Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

 

Cel konkursu: wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi (z kraju członkowskiego Unii Europejskiej) w tematach, w których organizowany jest konkurs.

Termin składania wniosków: od 25 maja do 29 czerwca 2018 r. (godz. 14.00).

 

Ogólna pula środków: 45 000 000 PLN

 

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych. Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

  1. Wypracowanie metod rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.
  2. Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

Więcej informacji: tutaj

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2018, godz. 07:16 - Urszula Czyżewska