W kręgu wartości: Bóg, Człowiek, Świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich

W dniach 18-19 kwietnia br. w Collegium Norwidianum, w sali CN-208 odbędzie się konferencja W kręgu wartości: Bóg, Człowiek, Świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich.


Program konferencji:


18 kwietnia 2008 r.

8.15 Eucharystia (Kościół Akademicki KUL)

9.15 Otwarcie obrad


Obrady plenarne, godz. 10.00-11.20

Przewodniczący obrad: Adam Bezwiński

Siarhei Kavaliou (UMCS - Bialoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk), Problematyka religijna i filozoficzna utworów poetyckich Jana Protasowicza (XVI w.)

Stefan Kozak (UW), Ukraińcy wobec "Nowego Chrześcijaństwa"

Jan Orłowski (UMCS), Człowiek w drodze do Boga (O cyklu sonetów religijnych Jana Bernarda "Ucieczka przez pustynię")

Anna Raźny (UJ), Globalizm w ujęciu Aleksandra Panalina. Nowa ideologia zniewolenia


Obrady, godz. 11.40-14.00

Przewodnicząca obrad: Anna Raźny


Ludmiła Jankowska
(UGd) , Matka Boża w twórczości Łazarza Baranowicza

Alina Orłowska (UMCS), Koncepcja Boga w wierszach duchownych Aleksandra Sumarokowa

Barbara Stawarz (Akademia Pedagogiczna, Kraków), Przeżycie graniczne a przeżycie estetyczne w poezji Michała Lermontowa

Anna Woźniak (KUL), Doświadczenie ulotnościi idea witalizmu u Lwa Szestowa. "Dziennik myśli"

Maria Cymborska-Leboda (UMCS), "Каинов ответ Богу" или ответственность (Я-для-Другого): от Достоевского до Левинаса

Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , Bydgoszcz), "Listy o kulturze rosyjskiej" Gieorgija Fiedotowa (wokół problemów dziedzictwa i przyszłości)


Obrady, godz. 15.00-16.00

Przewodniczącyobrad: Jan Orłowski


Galina Niefagina
(Akademia Pomorska, Słupsk - Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk), Бездны духа и бездны плоти в "Записных книжках" Евгении Герцык

Ihor Nabytovych (UMCS - Uniwersytet Pedagogiczny, Drohobycz), Сакрохронотоп iсторичного роману Леонiда Мосендза "Останний пророк"

Wanda Laszczak (Uniwersytet Opolski), Z kręgu poetyckiej sofiologii Matki Marii


Obrady, godz. 16.20-18.00

Przewodnicząca obrad: Wanda Laszczak


Monika Grygiel
(KUL), Metafizyka drobiazgów w "Powrocie Czorba" Vladimira Nabokova

Joanna Mianowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), Дневники прот. Александра Шмемана в контексте православного миросозерцания

Witold Kowalczyk (UMCS), "Kometa nad Kosmą i Damianem, czyli świat widziany oczami prawosławnego poety Aleksandra Zorina

Stefania Andrusiw (KUL - Uniwersytet Lwowski), "Nieszczęśliwa świadomość" postateistyczna w poszukiwaniu Boga (na materiale współczesnej prozy ukraińskiej)


19 kwietnia 2008 r.

Obrady, godz. 8.30-9.30

Przewodnicząca obrad: Ludmiła Jankowska


Witold Kołbuk
(KUL), Dzieje unii cerkiewnej w XIX-wiecznej historiografii rosyjskiej

O. Archimandryta Sergiusz Gajek (Mińsk), Fabian Abrantowicz i Andrej Cikota i ich duchowy "podwig" na rzecz kultury

Urszula Cierniak (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa), "Rzymski Babilon", czyli arcybiskupa Hermogena (1880-1954) polemiki z papiestwem

Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, godz. 10.30


Obrady, godz. 12.30-13.15

Przewodniczący obrad: Witold Kowalczyk


Małgorzata Matecka
(KUL), Wizja człowieka i świata w muzyczno-literackich dziełach kompozytorów rosyjskich drugiej połowy XIX i początku XX wieku

Beata Siwek (KUL), Człowiek w świecie absurdu. O dramacie "Labirynt" Mikoły Arachouskiego


Obrady, godz. 14.30-15.30

Przewodnicząca obrad: Anna Woźniak


Joanna Tarkowska
(UMCS), Miasto jako archetyp wiary, kultury i cywilizacji w poezji Swietłany Kekowej

Mirosława Kawecka (KUL), Świat polityki i sztuki w pamiętnikach Iryny Żyłenko "Homo feriens"

Regina Rybicka-Jaśkowska (UMCS), Tekst poetycki o charakterze modlitwy we współczesnej literaturze rosyjskiej

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2008, godz. 23:40 - Monika Grygiel