ks._prof._k._popielski_120

Ks. Prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Popielski


WIEK NIEWINNOŚCI
- ur. 26.06.1935 r. Nowe Miasto Lubawskie
- ukończył studia psychologiczne w KUL w 1969 r.
O SOBIE SAMYM DO POTOMNOŚCI
- wprow. Logoterapii, tj. III Wiedeńskiego Kierunku Psychoterapii na grunt psychologii polskiej.
- sformułował koncepcję Noetycznego wymiaru osobowości.
- sformułował koncepcję Noo-psychosomatyki.
- autor testów egzystencjalnych.
- członek (w tym założyciel) trzech międzynarodowych towarzystw psychoterapeutycznych:
•    Deutsche Gesellschaft fur Logotherapie und Existenzanalyse, Monachium
•     Arzltiche Gesellschaft fur Psychoterapie, Wiedeń
•    Osterreichische Gesellschaft Logotherapie und Existenzanalyse Wiedeń
•    Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
- członek Komitetu Naukowego Logotherapy, USA (od 1985r.).
- członek Komitetu Naukowego Attualit in Logoterapia, Studia Internazionale - Roma (od 1998r.).
- członek Komitetu Naukowego Wiadomości Psychiatrycznych, Wrocław (od 1998r.).

VIVANT PROFESSORES!
- w 1970 r. - początek pracy w Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL. Zajęcia z diagnostyki psychologicznej, poradnictwa psychologicznego, ćwiczenia z psychologii osobowości i proseminarium.
- w 1975r.  uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii na podstawie dysertacji: Analiza procesu przystosowania na przykładzie badań wybranych grup studentów.
- w 1993 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt.: Noetyczny wymiar osobowości.
- Od roku 1994 – objął kierownictwo Katedry Dynamiki Grupowej i Psychoterapii KUL, która w 1995 roku została przemianowana na Katedrę Psychoterapii i Psychologii Zdrowia.  Wymienioną Katedrą kieruje do chwili obecnej.
-  w roku akademickim 1995/96  został mianowany profesorem w Instytucie Psychologii KUL.
- 1996 - 1999 r. - Kierownik Instytutu Psychologii KUL.
- od 1999 r. objął funkcję Kierownika Studiów Wieczorowych z Psychologii KUL.
- odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa 2000)
- Wielka Nagroda Miasta Wiednia im. Viktora E. Frankla (Der Grosse Preis des Viktor E. Frankl - Fonds der Stadt Wien"). 17.10.2001r.
- mianowany Doctorem Honoris Causa - Trnawski Uniwersytet w Trnave (Słowacja). 12.11.2001

STĄD DO EUROPY
- 1978/79r.  I semestr - studiuje w Uniwersytecie Wiedeńskim: Logoterapia i psychoterapia u prof. V. E. Frankla, oraz  psychologię kliniczną u prof. E. Ringla.
- 1978/79r. - II semestr, stypendysta w Max  Planck Institut fur Psychiatrie (Abt. Psychologie) zespół prof. J.C.Brengelmanna: badania nad skutkami stresu i sposobami radzenia sobie z nim na Uniwersytecie w Monachium - studium diagnostyki psychologicznej (Prof. Schneewind), oraz praktyka logoterapeutyczna w Suddeutsche Institut fur Logotherapie.
- 1993/94 r. -  pobyt w USA w Catholic University of America (CUA) w Washingtonie, Institute of Logotherapy w Berkeley oraz Institute of Cognitive Psychotherapy w Filadelfii -
prof.A.Beck.W ośrodkach tych odbywałem praktykę kliniczną i prowadziłem badania z zakresu logoterapii, psychosomatyki i psychologii egzystencjalno-kognitywnej.
- od 1995 roku jest profesorem Psychologii egzystencjalnej - Logoterapii
w Uniwersytecie w Trnave (Słowacja).
- od 1999 r. jest członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Trnave.
- stale współpracuje z I.H. Schulz Institut w latach 1970-1992
- od 1975r. stała współpraca z Suddeutsches Institut furLogotherapie w Monachium.
- od 1992 r. stale współpracuje naukowo i dydaktycznie z Uniwersytetem w Trnave (Słowacja).
- od 2000 r. stała współpraca z Instytutem społeczno-ekonomicznych spraw ludności przy Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.
- prowadzi wykłady na uniwersytetach zagranicznych:
Washington: George Town University, Philadelphia: Catholic University of Washington. Hamburg, Mu, Insbruck, Berlin, Brno, Freiburg, Wiedeń, Rzym: Castel Gandolfo, Praga, Trnava, Bratysława.

NON OMNIS MORIAR
- kontynuator idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla. W wypowiedzi podsumowującej sympozjum (KUL, 1994) Frankl nazwał go współtwórcą tego kierunku. Noo-teoria i Nooterapia jest kontynuacją i psychologicznym jego rozwinięciem. Tę dziedzinę wiedzy oraz jej propozycje teoretyczne uzasadnił i empirycznie zoperacjonalizował (por. K. Popielski KUL, Lublin, 1987, 1994, 1996).
- naukowa dziedzina badań dotyczy: Psychoterapii, Psychologii osobowości, Psychologii zdrowia, Noo-teorii i Noo-terapii, Psychologii egzystencjalno-kognitywnej, Noo-psychosomatyki. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz struktury, dynamiki i preferencji wartości.
- najważniejsze publikacje książkowe: Człowiek - pytanie otwarte (1987, autor i red.), Noetyczny wymiar osobowości (1994), Człowiek – Wartości - Sens (1996, autor i red.), K psychológii osobného subjektu (2001, autor i red.), Psychologia egzystencji – wartości dla życia (2008, autor i red.).
- wspólorganizator i Kierownik Zespołu Poradnictwa Psychologicznego" dla studentów przy DA KUL - od początku lat 80-tych; kierowanie do czasu wyjazdu do USA (1984r.).
- Studencka Poradnia Psychologiczna w Lublinie (organizator i kierownik - wolontariat)
- Poradnia Higieny Psychicznej dla Osób Zdrowych przy PTHP Lublin (1985-1988) (zajmuje się poradnictwem, psychoterapią, warsztatami naukowymi).

Zredagowane przez dr E.Talik i mgr A.Dobrowolską-Nowak w oparciu o informacje ze strony www.popielski.org  oraz przygotowane przez dr L.Suchocką.

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2009, godz. 12:05 - Radosław Bułtowicz