R E G U L A M I N

KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW STUDENTÓW

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

JANA PAWŁA II

 

 

PREAMBUŁA

 

 

   W imię Boga Najwyższego w Trójcy Jedynego, My studenci historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, świadomi swych praw i obowiązków zgodnie z dewizą naszej Alma Mater Deo et Patriae, a także wierni słowom naszego rodaka, wielkiego papieża Jana Pawła II, profesora KUL, Uniwersytecie! Służ Prawdzie!, pragniemy poprzez swoją pracę w Kole Naukowym Historyków Studentów, poszerzać swoje zainteresowania, by jeszcze rzetelniej przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny Polski, kierując się przy tym zasadami moralności chrześcijańskiej.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1.

 

§1. Organizacja nosi nazwę „Koło Naukowe Historyków Studentów KUL” i zwana jest
w niniejszym regulaminie „Kołem”.

§2. Koło może posługiwać się skróconą formą „KNHS KUL” i logotypem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

§3. Siedzibą Koła jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

§4. Koło jest dobrowolną organizacją studencką, mającą na celu propagowanie działań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§5. Koło używa pieczęci z napisem „Koło Naukowe Historyków Studentów KUL”.

 

§6. Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powołany przez Senat.

 

Art. 2.

 

Koło działa na podstawie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

Art. 3.

 

Koło ma na celu:

1. pomoc w pogłębianiu studiów historycznych oraz innych samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych członków Koła,

2. wszechstronne propagowanie nauki i wiedzy historycznej,

3. rozwijanie i umacnianie życia koleżeńskiego,

4. aktywizację studentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

 

 

Art. 4.

 

§1. Sposobami realizacji celów Koła są w szczególności:

1. zebrania, dyskusje, referaty i konferencje naukowe,

2. praca w specjalnych sekcjach Koła, które zostały utworzone na Zebraniu Ogólnym,

3. gromadzenie księgozbioru o charakterze historycznym oraz udostępnianie go studentom,

4. nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki,

5. organizacja objazdów naukowych,

6. wydawanie studenckiego czasopisma naukowego.

§2. Realizując powyższe cele Koło opiera się na dobrowolnej pracy jej członków.

 

Art. 5.

 

§1. Podstawowym sposobem funkcjonowania Koła są Zebrania Zwyczajne.

§2. Zebrania Zwyczajne odbywają się przynajmniej raz w miesiącu chyba, że Zarząd zdecyduje inaczej. Mają one charakter naukowy lub organizacyjny.

§3. Wszystkie zebrania, ich porządek dzienny i termin, ustala Zarząd za wiedzą Kuratora Koła i podaje do wiadomości członków Koła poprzez wywieszenie na tablicy w siedzibie Koła przynajmniej na tydzień przed ich terminem.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KOŁA

 

Art. 6.

 

Członkowie Koła dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 

Art. 7.

 

§1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§2. Członkiem zwyczajnym Koła nie może zostać doktorant Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§3. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek zainteresowanego.

§4. Członkowie zwyczajni, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia chcą kontynuować swoją działalność w organizacji, mogą na wniosek otrzymać status członka wspierającego, który przekształca się w członkostwo zwyczajne w momencie rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

 

Art. 8.

 

§1. Tytuł członka honorowego może otrzymać osoba specjalnie zasłużona dla Koła.

§2. Godność członków honorowych Koła nadaje Zebranie Walne zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Koła.

§3. Członek honorowy Koła jest zwolniony z obowiązków uiszczania składek.

 

Art. 9.

 

§1. Każdy członek Koła ma prawo:

1. do udziału w zebraniach Koła, przedstawiania wniosków, interpelacji i zabierania głosu
w dyskusji,

2. uczestniczyć we wszystkich zebraniach, konferencjach i innych spotkaniach Koła,

3. korzystać z wszelkich pomocy Koła w celach związanych z działalnością Koła.

§2. Czynne prawo wyborcze przy wyborze Władz Koła przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Koła.

§3. Bierne prawo wyborcze przy wyborze Władz Koła przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Koła, którzy przynależą do Koła co najmniej rok.

 

Art. 10.

 

Każdy członek Koła ma obowiązek:

1. przestrzegać Regulaminu Koła oraz uchwał i decyzji władz Koła,

2. przy wstąpieniu złożyć pisemną deklarację członkowską,

3.uczestniczyć w zebraniach Koła,

4. dbać o rozwój Koła i jak najaktywniej realizować cele statutowe Koła.

 

Art. 11.

 

§1. Skreślenie z listy członków Koła następuje:

1. po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,

2. po osobistym złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Koła i uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Koła,

3. uchwałą Walnego Zebrania większością 2/3 głosów na wniosek 1/4 członków Koła
lub Zarządu Koła.

§2. Podstawami skreślenia przez Walne Zebranie z listy członków są
w szczególności:

1. nieprzestrzeganie Regulaminu Koła,

2. narażanie dobrego imienia Koła,

3. rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem Koła,

4. nieobecność na 3 zebraniach Koła w semestrze bez stosownego usprawiedliwienia w formie pisemnej.

§3. W przypadku określonym w §2 ust. 4 Zarząd lub Komisja Rewizyjna musi wystosować kolejno trzy upomnienia pisemne. Następnie może w razie potrzeby wnioskuje o skreślenie z listy członków. Głosowanie nad wnioskiem odbywa się podczas Zebrania Walnego Nadzwyczajnego.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KOŁA

 

Art. 12.

 

§1. Do władz Koła należą:

1. Walne Zebranie,

2. Zarząd Koła,

3. Komisja Rewizyjna.

§2. Nikt nie może być równocześnie członkiem organów wymienionych w §1 pkt. 2 i 3.

§3. Władze Koła zobowiązane są prowadzić protokoły z podejmowanych działań i składać
z końcem kadencji sprawozdania za okres swego urzędowania Walnemu Zebraniu.

§4. Władze określone w §1 pkt. 2 i pkt. 3 zobowiązane są co najmniej trzy dni przed terminem Walnego Zebrania wyłożyć do wglądu dla członków Koła pisemne sprawozdanie za okres swego urzędowania.

§5. Uchwały na zebraniach Władz zapadają większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

Walne Zebranie

Art. 13.

 

§1. Walne Zebranie członków stanowi najwyższą władzę Koła.

§2. W Walnym Zebraniu członków Koła mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zwyczajni Koła, a także z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi Koła, Kurator Koła oraz osoby współpracujące z Kołem i zaproszeni goście.

§3. Walne Zebranie podejmuje prawomocne decyzje przy obecności przynajmniej 2/3 liczby członków Koła.

§4. Jeżeli w pierwszym terminie obrad Walne Zebranie nie doszło do skutku z powodu braku kworum to Zarząd Koła wyznacza drugi termin nie wcześniej niż za 3 dni i nie później niż na 7 dni od poprzedniego terminu Walnego Zebrania, które nie doszło do skutku.

§5. W drugim terminie kworum stanowi liczba członków Koła obecnych na sali obrad.

§6. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

§7. Nad obradami Walnego Zebrania członków Koła czuwa Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo zwykłą większością głosów, nie może nim być jednak żaden członek władz Koła.

§8. Przewodniczący Walnego Zebrania wybiera spośród zgromadzonych sekretarza.

 

Art. 14.

 

§1. Walne Zebrania dzielą się na Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§2. Walne Zebranie Zwyczajne odbywa się przynajmniej raz w roku w okresie od 1 stycznia do 1 kwietnia.

§3. Walne Zebranie Nadzwyczajne, z podaniem porządku obrad, zwołuje Zarząd Koła:

1. z własnej inicjatywy,

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, w 7 dni od daty zgłoszenia wniosku,

3. na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Koła, w 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania informuje członków Prezes Zarządu Koła w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Koła.

§5. Zebrania Walne Koła, ich porządek dzienny i termin Zarząd Koła ustala za wiedzą Kuratora Koła.

 

Art. 15.

 

§1. Projekty uchwał może wnosić do porządku obrad:

1. Prezes Zarządu Koła,

2. Zarząd Koła,

3. co najmniej 1/4 ogółu członków Koła.

§2. Walne Zebranie członków Koła ma w swych kompetencjach:

1.wybór przewodniczącego Walnego Zebrania,

2. wybór władz Koła,

3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i komisji specjalnych,

4. udzielanie Zarządowi Koła absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. uchwalenie wotum nieufności wobec Zarządu Koła lub pojedynczego członka Zarządu Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 ogółu członków Koła,

6. uchwalenie wotum nieufności wobec Komisji Rewizyjnej lub pojedynczego członka Komisji Rewizyjnej następuje na wniosek co najmniej 1/4 ogółu członków Koła,

7. określenie wysokości składek członkowskich,

8. nadawanie godności członka honorowego,

9. wykluczenie z członkostwa w Kole,

10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

11. uchwalenie Regulaminu i wprowadzanie do niego zmian,

12. rozwiązanie Koła,

13. podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Koła.

 

Zarząd Koła

Art. 16.

 

§1. W skład Zarządu Koła wchodzą:

1. Prezes,

2. Wiceprezes,

3. Sekretarz,

4. Skarbnik,

5. Bibliotekarz archiwista.

§2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1. reprezentowanie Koła na zewnątrz,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

3. zwoływanie Walnego Zebrania i Zebrań Ogólnych,

4. wyznaczanie członkom Koła odpowiednich zadań służących realizacji celów statutowych Koła,

5. powoływanie sekcji w ramach Koła, odpowiedzialnych za poszczególne obszary działań Koła,

6. nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi i innymi podmiotami w konsultacji z Walnym Zebraniem Koła,

7. składanie wniosku na Walnym Zebraniu w sprawie nadawania godności członków honorowych Koła,

8. zarządzanie funduszami Koła,

9. wykluczanie z Zarządu Koła członków, którzy stale zaniedbują obowiązki wynikające z przynależności do Zarządu Koła.

§3. Kadencja Zarządu Koła trwa rok.

 

Art. 17.

 

§1. Zarząd Koła jest wybierany przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Koła zwykłą większością głosów w wyborach tajnych.

§2. Wybory do Zarządu Koła odbywają się na Walnym Zebraniu zwołanym w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

§3. Prezesa wybierają członkowie Zarządu spośród swego grona, raz w roku, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Kuratora, jako Przewodniczącego pierwszego Zebrania. W ten sam sposób odbywa się wybór pozostałych członków na poszczególne stanowiska.

§4. W ciągu trzech dni od wyborów każdy wyborca może wnieść na ręce Kuratora Koła protest przeciwko wyborowi członka Zarządu Koła lub wyborom. Decyzja Kuratora Koła jest ostateczna.

§5. W razie unieważnienia wyborów i głosowania, Kurator Koła zarządza w ciągu pięciu dni od daty unieważnienia wybory ponowne.

§6. Skład nowo ukonstytuowanego Zarządu Koła należy podać w ciągu tygodnia do wiadomości członków Koła przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej Koła.

§7. Członek Zarządu Koła nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 18.

 

§1. Do kompetencji Prezesa Zarządu Koła należą:

1. reprezentacja Koła na zewnątrz,

2. zwoływanie posiedzeń Zarządu Koła i przewodniczenie na nich,

3. czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem Zarządu Koła,

4. wykonywanie uchwał Zarządu Koła,

5. podpisywanie wraz z Sekretarzem pism Zarządu Koła,

6. decydowanie w nagłych wypadkach, w sprawach należących do kompetencji Zarządu Koła, a przewidzianych w art.16 §2 pkt 2, 4 i 8 niniejszego Regulaminu,

7. wystawianie pisemnych upomnień każdemu z członków Koła, który zaniedbuje swoje obowiązki, wydawanych na wniosek co najmniej 3 osób ze składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/4 ogółu członków.

§2. Prezes Zarządu Koła, w stosunku do członków Zarządu może udzielać upomnienia i nagany za niespełnienie obowiązków, a także określać dodatkowe obowiązki członków Zarządu. Od decyzji prezesa w tych kwestiach służy odwołanie do Walnego Zebrania.

§3. Prezes Zarządu Koła ma prawo weta wobec uchwał Zarządu Koła. Sprawa, której się sprzeciwił Prezes Zarządu Koła może być postawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła i uchwalona, mimo sprzeciwu Prezesa Zarządu Koła.

 

Art. 19.

 

Wiceprezes pełni funkcje pomocnicze wobec Prezesa Zarządu Koła i zastępuje go.

 

Art. 20.

 

Do kompetencji Sekretarza należy prowadzenie kancelarii Koła, protokołów zebrań oraz podpisywanie wraz z Prezesem Zarządu Koła pism Zarządu Koła.

 

 

Art. 21.

 

§1. Skarbnik jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw finansowych Koła.

§2. Zobowiązania pieniężne Koła podejmuje Prezes wraz ze Skarbnikiem.

 

Art. 22.

 

Bibliotekarz archiwista jest odpowiedzialny za stan księgozbioru Koła oraz za archiwizację dokumentacji dotyczącej działalności Koła.

 

Art. 23.

 

§1. Zebranie Zarządu Koła może odbyć się i podejmować decyzje przy obecności co najmniej trzech jego członków.

§2. Uchwały na posiedzeniu Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równości głosów rozstrzyga Prezes Zarządu Koła.

 

Art. 24.

 

§1. Zarząd Koła zobowiązany jest prowadzić protokoły ze swej działalności i składać sprawozdania za okres swego urzędowania Walnemu Zebraniu wraz z końcem kadencji.

§2. Zarząd Koła winien złożyć J.M. Rektorowi KUL przed dniem 1 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za okres ubiegłego roku kalendarzowego, preliminarz na rok następny oraz listę członków Koła według stanu na 1 stycznia każdego roku.

 

Art. 25.

 

§1.Mandat członka Zarządu Koła wygasa:

1. wraz z końcem kadencji,

2. gdy pisemnie zrzeknie się pełnionej funkcji,

3. gdy przestaje być studentem KUL,

4.gdy wyjeżdża na wymianę międzyuczelnianą,

5. gdy otrzyma wotum nieufności od Walnego Zebrania.

§2. Władze Koła w porozumieniu z Kuratorem ogłaszają wybory uzupełniające.

 

Komisja Rewizyjna

Art. 26.

 

§1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

§2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.

 

Art. 27.

 

§1. Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się na tym samym Walnym Zebraniu, na którym odbywa się wybór Zarządu Koła.

§2. Przy wyborze Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio art. 17 §1-2, 4, 5-7 niniejszego Regulaminu.

§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

§4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Koła.

 

Art. 28.

 

§1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

2. przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu Koła, ocena jej zgodności z Regulaminem, uchwałami Walnego Zebrania, uchwałami Zarządu Koła oraz przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

3. przeprowadzanie przynajmniej dwa razy w roku rewizji rachunkowości i stanu majątkowego Koła,

4. stawianie wniosku na Walnym Zebraniu w sprawie absolutorium oraz wniosku o wotum nieufności dla Zarządu Koła lub jego członków,

5. zwoływanie Walnego Zebrania jeśli nie będzie uwzględniony przez Zarząd Koła art. 14 §2 i art. 16 §2 pkt 3 niniejszego Regulaminu,

6. wystawienie upomnienia pisemnego członkowi Zarządu na wniosek własny lub 1/4 ogółu członków.

§2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 29

 

Przy wygaśnięciu mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio art. 25 niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V

KURATOR I FINANSOWANIE KOŁA

 

Art. 30.

 

§1. Opiekę nad Kołem sprawuje Kurator Koła.

§2. Kurator Koła jest powoływany przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§3. Kurator Koła rozstrzyga wszelkie spory wynikłe w obrębie Koła.

 

Art. 31.

 

Koło może być finansowane z następujących źródeł:

1. z dobrowolnych ofiar,

2. dofinansowania sponsorów i dotacje,

3. dochody z imprez organizowanych przez Koło,

4. z dofinansowań uczelni.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA REGULAMINU

 

Art. 33.

 

§1. Zmiana Regulaminu Koła wymaga uchwały specjalnie w tym celu zwołanego Zebrania Walnego Nadzwyczajnego Koła powziętej większością 2/3 głosów przy obecności minimum 1/2 wszystkich członków Koła w pierwszym terminie, bez względu na ich liczbę w drugim terminie.

§2. Zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Art. 34.

 

Projekty zmian do Regulaminu Koła mogą wnosić:

 1. w drodze uchwały Zarząd Koła,

 2. w drodze uchwały Komisja Rewizyjna,

 3. grupa 1/4 liczby członków Koła po przedstawieniu projektu zmiany i zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu Koła.

 

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE KOŁA

 

Art. 35.

 

§1. Koło może być rozwiązane przez Walne Zebranie Koła.

§2. Rozwiązanie Koła następuje drogą uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 3/4 głosów przy obecności minimum 2/3 wszystkich członków Koła w pierwszym terminie bez względu na ich liczbę w drugim terminie.

§3 Dla likwidacji Koła zostaje wybrana specjalna komisja likwidacyjna, w skład której wchodzi:

 1. pięciu członków Koła,

 2. Prezes Zarządu Koła,

 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§4. Majątek Koła rozwiązanego przechodzi na rzecz KUL.

 


ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

Art. 36.


§1. Niniejsza nowelizacja Regulaminu wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§2. Tracą moc postanowienia Statutu Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

 

 

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II 

Lublin, dnia 31 marca 2011 roku


Autor: Adrian Podkalicki
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2011, godz. 15:37 - Łukasz Pasim