Ksiądz Franciszek Drączkowski urodził się 26 kwietnia 1941 roku w Fordonie-Bydgoszczy. W roku 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1968 został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Historii Kościoła KUL w Lublinie. Po roku podjął równolegle regularne studia z filologii klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycz­nych KUL. W czerwcu 1970 roku uzyskał licencjat i sto­pień magistra teologii z zakresu historii Kościoła. We wrześniu 1973 roku uzyskał stopień magistra filologii klasycznej. W listopadzie tegoż roku obronił pracę doktorską z patrologii Formy i zasady pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie „Stromatów” Klemensa Aleksan­dryjskiego. Bezpośrednio po tym został skierowany na dalsze studia do Rzymu, gdzie w latach od 1973 do 1976 studiował w Institutum Altioris Latinitatis w Universita Salesiana. W czerwcu 1975 roku uzyskał licencjat ex litteris classicis et christianis. We wrześniu 1976 roku uzyskał stopień doktora ex litteris classicis et christianis na podstawie rozprawy: Qua paideia Clemens Alexandrinus imbutus appareat in animadvertenda falsa gnosi. 1 października 1976 roku podjął pracę w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL, najpierw jako dokumentalista, a od 1978 na stanowisku adiunkta. W roku 1980 został mianowany redaktorem działu teologii patrystycznej i patrolo­gii Encyklopedii Katolickiej. Habilitował się na podstawie rozprawy Kościół – Agape według Klemensa Aleksandryjskiego (wyd. Lublin 1983). W roku 1982 zaczął wykładać patrologię (wykład kursoryczny) w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie oraz sakramentologię patrystyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W 1983 roku został powołany na stanowisko p.o. kierownika Katedry Patrologii. Powierzono mu wykłady kursoryczne z patrologii na Wydziale Teologicznym oraz prowadzenie seminarium naukowego. W 1984 roku został zatrudniony na stanowisku docenta w KUL oraz otrzymał nominację na kierownika Ka­tedry Patrologii. 27 stycznia 1992 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nad­zwyczajnego KUL; w marcu tegoż roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. 17 maja 1997 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Patrologii Greckiej KUL. W latach 1994-1997 był pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Ks. Franciszek Drączkowski pełnił następujące funkcje: Członka Kolegium Redakcyjnego „Vox Patrum” ­– od 1981; Członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół KUL – od 1985 r. do 1991 r.; Przewodniczącego Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Towarzystwa Naukowego KUL – od 1987 r. do 1990 r.; Kuratora Koła Filologicznego – od 1987 r.; Prodziekana Wydziału Teologicznego – od 1990 r. do 1993 r.; Przewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej – od 1990 r. do 1996 r.

W lutym 1988 r. ks. F. Drączkowski został mianowany Kapelanem Honorowym (Prałatem) Jego Świątobliwości Jana Pawła II, a w 1997 r. został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Toruńskiej. Dnia 18 października 1999 r. otrzymał nagrodę (indywidualną II stopnia) Rektora KUL (A. Szostek) „Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz kształcenie kadr naukowych”.

Ks. F. Drączkowski jest autorem 203 prac drukowanych, w tym 25 pozycji książkowych i 94 artykułów w Encyklopedii Katolickiej. Jest on także promotorem ponad 200 prac magisterskich i 13 rozpraw doktors­kich.

Zmarł 15 marca 2018 roku.

 Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018, godz. 19:58 - Marcin Wysocki