Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podaje do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...

 

 Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu

22 maja 2023 roku o godz. 11.30

w sali CI-204 Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Izabela Moroz

na temat:

Koncepcja racjonalnego prawodawcy

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

Promotor:       dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL

Recenzenci:   dr hab. Wojciech Dziedziak, prof. UMCS

                      dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. UMK

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-izabela-moroz,art_102420.html.

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27


Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

6 czerwca 2023 roku o godz. 10.00

w sali CI-204 Collegium Iuridicum KUL (ul. Spokojna 1)

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo kanoniczne

 

ks. mgr lic. Jakub Polivka

 

Ochrona życia nienarodzonych
jako element dobra potomstwa w katolickim prawie małżeńskim

 

Promotor:       p. dr hab. Anna Słowikowska

Recenzenci:    ks. doc. JUDr. Stanislav Přibyl – Uniw. Południowoczeski

                       w Czeskich Budziejowicach

                       prof. JUDr. Vojtech Vladár – Uniwersytet Komeńskiego

                       w Bratysławie

 

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/ks-mgr-lic-jakub-polivka,art_102068.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

 


Zgodnie z § 12 ust. 1 zasady nadawania stopni naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, uprzejmie informuję, iż w dniu:

 

20 czerwca 2023 roku o godz. 13.00

w sali CI-204 Collegium Iuridicum (ul. Spokojna 1)

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

w dyscyplinie prawo kanoniczne

 

ks. mgr lic. Krzysztofa Kamińskiego

na temat:

 

Nadużycie władzy duchownego

w zakresie sprawowania sakramentu chrztu

w obowiązującym prawie Kościoła łacińskiego

 

 

Promotor:      ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

Recenzenci:   ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)

                      prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJP2)

                      dr hab. Marek Saj, prof. UKSW


 

ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz, prof. KUL

Kierownik Studiów Doktoranckich

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2023, godz. 15:42 - Adam Jankowski