Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych KUL do przygotowania wniosków projektowych w konkursach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung – DPWS): (1) konkurs główny, (2) konkurs uproszczony oraz (3) konkurs specjalny.

 

KONKURS GŁÓWNY

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Adresatami wsparcia są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów.

 

Maksymalna kwota dotacji: 80.000 EUR

Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Ogłoszenie decyzji: kwiecień 2019 r.

 

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

 • Transfer kultury i wiedzy
 • Procesy europeizacji
 • Zmiana norm i wartości
 • Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

 

Więcej informacji: tutaj

 

KONKURS UPROSZCZONY

Fundacja wspiera przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotuje także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

 

Maksymalna kwota dotacji: 10.000 EUR

Termin składania wniosków: 3 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie decyzji: kwiecień 2019 r.

 

Warunki udziału w konkursie uproszczonym:

 • Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
 • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
 • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu). Taki aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu pod pkt. 4.)
 • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

W celu złożenia wniosku należy wypełnić formularz, który składa się z trzech części:

 • opis projektu (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim, ze streszczeniem w obu językach)
 • plan finansowy (do wypełnienia w języku polskim albo niemieckim)
 • formularz podpisów

 

Więcej informacji: tutaj

 

KONKURS SPECJALNY

W konkursie specjalnym Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki wspiera empiryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych. Szczególne znaczenie przypada przy tym komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

W badaniach powinno znaleźć się również miejsce na analizę takich aspektów jak wpływ specyfiki danej kultury politycznej na komunikację, rola mediów w propagowaniu wiedzy o sąsiednim kraju oraz postawy i międzykulturowe kompetencje elit. Szczególne znaczenie ma gruntowne przeobrażenie komunikacji w wyniku dynamicznego rozwoju Internetu i mediów społecznościowych.

W centrum projektu badawczego powinna znaleźć się współczesność, zwłaszcza okres po wstąpieniu Polski do UE i charakterystyczne dla niego dzisiejsze wyzwania, przy czym uprawnione jest również uwzględnienie perspektywy historycznej.

Zgodnie z praktyką  PNFN uprawnieni do składania wniosków są naukowcy ze szkół wyższych, pozauniwersyteckich instytutów badawczych i pozostałych instytucji naukowych w Niemczech i Polsce, we współpracy z odnośnymi instytucjami z drugiego kraju.

 

Maksymalna kwota dotacji: 300.000 EUR

Termin składania wniosków: 15 listopada 2018 r.

Ogłoszenie decyzji: kwiecień 2019 r.

 

Więcej informacji: tutaj

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2018, godz. 07:04 - Urszula Czyżewska