Urodzony 26.06.1935 w Nowym Mieście Lubawskim. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim był związany od 1969 roku,  w którym ukończył studia magisterskie i rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną.  Od 1969 roku został zatrudniony w KUL na stanowisku asystenta w Sekcji Psychologii, przy Katedrze Psychologii Klinicznej i Osobowości.

 

KARIERA NAUKOWA

Swoją karierę naukową rozpoczął od  uzyskania stopnia doktora filozofii w 1975 r. w zakresie psychologii na podstawie rozprawy doktorskiej: „Analiza procesu przystosowania na przykładzie badań wybranych grup studentów”.  W 1993r. uzyskał Stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt.: „Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia ”. W 1995r. objął stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii KUL W roku 2010 uzyskał tytuł Belwederskiego Profesora zwyczajnego. W latach 1999 -2010 był członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Trnave (Słowacja).  W latach 1996 – 1999 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii KUL. Z kolei w latach 1999 – 2005 był Kierownikiem Studiów Wieczorowych z Psychologii KUL.

 

DOROBEK NAUKOWY

Główne zainteresowania naukowo-badawcze mieszczą się w następujących nurtach naukowych: rozwój III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii – Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla. W Polsce Noo-psychoteoria i Noo-psychoterapia jest kontynuacją i psychologicznym rozwinięciem tego kierunku. Tę dziedzinę wiedzy oraz jej teoretyczne propozycje szerzej uzasadniłem i empirycznie zoperacjonalizowałem (por. K. Popielski, KUL, Lublin, 1987, 1994, 1996).

Naukowa dziedzina badań dotyczy: Psychoterapii, Psychologii Osobowości, Psychologii Zdrowia, Psychologii Egzystencjalno-kognitywnej, Noo-psychoterapii, Noo-psychosomatyki. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz problematyka struktury, dynamiki i preferencji wartości.

Autor sześciu książek (2 autorskich i 4 pod redakcją), licznych artykułów naukowych oraz wielu testów psychologicznych.

Ksiądz Profesor odbył kilka staży zagranicznych i wyjazdów naukowych. Należy do różnych towarzystw naukowych. Jest laureatem licznych wyróżnień państwowych i nagród. Pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich, rozpraw doktorskich oraz grantów naukowych

Autor: Joanna Grądziel
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016, godz. 15:35 - Joanna Mielniczek