Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...


 

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

17 lutego 2020 roku o godz. 10.30

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr Marty Sagan

na temat:

Tajemnica bankowa a prawo do prywatności w prawie polskim

 

 

 

Promotor: dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Anna Zalcewicz, prof. Politechniki Warszawskiej

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 


 

 

Lublin, dnia 4 lutego 2020 r.

 

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:24 lutego 2020 roku o godz. 10.00

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr Ilony Hajscewicz-Zimek

na temat:

Prawne aspekty wyrównywania szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty

 

 

 

Promotor: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

Recenzenci: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ

prof. dr hab. Jan Szreniawski (UMCS)

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:24 lutego 2020 roku o godz. 15.30

w sali nr CI-300 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejks. mgra Karola Adamczewskiego

na temat:

Biblijno-rzymskie korzenie procesowej zasady testis unus testis nullus

 

 

 

Promotor: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (KUL)

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (UMCS)

prof. dr hab. Andrzej Sokala (UMK)

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

 

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 261), w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informuję, iż w dniu:24 lutego 2020 roku o godz. 13.30

w sali nr CI-204 Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1 odbędzie się:

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr Beaty Zięby

na temat:

Wpływ orzecznictwa polskiego i wspólnotowego na stosowanie przepisów prawa

o szkolnictwie wyższym przez uczelnie wyższe

 

 

 

Promotor: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Ewa Czech, prof. UwB

dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW

 

 

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

 


 

 

 

D z i e k a n

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020, godz. 08:53 - Adam Jankowski