W ramach Katedry prowadzone będą badania z zakresu filozofii kultury oraz retoryki.

 

Filozofia kultury

 

Opis dotychczasowych i planowanych badań i ich rezultatów:

  • Na gruncie filozofii realistycznej prowadzone są badania dotyczące obecnej i przyszłej sytuacji cywilizacji Zachodu. Od 2001 r., co roku pracownicy Katedry organizują Międzynarodowe Sympozja z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu. Do roku 2019 odbyło się 18 takich Sympozjów. Podejmowane były następujące zagadnienia: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, „Kultura wobec techniki”, „Filozofia i edukacja”, „Człowiek i państwo”, „Polityka a religia”, „Ewolucjonizm czy kreacjonizm”, „Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość”, „Terroryzm – dawniej i dziś”, „Cywilizacje wobec multikulturalizmu”, „Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”, „Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji”, „Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy”, „Filozofia a cywilizacje”, „Pedagogika – nauka czy ideologia?”.
  • Teksty wygłoszonych referatów opublikowane zostały w 7 tomach materiałów posympozjalnych, a w ostatnich latach ukazują się na łamach czasopisma filozoficznego pt. „Człowiek w Kulturze” wydawanego od 1993 roku staraniem pracowników Katedry. Wszystkie numery tego pisma dostępne są na stronie internetowej: http://www.czlowiekwkulturze.pl/

W kolejnych latach planowana jest organizacja kolejnych Sympozjów z tego cyklu. Referaty oraz dyskusje toczyć się będą wokół takich zagadnień jak: Prawda w kulturze (2020 r.), Dobro w kulturze (2021 r.), Piękno w kulturze (2022 r.), Religia a kultura (2023 r.).

  • Od roku 2006 pracownicy Katedry organizują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II coroczne Wykłady im. O. Jacka Woronieckiego, podczas których kilkudniowe zajęcia i wykłady prowadzą profesorowie reprezentujący różne ośrodki naukowe w Europie i w USA. Dotychczas uczestniczyli w nich: prof. Peter Redpath (St. John’s University, New York), prof. Thomas A. Michaud (Wheeling Jesuit University, West Virginia), prof. Brendan Sweetman (Rockhurst University, Kansas City), prof. Curtis Hancock (Rockhurst University, Kansas City), prof. Fulvio Di Blasi, prof. Richard J. Fafara, prof. Edward M. Macierowski, prof. Stephen Chamberlain, prof. John Dudley.

W latach 2020-2023 zaplanowane są wizyty kolejnych zaproszonych profesorów, m.in.: prof. John P. Hittinger, Professor of Philosophy in the Center for Thomistic Studies, Director St John Paul II Institute, University of St. Thomas, Houston; prof. Curtis Hancock (Rockhurst Jesuit University, USA); prof. Thomas Michaud (Wheeling University, USA).

 

Retoryka

 

Ponadto w ramach Katedry kontynuowane będą badania z zakresu retoryki w kulturze oraz rozpoczęte badania z filozoficznych podstaw retoryki. Obszary te na gruncie retorycznym wydają się być istotne i wymagają na nowo odkrycia swojego bogactwa kontekstów i kodów w kulturze. Komunikacja retoryczna w tym obszarze została mocno wzbogacona przez środki audiowizualne. Jednak zarówno formy argumentacji, jak i toposy występujące w kulturze wciąż korzystają z bogatej tradycji sięgającej aż do starożytności greckiej. Jednocześnie nieustannie we współczesnej literaturze podkreśla się łączność filozofii i retoryki. To sprawia, że coraz częściej retoryka stanowi przedmiot badań filozofów, logików nieformalnych a także teoretyków komunikacji. Sięga się przy tym do wciąż mocno obecnej w badaniach retoryki klasycznej. To połączenie wątków dawnych i współczesnych komunikacji retorycznej stanie się głównym polem badawczym Katedry. W tym kontekście zostanie także podjęta analiza antropologicznych uwarunkowań komunikacji retorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzenia procesów perswazyjnych w samym człowieku. Zagadnienie to dotyka problematyki wiarygodności oraz antropologicznych mechanizmów przekonywania, odwołujących się do ludzkiego działania moralnego, a także do problematyki bezpieczeństwa człowieka w komunikacji retorycznej. Zarysowane wyżej zadania będą realizowane przez poszczególnych pracowników Katedry w latach 2019-2022.

 

Prace naukowo-badawcze Katedry będą miały na celu pogłębienie zagadnień z zakresu retoryki oraz rozbudowanie ich w aspekcie wskazania na filozoficzne podstawy, konieczne do ich interpretacji. Realizacja tych zadań odbędzie się także poprzez organizację konferencji naukowej o zasięgu co najmniej ogólnopolskim oraz przygotowywanie artykułów do czasopism punktowanych i monografii naukowych. Prace Katedry będą koncentrowały się także na stymulowaniu praktycznych działań, polegających na organizacji pokazów, warsztatów czy wystąpień, obrazujących na konkretnych przykładach sposoby funkcjonowania motywów w komunikacji retorycznej. Będzie ona miała na celu zaangażowanie studentów do podejmowania szczegółowych badań w tym zakresie, co stanie się podstawą dla tworzonych w ramach seminarium prac dyplomowych.

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2022, godz. 13:49 - Andrzej Zykubek