strojnowski_jerzy_120

Prof. Jerzy Strojnowski


WIEK NIEWINNOŚCI

-    Jerzy Strojnowski urodził się 14 maja 1922 roku we Włodzimierzu Wołyń¬skim.
-    Ukończył liceum matematyczno-fizyczne w Jarosławiu (egzamin maturalny w 1944 roku) a następnie studiował medycynę w Akademii Me¬dycznej w Krakowie oraz filozofię i pedagogikę w Uniwersy¬tecie Jagiellońskim (tytuł magistra filozofii uzyskał w KUL).

O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI
-    Pracował między innymi w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko¬wego w Krakowie, Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Lublinie, Domu Pomocy Społecznej Caritas, Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Lublinie. Był lekarzem i ordynatorem Państwowego Szpi¬tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Abramowicach (Oddział w Łysołajach).

-    Poza pracą na uniwersytecie Jerzy Strojnowski zajmował się praktyką lekarską,  psychoterapią, treningiem interpersonanym i szkoleniami z zakresu poradnictwa i psychoterapii.

-    Profesor Jerzy Strojnowski był członkiem wielu towarzystw naukowych: Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Komisji Historii i Filozofii Medycyny O/PAN w Krakowie, Societe Internationa¬le de 1'Histoire de la Medicine, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (przy Oddziale Lubelskim PTP zorganizował Sekcję Psychoterapii), Pol¬skiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Historii Medy¬cyny i Farmacji (założycielem jej Oddziału Lubelskiego), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL.
-    Został odznaczony, między innymi, Złotym Krzyżem Zasługi (1978), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju".
-    Warto wspomnieć, że podczas wojny Jerzy Strojnowski brał aktywny udział w szkoleniach i akcjach wojskowych, między innymi w wyzwalaniu Pruchnika w ramach akcji „Burza”.VIVANT PROFESSORES!
-    Po ukończeniu studiów medycznych został asystentem w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie przygotował rozprawę doktorską pod tytułem „Stosowanie metod statystycznych w pracy klinicznej". Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1951 roku.
-    Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1969 roku w Akademii Medycznej w Warszawie. Jego rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Psychofizjologia Jędrzeja Śniadeckiego" została wydana w 1968 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W 1982 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego KUL.
-    Należał też do grona profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Lu¬blinie, gdzie wykładał psychologię pastoralną a także współorganizował podyplomowe studium z poradnictwa i psy¬choterapii.
-    Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim był związany od 1952 roku. Początkowo prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu nauk biologicznych, biologicz¬nych podstaw zachowania i psychologii fizjologicznej; następnie również z dynamiki grupowej i psychoterapii.
-    W 1971 roku utworzył Zakład i Katedrę Psychopato¬logii w KUL, którą po ośmiu larach przekształcił w Zakład i Katedrę Dynamiki Gru¬powej i Psychoterapii.
-    W latach 1981-84 był prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL.

STĄD DO EUROPY
-    W związku z aktywnością naukową i dydaktyczną odbywał studia specjalistyczne i treningi w licznych ośrodkach zachodnich (Europa, USA i Kanada).

NON OMNIS MORIAR
-    Liczne publikacje naukowe Profesora Jerzego Strojnowskiego (patrz: Spis publikacji) można ująć w kilka grup tematycznych, które częściowo przybliżają zakres zagadnień, którymi się pasjonował i które rozwijał. Są to:
•    historia medycyny (okresy rozwoju medycyny i koncepcje kształtujące sposoby jej uprawiania, zjawiska medyczne i ich historyczne opisy, wybitne postacie polskiej medycyny, historyczne tło psychoanalizy)
•    zagadnienia filozoficzno-etyczno-religijne (m. in. psychologiczne aspekty spowiedzi, problematyka regulacji urodzeń, dogmaty Kościoła a dorobek nauk przyrodniczych)
•    psychofizjologia, psychiatria i psychoanaliza (m.in. biologiczne mechanizmy zachowania, relacje między mózgiem a umysłem, psychoanalityczne podejście do wyjaśniania zjawisk życia psychicznego oraz zaburzeń zdrowia psychicznego)
•    psychologia i psychoterapia (rozwój psychiczny dziecka w kontekście interakcji rodzinnych i wpływu środowiska, dynamika grupowa, trening autogenny, własna koncepcja psychoterapii).
-    Oprócz publikacji naukowych, Profesor Jerzy Strojnowski jest autorem licznych artykułów o charakterze popularnonaukowym a także recenzji i polemik, których część jest wyrazem jego aktywności w dziedzinie polityki.
-    Najlepiej znane studentom psychologii KUL publikacje Profesora Jerzego Strojnowskiego to „Psychologia fizjologiczna” (1981 i 1989) oraz „Biologiczne mechanizmy zachowania” (1992) będące podstawą zdania słynnego egzaminu, wokół którego narosło sporo anegdot.
-    Refleksje i opracowania Profesora, których tematyczne zróżnicowania oddaje częściowo szeroki zakres jego zainteresowań, można odnaleźć w miesięczniku „Charaktery”, z którym współpracował w ostatnich latach życia.

Więcej informacji na temat życiorysu Profesora Jerzego Strojnowskiego znajduje się w artykule:
Oleś P. (1999). Jerzy Strojnowski - profesor, lekarz, psycholog, psychoterapeuta, historyk medycyny, myśliciel, polityk ... Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 6, 3-12.

Przygotowała pani dr E.Chmielnicka-Kuter.

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2009, godz. 11:06 - Radosław Bułtowicz