Moduł Psychologia kliniczna i osobowości

Celem zajęć prowadzonych w tej specjalności jest zapoznanie studentów z obszerną a zarazem najnowszą wiedzą z zakresu psychologii osobowości, szeroko rozumianej psychologii klinicznej (psychopatologia, psychosomatyka, neuropsychologia, psychologia sądowa). Szczegółowy program dotyczy opisu i wyjaśniania różnych obszarów i mechanizmów funkcjonowania człowieka zdrowego oraz ujawniającego szerokie spektrum zaburzeń zdrowia psychicznego i somatycznego, dysfunkcjonalnych sposobów zachowania oraz wskazania możliwości wsparcia (na różnych etapach życia).  Wiele zajęć ma charakter praktyczny i dotyczy (1) nabywania przez studenta umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych z wykorzystaniem metod narracyjnych, kwestionariuszowych, eksperymentalnych, (2) analizy i interpretacji uzyskanych danych w świetle określonych założeń teoretycznych, (3) oceny mocnych (potencjalności)  i słabych stron (deficytów, typu zaburzeń, dysfunkcjonalności) oraz (4) określenie form wsparcia psychologicznego. 

 

Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności na temat:

  • ogólnych praw i mechanizmów leżących u podstaw funkcjonowania człowieka
  • znaczenia czynników podmiotowych (struktura osobowości, samoocena, koherencja, lokalizacja kontroli, procesy poznawcze, emocje, system wartości, procesy motywacyjne, stan zdrowia, temperament), środowiskowych (rodzina, praca, szkoła)  i sytuacyjnych (utrata, zdarzenia losowe) dla funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego w różnych okresach życia
  • specyfiki objawów i zespołów psychopatologicznych i odwoływania się do kryteriów diagnostycznych;
  • diagnozy i sporządzania opinii psychologicznych z zakresu: osobowości, inteligencji, procesów poznawczych, motywacyjnych, systemu wartości, funkcjonowania człowieka w wymiarze bio-psycho-społecznym a także wykorzystania posiadanych informacji w procesie pomagania, poradnictwa i terapii, interwencji kryzysowej, pracy nad zdrowiem psychicznym.

 

Wiedza z zakresu psychologii klinicznej i osobowości przygotowuje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, w zakładach opieki leczniczej, poradniach psychologicznych, fundacjach, organizacjach samopomocowych związanych z opieką społeczną, sądach cywilnych i kos celnych,  instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, opiece paliatywnej.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013, godz. 22:55 - Agata Błachnio