•   Do zaliczenia roku student powinien uzyskać 60 punktów ECTS. Włącza się tutaj punkty z wykładów i ćwiczeń obowiązkowych dla wszystkich, wybranego proseminarium, seminarium, zajęć z wybranej przez studenta specjalności (zajęcia specjalnościowe są dla studenta obowiązkowe) oraz zajęć z wybranego modułu.

/Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. Punkty ECTS są wartościami liczbowymi odpowiadającymi wkładowi pracy, którą winien wykonać student, aby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów/

ü  Wykłady, ćwiczenia, proseminaria i konwersatoria są zaliczane na ocenę. Seminaria magisterskie są akceptowane przez osobę prowadzącą na podstawie aktualnego poziomu zaawansowania pracy magisterskiej.

 

  • W ramach ćwiczeń studenta obowiązują prace zaliczeniowe, w postaci m.in. samodzielnego opracowania studium przypadku i sporządzenia opinii psychologicznej (o charakterze rozwojowym, klinicznym, pedagogiczno-wychowawczym, rodzinnym, osobowościowym), opracowania propozycji programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, prowadzenia dzienniczków obserwacyjnych, przygotowania projektu eksperymentu na ustalony temat, recenzji książki lub artykułu, krytycznej analizy narzędzi diagnostycznych itp.

 

  • Podczas studiów student jest zobowiązany do napisania pracy proseminaryjnej (III rok) i magisterskiej (IV-V rok)

 

  • Student ma prawo wyboru jednego warsztatu metodologicznego w ramach specjalności

 

  • Student ma prawo wyboru seminarium magisterskiego w ramach specjalności.

 

  • Po IV roku studentów psychologii obowiązuje praktyka wakacyjna (psychologiczna) w wymiarze czterech tygodni (100 godz.). Wpis za praktykę i zaliczenie – na podstawie przedłożonego zaświadczenia o odbyciu praktyki – na V roku w I semestrze.

 

UWAGA! Studentów modułu 2 – Psychologia edukacji i komunikacji – obowiązuje zaliczenie praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin, wpis na V roku w I semestrze.

 

 

Objaśnienia skrótów użytych w Programie studiów

Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS

E - egzamin

Z - zaliczenie na ocenę

Zbo - zaliczenie bez oceny

L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017, godz. 08:34 - Karol Goral