Instytut Nauk o Sztuce, jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza, został utworzony w 2019 roku w wyniku połączenia dwóch dotychczas istniejących Instytutów: Historii sztuki (od 1945 r.) i Muzykologii (od 1956 r.). Instytut prowadzi działalność naukową w obszarach: historia sztuki i muzykologia. W ramach każdego z nich podejmowane są zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą polską i europejską oraz jej wytworami, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu religijnego. Takie ukierunkowanie identyfikuje ośrodek i wpisuje prowadzone badania w misję Uniwersytetu.

 

W obszarze historii sztuki do najważniejszych należą:
• Mecenat magnacki w Polsce od XVI do XVIII wieku
• Programy ideowe w sztuce polskiej od XVI-XVIII wieku
• Wizualizacja konfliktów politycznych w Polsce XVIII wieku
• Artyści polscy w Wiedniu na przełomie XIX/XX wieku
• Mecenat artystyczny czasów nowożytnych
• Kultura artystyczna Lublina od XVI do XXI wieku
• Ikonografia chrześcijańska

• Kultura i sztuka obszaru Półwyspu Apenińskiego

• Tradycja łacińska i bizantyńska w sztuce średniowiecznej Europy

• Ikonografia polityczna czasów nowożytnych
• Sztuka polska dwudziestolecia międzywojennego


Przedmiotem badań muzykologicznych są m.in.:
• Gregoriańska i postgregoriańska monodia liturgiczna w Polsce w średniowiecznych źródłach muzyczno-liturgicznych

• Paleografia muzyczna
• Geneza i rozwój polskiej tradycji muzycznej
• Wybrane problemy współczesnej polskiej muzyki kościelnej
• Religijna kultura muzyczna XVII-XXI wieku w różnorodnych jej przejawach (m.in. kolegia rorantystów wawelskich, historia i repertuar kapeli wokalno-instrumentalnej krakowskiej katedry, życie muzyczne klasztorów funkcjonujących w dawnym Krakowie)
• Historia organów i organistów na obszarze południowej i wschodniej Polski
• Badania inwentaryzacyjne i analiza struktury brzmieniowej organów oraz akustyki wnętrz
• Badania nad ludową pobożnością w aspekcie muzycznym i antropologicznym
• Kod muzyczny tradycyjnej obrzędowości
• Twórczość kompozytorów polskich na emigracji
• Badania analityczne francuskojęzycznych traktatów muzycznych

 

Instytut Nauk o Sztuce wydaje recenzowane czasopismo naukowe "Roczniki Humanistyczne" (osobny zeszyt dla każdego z obszarów) indeksowane w bazie Web of Science, trzy serie wydawnicze: "Fontes Polyphoniae Ecclesiae" i "Renovatio Antiquitatis" poświęcone źródłom muzycznym oraz "Studia Organologica" obejmujące problematykę zabytkowych organów. Pracownicy dyscypliny uczestniczą aktywnie w życiu naukowym miasta i regionu, przygotowują konferencje oraz biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach naukowych.

 

Przy INoS istnieje Oddział Lubelski Polskiej Sekcji RISM (Répertoire Internationale des Sources Musicale), którego zadaniem jest systematyczne katalogowanie źródeł polskiej muzyki religijnej.

 

Instytut współpracuje z kilkoma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in. z Podkarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka na Ukrainie, Katedrą Sztuki na Wydziale Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu na Słowacji i Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik w Regensburgu. Instytut Nauk o Sztuce KUL jest partnerem akademickiej sieci CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) w zakresie muzykologii

Autor: Piotr Wiśniewski
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 15:03 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak