Nauka / Zespół Ekspertów KUL / Eksperci / Marcin WYSOCKI

ks. dr hab. prof. KUL
Marcin WYSOCKI

Nauki teologiczne
Marcin Wysocki


Pracownik naukowy KUL,  Profesor w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej. 

 

 

Foto do pobrania

Kontakt

marcin.wysocki@kul.pl


 • miniatorstwo
 • ikonografia prawna
 • kaligrafia
 • pielgrzymi do Santiago de Compostela
 • bibliofilstwo
 • rękopisy iluminowane
 • historia druku
 • historia grafiki książkowej
 • historia sztuki
 • bibliologia

 • tradycja
 • Objawienie
 • teologia Y. Congara, H. de Lubaca
 • modernizm katolicki
 • teologia

 • historia instrumentów ze szczególnym uwzględnieniem organów na terenie południowej Polski
 • polska kultura muzyczna od rozbiorów do końca II wojny światowej
 • historia wojskowości w okresie późnego średniowiecza i renesansu
 • Wojsko Polskie w latach 1918-1945
 • broń i barwa w perspektywie historycznej
 • polski dwór królewski w okresie renesansu
 • historia muzyki
 • historia wojskowości
 • rekonstrukcja historyczna, gry planszowe i inne, alternatywne metody popularyzacji wiedzy o historii.

 • antropologia mass mediów
 • etyka mass mediów
 • człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej
 • media jako technologie społeczne
 • nauki o rodzinie
 • nauki o mediach i komunikacji społecznej

 • wiarygodność Kościoła
 • wiarygodność chrześcijaństwa
 • geneza chrześcijaństwa i Kościoła
 • współczesność europejska
 • nauczanie Jana Pawła II
 • argumenty na rzecz istnienia Boga
 • religiologia
 • współczesna krytyka chrześcijaństwa i Kościoła
 • apologia chrześcijaństwa i Kościoła
 • nauka a wiara
 • postmodernizm a wiara
 • kulturotwórczy wpływ chrześcijaństwa
 • przyszłość chrześcijaństwa i Kościoła
 • sekularyzacja, dechrystianizacja
 • współczesne wyzwania dla chrześcijaństwa i Kościoła
 • teologia
 • teologia fundamentalna

 • Biblia w kulturze
 • Retoryka starożytna, biblijna kultura przekazu ustnego i pisemnego
 • Socjoretoryczna lektura listów Pawła
 • Kwestia małżeństwa i celibatu w 1 Koryntian 7
 • Duch (pneuma) u Pawła na tle myśli stoickiej oraz żydowskiej okresu Drugiej Świątyni
 • Korespondencja koryncka i List do Rzymian
 • Rewizja przekładu Biblii Tysiąclecia – Nowy Testament
 • Biblia w kulturze
 • Stary Testament: kwestie literackie, historia i teologia
 • św. Paweł i jego listy: zagadnienia literackie, historyczne i teologia; kultura grecko-rzymska i żydowska
 • antropologia biblijna: etyka seksualna, role płciowe, prawo naturalne, małżeństwo i celibat

 • Egzegeza Corpus Joanneum
 • intertekstualność
 • Nowy Testament

 • Pięcioksiąg
 • teologia i egzegeza biblijna
 • hermeneutyka biblijna
 • egzegeza rabiniczna
 • biblijny język aramejski i hebrajski
 • Stary Testament

 • teologiczna teoria poznania
 • katolickie zasady ekumenizmu
 • Katechizm Kościoła Katolickiego
 • historia ruchu ekumenicznego
 • doktrynalne dialogi ekumeniczne
 • ekumenizm

 • funkcja charytatywna Kościoła
 • wolontariat chrześcijański
 • formy duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego
 • apostolat katolików świeckich
 • duchowość i zadania pastoralne duszpasterzy
 • teologia pastoralna

 • bioetyka
 • relacja człowieka wobec zwierząt
 • teologia moralna

 • duchowość okresu patrystycznego
 • historia monastycyzmu
 • Ojcowie pustyni
 • św. Augustyn z Hippony
 • estetyka teologiczna Ojców Kościoła
 • teologia a kultura
 • myśl św. Augustyna z Hippony
 • duchowość Ojców Pustyni

 • dialog międzyreligijny
 • Biblia Aramejska
 • języki biblijne
 • literatura okołotestamentalna

 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów
 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów