2018

 • Ludzka twarz biznesu, Lublin 7-9.03.2018 r. (referat: Wizerunek człowieka-marki jako dyktat dyskursu marketingu)
 • Polszczyzna stulecia, Lublin 19-20.03.2018 r. (referat: Komunikacja językowa w nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej po 1989 r. – od polszczyzny konsumpcyjnej po ujęcia dyskursywne)
 • Glottodydaktyka polonistyczna: strategie – wartości –wyzwania, Poznań, 20-21.09.2018 r. (referat: Gałązka logiczna TOC w nauczaniu jpjo dzieci)

 

2017

 • Retoryka jako narzędzie doskonalenia relacji interpersonalnych, Kazimierz Dolny 25-26.05.2017 r. (referat: Stosowność retoryczna w dziennikarstwie)
 • Warsztat pracy nauczyciela polonijnego, Londyn, 3.06.2017 r. (referat: Jak uczyć gramatyki funkcjonalnej języka polskiego jako drugiego / obcego?)
 • Retoryka wartości, Warszawa 23-24.11.2017 (referat: Jesteś marką! Aksjologia polskich dyskursów marketingu")

 

2016

 •  Zastosowania retoryki we współczesnych formach dyskursu, Lublin, 14-15.04.2016 r. (referat: "Nieznośna lekkość bytu" w retorycznych interpretacjach)
 • Podręczniki w polskich szkołach sobotnich, Londyn 4.06.2016 r. (referat: "Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania" - podręcznik dwujęzyczny w nauczaniu polonijnym
 • Powinowactwa retoryki, Poznań 6-8. 06.2016 r. (referat: Krasomówca, orator, retor, retoryk – „powinowactwa” i różnice w polszczyźnie dawnej i współczesnej)
 • VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI w. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, Katowice 22-25.06.2016 r. (referat: Językoznawstwo polonistyczne a nauki filozoficzne – problemy metodologiczne i dydaktyczne)
 • Język w kulturze – kultura w języku 3, Preszów 12-13.09. 2016 r. (referat: Kompetencja retoryczna a sprawność mówienia w nauczaniu jpjo dzieci i młodzieży)
 • Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń 22-23.09.2016 r. (referat: Narzędzia TOC w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci)
 • Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa – in memoriam Prof. Anny Duszak (1950-2015), Warszawa 18.11.2016 r. (referat: Dyskurs marketingowy w polskich realiach kulturowych – próba definicji)

 

2015

 •  Zachowanie językowe — spontaniczność i automatyzm, Łódź, 18-19.05.2015 (referat: Czym jest indywidualizm i kim jest indywidualista we współczesnym dyskursie publicznym?)
 • Nauczanie języków obcych - nowe czasy, stare problemy, Lublin, 13-14.11.2015 (referat: Język polski w Ameryce – jeszcze drugi czy już obcy?)

 

2014

 • Mediatyzacja rzeczywistości a komunikacja językowa, Lublin, 1-2.04.2014 (referat: Kultura w mediach. Media w kulturze)
 • Gry i zabawy językowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Ryga, 15-16.04.2014 (referat: Języki słowiańskie jako obce: aktualne zagadnienia nauczania i testowania)
 •  Communication and Information Sciences in Network Society: Experiences and Insights II, Wilno 19-20.06.2014 r. (referat: Communication in Virtual Communities – sociolinguistic)
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego. Tradycje i innowacje, Lublin 26-27.09.2014 (referat: Reklama jako materiał do poznawania języka polskiego i kultury polskiej)
 • Retoryka i normy komunikacji, Warszawa 24-25.11.2014 (referat: Co jest normą w komunikacji marketingowej?
 • Etyka słowa, Warszawa 25-26.11.2014 (referat: Kim jest człowiek w świecie marketingu? Etyka słowa a profesjolekt marketerów)

 

2013

 • Etyka słowa, Warszawa, 24-25.01.2013 r. (referat: Prawdoid - społeczno-językowy "fenomen" współczesnego życia publicznego)
 • Retoryka klasyczna a współczesne formy perswazji, Lublin, 5-6.03.2013 r. (referat: (Nie)etyczny i (nie)estetyczny wymiar współczesnych przekazów perswazyjnych)

 • Bogactwo współczesnej polszczyzny, Kraków, 12-13.04.2013 r. (referat: 1. Polski język biznesu - język polski w biznesie; 2. Socjolekty w wirtualnej rzeczywistości - współautorka: A. Majewska-Wójcik)

 • Przyszłość językoznawstwa - językoznawstwo przyszłości, Kraków, 11-12.06.2013. (referat: 1. Językoznawstwo i marketing - obszary spotkania; 2. Elektroniczny leksykon skróceń historycznych- prezentacja projektu - współautorka A. Majewska-Wójcik)
 • Ściany między nami. Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej, Kielce, 5-6.11.2013 r. (referat: Czy "humaning" to remedium na manipulację we współczesnej komunikacji marketingowej?)

 

2012

 • Pragmatyka 2012. Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji,  Łódź, 20-22.09. 2012 r. (referat: Metodologie językoznawcze a tekst historyczny. Z doświadczeń analiz historycznej prozy użytkowej)
 • Kultura mówienia dawniej i dziś, Rzeszów, 27-29.09. 2012 r. (referat: Kultura słowa w dydaktyce uniwersyteckiej. Przemiany programowe a sprawność językowo-komunikacyjna studentów - współautorka: Natalia Sosnowska)
 • Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością, Rzeszów 16-17.10.2012 r. (referat: Polszczyzna w sieci)
 • Społeczna przestrzeń internetu. Między wirtualnością a realnością, Rzeszów 16-17.10.2012 r. (referat: Subiektywny słownik forumowiczów parkietu. Uwagi na temat internetowego slangu giełdowego - współautorka: Anna Majewska-Wójcik)

2011

 • Glosa do leksykografii polskiej III, Warszawa, 15-16.09.2011 r.
 • Świadomość językowa w komunikowaniu, Zielona Góra, 2-3.06.2011 r.

 

2010

 • Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, Kraków, 21-22.09.2010

 

2009

 • Retoryka dawna, Kraków, 16-17.03.2009
 • Dydaktyka retoryki, Poznań, 15-17.04. 2009
 • Język pisarzy II: problemy słownictwa, Warszawa, 6-8.05.2009
 • Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych, Kielce 4-5.11.2009

 

2008

 • Tajemnice rozwoju, Łódź, 12-14.05.2008
 • Rejestr emocjonalny języka, Siedlce – Cholewiska, 29-30.05.2008
 • Styl i twórca, Kalsk, 18-19.09.2008
 • Metody analizy leksykalnej: założenia teoretyczne i zastosowania praktyczne, Białystok, 9-11.10.2008

 

2007

 • W świecie słów i znaczeń. Z zagadnień semantyczno-leksykalnych, Gdańsk, 16-17.04.2007
 • Znaczenie i styl, Białystok, 20-21.09.2007
 • Język pisarzy jako problem lingwistyki, Warszawa, 3-5.12.2007

 

2006

 • Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok, 15-17.05.2006
 • Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej, Łódź 21-23.06.2006

 

2005

 • Wyrażanie emocji, Łódź, 19-20.04.2005
 • Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, Siedlce, 2-3.06.2005

 

2004

 • VI Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język polski. Współczesność – Historia. Lublin – Kazimierz Dolny, 13-15.10. 2004
 • Staropolszczyzna – piękna i interesująca, Kielce, 19-20.10.2004

 

2003

 • Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź, 6-8.05.2003
 • Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce 16-17.05.2003

 

2001

 • Dni Lublina w Poznaniu, Poznań, 6-8.05.2001
 • IV Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język polski. Współczesność – Historia, Lublin – Zamość, 20-22.11.2001

 

1999

 • I Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język polski. Współczesność – Historia, Lublin, 13-15.10.1999
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2019, godz. 20:34 - Małgorzata Nowak-Barcińska