DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu mogą przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

 

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.

Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
 • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
 • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie);
 • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Sposób i kryteria oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Oceny formalnej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN i Koordynatorzy LMT (Lietuvos mokslo taryba - Litewska Rada ds. Nauki, LMT), natomiast oceny merytorycznej dokonują Zespoły Ekspertów (wybierane przez Radę NCN po uwzględnieniu rekomendacji ze strony LMT) oraz eksperci zewnętrzni.

 

Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się:

 • osiągnięcia naukowe kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierowników polskich i litewskich zespołów badawczych innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • znaczenie współpracy międzynarodowej dla realizacji projektu;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu.

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017, godz. 10:19 - Urszula Czyżewska