Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL prosi o zgłoszenie chętnych do wzięcia w udziału w KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI ROSYJSKIEJ (repertuar według uznania)

Zgłoszenia prosimy kierować do Katarzyny Łapanowskiej (III rok) pod numer 509804836


Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej dla studentów rusycystyki

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań studentów rusycystyki poezją rosyjską oraz kształtowanie umiejętności estetycznego prezentowania tekstów rosyjskich w oryginale. W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich lat filologii rosyjskiej uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych.

Laureaci konkursu, którzy w latach ubiegłych otrzymali nagrody pieniężne, mogą wystąpić jedynie poza konkursem.

Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są: Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie i Małopolski Oddział Wojewódzki SWP-W w Krakowie.

Przebieg i organizacja konkursu

Konkurs jest imprezą coroczną. Eliminacje mają charakter dwuetapowy.

I etap - eliminacje uczelniane. Uczelnie w drodze eliminacji wyłaniają finalistów, których kwalifikują do eliminacji centralnych. Uczelnie liczące do 200 studentów, łącznie na wszystkich latach filologii rosyjskiej, wyłaniają 2 finalistów, ponad 200 studentów wyłaniają 3. Zasady eliminacji uczelnianych określają wykładowcy, którzy prowadzą ze studentami naukę języka rosyjskiego.

II etap - eliminacje centralne, które odbędą się w Krakowie.

Terminarz konkursu

1. Eliminacje uczelniane winny odbyć się w terminie do 10 maja 2007 roku.

2. Eliminacje centralne odbędą się w Krakowie w dniach 22 - 24 czerwca 2007 roku.

Repertuar

Studenci zakwalifikowani do eliminacji centralnych winni przygotować 2 lub 3 utwory poetyckie w języku rosyjskim. Łączny czas recytacji przygotowanych utworów nie powinien być krótszy niż 5 minut i dłuższy niż 7 minut.

Jury

Jury powołują organizatorzy konkursu. Jury, w składzie którego są pracownicy naukowi rusycystyki oraz aktorzy, ocenia poprawność języka, sposób interpretacji utworów oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne. I miejsce - 1000 złotych, II miejsce -750 złotych i III miejsce - 500 złotych. Organizatorzy mogą dokonać innego podziału nagród pieniężnych. Wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

Uwagi organizacyjne

1. Koszty eliminacji centralnych / zakwaterowanie i wyżywienie / pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu pokrywają uczelnie lub Oddziały Wojewódzkie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

2. Zgłoszenia studentów do eliminacji centralnych oraz protokoły eliminacji uczelnianych prosimy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego do dnia 20 maja 2007 roku.


Adres Komitetu Organizacyjnego

Małopolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód ul. Miodowa 41, pokój 12 31-052 Kraków Tel./fax:/0-12/633-53-68Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2007, godz. 09:31 - Monika Grygiel