PRAKTYKI WAKACYJNE W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII KUL

 

Informacje ogólne

 1. Praktyki wakacyjne:
 2. Są obowiązkowe dla wszystkich studentów w Instytucie Psychologii KUL.
 3. Objęte są programem studiów po VIII semestrze, tj. po IV roku.
 4. Odbywają się w wymiarze 100 godzin zegarowych.
 5. Mają one na celu:
 6. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
 7. poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 8. kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych, bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 9. kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w danej strukturze organizacyjnej,
 10. poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli itp.
 11. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 12. wykorzystanie wiedzy z zakresu poradnictwa psychologicznego,
 13. wykorzystanie umiejętności w zakresie posługiwania się metodami diagnostycznymi i opracowywania wszechstronnych psychologicznych diagnoz,
 14. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych, a zwłaszcza w sytuacji odbywania praktyk za granicą
 15. Są dostosowane do 2 specjalizacji w Instytucie Psychologii KUL: psychologii wspierania jakości życia i psychologii biznesu i przedsiębiorczości (a w ramach specjalizacji dostosowane są do odpowiednich modułów) odbywają się w placówkach o profilu zgodnym z daną specjalizacją i modułem.
 16. Odpowiadają profilowi absolwenta studiów psychologicznych w KUL.
 17. Uczestnictwo w nich daje możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, doskonalenie i poszerzenie umiejętności i kompetencji psychologicznych nabytych w trakcie studiów, jak również zdobycie nowych. 
 18. W Instytucie Psychologii KUL opiekę nad praktykami wakacyjnymi (nadzór i organizacja) sprawują Opiekunowie Praktyk na mocy Upoważnienia Rektora KUL  i udzielonego Pełnomocnictwa do podpisywania umów o organizację praktyk:

 

 • dr Dorota Kuncewicz: Psychologia Wspierania Jakości Życia, studenci o nazwiskach od A - Ł konsultacje w  sprawie praktyk:  e-mail: dkuncewicz@kul.p
 • dr Małgorzata Torój: Psychologia Wspierania Jakości Życia, studenci o nazwiskach od M - Ż, konsultacje w  sprawie praktyk:  e-mail: malgorzata.toroj@kul.pl
 • dr Katarzyna Litwińska  - Rączka: specjalność: Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości , studenci o nazwiskach od A - Ł,  konsultacje:  e-mail: kasienia@kul.lublin.pl
 • dr Katarzyna Mariańczyk: specjalność: Psychologia Biznesu i Przedsiębiorczości , studenci o nazwiskach od M - Ż,  konsultacje:  e-mail: marianczyk@kul.pl

 

Regulamin oraz procedury dotyczące odbywania i zaliczenia praktyk

Dokumenty do pobrania dotyczące praktyk studenckich

Plan_studenckich_praktyk_os_rewalidacyjny

Plan_studenckich_praktyk_Straż

Program_praktyk_Poradnia_Rodzinna

Program_praktyk_Zakład_Karny

Harmonogram praktyk w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym

Harmonogram praktyk zawodowych na specjalizacji organizacja i zarządzanie

Harmonogram praktyk - doradztwo zawodowe i personalne

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021, godz. 15:18 - Małgorzata Bąk