IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii

Meandry Metodologii

Lublin, 9-10 kwietnia 2019 r.

 

IDEA SYMPOZJUM

 

    Prace badawcze podejmowane przez doktorantów stanowią dziś bardzo ważną część prowadzonych w Polsce badań społecznych. Jednocześnie zbyt mało jest okazji do wspólnych spotkań, przestrzeni wymiany doświadczeń i poglądów czy dyskusji dotyczących poszukiwań badawczych młodych naukowców. Poprzez Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii chcielibyśmy tę przestrzeń poszerzyć, zapraszając do Lublina doktorantów socjologii z całej Polski (i nie tylko). Sympozjum, które organizujemy cyklicznie, jest przede wszystkim miejscem dyskusji odwołującej się do tradycji seminariów naukowych. Konferencja jest także doskonałą okazją do spotkania i nawiązania kontaktów, a poprzednie trzy edycje Sympozjum, które odbyły się w 2016 r., 2017 r. oraz 2018 r. (pierwsze pod hasłem Białe Plamy w Socjologii, drugie Polska w socjologii, socjologia w Polsce, trzecie Na barkach Olbrzymów) cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno doktorantów, jak i pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich w całej Polsce.

 

CEL IV OSDS

 

Tegoroczne, czwarte już Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii nawiązuje do odbywających się od 2015 r. w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II „Seminariów Metodologicznych (nie tylko) dla Socjologów” i będzie zatytułowane Meandry Metodologii. Jego celem będzie prezentacja rozmaitych zagadnień metodologicznych, które pojawiają się przy tworzeniu prac doktorskich oraz dyskusja dotycząca stosowania metod badań społecznych, które wykorzystywane są przez młodych adeptów socjologii w ich przedsięwzięciach badawczych. Zaproszenie kierujemy do doktorantów, którzy chcą opowiedzieć o czynnościach, problemach i dylematach metodologicznych, skonfrontować swoje spostrzeżenia z opiniami profesorów, uznanych reprezentantów socjologii oraz doświadczeniami koleżanek i kolegów z innych ośrodków naukowych. Mamy nadzieję, że tak ukierunkowane spotkanie naukowe dostarczy cennych wskazówek i inspiracji do prowadzenia dalszych badań socjologicznych.

 

PROBLEMATYKA

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania wystąpień (wraz z abstraktami) w jednym z następujących obszarów:

  1. Interdyscyplinarność i postdyscyplinarność w pracy naukowej
  2. Nowe metody badań w naukach społecznych
  3. Paradygmaty i ich stosowanie w pracach socjologicznych
  4. Etyka badań społecznych
  5. Analiza i prezentacja wyników

 

WYKŁADY, OBRADY PLENARNE I NIE TYLKO

 

IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Meandry Metodologii podzielone będzie na trzy części:

 

  • Sesja specjalna: w ramach Sympozjum przewidziana została sesja specjalna z udziałem zaproszonych profesorów oraz panel dyskusyjny, który dotyczyć będzie problemów metodologicznych w socjologii. Sesja poprzedzona zostanie wykładem gościa specjalnego, który otworzy obrady Sympozjum.

 

  • Obrady plenarne: po sesji otwierającej Sympozjum, przewidziane są obrady odbywające się w ramach paneli dyskusyjnych, w czasie których doktoranci będą prezentowali swoje wystąpienia. Zgodnie z tradycją, każdy panel będzie miał swoich opiekunów naukowych, którzy będą towarzyszyć Państwu merytorycznie, służyć komentarzem i udziałem w dyskusji, a także opiniować wystąpienia i doradzać, jak można poprawić/rozwinąć przedstawiany projekt badawczy/prezentowane wystąpienie. Opiekunami tej części będą zaproszeni profesorowie, goście z sesji plenarnej oraz przedstawiciele wybranych instytutów socjologii. Wyrażamy nadzieję, że zaproponowana formuła sesji w grupach plenarnych uczyni te spotkania bardzo interesującymi i owocnymi dla wszystkich uczestników.

 

  • Spotkanie z Mistrzem – wydarzenie o charakterze naukowo-kulturalnym, rozmowa z zaproszonym Mistrzem.

 

Szczegóły dotyczące programu zostaną podane w późniejszym terminie.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE, KALENDARIUM

15 marca 2019 - ostateczny termin na przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia prosimy przesyłać elektronicznie na adres: (osds@kul.pl) lub pocztą tradycyjną na adres Instytutu Socjologii KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin)

18 marca 2019 - weryfikacja zgłoszeń przez Organizatora oraz przesłanie zaproszeń do zakwalifikowanych uczestników

27 marca 2019 - ostateczny termin na dokonanie opłat konferencyjnych przez zakwalifikowanych uczestników Sympozjum

9-10 kwietnia 2019 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Meandry Metodologii

10 czerwca 2019 - ostateczny termin na przesłanie artykułu

 

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Zainteresowanych udziałem i przygotowaniem referatu w ramach IV Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Socjologii Meandry Metodologii prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 180,00 zł na niżej podany numer konta. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch.

 

Prosimy o dokonanie ww. opłaty konferencyjnej najpóźniej do dnia 27 marca 2019 r.

Dane do dokonywania wpłat:

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Adres: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Nr konta bankowego: Pekao SA III O/Lublin 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

Kwota: 180,00 zł

Tytuł przelewu: imię i nazwisko prelegenta, 9-10 kwietnia 2019 r. (OSDS 2019)

                          (np. Jan Kowalski,  9-10 kwietnia 2019 r. (OSDS 2019)

 

KONKURS ARTYKUŁÓW

Najlepsze artykuły spośród przesłanych przez uczestników zostaną przekazane do redakcji „Roczników Nauk Społecznych”, która podda teksty standardowej procedurze. W czasopiśmie ukażą się tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje.

 

OPIEKA NAUKOWA, KOMITET ORGANIZACYJNY

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • dr Tomasz Peciakowski – Katedra Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Komitet Organizacyjny – doktoranci Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

mgr Katarzyna Dziewulska-Bandura

mgr Agnieszka Jurczak

mgr Magdalena Masztalerz

mgr Karolina Pięta

mgr Mariola Kowalczyk

mgr Grzegorz Czapski

mgr Alicja Rutowicz

mgr Aneta Nowicka

mgr Elżbieta Dul-Sołtys

mgr Katarzyna Kwiatosz

mgr Emilia Mrzygłód

mgr Paulina Michowska

mgr Aneta Kosno

mgr Grażyna Gliwka

 

 

> formularz zgłoszenia: *docx; *pdf

> zaproszenie: *pdf

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019, godz. 07:16 - Tomasz Peciakowski