Katedra Historii Filozofii powstała w roku 1948 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL pod kierownictwem prof. Stefana Swieżawskiego. W roku 1956 została ona podzielona na Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Wczesnego Średniowiecza, którą kierował ks. prof. Marian Kurdziałek i Katedrę Historii Filozofii Średniowiecznej i Nowożytnej pod kierownictwem prof. Swieżawskiego. W roku 1977 podział ten zmodyfikowano, w wyniku czego powstały obecne dwie katedry: Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (później wyłoniła się z niej jeszcze Katedra Historii Filozofii w Polsce) oraz Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. Jednocześnie, w związku z przejściem na emeryturę prof. Swieżawskiego, tę drugą katedrę objął prof. Jan Czerkawski, który kierował nią przez 30 lat - do chwili swojej śmierci w styczniu 2007 r. Od 2007 r. kierownikiem Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej jest prof. Piotr Gutowski.

 

Badania prowadzone przez pracowników Katedry i doktorantów obejmują filozofię renesansu, scholastykę nowożytną, filozofię XVII w. (Kartezjusz, Malebranche, Leibniz, Spinoza, Berkeley, Locke), współczesną filozofię kręgu anglojęzycznego, głównie, pragmatyzm i neopragmatyzm, filozofię procesu, filozofię analityczną i tzw. filozofię postanalityczną. Prace dyplomowe powstałe przy Katedrze dotyczą różnorodnych aspektów filozofii nowożytnej i współczesnej, głównie metafizyki, epistemologii, antropologii, filozofii religii i etyki.

 


Autor: Piotr Gutowski
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2010, godz. 21:33 - Andrzej Zykubek