkowski, prof. Andrzej Wojtkowski, prof. Czesław Bloch, prof. Aleksander Kossowski, prof. Zygmunt Sułowski, prof. Jerzy Kłoczowski. Obecnie Kuratorem Koła jest pracownik Instytutu Historii KUL, dr Zbigniew Piłat.

 

KNHS KUL od początku swojego istnienia prowadziło ożywioną działalność naukową. Przejawiała się ona m.in. w uczestnictwie w organizowanych przez uczelnie i inne ośrodki naukowe całej Polski seminariach i sesjach naukowych, na których wystąpienia przedstawicieli Koła zawsze spotykały się z wielkim uznaniem, a nierzadko były nagradzane. Tylko na przełomie ostatnich lat członkowie Koła brali udział w licznych konferencjach, ogólnopolskich zjazdach młodych historyków studentów zajmujących się różnymi epokami dziejów. Z najważniejszych konferencji i zjazdów o zasięgu ogólnopolskim, na których członkowie reprezentowali Koło, należy wymienić: I, II, III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Studencka we Wrocławiu w latach 2004, 2005 i 2006 – na wszystkich trzech wystąpił Artur Lis; IV Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna w Krakowie w 2005 roku – Artur Lis; I i II Ogólnopolska Bronioznawcza Konferencja Studencka w Łodzi w 2008 i 2009 roku – Andrzej Gładysz; Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości: w Gdańsku (2004 rok) – Łukasz Mulak, w Krakowie (2006) – Andrzej Gładysz, Andrzej Mostowski, Piotr Płaszczyński, w Gdańsku (2007) – Andrzej Gładysz, w Poznaniu (2008) – Andrzej Gładysz, w Warszawie (2010) – Bartłomiej Proc; Ogólnopolskie Zjazdy Historyków Studentów: X Zjazd w Krakowie (2002 roku) – Marcin Baranowski, Marek Dąbrowski, Maciej Stawarz, XI w Białymstoku (2003) – Jarosław K. Cybulak, Dawid Keller, Łukasz Mulak, XII w Zielonej Górze (2004) – Dawid Keller, Artur Lis, Łukasz Mulak, XIV we Wrocławiu (2006) – Marcin Chrapowicki, Justyna Dudek, Grzegorz Dulian, Andrzej Gładysz, Ewa Kowalczyk, Aleksandra Pawłowska, Agnieszka Pomarańska, Agata Stolarz, XV w Łodzi (2007) – Andrzej Gładysz, XVI w Krakowie (2008) – Piotr Bilski, Agnieszka Dyszczyk, Andrzej Gładysz, Jakub Mamcarczyk, Andrzej Mostowski, Sara Roda, Agnieszka Stachura, XVII w Olsztynie (2009) – Piotr Bilski i Agnieszka Stachura, XVIII w Szczecinie (2010) – Piotr Bilski, Adam Pawłowski, Agnieszka Stachura.

Członkowie reprezentują także Koło na mniejszych konferencjach, chociaż także ogólnopolskich tj. studencko – doktorancka konferencja Czarne charaktery – historyczni antybohaterowie – Adam Pawłowski i Bartłomiej Proc, czy w Klubie Inteligencki Katolickiej w Lublinie – Remigiusz Broniarek, Michał Krupa, Artur Lis, Adam Pawłowski.

 

Oprócz udziału członków Koła w różnych inicjatywach historycznych znaczącymi osiągnięciami pozostają organizowane konferencje i wykłady naukowe o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Brali w nich udział wybitni historycy, redaktorzy, publicyści, którzy rozświetlali KUL – owskiej młodzieży studenckiej pomroki dziejów i odkrywali złożoności zjawisk trapiących współczesność. Oprócz zapraszanych gości z różnych ośrodków naukowych, w Polsce i za granicą, często występowali także pracownicy Historii KUL, opatrujący konferencje i wykłady cennym komentarzem naukowym. Ilość i waga konferencji i wykładów zorganizowanych przez Koło jest imponująca, z tych najważniejszych na wyszczególnienie zasługują: Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów pt. Polska w tysiącletniej swojej walce o pokój, tolerancję i wolność (24 – 27 lutego 1965 r.); Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Historyków pt. Początki nowożytnej kultury polskiej i jej związki z kulturą ruską i rosyjską na przestrzeni wieków (28 – 30 listopada 1967 r.); Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kościoły wobec totalitaryzmów (20-22 marca 2002 r.); Konferencja pt. PRL – życie ściśle kontrolowane (2005); Sesja pt. Lubelszczyzna pełna tajemnic (2007) podczas której referaty wygłosili członkowie Koła: M. Czachorowski, A. Dyszczyk, A, Gładysz, D. Lipska; Konferencja pt. „Chcemy być sobą …” Muzyka rockowa jako wyraz sprzeciwu w latach 70 – tych i 80 – tych (2009) w trakcie której wystąpili m.in. gwiazdy polskiego rocka – wokalista Budki Suflera – Krzysztof Cugowski oraz frontman zespołu Turbo – Grzegorz Kupczyk; Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Rok 1863 – z pola walki na Sybir (2010) podczas której wystąpiło dwoje „kołowiczów”: Łukasz Niebelski i Agnieszka Stachura.

 

Jedną z najważniejszych działalności prowadzonych przez KNHS KUL w przeszłości, jak i obecnie, pozostaje bogata aktywność wydawnicza. W latach 50. i 70. ukazywało się staraniem członków Koła pismo Horyzonty, a w latach 80. periodyki Raptularz oraz Teczka Historyczna. Od 2003 roku nastąpiło wznowienie działalności wydawniczej Koła. Ukazał się wtedy pierwszy numer Rocznika Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Ibidem. Pismo to aż do 6 numeru ukazywało się poprzez Wydawnictwo Norbertinum. Było ono nie tylko ukoronowaniem pracy członków Koła za każdy rok działalności zarówno na Uniwersytecie, jak i po za nim, ale również stało się możliwością dla członków do rozwijania własnych pasji. Na łamach rocznika członkowie Koła i studenci Historii KUL mogli kształcić się pod względem naukowym publikując swoje artykuły, recenzje, sprawozdania. Oprócz tego Ibidem zawierał także bogate kalendarium opisujące działalność Koła i jego członków z poszczególnych miesięcy danego roku kalendarzowego. Pierwszy numer tworzyli w 2003 roku Jarosław K. Cybulak, Paulina Dąbrosz oraz Szczepan Kowalik. Kolejny numer wyszedł rok później (2004) w niezmienionym składzie redakcyjnym. Trzeci numer rocznika Koła ukazał się z roczną przerwą, tzn. w 2006 roku, dzięki staraniom nowej redakcji, którą tworzyli: Justyna Dudek, Andrzej Gładysz oraz Joanna Rycerz. Następne numery rocznika wychodziły rok po roku, za każdym razem w zmienionym składzie redakcyjnym. Działalność dotyczącą Ibidem prowadzili w 2007 roku (IV numer) Andrzej Gładysz oraz Joanna Rycerz, w 2008 roku (V numer) ponownie Andrzej Gładysz, a wspomagała go Ilona Kowalczyk, w 2009 roku (VI numer) do redakcji, w składzie Gładysz i Kowalczyk, dołączyła Sara Roda. Siódmy numer Ibidem (2010 rok), poświęcony pamięci zmarłego prof. Ziółka, ukazał się dzięki pracy Adama Pawłowskiego i Eweliny Romańczuk. Zrezygnowali oni z dalszej działalności wydawniczej w Norbertinum, przenosząc rocznik do Wydawnictwa Werset. Zaowocowało to wzbogaceniem pisma o nową, ulepszoną szatę graficzną oraz okładkę. Na rok 2011 redakcja Ibidem (obecnie Rafał Dobroć, Adam Pawłowski, Agnieszka Stachura) planuje wydanie kolejnego – tym razem VIII – tomu KNHS KUL poświęconego pamięci Janusza Krupskiego.

Przez te kilka lat na łamach Ibidem publikowało wielu studentów Historii KUL. Wśród nich także byli liczni członkowie Koła, których nie sposób wszystkich wymienić. Swoje prace publikowali m.in. Marcin Baranowski, Marcin Chrapowicki, Jarosław Cybulak, Paulina Dąbrosz, Justyna Dudek, Joanna Rycerz, Andrzej Gładysz, Piotr Główczyk, Sebastian Gralewski, Rafał Jarosz, Dawid Keller, Małgorzata Kowal, Szczepan Kowalik, Dominika Lipska, Artur Lis, Jakub Mamcarczyk, Sylwester Marczak, Andrzej Mostowski, Łukasz Mulak, Adam Pawłowski, Adrian Podkalicki, Jacek Pożarowszczyk, Sara Roda, Ewelina Romańczuk, Agnieszka Stachura, Jakub Stasiuk, Agata Stolarz, Michał Wolski.

Okres podczas którego ukazywał się Ibidem był również owocny pod względem opracowania historii Koła. W 2004 roku dzięki pomocy prof. Jana Ziółka, Towarzystwa Naukowego KUL oraz niezwykłej pracy redakcyjnej dr Ewy M. Ziółek, członkowie Koła oraz studenci Historii KUL wydali Księgę Jubileuszową 85 – lecia istnienia Koła pt. Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 1919 – 2004. Do powstania Księgi przyczynili się wykonując ogromną kwerendę archiwalną: Jarosław K. Cybulak, Dawid Keller, Małgorzata Kowal, Szczepan Kowalik oraz Łukasz Mulak. Dzieło historii Koła wzbogacone zostało nie tylko aneksem zawierającym Listę Prezesów Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (1919 – 2004), Statutem Koła Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie [z dnia 28 XI 1933 R.] oraz fotografiami, ale również wspomnieniami studentów sekcji Historii KUL, byłych członków Koła tj. Jan Ziółek, Jerzy Flaga, Elżbieta Janicka – Olczak, Maria Wrzeszcz, Henryk Wąsowicz oraz Elżbieta Orzechowska.

Druga Księga Jubileuszowa wydana została w 2009 roku pt. Księga Jubileuszowa 90 – lecia Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Była ona zwieńczeniem wieloletniej pracy członków Koła w służbie Historii i Uniwersytetu. Redakcję tworzyli wówczas Andrzej Gładysz, Jacek Pożarowszczyk oraz Bartłomiej Proc. W Księdze ukazało się kilka wspomnień byłych członków Koła, m.in.: Maciej Sobieraj, Giovanni Maestri, Janusz Krupski, Maria Wrzeszcz, Piotr Plisiecki, Paulina Dąbrosz – Drewnowska, Jarosław K. Cybulak, Jacek Pożarowszczyk.

 

Wyjątkowo popularną inicjatywą wśród „kołowiczów” były organizowane objazdy naukowo – wypoczynkowe, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Nierzadko uczestniczyli w nich oprócz studentów i członków Koła, także pracownicy Historii KUL. „Kołowicze” byli między innymi w: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (2002 rok); Sandomierzu, Zakopanym, Muzeum Zamoyskich i Muzeum Socrealizmu w Kozłówce (2003), Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Lwowie (2007), Zamościu, Zawichoście – Klimontowie – Koprzywnicy – Ujeździe – Opatowie, zwiedzali północne tereny ziem Lubelszczyzny np. Firlej, Radzyń Podlaski (2009).

 

W 2009 roku KNHS zaczęło organizować dwie nowe inicjatywy. Pierwszą z nich były Wieczornice historyczne. Inicjatorami i koordynatorami tego cyklu spotkań byli członkowie Koła działający w ramach Sekcji Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego, której moderatorem był Bartłomiej Grzegorczyk. Główną atrakcją Wieczornic były wystąpienia weteranów walczących podczas II wojny światowej. Oprócz tego na spotkaniach miały miejsce także projekcje filmowe opatrzone komentarzem naukowym pracowników Historii KUL oraz referaty wygłaszane przez studentów Instytutu Historii KUL. Wieczornice odbywały się w każdą środę o godzinie 18:00.

 

Drugą nową inicjatywą były wycieczki z cyklu Przez Lublin – śladami historii. Wycieczki te zainicjowała, a następnie koordynowała sekcja Historii Regionalnej i Turystyki, której moderatorem był Łukasz Niebelski. Inicjatywa ta była organizowana dla studentów lubelskich uczelni: KUL i UMCS. Dotychczas odbyło się kilka tego typu wyjść naukowych, m.in.: „Droga do wolności”, „Los nasz dla Was przestrogą” KL Majdanek, „Stare Miasto razy 3”, czy "Tam, gdzie lubelscy Żydzi...".

 

Niezwykle interesującym przedsięwzięciem, nie związanym wprawdzie z Kołem, ale z poszczególnymi jego członkami, było czasopismo Nieśmiertelnik. Pismo to powstało z inicjatywy Sekcji Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego i jest poświęcone pamięci Bohaterów Armii Krajowej. Swoje teksty zamieszczali na łamach Nieśmiertelnika liczni „kołowicze”, m.in.: Piotr Bilski, Jarosław Cybulak, Rafał Dobroć, Bartłomiej Grzegorczyk, Sylwester Marczak, Dariusz Miącz, Łukasz Pasim, Damian Pszonak, Sebastian Rosłaniec, Kamil Sulej.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych sekcjach tematycznych jakie istnieją w ramach Koła. Przez lata działało wiele sekcji, m.in.: Sekcja Historii Starożytnej, Sekcja Mediewistyczna, Sekcja Historii Najnowszej,  Sekcja Nauk Pomocniczych Historii, Sekcja Historii Regionalnej, Sekcja Turystyczna, Sekcja Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego, Sekcja Gier Strategicznych, Sekcja Wojskowości. Obecnie istnieją w KNHS KUL cztery sekcje: Sekcja Historii Starożytnej, Sekcja Historii Najnowszej, Sekcja Historii Regionalnej i Turystyki, Sekcja Dzieje Polskiego Państwa Podziemnego. Poszczególne sekcje prowadzą zróżnicowaną działalność, która nie ogranicza się tylko do przedsięwzięć typu: projekcje filmów, spotkania z osobami z życia społecznego naszego kraju (spotkanie z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem) oraz ciekawe wykłady, objazdy i wycieczki naukowe. Realizowane są w nich również tak ambitne projekty, jak chociażby ,,Mapa cmentarzy z I Wojny Światowej w województwie Lubelskim" czy rekonstrukcja wydarzeń, bitew historycznych.

 

Z innych licznych inicjatyw realizowanych przez „kołowiczów” ważne miejsce zajmowała organizacja tzw. Wykładów studentów (podczas których członkowie wygłaszali referaty), wystaw, cyklicznych ogólnopolskich „Lubelskich Manewrów Strategów”, pomoc przy Drzwiach Otwartych na KUL-u, współorganizowanie obchodów Dni Kocka (2007) czy organizacja obchodów 65. Rocznicy rozwiązania Armii Krajowej (2010), współpraca z Wydawnictwem PWN i Miejską Biblioteką Publiczną w Kraśniku. Wiele z tych przedsięwzięć z powodzeniem nadal są dzisiaj kontynuowane przez członków Koła. W ten sposób „kołowicze” nie tylko realizują się, pogłębiają swoją wiedzę historyczną, ale i dzielą się nią z innymi promując Koło Naukowe Historyków Studentów, Instytut Historii KUL, a przede wszystkim naszą Alma Mater.

 

Okresy zawieszenia działalności KNHS:

1 września 1939 r. - 3 listopada 1944 r.

16 maja 2011 r. - 16 maja 2012 r.

 

Aneks dt. poszczególnych Zarządów i Komisji Rewizyjnych władz Koła Naukowego Historyków Studentów KUL:

Listopad 2001 – 8 października 2002: Zarząd – prezes – Paulina Dąbrosz, wiceprezes – s. Edyta Kołtan, sekretarz – Szczepan Kowalik, skarbnik – Marcin Liber,; Komisja Rewizyjna – Konrad Boryca, Wojciech Dutka, Ewa Molisak

8 października 2002: Zarząd – prezes – Paulina Dąbrosz, wiceprezes – s. Edyta Kołtan, sekretarz – Szczepan Kowalik, skarbnik – Jarosław Cybulak, ; Komisja Rewizyjna – Konrad Boryca, Wojciech Dutka, Ewa Molisak

26 listopada 2003: Zarząd – prezes – Paulina Dąbrosz, wiceprezes – Małgorzata Jóźwik, sekretarz – Szczepan Kowalik, skarbnik – Jarosław Cybulak, ; Komisja Rewizyjna – Piotr Główczyk, Anna Dziurdzia, Marta Stanios

12 stycznia 2005 – 25 lutego 2005: Zarząd – prezes – Jakub Stasiuk, wiceprezes – Andrzej Gładysz, sekretarz – Marta Stanios, skarbnik – Małgorzata Kowal,, bibliotekarz archiwista – Michał Wolski; Komisja Rewizyjna – Piotr Główczyk, Joanna Rycerz, Piotr Płaszczyński

25 lutego 2005 – 18 listopada 2005: Zarząd – prezes – Jakub Stasiuk, wiceprezes – Andrzej Gładysz, sekretarz – Justyna Dudek, skarbnik – Małgorzata Kowal, bibliotekarz archiwista – Michał Wolski; Komisja Rewizyjna – Piotr Główczyk, Joanna Rycerz, Piotr Płaszczyński

18 listopada 2005 – 23 marca 2006: Zarząd – prezes – Jakub Stasiuk, wiceprezes – Andrzej Gładysz, sekretarz – Justyna Dudek, skarbnik – Agnieszka Pomarańska, bibliotekarz archiwista – Michał Wolski; Komisja Rewizyjna – Piotr Główczyk, Joanna Rycerz, Piotr Płaszczyński

23 marca 2006 – 13 grudnia 2006: Zarząd – prezes – Andrzej Gładysz, wiceprezes – Jakub Stasiuk, sekretarz – Agata Stolarz, skarbnik – Agnieszka Pomarańska, bibliotekarz-archiwista – Dominika Lipska; Komisja Rewizyjna – Michał Krupa, Paweł Szalast, Andrzej Mostowski

13 grudnia 2006 – 22 marca 2007: Zarząd – prezes – Andrzej Gładysz, wiceprezes – Jakub Stasiuk, sekretarz – Agata Stolarz, skarbnik – Agnieszka Pomarańska, bibliotekarz-archiwista – Dominika Lipska; Komisja Rewizyjna – Michał Krupa, Paweł Szalast, Marcin Chrapowicki

22 marca 2007 – 3 kwietnia 2008: Zarząd – prezes – Jacek Pożarowszczyk, wiceprezes – Agnieszka Pomarańska, sekretarz – Dominika Lipska, skarbnik – Katarzyna Ostapiuk, bibliotekarz-archiwista – Ewa Celińska-Spodar; Komisja Rewizyjna – Maciej Włodek, Michał Wolski, Sebastian Gralewski

3 kwietnia 2008 – 15 października 2008: Zarząd – prezes – Dominika Lipska, wiceprezes – Ewa Celińska-Spodar, sekretarz – Sebastian Gralewski, skarbnik – Katarzyna Ostapiuk, bibliotekarz-archiwista – Iwona Szynkarczuk; Komisja Rewizyjna – Piotr Płaszczyński, Anna Mucha, Michał Jasiak

15 października 2008 – 1 kwietnia 2009: Zarząd – prezes – Dominika Lipska, wiceprezes – Ewa Celińska-Spodar, sekretarz – Sebastian Gralewski, skarbnik – Agnieszka Stachura, bibliotekarz-archiwista – Iwona Szynkarczuk; Komisja Rewizyjna – Piotr Płaszczyński, Anna Mucha, Michał Wolski

1 kwietnia 2009: Zarząd – prezes – Bartłomiej Proc, wiceprezes – Adrian Podkalicki, sekretarz – Sylwester Marczak, skarbnik – Agnieszka Stachura, bibliotekarz-archiwista – Łukasz Pasim; Komisja Rewizyjna – Dariusz Miącz, Paweł Pawlos, Adam Pawłowski

16 marca 2010: Zarząd – prezes – Adrian Podkalicki, wiceprezes – Karol Podstawka, sekretarz – Bartłomiej Grzegorczyk, skarbnik – Sebastian Rosłaniec, bibliotekarz-archiwista – Paweł Pawlos; Komisja Rewizyjna – Agnieszka Stachura, Adam Pawłowski, Ewelina Romańczuk

15 kwietnia 2010: Zarząd – prezes – Adrian Podkalicki, wiceprezes – Karol Podstawka, sekretarz – Artur Sitarski, skarbnik – Sebastian Rosłaniec, bibliotekarz-archiwista – Paweł Pawlos; Komisja Rewizyjna – Agnieszka Stachura, Adam Pawłowski, Ewelina Romańczuk

28 października 2010: Zarząd – prezes – Łukasz Pasim, wiceprezes – Artur Sitarski, sekretarz – Bartłomiej Grzegorczyk, skarbnik – Sebastian Rosłaniec,  bibliotekarz-archiwista – Rafał Dobroć; Komisja Rewizyjna – Agnieszka Stachura, Adam Pawłowski, Ewelina Romańczuk

24 marca 2011: Zarząd – prezes – Łukasz Niebelski, wiceprezes – Adrian Podkalicki, sekretarz –  Jakub Pożarowszczyk, skarbnik –  Sebastian Rosłaniec, bibliotekarz-archiwista – Łukasz Pasim; Komisja Rewizyjna  Michał Ptak, Paweł Pawlos, Kamil Sulej

16 maja 2012: Zarząd  prezes  Paweł Skrok, wiceprezes  Łukasz Chrobak, Sebastian Gralewski, sekretarz  Radosław Stępień, skarbnik Łukasz Rysiak, bibliotekarz-archiwista Michał Bednarczyk; Komisja Rewizyjna – Łukasz Falba, Jakub Pożarowszczyk, Michał Ptak

24 kwietnia 2013: Zarząd prezes Paweł Skrok, wiceprezes   Anna Sadownik, sekretarz Radosław Stępień, skarbnik   Dawid Florczak, bibliotekarz-archiwiwsta   Jakub Pożarowszczyk; Komisja Rewizyjna Łukasz Niedziałek, Rajmund Malinowski, Dominik Zgnilec

 

Bibliografia:

 • S. Kowalik, Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2001 – listopad 2003 r. ), „Ibidem”, 1 (2003), s. 159 – 164.

 • S. Kowalik, Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2003 – listopad 2004 r.), „Ibidem”, 2 (2004), s. 180 – 185.

 • J. Dudek, Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2004 – listopad 2005 r.), „Ibidem”, 3 (2006), s. 139 – 142.

 • A. Gładysz, A. Stolarz, Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (grudzień 2005 – grudzień 2006 r.), „Ibidem”, 4 (2007), s. 125 – 129.

 • A. Gładysz, D. Lipska, Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń 2007 – grudzień 2007 r.), „Ibidem”, 5 (2008), s. 182 – 187.

 • A. Gładysz, D. Lipska, Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń – grudzień 2008 r.), „Ibidem”, 6 (2009), s. 265 – 268.

 • S. Marczak, A. Pawłowski, E. Romańczuk, A. Stachura, Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń – grudzień 2009 r.), „Ibidem”, 7 (2010), s. 145 – 158.

 • Koło Naukowe Historyków Studentów KUL 1919 – 2004, red. E. M. Ziółek, Lublin 2004.

 • Księga Jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. B. Proc, A. Gładysz, J. Pożarowszczyk, wyd. 2, Lublin 2009.

 • Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971 – 1983, wstęp, wybór źródeł, oprac. M. Sobieraj, Lublin 2009, s. 22 – 23.

 • M. Choma – Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975 – 1980, Warszawa – Lublin 2009, s. 94 – 95, 144 – 152.

                                                                                    

opracował Adam Pawłowski

Autor: Adrian Podkalicki
Ostatnia aktualizacja: 24.12.2013, godz. 13:38 - Jakub Pożarowszczyk