1. Kandydat aplikujący na studia w trakcie rekrutacji dokonuje wyboru jednej z dwóch oferowanych specjalności:
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości

*** Student ma możliwość realizacji wybranych zajęć w języku polskim lub angielskim

2. Wybór modułów.
* W ramach każdej specjalności student na II roku wybiera jeden moduł, realizowany od III do V roku studiów. Rodzaj i liczba modułów będzie ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi liczebności studentów w modułach, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie programu studiów.

Na specjalności pierwszej – Psychologia wspierania jakości życia – studenci wybierają spośród następujących modułów: Psychologia kliniczna i osobowości, Psychologia edukacji i komunikacji, Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia, Psychologia społeczna i kulturowa, Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji, Psychologia jakości życia.
Studenci, którzy wybierają moduł Psychologia edukacji i komunikacji, realizują standard kształcenia nauczycielskiego określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1450) i uzyskują kwalifikacje nauczyciela psychologa.
Na specjalności drugiej – Psychologia biznesu i przedsiębiorczości – studenci wybierają spośród następujących modułów: Marketing i reklama, Organizacja i zarządzanie, Doradztwo zawodowe, Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej, Mediacje w biznesie, Procesy grupowe i kulturowe.

3. Wybór warsztatu metodologicznego
** Student ma prawo wyboru jednego warsztatu metodologicznego w I semestrze (Metodologia badań w…) i w II semestrze (Analiza i interpretacja danych empirycznych w…) w ramach specjalności.
Liczba warsztatów będzie ustalana zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi liczebności studentów w zajęciach warsztatowych, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie programu studiów.

4. Forma zal / ECTS- Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E – egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
Liczba godz. - liczba godzin w semestrze

5. Do zaliczenia roku student powinien uzyskać 60 punktów ECTS. Włącza się tutaj punkty z wykładów i ćwiczeń obowiązkowych dla wszystkich, wybranego warsztatu metodologicznego, seminarium, zajęć z wybranej przez studenta specjalności (zajęcia specjalnościowe są dla studenta obowiązkowe) oraz zajęć z wybranego modułu.

6. Student ma prawo wyboru seminarium magisterskiego w ramach specjalności. Seminaria magisterskie prowadzone są łącznie dla studentów IV i V roku.

7. Po IV roku studentów psychologii obowiązuje praktyka wakacyjna (psychologiczna) w wymiarze 100 godz. Wpis za praktykę i zaliczenie – na podstawie przedłożonego zaświadczenia o odbyciu praktyki – na V roku w I semestrze.

8. Studentów modułu 2 – Psychologia edukacji i komunikacji – obowiązuje zaliczenie praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin, wpis na V roku w I semestrze.

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2022, godz. 10:02 - Karol Goral