Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podaje do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...


Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

5 lipca 2021 roku o godz. 11.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Szymon Niewada

na temat:

Normatywny model nauczania żołnierzy

w czynnej służbie wojskowej

 

Promotor: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL

Recenzenci: dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. UMCS

                        dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSWN

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-szymon-niewada,art_94680.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 3 lipca 2021 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl


 

 

 

 

dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Kierownik Studiów Doktoranckich

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021, godz. 08:27 - Adam Jankowski