Historia Polski 1795-1864
Wybór opracowań i żródeł opublikowanych

BIBLIOGRAFIE

· Bibliografia historii Polski, red. H. Madurowicz-Urbańska, t. II: 1795-1918, Warszawa 1967.

· Bibliografia historii Polski XIX wieku, t. I: 1815-1831, red. S. Płoski, Wrocław 1958; t. II: 1832-1864, cz. 1-4, red. S. Płoski, W. Chojnacki, Wrocław 1968-1983.

· Maliszewski E., Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących, Warszawa 1928.

· Skrzypek J., Bibliografia pamiętników polskich do 1964 roku, Wrocław 1976.


PODRĘCZNIKI - SYNTEZY - OPRACOWANIA OGÓLNE

· Bobrzyński M., Dzieje Polski w zarysie, t. III, Warszawa 1931.

· Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000.

· Davies N., Boże Igrzysko. Historia Polski, t. II, Kraków 1991.

· Dzieje Polski, red. J. Topolski, t. III: 1795-1918, Warszawa 1993.

· Groniowski K., Skowronek J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 1987.

· Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1987.

· Kukieł M., Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921, Londyn 1961.

· Łepkowski T., Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870, Warszawa 1967.

· Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1986.

· Wandycz P., Pod zaborami 1795-1918, Warszawa 1994.


· Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, t. II, cz. l: W dobie rozbiorów, Warszawa 1989.

· Ajnenkieł A., Polskie konstytucje, Warszawa 1983.

· Ajnenkiel A., Leśnodorski B., Rostocki W., Historia ustroju Polski 1764-1939, Warszawa 1974.

· Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993.

· Bieniarzówna K., Małecki J. M., Dzieje Krakowa, t. III: Kraków w latach 1796-1918, Kraków 1994.

· Błaszczyk G., Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, Poznań 1998.

· Bruckner A., Dzieje kultury polskiej, t. IV: Dzieje Polski porozbiorowej 1795/1772-1914, Kraków 1946.

· Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1980.

· Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel, Warszawa 1974.

· Dzieje Poznania, t. II: 1793-1918, red. J. Topolski, Warszawa-Poznań 1994.

· Dzieje Sejmu Polskiego, aut. J. Bardach i in., Warszawa 1997.

· Dzieje Wielkopolski, t. II: 1793-1918, red. W. Jakóbczyk, Poznań 1973.

· Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807-1915, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1981.

· Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym, t. I (do r. 1863), Warszawa 1988.

· Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, Warszawa 1991.

· Górski K., Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

· Grabski A. F., Orientacje polskiej myśli historycznej, Warszawa 1972.

· Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław 1971.

· Grzybowski K., Galicja 1848-1914. Historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii, Warszawa 1959.

· Hass L., Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII-XIX wieku, Wrocław 1982.

· Historia chłopów polskich, t. II, red. S. Inglot, Warszawa 1972.

· Historia dyplomacji polskiej, t. III: 1795-1918, red. L. Bazylow, Warszawa 1982.

· Historia kultury materialnej w zarysie, t. V, red. E. Kowecka, Wrocław 1978.

· Historia państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. III, Warszawa 1981.

· Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. I, cz.2, Poznań 1984.

· Historia Śląska, red. W. Długoborski, S. Michalkiewicz, t. II-III, Wrocław 1966-1985.

· Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy XIX i XX wieku. Studia historyczne, red. J. Topolski, W. Molik, K. Makowski, Poznań 1991.

· Ihnatowicz I., Burżuazja warszawska, Warszawa 1972.

· Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988.

· Inteligencja polska XIX i .XX wieku. Studia, red. R. Czepulis-Rastenis, t. I-V, Warszawa

1981-87.

· Jakóbczyk W., Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX wieku, t. I-III, Poznań 1951-67.

· Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997.

· Kieniewicz S., Dzieje Warszawy, t. III, Warszawa 1976.

· Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1998.

· Kłoczowski J., Mullerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986.

· Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. I, Warszawa 1990.

· Korobowicz A., Witkowski W., Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998.

· Kosman M., Historia Białorusi, Wrocław 1979.

· Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978.

· Kozłowski E., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984.

· Krzyżanowski J., Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych, Warszawa 1982.

· Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.

· Kutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, t. III-IV: Po rozbiorach, Lwów 1920.

· Limanowski B., Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, Warszawa 1983.

· Lublin dzieje miasta, t. II: XIX i XX wiek, aut. T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin 2000.

· Ludwikowski R., Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, Warszawa 1982.

· Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław 1990.

· Prasa polska, T. I-II, red. J. Łojek, Warszawa 1976.

· Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, red. A.

Bilewicz, S. Walasek, Wrocław 1998.

· Serczyk W. A., Historia Ukrainy, Wrocław 1990.

· Serejski M. H., Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1973.

· Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.

· Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia, t. I-III, red. W. Kula; t. IV-IX, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Warszawa 1965-1991 (od tomu IV zmiana tytułu wydawnictwa na: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku).

· Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, red. S. Kalembka, t. I-V, Toruń 1989-1992.

· Suchodolski B., Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1980.

· Suchodolski B., Polskie tradycje demokratyczne. Idea demokracji w ujęciu myślicieli polskich od S. Staszica do S. Witkiewicza, Wrocław 1946.

· Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku, red. L Pietrzak-Pawłowska, Wrocław 1970.

· Walicki A., Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego, Warszawa 1970.

· Wielhorski W., Ziemie ukrainne Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Londyn 1959.

· Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Warszawa 1997.

· Wielkopolanie XIX wieku, red. W. Jakóbczyk, t. I-II, Poznań 1966-1969.

· Wrzosek M., Kozłowski E., Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984.

· Zmierzch kultury staropolskiej: ciągłość i kryzysy (wieki XVII-XIX), red. K. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa 1997.


OPRACOWANIA SZCZEGÓŁOWE

· Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII i XIX wieku, red. W. Caban, M. B. Markowski, Kielce 1993.

· Askenazy Sz., Napoleon a Polska, t. I-III, Warszawa-Kraków 1918-1919; wyd. 3, Warszawa 1994.

· Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998.

· Barszczewska-Krupa A., Generacja powstańcza 1830-1831. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku, Łódź 1985.

· Barszczewska-Krupa A., Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1863, Łódź 1979.

· Bartel W., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, Kraków 1976.

· Batowski H., Legion Mickiewicza w kampanii włosko-austriackiej 1848 roku, Warszawa 1956.

· Beauvois D., Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, Paryż 1987.

· Beauvois D., Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, przeł. L Kania, t. I-II, Rzym - Lublin 1991.

· Berghausen J., Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850, Warszawa 1974.

· Bielecki R., Belwederczycy i podchorążowie, Warszawa 1989.

· Bieniarzówna J., Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, Kraków 1948.

· Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995.

· Bortnowski W., Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.

· Bortnowski W., Łuna nad Solcem 1830 r. Blaski i cienie nocy listopadowej, Warszawa 1982.

· Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001.

· Cetnarowicz A., Tajna dyplomacja Adama Jerzego Czartoryskiego na Bałkanach i Hotel Lambert a kryzys bałkański 1840-1844, Kraków 1993.

· Izdebski H., Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 1978.

· Jabłońska-Deptuła E., Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983.

· Jaeger M., Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 183001831, 1863-1864), Lublin 2002.

· Janeczek Z., Śląsk wobec polskich walk narodowowyzwoleńczych 1768-1918, Katowice 2001.

· Janion M., Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, Warszawa 1990.

· Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.

· Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.

· Jedynak B., Obyczaje domu polskiego w czasach niewoli 1795-1918, Lublin 1996.

· Kaczyńska E., Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Polskim (1815-1914), Warszawa 1994.

· Kalembka S., Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne 1832-1863, Toruń 1977.

· Kalembka S., Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1831-1846, Toruń 1966.

· Kalembka S., Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa 1971.

· Kamiński A., Polskie związki młodzieży 1800-1830, Warszawa 1965.

· Kasperek N., Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej lat 1795-1847, Olsztyn 1995.

· Kieniewicz S., Dramat trzeźwych entuzjastów. O ludziach pracy organicznej, Warszawa 1983.

· Kieniewicz S., Legion Mickiewicza 1848-1849, Warszawa 1957.

· Kieniewicz S., Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983.

· Kieniewicz S., Społeczeństwo polskie w Powstaniu Poznańskiem 1848 r., Warszawa 1960.

· Kieniewicz S., Warszawa w Powstaniu Styczniowym, Warszawa 1983.

· Kieniewicz S., Zahorski A., Zajewski W., Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, red. W. Zajewski, Warszawa 1992.

· Kizwalter T., Kryzys oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego, Warszawa 1987.

· Kizwalter T., "Nowatorstwo i rutyny": Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863), Warszawa 1991.

· Kizwalter T., O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.

· Koberdowa I., Polska Wiosna Ludów, Katowice 1967.

· Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: zbiór studiów, red. A. Żamowska, A. Szwarc, t. I-II, wyd. II, Warszawa 1995.

· Kobieta i kultura. Zbiór studiów, red. A. Żamowska, A. Szwarc, Warszawa 1996.

· Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów, red. A. Żamowska, A. Szwarc, Warszawa 2001.

· Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX: Zbiór studiów, red. A. Żamowska, A. Szwarc, Warszawa 1997.

· Kobieta i praca. Wiek XIX i XX: Zbiór studiów, red. A. Żamowska, A. Szwarc, Warszawa 2000.

· Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żamowska, A. Szwarc, Warszawa 1990.

· Kobieta i świat polityki. Zbiór studiów, red. A. Żamowska, A. Szwarc, t. I, Warszawa 1995.

· Kołbuk W., Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1993.

· Kołodziejczyk R., Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce XIX wieku: szkice i rozprawy historyczne, Warszawa 1979.

· Komar J., Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-61, Warszawa 1970.

· Konarska B., Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848, Warszawa 1986.

· Kosim J., Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1805, Warszawa 1979.

· Kosim J., Przeciw Świętemu Przymierzu. Z dziejów współpracy demokratów polskich i niemieckich w latach trzydziestych XIX w., Warszawa 1988.

· Kovacs I., Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849: "Byliśmy z wami do końca", Warszawa 1999.

· Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1989.

· Kozłowski E., Legion polski na Węgrzech 1848-1849, Warszawa 1983.

· Kraków w powstaniu styczniowym, red. K. Olszański, Kraków 1968.

· Ksiądz Piotr Ściegienny - epoka, dzieło, pokłosie, red. W. Caban, Kielce 1996.

· Kucharzewski J., Epoka paskiewiczowska. Losy oswiaty, Warszawa 1914.

· Kukiel M., Historia w służbie teraźniejszości i inne pisma emigracyjne, wybór i oprac. R.

Habielski, Warszawa 1994.

· Kukiel M., Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795,-1797, Kraków - Warszawa 1912.

· Kula W., Jedlicki J., Struktura społeczna Królestwa Polskiego w przededniu powstania I styczniowego, Warszawa 1964.

· Lis K., Pius IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996.

· Lublin i lubelskie w dobie porozbiorowej. Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa, red. A. Koprukowniak, Lublin 1996.

· Łagowski B., Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981.

· Łepkowski T., Rozważania o losach polskich, Londyn 1987.

· Łepkowski T., Uparte trwanie polskości: nostalgie, trwanie, nadzieje, wartości, Londyn - Warszawa 1989.

· Łepkowski T., Warszawa w Powstaniu Listopadowym, Warszawa 1965.

· Łojek J., Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa 1982.

· Łojek J., Studia nad prasą i opinią publiczną Królestwa Polskiego 1815-1830, Warszawa 1963.

· Łojek J., Szanse powstania listopadowego, Warszawa 1966.

· Łopuszański B., Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835-1841). Geneza i dzieje, Kraków 1975.

· Łubieński T., Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków 1989.

· Łuczak C., Zycie gospodarczo-społeczne w Poznaniu 1815-1918, Poznań 1965.

· Mazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.

· Mencel T., Galicja Zachodnia 1795-1809, Lublin 1976.

· Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, red. J. Żamowski, Warszawa 1997.

· Miller A., Pierwsza porozbiorowa konspiracja litewska. Spisek ks. Ciecierskiego 1796-1797, Kraków 1936.

· Molik W., Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1840-1870, Warszawa - Poznań 1979.

· Molik W., Zycie codzienne mieszczaństwa w Wielkopolsce XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.

· Mościcki H., Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi (do 1806 r.), Wilno [1923].

· Myszor J., Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991.

· Niebelski E., Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002.

· Nowak A., Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849, Warszawa 1994.

· Nowiński F., Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym, Gdańsk 1995.

· Olszewski D., Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984.

· Pachoński J., Legiony Polskie 1794-1807. Prawda i legenda, t. I-IV, Warszawa 1969-1979.

· Paprocki F., Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1842), Poznań 1970.

· Pater M., Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX w., cz. I (do 1870), Wrocław - Warszawa 1994.

· Penkalla A., Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 1815-1862, Radom 1991.

· Petrozolin-Skowrońska B., Przed tą nocą, Warszawa 1988.

· Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001.

· Powstanie Listopadowe 1830-1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania, red. J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Wrocław 1983.

· Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990.

· Powstanie Styczniowe 1863-1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990.

· Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Wrocław 1979.

· Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX' wieku na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, red. A. Jackowski, Kraków 1995.

· Radwan M., Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839, Roma - Lublin 2001.

· Ramotowska F., Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859-1862, Warszawa 1990.

· Ramotowska F., Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-62, Wrocław 1971.

· Ramotowska F., Rząd Narodowy Polski w latach 1863-64 (Skład, organizacja, kancelaria), Warszawa 1978.

· Ramotowska F., Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1-2, Warszawa 1999-2000.

· Rederowa D., Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872. Karta z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami, Kraków 1998.

· Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego, red. S. Kubiak, L. Trzeciakowski, Poznań 1979.

· Rostocki W., Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831, Warszawa 1972.

· Rostocki W., Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym (Studium historyczno-prawne), Wrocław 1955.

· Rychlikowa 1., Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 1983.

· Rzadkowska H., Działalność Centralizacji Londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862, Wrocław 1970.

· Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, red. L. Trzeciakowski, K. Makowski, Poznań 1999.

· Schiller J., Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862, Warszawa 1998.

· Sikora A., Gromady Ludu Polskiego, Warszawa 1974.

· Sikorska-Kulesza J., Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Pruszków 1995.

· Skarga B., Narodziny pozytywizmu polskiego (1831-1864), Warszawa 1964.

· Skowronek J., Antynapoleońskie koncepcje Adama Czartoryskiego, Warszawa 1969.

· Skowronek J., Młodzież polska i jej organizacje w ruchu narodowym 1795-1864, Warszawa 1994.

· Skowronek J., Polityka bałkańska Hotelu Lambert 1833-1856, Warszawa 1976.

· Skowronek J., Sprzymierzeńcy narodów bałkańskich, Warszawa 1983.

· Słowiński L., Będziem Polakami. Studia z dziejów edukacji narodowej w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań 1996.

· Smolka S., Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, Warszawa 1984.

· Sokołowska S., Młoda Polska, Wrocław 1972.

· Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX, red. M. Nietyksza i in., Warszawa 2003.

· Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce XIX i XX wieku, red. R. Renz, M. Meducka, Kielce 1994.

· Stasik F., Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1831-1864, Warszawa 1973.

· Stegner T., Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914. Kształtowanie się środowisk, ich działalność społeczna i narodowa, Gdańsk 1992.

· Stoiński J., Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX w. (1815-1850), Poznań 1972.

· Stolzman M., Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863), Olsztyn 1987.

· Straszewska M., Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 1970.

· Szczepański J., Modernizacja górnictwa i hutnictwa w I połowie XIX wieku. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Kielce 1999.

· Szeląg Z., Literatura zabroniona 1832-1862. Zjawisko - rynek - rozpowszechnianie, Kielce 1989.

· Szews J., Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1920, Warszawa 1992.

· Szlachta B., Ład, Kościół, naród, Kraków 1996.

· Śliwa M., Obcy czy swoi. Z dziejów poglądu na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997.

· Ślusarek K., Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.

· Tabiś J., Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863, Kraków 1974.

· Tarczyński M., Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988.

· Temkinowa H., Gromady Ludu Polskiego, Warszawa 1962.

· Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa, wyd. II, Warszawa 1980.

· Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 roku, Warszawa 1930; wyd. II, Warszawa 1994.

· Truchim S., Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915, Łódź 1967.

· Trzeciakowski L., Prusy wobec kwestii polskiej, Poznań 1987.

· Trzeciakowski L., W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1987.

· Tyrowicz J., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.

· Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, red. J. Kłoczowski, t. II, Lublin 1990.

· Walicki A., Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współczesne, Warszawa 1991.

· Wanatowicz A., Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska (1795-1914), Katowice 1992.

· Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962.

· Waśko A., Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Kraków 1995.

· Wąsicki J., Prusy Nowowschodnie 1795-1806, Poznań 1963.

· Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793-1806, Wrocław 1957.

· Wereszycki H., Anglia a Polska w latach 1860-1865, Lwów 1934.

· Wereszycki H., Austria a powstanie styczniowe, Lwów 1930.

· Wereszycki H., Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki, Kraków 1987.

· Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa 1832-1864, red. S. Kalembka, Toruń 1980.

· Witkowska A., Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.

· Witkowska A., Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962.

· Witkowska A., Towiańczycy, Warszawa 1989.

· Wroński A., Duchowieństwo i Kościół katolicki w Królestwie Polskim wobec sprawy narodowej w latach 1832-1860, Warszawa 1994.

· Wroński A., Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podlasiu i Ukrainie, Warszawa 1993.

· Wróblewska J., Szwecja wobec powstania styczniowego, Wrocław 1986.

· Zahorski A., Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce, Warszawa 1971.

· Zajewski W., Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998.

· Zajewski W., Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w Powstaniu Listopadowym 1830-1831, Gdańsk 1967.

· Zasztowt L., Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.

· Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815-1914, oprac. A. Brus, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Warszawa 1993.

· Ziejka F., Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984.

· Zieliński L., Emigracja polska w Anglii w latach 1831-1846, Gdańsk 1964.

· Ziółek J., Stosunek Wielkiej Emigracji do dynastii Bonapartych, Lublin 1980.

· Ziółek J., Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji. Napoleon I i Napoleon III, Lublin 1995.

· Żaliński H., Kształt polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1832-1846, Kraków 1976.

· Żaliński H., Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego, Kraków 1990.

· Żaliński H., Towarzystwo Demokratyczne Polskie o władzach powstańczych, Warszawa 1976.

· Żaliński H., Stracone szanse. Wielka Emigracja a powstanie listopadowe, Warszawa 1982.

· Żychowski M., Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i w Galicji, Warszawa 1956.

• Żywczyński M., Geneza i następstwa encykliki "Cum primum" z 9 czerwca 1832 r. Watykan a sprawa polska w latach 1830-1837, Warszawa 1935; wyd. II, Kraków 1995.

BIOGRAFIE I FRAGMENTY BIOGRAFICZNE

· Askenazy Sz., Książę JózejPoniatowski, Warszawa 1974.

· Askenazy Sz., Łukasiński, t. I-II, Warszawa 1929.

· Barszczewska A., Szymon Konarski, Warszawa 1976.

· Bender R., Ksiądz Karol Mikoszewski (X: Syxtus) 1832-1886. Członek Rządu Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec, Warszawa 1982.

· Bloch Cz., Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974.

· Chudzikowska J., Dziwne życie Sadyka-paszy, Warszawa 1971.

· Chudzikowska J., Generał Bem, Warszawa 1990.

· Cygler B., Pułkownik Ludwik Oborski, szermierz wolności (1789-1873), Gdańsk 1976.

· Djakow W., Piotr Ściegienny ijego spuścizna, Warszawa 1972.

· Grot Z., Dezydery Chłapowski 1788-1879, Poznań 1983.

· Grot Z., Hipolit Cegielski 1813-1863, Warszawa-Poznań 1980.

· Grot Z., Życie i działalność Karola Libelta 1807-1875, Warszawa-Poznań 1977.

· Handelsman M., Adam Czartoryski, t. I-III, Warszawa 1948-1950.

· Jakóbczyk W., Karol Marcinkowski 1800-1846, Poznań 1981.

· Jewsiewicki W., O Janie Witkiewiczu 1808-1839, Warszawa 1983.

· Karpiński W., Król M., Sylwetki polityczne XIX wieku, Kraków 1974.

· Kieniewicz S., Adam Sapieha (1828-1903), Warszawa 1993.

· Kieniewicz S., Joachim Lelewel, Warszawa 1990.

· Kieniewicz S., Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-62, Warszawa 1962.

· Kluz W., Dyktator Romuald Traugutt, Kraków 1986.

· Konarska B., W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832-1847, Wrocław 1971.

· Korzon T., Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta, Kraków 1894.

· Kotewicz R., Antoni Ostrowski (1772-1845). Działalność gospodarcza i poglądy społeczno-ekonomiczne, Warszawa 1994.

· Kozłowski E., Generał Józef Bem, Warszawa 1958.

· Kozłowski E., Generał Józef Hauke-Bosak 1834-1871, Warszawa 1973.

· Krawczak T., Ksiądz Generał Stanisław Brzóska, Warszawa 1995.

· Kukiel M., Książę Adam, Paryż 1959.

· Łepkowski T., Piotr Wysocki, Warszawa 1972.

· Manteufflowa M., Józef Kalasanty Szaniawski: ideologia i działalność 1815-1830, Warszawa 1936.

· Mencel T., Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego (1758-1848), Warszawa 1952.

· Micewski B. ks., Bohdan Jański założyciel zmartwychwstańców, Warszawa 1983.

· Molik W., Edward Raczyński 1786-1845, Poznań 1999.

· Mycielski M., Marcin Badeni (1751-1825), Warszawa 1994.

· Nadzieja J., Generał JózejZajączek 1752-1826, Warszawa 1975.

· Niebelski E., "Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!". Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 1995.

· Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Warszawa 1981.

· [Lubicz]-Pachoński J., Kościuszko po insurekcji, Lublin 1986.

· Przewalski S., JózejGrzegorz Chłopicki 1771-1854, Warszawa 1994.

· Rzadkowska H., Marian Langiewicz, Warszawa 1967.

· Skałkowski A., Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych, t. I-m, Poznań 1947.

· Skałkowski A., Książę Józef, Bytom 1913.

· Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.

· Skowronek J., Aleksander Sapieha. Z magnackiego gniazda do napoleońskigo wywiadu, Warszawa 1992.

· Skowronek J., Książę JózejPoniatowski, Wrocław - Warszawa - Kraków 1984.

· Stankiewicz Z., Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1967.

· Stasiak F., Adam Gurowski 1805-1866, Warszawa 1977.

· Szacka B., Stanisław Staszic: portret mieszczanina, Warszawa 1966.

· Szacki J., Historiajednego romansu. Opowieść o Mochnackim, Warszawa 1964.

· Szostakowski S., Franciszek Gorzkowski ok. 1750-1830. Warmiak w służbie insurekcji, Olsztyn 1977.

· Szyndler B., Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa 1984.

· Szyndler B., Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1991.

· Tokarz W., Ostatnie lata Hugona Kołłątaja (1794-1812), t. I-II, Kraków 1905.

· Tupalski J., Generał Dezydery Chłapowski 1788-1879, Warszawa 1983.

· Tyrowicz M., Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara, Warszawa 1972.

· Umiński B., Generał Jakub Nepomucen Umiński 1778-1851, Wrocław 1999.

· Wencel-Kalembkowa U., Działalność generała Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848, Toruń 1978.

· Więckowska H., Joachim Lelewel: uczony - polityk - człowiek, Warszawa 1980.

· Zajewski W., Józef Wybicki, Warszawa 1983.

· Zdrada J., Jarosław Dąbrowski 1836-1871, Kraków 1973.

• Żychowski M., Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1983.

ŹRÓDŁA DRUKOWANE I PAMIĘTNIKI

· Bartkowski J., Wspomnienia z powstania 1831 i pierwszych lat emigracji, oprac. E. Sawrynowicz, Kraków 1966.

· Berg M. W., Zapiski o powstaniu polskim 1863 i 1864 roku, t. I, reprint Chotomów 1991.

· Błędowska H., Pamiątka przeszłości. Wspomnienia z lat 1794-1832, oprac. K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Warszawa 1960.

· Chamski T. J., Opis krótki lat upłynionych, oprac. R. Bielecki, Warszawa 1989.

· Czartoryski A. J., Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809, wybór, oprac. i wstęp J. Skowronek, Warszawa 1986.

· Deczyński K., Pamiętnik chłopa nauczyciela, oprac. K. Groniowski, Warszawa 1978.

· Demokracja polska w powstaniu styczniowym. Wybór źródeł, red. E. Halicz, Wrocław 1961.

· Drewnicki L., Za moich czasów, oprac. J. Dutkiewicz, Warszawa 1971.

· Droga do niepodległości czy program defensywny. Praca organiczna - programy i motywy, wybór i oprac. T. Kizwalter, J. Skowronek, Warszawa 1988.

· Feliński Z. Sz., Pamiętniki, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1986.

· Golejewski H., Pamiętnik, oprac. L. Homola, B. Łopuszański, J. Skowrońska, t. I-II, Kraków 1971.

· Hechel F., Kraków i ziemia krakowska w okresie Wiosny Ludów. Pamiętniki, oprac. H. Barycz, Wrocław 1950.

· Hoffman K. B., Wielki tydzień Polaków czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29/istopada do 5 grudnia 1830 roku, Warszawa 1830.

· Janowski J. N., Notatki autobiograficzne 1803-53, oprac. M. Tyrowicz, Wrocław 1950.

· Jastrzębowski W. B., Traktat o wiecznym przymierzu między narodami cywilizowanymi.

Konstytucja dla Europy, oprac. F. Ramotowska, Warszawa - Łódź 1985.

· Jełowicki A., Moje wspomnienia, Warszawa 1970.

· Kamieński H., Stan średni i powstanie, oprac. S. Kieniewicz, W. Stummer, Warszawa 1982.

· Kicka N., Pamiętniki, wstęp przypISY J. Dutkiewicz, oprac. tekstu T. Szafrański, Warszawa 1972.

· [Kołłątaj H.], Uwagi nad teraźniejszym położeniem tej części ziem polskich, którą po pokoju tylżyckim zaczęto zwać Księstwem Warszawskim, Lipsk 1810.

· Konarski Sz., Dziennik z lat 1831-1834, oprac. B. Łopuszański, A. Smirnow, Wrocław 1973.

· Korespondencja Filomatów (1817-1823), wybór i oprac. M. Zielińska, Warszawa 1988.

· Koźmian K., Pamiętniki, oprac. J. Willaume, t. I-III, Wrocław 1972.

· [Kościuszko T.], Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość ?, oprac. E. Halicz, Warszawa 1967.

· Kościuszko T., Pisma ... , wyd. H. Mościcki, Warszawa 1947.

· Krzesiński S., Koleje życia czyli materiały do historii teatrów prowincjonalnych, oprac. S. Dąbrowski, Warszawa 1957.

· Langiewicz M., Pisma, oprac. H. Rzadkowska, Kraków 1971.

· Lelewel J., Listy emigracyjne ... , U-II, Kraków 1948-1949; t. III-VI, Kraków - Wrocław 1952-1956.

· Lelewel P., Pamiętniki i diariusz domu naszego, oprac. L Lelewel-Friemanowa, Wrocław- Warszawa - Kraków 1966.

· Ludpolski. Wybór dokumentów, oprac. H. Temkinowa, Warszawa 1957.

· Łętowski L. ks., Wspomnienia pamiętnikarskie, oprac. H. Barycz, Wrocław 1952.

· Łukasiński W., Pamiętnik, oprac. R. Gerber, wyd. II popr. i uzup., Warszawa 1986.

· Łukaszewski J., Pamiętnik z lat 1862-64, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1973.

· Materiały do dziejów Komisji Rządzącej z roku 1807, wyd. M. Roztworowski, Kraków 1918.

· Mierosławski L., Powstanie poznańskie w roku 1848, Paryż 1860; reprint Kraków 1986.

· Mikoszewski K. ks., Pamiętniki moje, oprac. R. Bender, Warszawa 1987.

· Miłkowski Z. [T.T. Jeż], Od kolebki przez życie. Wspomnienia, oprac. A. Lewak, Kraków 1936.

· Mochnacki M., Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831, oprac. S. Kieniewicz, t. I-II, Warszawa 1984.

· Mościcki H., Dzieje porozbiorowe Polski w aktach i dokumentach, t. I: Od rozbiorów do Księstwa Warszawskiego 1772-1807, Warszawa - Kraków - Lublin [b.d.w.].

· Murawiow M. ["Wieszatiel"], Wspomnienia, Warszawa 1990.

· Nurty lewicowe w dobie polskich powstań narodowych 1794-1849. Wybór źródeł, oprac. H. Kowecki, red. E. Halicz, Wrocław 1961.

· Pamiętniki spiskowców i więźniów galicyjskich 1832-1846, wyd. K. Lewicki, Wrocław 1954.

· Pamiętniki z lat 1792-1849, oprac. R. Grabałowski, Wrocław 1961.

· Pol W., Pamiętniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.

· Polska działalność dyplomatyczna w 1863-64 roku. Zbiór dokumentów, red. A. Lewak, t. I, Warszawa 1937; t. II, Warszawa 1963.

· Potocka-Wąsowicz A., Wspomnienia naocznego świadka, oprac. B. Grochulska, Warszawa 1965.

· Potrykowski J. A., Tułactwo Polaków we Francji. Dziennik emigranta, Kraków 1974.

· Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty, oprac. S. Kieniewicz i in., t. I-XXV, Wrocław - Moskwa 1961-1986.

· Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, red. T. Mencel, Lublin 1966.

· Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego. Akta audytoriatu polowego z lat 1863-64, oprac. A. Barkiewicz i in., red. E. Halicz, U-IV, Warszawa 1960.

· Puchalski T. ks., Pamiętnik 1827-1840, oprac. J. Skarbek, J. Ziółek, wstęp W. Rostocki, Lublin 1987.

· Puzynina z Guntherów G., W Wilnie i dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843, wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki, Wilno [b.d.]; reprint Kraków 1990.

· Radziejowski 1., Pamiętnik powstańca 1831 r., oprac. W. Karbowski, Warszawa 1973.

· Rewolucja polska 1846. Wybór źródeł, oprac. S. Kieniewicz, Wrocław 1950.

· Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, W. Śliwowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1981.

· Rok 1848 w Polsce. Wybór źródeł, wstęp i objaśnienia S. Kieniewicz, Wrocław 1948.

· Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Wybór źródeł, oprac. J. Bieniarzówna, Wrocław 1951.

· Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, red. S. Kieniewicz, Warszawa 1967.

· Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, W. Śliwowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1984.

· Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim. Gustaw Ehrenberg i "Świętokrzyżcy", red. W. Djakow i in., Wrocław - Warszawa - Kraków 1978.

· Sulerzyski N., Pamiętnik byłego posła ziemi pruskiej, oprac. S. Kalembka, Warszawa 1985.

· Sułkowski A. P., Listy do żony z wojen napoleońskich, tłum., wstęp i przypisy R. Bielecki, Warszawa 1987.

· Szymański K., Z Warszawy i Heidelbergu. Wspomnienia z lat 1843-1863, Warszawa 1967.

· Ściegienny P. ks., Ewangelia i rewolucja. Wybór pism, oprac. A. Sikora, Warszawa 1981.

· Tarczewska A., Historia mego życia. Wspomnienia warszawianki, oprac. I. Kaniowska-Lewańska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967.

· Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Dokumenty i pisma, wybór i wstęp B. Baczko, Warszawa 1954.

· Traugutt R., Dokumenty, listy, wspomnienia, wypisy, zebrał i oprac. ks. J. Jarzębowski, Londyn 1970.

· Uczestnicy powstania listopadowego opowiadają, red. W. Lewandowski, Warszawa 1959.

· Warszawa w pamiętnikach powstania styczniowego, oprac. K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1963.

· Wężyk W., Kronika rodzinna, oprac. M. Demałowicz, Warszawa 1987.

· Wilkopolska. Wybór źródeł, oprac. W. Jakóbczyk, t. I: 1815-1850, Wrocław 1952; t. II: 1851-1914, Wrocław 1954.

· Worcell S., Pisma społeczne i polityczne, Warszawa 1980.

· Wójcicki K. W., Pamiętniki dziecka Warszawy i inne wspomnienia warszawskie, wybrał J. Gomulicki, oprac. Z. Lewinówna, wstęp M. Grabowska, t. I-II, Warszawa 1974.

· Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, oprac. E. Kozłowski, Kraków - Wrocław 1983.

· Wybór pism Filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817-1823, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1953.

· Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864, oprac. S. Kieniewicz, T. Mencel, W. Rostocki, Warszawa 1956.

· Wybór źródeł do powstania listopadowego, oprac. J. Dutkiewicz, Wrocław 1957.

· Zabór pruski w Powstaniu Styczniowym. Materiały i dokumenty, oprac. F. Gentzen, Z. Grot, F. Paprocki, Wrocław - Warszawa - Kraków 1985.

· Zieliński J. F., Wspomnienia z tułactwa, oprac. E. Wróblewska, Warszawa 1989.

• Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 roku, red. B. Pawłowski, t. I-IV, Warszawa 1931-1935.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 20:30 - Dariusz Prucnal