HISTORIA POLSKI 1795-1864
Podręczna bibliografia zagadnień

Galicja i Kraków

· Bieniarzówna J., Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846, Kraków 1948.

· Kieniewicz S., Konspiracje galicyjskie 1831-1845, Warszawa 1950.

· Żychowski M., Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956.

· Grodziski S., Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772-1848, Wrocław 1971.

· Bartel W., Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, Kraków 1976. 

· Grodziski S., W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976.

· Mencel T., Galicja Zachodnia 1795-1809, Lublin 1976.

· Kieniewicz S., Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 roku, Wrocław 1980.

· Tyrowicz J., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.

· Rederowa D., Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872. Karta z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami, Kraków 1998.

Biografie:

· Tyrowicz M., Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara, Warszawa 1972.

· Kieniewicz S., Adam Sapieha (1828-1903), Warszawa 1993.


Zabór pruski

· Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793-1806, Wrocław 1957.

· Grot Z., Działalność posłów polskich w sejmie pruskim (1848-1950), Poznań 1961.

· Grot Z., Rok 1863 w zaborze pruskim, Poznań 1863.

· Wąsicki J., Prusy Nowowschodnie 1795-1806, Poznań 1963.

· Łuczak C., Życie gospodarczo-społeczne w Poznaniu 1815-1918, Poznań 1965.

· Truchim S., Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915, Łódź 1967.

· Paprocki F., Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1842), Poznań 1970.

· Stoiński J., Szkolnictwo średnie w Wielkim Księstwie Poznańskim w I połowie XIX w. (1815-1850), Poznań 1972.

· Kosim J., Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1805, Warszawa 1979.

· Molik W., Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1840-1870, Warszawa - Poznań 1979.

· Wąsicki J. Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815-1848, Warszawa 1980.

· Trzeciakowski L., Prusy wobec kwestii polskiej, Poznań 1987.

· Trzeciakowski L., W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1987.

· Szews J., Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1920, Warszawa 1992.

· Wanatowicz A., Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska (1795-1914), Katowice 1992.

· Pater M., Polskie postawy narodowe na Śląsku w XIX w., cz. I (do 1870), Wrocław - Warszawa 1994.

· Kasperek N., Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej lat 1795-1847, Olsztyn 1995.

· Molik W., Życie codzienne mieszczaństwa w Wielkopolsce XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999.
 

Biografie:

· Bieńkowski W., Mrongowiusz, Olsztyn 1964.

· Grot Z., Życie i działalność Karola Libelta 1807-1875, Warszawa-Poznań 1977.

· Grot Z., Hipolit Cegielski 1813-1863, Warszawa-Poznań 1980.

· Jakóbczyk W., Karol Marcinkowski 1800-1846, Warszawa-Poznań 1981.

· Grot Z., Dezydery Chłapowski 1788-1879, Poznań 1983.

· Tupalski J., Generał Dezydery Chłapowski 1788-1879, Warszawa 1983. 

 

Ziemie litewsko-ruskie 1795-1864

OGÓLNE

· W. Wielhorski, Ziemie ukrainne Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Londyn 1959.

· M. Kosman, Historia Białorusi, Wrocław 1979.

· J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław 1990 [wyd. III popr. ].

· W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 1990 [wyd. II popr.].

· G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, Poznań 1998.

· J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772-1999: narodziny nowoczesnego narodu, przeł. K. Kotyńska, Lublin 2000.

ZAGADNIENIA

· J. Iwaszkiewicz, Litwa w 1812 roku, Kraków 1912.

· H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi (do 1806 r.), Wilno [1923].

· H. Mościcki, Pod berłem carów, [Wrocław 1990].

· S. Dangel, Rok 1831 w Mińszczyźnie, Warszawa 1925.

· M. Handelsman, Ukraińska polityka Adama Czartoryskiego przed wojną krymską, Warszawa 1932.

· A. Miller, Pierwsza porozbiorowa konspiracja litewska. Spisek ks. Ciecierskiego 1796-1797, Kraków 1936.

· L. Żytkowicz, Rządy Repnina na Litwie w latach 1794-1797, Wilno 1938.

· D. Fajnhauz, Ruch konspiracyjny na Litwie i Białorusi 1846-1848, Warszawa 1965.

· A. Barszczewska, Szymon Konarski, Warszawa 1976.

· D. Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, Paryż 1987.

· M. Stolzman, Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863), Olsztyn 1987.

· D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, przeł. I. Kania, t. I-II , Rzym - Lublin 1991.

· A. Wroński, Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podlasiu i Ukrainie, Warszawa 1993.

· J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Pruszków 1995.

· S. Taniec, Partyzanci Kresów Północno-Wschodnich w powstaniu styczniowym (ziemie białoruskie), Toruń 1996.

· L. Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.

· D. Fajnhauz, 1863. Litwa i Białoruś, Warszawa 1999.

· Studia polsko-litewsko-białoruskie, red. J. Tomaszewski, E. Smułkowa , H. Majecki, Warszawa 1988.

· Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur: materiały z I Międzynarodowej konferencji Białystok 21-24 IX 1989, t. 2: Historia i pamięć, red. E. Feliksiak, Białystok 1992.

· Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine: the foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe, ed. J. Kłoczowski i in., Lublin - Rome 1994.

· W. Podgórski, Litwa - Polska XIX i XX wieku: inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów, Warszawa 1994.

· K. Górski, Divide et impera, wyd. E. Feliksiak, Białystok 1995.

· Antologia wileńska, t. 2: Rzeczpospolita trzech narodów, red. R. Karaś, Z. Jerzyna, Warszawa 1997.

· L. Korczak, Litwa - przechowa tożsamość, Kraków 1998.

· Lwów- miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 2, red. H. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998.

· T. Kowzan, Wilno - Polska-Litwa; "Kocham cię - ja też nie", Bydgoszcz 1999.

· Tematy polsko-litewskie: historia, literatura, edukacja, red. R. Traba, Olsztyn 1999.

 
Legiony i Księstwo Warszawskie

OGÓLNE

· F. Skarbek, Dzieje Księstwa Warszawskiego, t. 1-3, Poznań 1860.

· Sz. Askenazy, Napoleon a Polska, t. 1-3, Kraków 1918-1919 [do 1806 r.].

· B. Grochulska, Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966.

· B. Grochulska, Małe państwo wielkich nadziei, Warszawa 1987.

ZAGADNIENIA

· M. Handelsman, Rezydenci napoleońscy w Warszawie, Kraków 1915.

· H. Grossman, Struktura społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego,

Warszawa 1925.

· J. Willaume, Fryderyk August jako książę warszawski (1807-1815), Poznań 1939.

· E. Kipa, Austria a sprawa polska 1809 r., Warszawa 1952.

· E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego i Królestwa

Polskiego (1807-31), Warszawa 1963.

· W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

· B. Grochulska, Handel zagraniczny Księstwa Warszawskiego, Warszawa 1967.

· J. Skowronek, Antynapoleońskie koncepcje Czartoryskiego, Warszawa 1969.

· A. Słomkowska, Prasa rządowa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807-1838, Warszawa 1969.

· A. Zahorski, Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce, Warszawa 1971.

· W. Rostocki, Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831, Warszawa 1972.

· W. Zajewski, W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831, Warszawa 1984.


MILITARIA

· J. Iwaszkiewicz, Litwa w 1812 roku, Kraków 1912.

· A. Skałkowski, O kokardę legionów, Kraków 1912.

· M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w dobie napoleońskiej 1795-1815, t. 1-2,

Warszawa 1918-1920.

· A. Skałkowski, Polacy na San Domingo, Poznań 1921.

· B. Pawłowski, Historia wojny polsko-austriackiej 1809 r., Warszawa 1935.

· M. Kukiel, Wojna 1812 r., t. 1-2, Kraków 1937.

· J. Staszewski, Wojsko polskie na Pomorzu w roku 1807, Gdańsk 1958.

· J. Wąsicki, Powstanie 1806 w Wielkopolsce, Poznań 1958.

· J. Pachoński, Legiony polskie. Prawda i legenda, t. 1-4, Warszawa 1969-79.

· J. Czubaty, Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806-1815, Warszawa 1993.

· R. Morawski, H. Wielecki, Wojsko Księstwa Warszawskiego, [t. 2] Generalicja i sztaby, Warszawa 1996.

BIOGRAFIE

· Sz. Askenazy, Książę Józef Poniatowski, Warszawa 1905.

· A. Skałkowski , Książę Józef, Bytom 1913.

· M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. 1-3, Warszawa 1948-50.

· T. Mencel, Feliks Łubieński, minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego

(1758-1848), Warszawa 1952.

· M. Kukiel, Książę Adam, Paryż 1959.

· I. Nadzieja, Generał Józef Zajączek 1752-1826, Warszawa 1975.

· W. Zajewski, Józef Wybicki, Warszawa 1977.

· J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Warszawa 1981.

· J. Skowronek, Książę Józef Poniatowski, Wrocław 1986.

· J. Skowronek, Aleksander Sapieha. Z magnackiego gniazda do napoleońskiego wywiadu, Warszawa 1992.

· M. Mycielski, Marcin Badeni (1751-1825), Warszawa 1994.

· J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994. 

 

Królestwo Polskie

OGÓLNE

· F. Skarbek, Dzieje Królestwa Polskiego, 1877.

· Sz. Askenazy, Rosja - Polska 1815-1830, Lwów 1907.

· W. Tokarz, Polska w latach 1816-1831, [w:] Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, t.3, Warszawa [1931].


ZAGADNIENIA

· S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t.1-2, oprac. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1984 [I wyd. 1907].

· N. Gąsiorowska, Wolność druku w Królestwie Polskim 1815-1830, Warszawa 1916.

· W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego (1815-1830), Piotrków 1917.

· H. Więckowska, Opozycja liberalna w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1925.

· R. Przelaskowski, Sejm warszawski roku 1825, Warszawa 1929.

· M. Ajzen, Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821-1830), Warszawa 1932.

· A. Kowalska, Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822, Warszawa 1961.

· T. Frączyk, Warszawa młodości Chopina, Kraków 1961.

· A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962.

· A. Kamiński, Polskie związki tajne młodzieży (1804-1831), t. 2, Warszawa 1963.

· J. Łojek, Studia nad prasą i opinią publiczną Królestwa Polskiego 1815-1830, Warszawa 1963.

· E. Podgórska, Szkolnictwo elementarne Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-31), Warszawa 1963.

· N. Gąsiorowska, Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim, Warszawa 1965.

· A. Słomkowska, Prasa rządowa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807-1838, Warszawa 1969.

· H. Dylągowa, Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821-1829, Warszawa 1970.

· W. Rostocki, Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim 1807-1831, Warszawa 1972.

· A. Zieliński, Początek wieku. Przemiany kultury w latach 1807-1831, Łódź 1973.

· W. Bortnowski, Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.

· H. Izdebski, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 1815-1830, Warszawa 1978.

· L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej, Warszawa 1980.

· E. Jabłońska-Deptuła, Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983.


BIOGRAFIE

· Sz. Askenazy, Łukasiński, t. 1-2, Warszawa 1929.

· M. Manteufflowa, Józef Kalasanty Szaniawski: ideologia i działalność 1815-1830, Warszawa 1936.

· Z. Raszewski, Bogusławski, t. 2, Warszawa 1971.

· T Łepkowski, Piotr Wysocki, Warszawa 1972.

· I. Nadzieja, Generał Józef Zajączek 1752-1826, Warszawa 1975.

· R. Kotewicz, Antoni Ostrowski (1772-1845). Działalność gospodarcza i poglądy społeczno-ekonomiczne, Warszawa 1994 .

· M. Mycielski, Marcin Badeni (1751-1825), Warszawa 1994. 

 

Konstytucje: Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Wolne Miasto Kraków

OGÓLNE

· A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1991.

· J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1997.

· Dzieje parlamentaryzmu na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym. Materiały

konferencji naukowej, Kraków 9-10 XI 1982, Warszawa 1983.

· Dzieje Sejmu Polskiego, koord. J. Bardach, Warszawa 1993.

· Historia państwa i prawa Polski, red. J. Bardach, t. 3, Warszawa 1982.

· Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 1: A. Ajnenkiel, W dobie rozbiorów, Warszawa 1989.

· H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1996.

· P. Jurek, Historia państwa i prawa polskiego. Źródła prawa, sądownictwo,

Wrocław 1996.

· M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 1997.

· Konstytucje Polski, red. M. Kallas, t. 1, Warszawa 1990.

· A. Korobowicz, W. Witkowski, Ustrój i prawo na ziemiach polskich. Od rozbiorów do odzyskania niepodległości, Lublin 1994.

· S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski, uzup. A. Vetulani, Warszawa 1949.

· R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 1995.

· D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1996.


ZAGADNIENIA

· W. Bartel, Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), Kraków 1976.

· W. Bortnowski, Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.

· H. Dylągowa, Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821-1829, Warszawa

1970.

· H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce, t. 1-3, Warszawa 1915-1918.

· M. Handelsman, Trzy konstytucje 1791, 1807, 1815, Warszawa-Lwów 1915.

· H. Izdebski, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 1978.

· M. Kallas, Konstytucja Księstwa Warszawskiego, jej powstanie, systematyka i główne instytucje, Toruń 1970.

· M. Kallas, Organy administracji terytorialnej w Księstwie Warszawskim, Toruń 1975.

· M. Kallas, Sejmy na Zamku w czasie Księstwa Warszawskiego (1809, 1811, 1812), Warszawa 1987.

· W. Rostocki, Korpus w gęsie pióra uzbrojony. Urzędnicy w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim 1807-1831, Warszawa 1972.

· J. Skowronek, Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego -Przegląd Historyczny 52:1961, z. 3.

· W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964.

· Z. Stankiewicz, Sejm Królestwa Polskiego 1815-1831. Uwagi o roli ustrojowej i politycznej - Czasopismo Prawno-Historyczne 36:1984, z. 1.

· R. Szawłowski, Najwyższe państwowe organy kontroli w Polsce w XIX wieku.

Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego oraz Izba Obrachunkowa i Najwyższa Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego za lata 18 6-1866, Warszawa 1999.

· H. Więckowska, Opozycja liberalna w Królestwie Kongresowym 1815-1831, Warszawa 1925. 

 

Powstanie listopadowe

OGÓLNE

· S. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, t. 1-5, Paryż 1833.

· M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego, t. 1-2, Paryż 1834.

· F. Wrotnowski, Historia powstania w 1831 roku na Wołyniu, Podolu, Ukrainie, Żmudzi i Litwie, Lipsk 1875.

· W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 roku, Warszawa 1930.

· A. Englert, J. Kozolubski, S. Płoski, Przewodnik po polach bitew, Warszawa 1931.

· Powstanie Listopadowe 1830-1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania, red. J. Skowronek, M. Żmigrodzka, Wrocław 1983.

· Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1990 [wyd. II popr.].

· W. Zajewski, Powstanie Listopadowe, [w:] S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, red. W. Zajewski, Warszawa 1992.

· W. Zajewski, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 1998.

· Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001.


ZAGADNIENIA

· W. Tokarz, Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa, Warszawa 1925.

· A. Moraczewski, Samorząd Warszawy w dobie powstania listopadowego, Warszawa 1934.

· E. Oppman, Warszawskie Towarzystwo Patriotyczne 1830-1831, Warszawa 1937.

· W. Rostocki, Władza wodzów naczelnych w powstaniu listopadowym (Studium historyczno-prawne), Wrocław 1955.

· W. Bortnowski, Walka o cele powstania listopadowego, Łódź 1960.

· W. Zajewski, Wolność druku w powstaniu listopadowym, Łódź 1963.

· T. Łepkowski, Warszawa w Powstaniu Listopadowym, Warszawa 1965.

· J. Łojek, Szanse powstania listopadowego, Warszawa 1966.

· W. Zajewski, Walki wewnętrzne ugrupowań politycznych w Powstaniu Listopadowym 1830-1831, Gdańsk 1967.

· Z. Gołba, Rozwój władz Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego, Wrocław 1971.

· Duchowieństwo a Powstanie Listopadowe (Postawa patriotyczna i życie religijne), red. W. Rostocki, J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1980.

· B. Łagowski, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981.

· W. Bortnowski, Łuna nad Solcem 1830 r. Blaski i cienie nocy listopadowej, Warszawa 1982.

· J. Łojek, Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa 1982.

· W. Zajewski, O szansach powstania listopadowego, [w:) W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831, Warszawa 1984, s. 313-345.

· B. Petrozolin-Skowrońska, Przed tą nocą, Warszawa 1988.

· M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988.

· R. Bielecki, Belwederczycy i podchorążowie, Warszawa 1989.

· T. Łubieński, Bić się czy nie bić? O polskich powstaniach, Kraków 1989.

· A. Wroński, Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podlasiu i Ukrainie, Warszawa 1993.

· A. Barańska, Kobiety w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 1998.

· M. Jaeger, Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830-1831, 1863-1864), Lublin 2002


DYPLOMACJA

· J. Dutkiewicz, Austria wobec powstania listopadowego, Kraków 1933.

· J. Dutkiewicz, Francja i Polska w 1831 r., Łódź 1950.

· J. Dutkiewicz, Anglia a sprawa polska w latach 1830-1831, Łódź 1967.

· H. Kocój, Niemcy a powstanie listopadowe. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1970.

· H. Kocój, Prusy wobec powstania listopadowego, Warszawa 1980.

· H. H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna A. J. Czartoryskiego 1830-1840, przeł. M. Borkowicz, Warszawa 1987.


Wielka Emigracja

OGÓLNE

· L. Gadon, Wielka Emigracja, Paryż b.d.w.

· S. Kalembka, Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 183111862, Warszawa 1971.


ZAGADNIENIA

· M. Handelsman, Francja-Polska 1795-1845, Warszawa 1926.

· P. Brock, Z dziejów Wielkiej Emigracji w Anglii, Warszawa 1958.

· H. Temkinowa, Gromady Ludu Polskiego, Warszawa 1962.

· L. Zieliński, Emigracja polska w Anglii w latach 1831-1846, Gdańsk 1964.

· S. Kalembka, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1831-1846, Toruń 1966.

· B. Cygier, Działalność społeczno-polityczna Joachima Lelewela na emigracji w latach 1831-1860, Gdańsk 1969.

· H. Rzadkowska, Działalność Centralizacji Londyńskiej Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1850-1862, Wrocław 1970.

· M. Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840, Warszawa 1970.

· S. Sokołowska, Młoda Polska, Wrocław 1972.

· F. Stasik, Polska emigracja polityczna w Stanach Zjednoczonych Ameryki 183111864, Warszawa 1973.

· A. Sikora, Gromady Ludu Polskiego, Warszawa 1974.

· B. Łopuszański, Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835-1841). Geneza i dzieje, Kraków 1975.

· A. Eisenbach, Wielka Emigracja wobec kwestii żydowskiej 1832-1849, Warszawa 1976.

· J. Skowronek, Polityka bałkańska Hotelu Lambert 1833-1856, Warszawa 1976.

· H. Żaliński, Kształt polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 1832-1846, Kraków 1976.

· H. Żaliński, Towarzystwo Demokratyczne Polskie o władzach powstańczych, Warszawa 1976.

· S. Kalembka, Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne 1832-1863, Toruń 1977.

· A. Kasznik, Między Francją a Algierią. Z dziejów emigracji polskiej 1832-1856, Warszawa 1977.

· A. Barszczewska-Krupa, Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1863, Łódź 1979.

· Wielka Emigracja i sprawa polska a Europa 1832-1864, red. S. Kalembka, Toruń 1980.

· J. Ziółek, Stosunek Wielkiej Emigracji do dynastii Bonapartych, Lublin 1980.

· K. Dach, Polsko-rumuńska współpraca polityczna w latach 1831-1852, Warszawa 1981.

· B. Łagowski, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, Kraków 1981.

• H. Żaliński, Stracone szanse. Wielka Emigracja a powstanie listopadowe, Warszawa 1982.

. Sprzymierzeńcy narodów bałkańskich, Warszawa 1983.

· R. Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji, Warszawa-Łódź 1986.

· B. Konarska, Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji w latach 1832-1848, Warszawa 1986.

· H. H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego Czartoryskiego 1830-1840, Warszawa 1987.

· J. Kosim, Przeciw Świętemu Przymierzu. Z dziejów współpracy demokratów

polskich i niemieckich w latach trzydziestych XIX w., Warszawa 1988.

· A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989.

· H. Żaliński, Poglądy Hotelu Lambert na kształt powstania zbrojnego, Kraków 1990.

· A. Cetnarowicz, Tajna dyplomacja Adama Jerzego Czartoryskiego na Bałkanach i Hotel Lambert a kryzys bałkański 1840-1844, Kraków 1993.

· A. Nowak, Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849, Warszawa 1994.

· J. Ziółek, Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji. Napoleon I i Napoleon III, Lublin 1995.

· A. Witkowska, Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Gdańsk 1997.


BIOGRAFIE

· M. Handelsman, Adam Czartoryski, U-III, Warszawa 1948-50.

· E. Kozłowski, Generał Józef Bem, Warszawa 1958.

· M. Kukiel, Książę Adam, Paryż 1959.

· J. Szacki, Historia jednego romansu. Opowieść o Mochnackim, Warszawa 1964.

· J. Chudzikowska, Dziwne życie Sadyka-paszy, Warszawa 1971.

· B. Konarska, W kręgu Hotelu Lambert. Władysław Zamoyski w latach 1832-1847, Wrocław 1971.

· B. Cygier, Pułkownik Ludwik Oborski, szermierz wolności (1789-1873), Gdańsk 1976.

· F. Stasik, Adam Gurowski 1805-1866, Warszawa 1977.

· U. Wencel-Kalembkowa, Działalność generała Józefa Dwernickiego na emigracji w latach 1832-1848, Toruń 1978.

· H. Więckowska, Joachim Lelewel: uczony - polityk - człowiek, Warszawa 1980.

· B. Micewski, Bohdan Jański założyciel zmartwychwstańców, Warszawa 1983.

· M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1983.

· B. Szyndler, Henryk Dembiński 1791-1864, Warszawa 1984.

· J. Chudzikowska, Generał Bem, Warszawa 1990.

· S. Kieniewicz, Joachim Lelewel, Warszawa 1990.

· J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.


Konspiracje i spiski

ZAGADNIENIA

· M. Kukiel, Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797, Kraków - Warszawa 1912.

· W. Tokarz, Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa, wyd. II, Warszawa 1980.

· A. Miller, Pierwsza porozbiorowa konspiracja litewska. Spisek ks. Ciecierskiego 1796-1797, Kraków 1936.

· A. Kamiński, Polskie związki młodzieży w pierwszej połowie XIX w., t.1-2, Warszawa 1963.

· D. Fajnhauz, Ruch konspiracyjny na Litwie i Białorusi 1846-1848, Warszawa 1965.

· H. Dylągowa, Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821-1829, Warszawa 1970.

· J. Komar, Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-61, Warszawa 1970.

· F. Ramotowska, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-62, Wrocław 1971.

· J. Berghausen, Ruch patriotyczny w Królestwie Polskim 1833-1850, Warszawa 1974.

· B. Łopuszański, Stowarzyszenie Ludu Polskiego 1835-1845, Kraków 1975.

· F. Ramotowska, Rząd Narodowy Polski w latach 1863-64 (Skład, organizacja, kancelaria), Warszawa 1978.

· W. Djakow, A. Nagajew, Partyzantka Zaliwskiego i jej pogłosy (1832-1835), Warszawa 1979.

· J. Kosim, Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 1796-1805, Warszawa 1979.

· J. Tyrowicz, Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.

· Z. Szeląg, Literatura zabroniona 1832-1862. Zjawisko-rynek-rozpowszechnianie, Kielce 1989.

· F. Ramotowska, Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859-1862, Warszawa 1990.

· J. Szews, Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1920, Warszawa 1992.

· J. Skowronek, Młodzież polska i jej organizacje w ruchu narodowym 1795-1864, Warszawa 1994.

· F. Ramotowska, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864.

Struktura organizacyjna, Warszawa 1999.

BIOGRAFIE

· Sz. Askenazy, Łukasiński, t. I-II, Warszawa 1929.

· S. Kieniewicz, Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-62, Warszawa 1962.

· W. Djakow, Piotr Ściegienny i jego spuścizna, Warszawa 1972.

· T. Łepkowski, Piotr Wysocki, Warszawa 1972.

· M. Tyrowicz, Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara, Warszawa 1972.

· A. Barszczewska, Szymon Konarski, Warszawa 1976.

· Z. Grot, Życie i działalność Karola Libelta 1807-1875, Warszawa-Poznań 1977.

· S. Szostakowski, Franciszek Gorzkowski ok. 1750-1830. Warmiak w służbie insurekcji, Olsztyn 1977.

· R. Bender, Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Syxtus) 1832-1886. Członek Rządu Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec, Warszawa 1982.

· W. Djakow, A. Gałkowski, W. Śliwowska, W. Zajcew, Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990.

· Ksiądz Piotr Ściegienny- epoka, dzieło, pokłosie, red. W. Caban, Kielce 1996.

· S. Szostakowski, Franciszek Gorzkowski ok. 1750-1830. Warmiak w służbie insurekcji, Olsztyn 1977.

· R. Bender, Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Syxtus) 1832-1886. Członek Rządu Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec, Warszawa 1982.

· W. Djakow, A. Gałkowski, W. Śliwowska, W. Zajcew, Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990.

· Ksiądz Piotr Ściegienny - epoka, dzieło, pokłosie, red. W. Caban, Kielce 1996.

Powstanie styczniowe
OGÓLNE

· S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983.

· S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Trzy powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, red. W. Zajewski, Warszawa 1992.

· Powstanie Styczniowe 1863-1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje, red. S. Kalembka, Warszawa 1990.

· Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A.

Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001.

ZAGADNIENIA

· H. Wereszycki, Austria a powstanie styczniowe, Lwów 1930.

· H. Wereszycki, Anglia a Polska w latach 1860-1865, Lwów 1934.

· I. Koberdowa, W. Ks. Konstanty w Warszawie, 1862-1863, Warszawa 1962.

· Z. Grot, Rok 1863 w zaborze pruskim. Udział społeczeństwa polskiego w powstaniu styczniowym, Poznań 1963.

· W. Djakow, I. Miller, Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie styczniowe, Wrocław 1967.

· Kraków w powstaniu styczniowym, red. K. Olszański, Kraków 1968.

· S. Wołowski-Myśliborski, Udział Prus Zachodnich w powstaniu styczniowym, Warszawa 1969.

· J. Komar, Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860-61, Warszawa 1970.

· F. Ramotowska, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860-62, Wrocław 1971.

· F. Ramotowska, Rząd Narodowy Polski w latach 1863-64 (Skład, organizacja,

kancelaria), Warszawa 1978.

· S. Kieniewicz, Warszawa w Powstaniu Styczniowym, Warszawa 1983.

· J. Wróblewska, Szwecja wobec powstania styczniowego, Wrocław 1986.

· W. Caban, Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa-Kraków 1989.

· F. Ramotowska, Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859-1862, Warszawa

1990.

· K. Lis, Pius IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996.

· D. Fajnhauz, 1863. Litwa i Białoruś, Warszawa 1999.

· F. Ramotowska, Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864.

Struktura organizacyjna, cz. 1-2, Warszawa 1999-2000.

· M. Jaeger, Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych (1794, 1830-1831, 1863-1864), Lublin 2002

· E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002.


BIOGRAFIE

· A. Skałkowski, Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych, t. I-III, Poznań 1947.

· S. Kieniewicz, Między ugodą a rewolucją. Andrzej Zamoyski w latach 1861-62, Warszawa 1962.

· . Jabłoński Aleksander Waszkowski, ostatni naczelnik miasta Warszawy w powstaniu 1863-1864 Warszawa 1863.

· H. Rzadkowska, Marian Langiewicz, Warszawa 1967.

· Z. Stankiewicz, Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego, Warszawa 1967.

· E. Kozłowski, Generał Józef Hauke-Bosak 1834-1871, Warszawa 1973.

· J. Zdrada, Jarosław Dąbrowski 1836-1871, Kraków 1973.

· R. Bender, Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Syxtus) 1832-1886. Członek Rządu Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec, Warszawa 1982.

· M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa 1983.

· W. Kluz, Dyktator Romuald Traugutt, Kraków 1986.

· T. Krawczak, Ksiądz Generał Stanisław Brzóska, Warszawa 1995.

• E. Niebelski, "Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!". Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 1995.


Kościół na ziemiach polskich 1795-1864

OGÓLNE

· Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966-1945, red. J. Kłoczowski, Lublin 1980.

· K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986.

· J. Kłoczowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986.

· B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.


ZAGADNIENIA

· M. Żywczyński, Geneza i następstwa encykliki "Cum primum" z 9 czerwca 1832 r.  Watykan a sprawa polska w latach 1830-1837, Warszawa 1935; wyd. II Kraków 1995.

· Duchowieństwo a Powstanie Listopadowe (Postawa patriotyczna i życie religijne), red. W. Rostocki, J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1980.

· E. Jabłońska-Deptuła, Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym, Warszawa 1983.

· D. Olszewski, Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984.

· J. Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991.

· H. Dylągowa, Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej 1764-1864, Lublin 1981; wyd. II rozszerz. Lublin 1992.

· W. Kołbuk, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin 1993.

· Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w Polsce XIX i XX wieku, red. R. Renz, M. Meducka, Kielce 1994.

· A. Wroński, Duchowieństwo i Kościół katolicki w Królestwie Polskim wobec sprawy narodowej w latach 1832-1860, Warszawa 1994.

· Przestrzeń i sacrum. Geografia kultury religijnej w Polsce i jej przemiany w okresie od XVII do XX wieku na przykładzie ośrodków kultu i migracji pielgrzymkowych, red. A. Jackowski, Kraków 1995.

· K. Lis, Pius IX a Polska w dobie powstania styczniowego, Lublin 1996.

· 8. Szlachta, Ład, Kościół, naród, Kraków 1996.

· M. Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839, Roma -Lublin 2001.

· E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002.


BIOGRAFIE

· W. Djakow, Piotr Ściegienny i jego spuścizna, Warszawa 1972.

· H. Wyczawski, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, Warszawa 1975.

· R. Bender, Ksiądz Karol Mikoszewski (X. Syxtus) 1832-1886. Członek Rządu Narodowego 1863, emigrant, zesłaniec, Warszawa 1982.

· B. Micewski, Bohdan Jański założyciel zmartwychwstańców, Warszawa 1983.

· T. Krawczak, Ksiądz Generał Stanisław Brzóska, Warszawa 1995.

· E. Niebelski, "Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!". Rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865), Lublin 1995.

• Ksiądz Piotr Ściegienny - epoka, dzieło, pokłosie, red. W. Caban, Kielce 1996.


Sprawa chłopska 1795-1864

· Historia chłopów polskich, t. II, red. S. Ingiot, Warszawa 1972.

· F. Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984.

· S. Śreniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce, Warszawa 1956.

· M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i w Galicji, Warszawa 1956.

· W. Djakow, Piotr Ściegienny i jego spuścizna, Warszawa 1972.

· M. Tyrowicz, Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara, Warszawa 1972.

· K. Groniowski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki, Warszawa 1976.

· S. Kieniewicz, Między Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 roku, Wrocław 1980.

· J. Tyrowicz, Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986.

· Ksiądz Piotr Ściegienny - epoka, dzieło, pokłosie, red. W. Caban, Kielce 1996.


Przemiany społeczne 1795-1864.

SZLACHTA, ZIEMIAŃSTWO

· J. Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.

· H. Chamerska, Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832-1864), Warszawa 1974.

· I. Rychlikowa, Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 1983.

· Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII i XIX wieku, red. W. Caban, M. B. Markowski, Kielce 1993.

· K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.

· J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Pruszków 1995.


BURŻUAZJA, MIESZCZAŃSTWO

· I. Ihnatowicz, Burżuazja warszawska, Warszawa 1972.

· Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku, red. S. Kowalska-Glikaman, Warszawa 1984.

· S. Kowalska-Glikman, Drobnomieszczaństwo w dziewiętnastowiecznej Warszawie, Warszawa 1987.

· R. Kołodziejczyk, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce XIX wieku: szkice i rozprawy historyczne, Warszawa 1979.


INTELIGENCJA

· R. Czepulis-Rastenis, "Klassa umysłowa" - Inteligencja Królestwa Polskiego 1832-1862, Warszawa 1973.

· W. Molik, Kształtowanie się inteligencji polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1840-1870, Warszawa - Poznań 1979.

· R. Czepulis-Rastenis, Ludzie nauki i talentu: studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, Warszawa 1981.

· Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, red. R. Czepulis-Rastenis, t. I-V, Warszawa 1981-87.


ŻYDZI

· A. Eisenbach, Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim, Wrocław 1972.

· A. Eisenbach, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XIX i XX wieku, Warszawa 1983.

· A. Penkalla, Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 1815-1862, Radom 1991.


PRZEMIANY SPOŁECZNE, MODERNIZACJA, ŚWIADOMOŚĆ

· Społeczeństwo Królestwa Polskiego. Studia, t. I-III, red. W. Kula; t. IV-IX, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Warszawa 1965-1991 (od tomu IV zmiana tytułu wydawnictwa na: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku).

· M. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1973.

· W. Kula, J. Jedlicki, Struktura społeczna Królestwa Polskiego w przededniu powstania styczniowego, Warszawa 1964.

· T. Łepkowski, Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870. Warszawa 1967.

· A. Barszczewska-Krupa, Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1863, Łódź 1979.

· Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864. red. W. Kula, J.

Leskiewiczowa, Wrocław 1979.

· A. Barszczewska-Krupa, Generacja powstańcza 1830-1831. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku, Łódź 1985.

· A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988.

· I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988.

· Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1990.

· T. Kizwalter, "Nowatorstwo i rutyny": Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840-1863), Warszawa 1991.

· Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, red. J. Żarnowski, Warszawa 1997.

· T. Kizwalter, O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.

• Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy. red. L. Trzeciakowski, K. Makowski, Poznań 1999.
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2006, godz. 18:40 - Dariusz Prucnal