Kodeks Etyki Doktoranta KUL

KODEKS ETYKI DOKTORANTA KUL

 

W celu promowania zasad uczciwości i rzetelności wśród doktorantów oraz osób ubiegających się do uzyskania statusu doktoranta wprowadza się niniejszy

Kodeks etyki doktoranta KUL:

 1. Doktoranta obowiązują ogólnoludzkie zasady moralności.
 2. Doktorant respektuje katolicki charakter uczelni.
 3. Doktorant winien przestrzegać zasad ustanowionych przez Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 4. Doktorant uznaje naukę za wartość, którą zobowiązany jest chronić, w szczególności przed nieuczciwymi praktykami.
 5. Doktorant zobowiązany jest dążyć do ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz dzielenia się nabytą wiedzą z innymi osobami, szczególnie z innymi przedstawicielami świata nauki.
 6. Doktorant winien dzielić się swoją wiedzą poprzez publikowanie swoich osiągnięć naukowych czy też wygłaszanie ich na konferencjach lub wykładach.
 7. Doktorant swoją postawą, nie tylko wśród osób ze świata nauki, ale także poza nim, winien zachowywać się w sposób godny, nieuwłaczający statusowi Doktoranta.
 8. Doktorant winien prowadzić swoje badania w kierunku osiągnięcia dobra wspólnego oraz w zgodzie z własnym sumieniem.
 9. Doktorant szanuje prawa własności przemysłowej i prawa autorskie innych twórców. Wszelkie zachowania polegające na przypisaniu sobie praw do cudzego dzieła muszą być uznane za sprzeczne z duchem tego Kodeksu.
 10. Doktorant nie mnoży swoich publikacji poprzez publikowanie jednego artykułu pod różnymi tytułami, publikacji zbioru artykułów w odrębnej publikacji jako nowego dzieła czy też nie podpisuje się pod artykułem przygotowanym przez inną osobę jako współautor.
 11. Doktorant nie używa swojego stopnia oraz statusu doktoranta w celu osiągnięcia korzyści poza światem nauki.
 12. Doktorant prowadzący zajęcia ze studentami winien rzetelnie przygotowywać się do każdych zajęć, kształcić u studentów właściwe postawy, a przede wszystkim podchodzić z należytym szacunkiem i zrozumieniem wobec studentów.
 13. Doktorant propaguje powyższe zasady nie tylko wśród doktorantów i studentów, ale także wobec opinii publicznej.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona