Dziekan i Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II podają do wiadomości terminy publicznych dyskusji nad rozprawami doktorskimi:

Więcej...


 

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

15 grudnia 2020 roku o godz. 10.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie prawo kanoniczne

ks. mgr lic. Paweł Zębała

na temat:

Wpływ Instrukcji Dignitas cannubii na orzecznictwo
Sądu Biskupiego w Kielcach w latach 2005-2015

 

Promotor:             dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL

Recenzenci:          ks. prof. dr hab. Ryszrad Sztychmiler (UWM)

                             abp dr hab. Andrzej Dzięga

 

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/ks-mgr-lic-pawel-zebala,art_92284.html.

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

 

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl

 

 

 

 


 

 

ks. dr dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz

Kierownik Studiów Doktoranckich

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2020, godz. 09:00 - Adam Jankowski