INSTYTUT PSYCHOLOGII

STUDIA MAGISTERSKIE


   Program studiów realizowany w Instytucie Psychologii KUL odzwierciedla współczesne tendencje w nauce i praktyce psychologicznej. Wiele zajęć jest prowadzonych w sposób praktyczny, z wykorzystaniem wielu nowoczesnych metod kształcenia.

   Realizacja programu na studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, jest zgodna z systemem ECTS (European Community Course Credit Transfer System).

   System kształcenia jest 5-letni i obejmuje dwa etapy kształcenia: I i II rok studiów stanowi etap wprowadzający, w ramach III-V roku studiów obejmuje cykl specjalizacyjny.

   Trzecim etapem stanowiącym propozycję dla najlepszych studentów są czteroletnie studia doktoranckie realizowane w trybie stacjonarnymym i niestacjonarnym.

   Celem naszej propozycji programowej jest przekazanie studentom gruntownej wiedzy psychologicznej – podstaw teoretycznych, a także możliwości aplikacyjnych, odpowiadających współczesnym wymaganiom.

Podczas dwóch pierwszych lat studenci zdobywają wiedzę z zakresu szeroko rozumianych podstaw psychologii z elementami filozofii, biologii, antropologii.

Od III roku studiów rozpoczyna się cykl specjalizacyjny, który aktualnie jest realizowany w pięciu specjalnościach na studiach stacjonarnych:

 1. Psychologia kliniczna i osobowości
 2. Psychologia edukacji i komunikacji (po jej ukończeniu student otrzymuje zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym)
 3. Psychologia marketingu, organizacji i zarządzania
 4. Psychoprofilaktyka i psychoterapia
 5. Psychologia społeczna i kulturowa

oraz czterech specjalnościach na studiach niestacjonarnych:

 1. Psychologia kliniczna i osobowości
 2. Psychologia edukacji i komunikacji (po jej ukończeniu student otrzymuje zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym)
 3. Psychologia marketingu, organizacji i zarządzania
 4. Psychoprofilaktyka i psychoterapia

 Na program studiów składają się:

 • wykłady podstawowe - obowiązkowe dla wszystkich studentów (studiów magisterskich) niezależnie od wybranej specjalizacji (od I do V roku)
 • wykłady specjalizacyjne - obowiązkowe dla studentów realizujących program danej specjalizacji
 • wykłady monograficzne/ćwiczenia fakultatywme - wybierane przez studentów, zgodnie z ich osobistymi preferencjami.
 • ćwiczenia obowiązkowe dla wszystkich - zajęcia o charakterze dopełniającym tematykę poruszaną na wykładzie w aspekcie aplikacyjnym
 • ćwiczenia obowiązkowe dla specjalności – zajęcia o charakterze dopełniającym tematykę poruszaną na wykładzie specjalizacyjnym
 • proseminaria i seminaria magisterskie – student ma prawo dokonania wyboru, niezależnie od specjalizacji
 • praktyki studenckie – czterotygodniowe (lub 160 godzin) obowiązkowe praktyki studenckie, po IV roku studiów, realizowane zgodnie z zainteresowaniem studenta i akceptacją osoby prowadzącej seminarium magisterskie.

REALIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH

   Po IV roku studiów student obowiązany jest do odbycia 4-tygodniowej (160 godzin) praktyki. Miejsce praktyki jest zgodne z zainteresowaniem studenta i akceptacją osoby prowadzącej seminarium magisterskie, będącej naukowym opiekunem praktyki (służba zdrowia, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, wojsko, policja, więziennictwo, obozy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych lub inne placówki).

CHARAKTERYSTYKA SPOSOBU UZYSKIWANIA ZALICZEŃ

   W Instytucie Psychologii KUL stosowany jest system punktów kredytowych, zgodny z Europejskim Systemem Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS). Zgodnie z tym systemem punkty (kredyty) mają być miernikiem nakładu pracy, jaką student musi włożyć, aby zaliczyć poszczególne lata i ukończyć studia. Jako podstawę systemu punktowego przyjęto zasadę, że zaliczenie jednego roku odpowiada 60 punktom. Podczas pięciu lat studiów student musi zaliczyć zajęcia za minimum 300 punktów kredytowych.

   W okresie studiów student jest zobowiązany do napisania jednej pracy proseminaryjnej (na III roku), magisterskiej (w czasie IV i V roku), a ponadto w ramach większości ćwiczeń obowiązują studenta prace zaliczeniowe, w postaci np. recenzji książki (lub artykułu), samodzielnego opracowania przypadku i sporządzenia opinii psychologicznej (o charakterze rozwojowym, klinicznym, pedagogiczno-wychowawczym, rodzinnym, osobowościowym), opracowania propozycji programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, prowadzenie dzienniczków obserwacyjnych, przygotowanie projektu eksperymentu na ustalony temat itp. Powyższe wymagania stawiane studentowi mają na celu pogłębienie psychologicznej wiedzy studenta odnośnie danego zagadnienia, jak i nabycie umiejętności jej praktycznego zastosowania.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2010, godz. 14:49 - Julia Sak