recenzja_-dr_hab._jacek_janowski_prof._pw

recenzja_-dr_hab._pawel_sobczyk_prof._uo

streszczenie_pl_i_en

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

22 czerwca 2020 roku o godz. 14.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Chrystiana Poszwińskiego

na temat:

Analiza ryzyka naruszenia praw osób, których dane dotyczą – aspekty prawne

 

Promotor:      dr hab.Paweł Fajgielski, prof. KUL

Recenzenci:   dr hab. Paweł Sobczyk (UO)

                      dr hab. Jacek Janowski, prof. PW

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-chrystian-poszwinski,art_90377.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

Autor: Małgorzata Kamińska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020, godz. 20:36 - Adam Jankowski