Głównym celem kształcenia na kierunku Praca socjalna jest przygotowanie studentów do profesjonalnego działania zawodowego w obszarze pracy socjalnej poprzez specjalistyczne kształcenie osób uprawnionych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub  innego zawodu pomocowego, tj.: asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej itp.

 

Studia przygotowują do:

 • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
 • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
 • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych,
 • określania celów, zasad i metod pomocy kierowanej do różnych beneficjentów,
 • profesjonalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • współdziałania z instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji zadań pracy socjalnej, w tym organizacji profesjonalnego wsparcia jednostek i rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • inicjowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i integracyjnym w społecznościach lokalnych,
 • monitoringu i ewaluacji działań pomocowych, aktywizacyjnych, integracyjnych,
 • przygotowania i realizacji programów profilaktycznych.

 

Ścieżka kształcenia

W bloku przedmiotów ogólnych student otrzymuje przygotowanie z: socjologii, etyki, psychologii społecznej i rozwojowej, polityki społecznej, metodologii badań społecznych, podstaw komunikacji, pedagogiki.

 

Wiedza i umiejętności specjalistyczne, niezbędne do pracy socjalnej w każdym środowisku, przekazywane są poprzez treści kierunkowe, tj.: teorie i modele pracy socjalnej, system pomocy społecznej, społeczności lokalne, prawa człowieka, diagnozowanie problemów społecznych, projekt socjalny, narzędzia pracy socjalnej.

 

 

Uzupełnieniem powyższych jest kształcenie w specjalnościach*, które zapewniają specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji pracy socjalnej z rodziną lub w zakresie profilaktyki społecznej. Przedmioty specjalnościowe obejmują m.in. treści z zakresu: niepełnosprawności, problemów wychowawczych, diagnozy problemów rodzinnych, pracy z osobami uzależnionymi, poradnictwa, gerontologii, pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne i pieczę zastępczą, socjoterapii, pracy z osobami bezdomnymi i bezrobotnymi.

Zatrudnienie po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarze pomocy społecznej, zwłaszcza w:

 • Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej,
 • Powiatowych i gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie,
 • Instytucjach wspierających dziecko, rodzinę, osoby wykluczone,
 • Domach pomocy społecznej,
 • Świetlicach środowiskowych,
 • Jednostkach penitencjarnych,
 • Organizacjach pozarządowych.
 • Instytucjach rządowych i samorządowych (np. w departamentach spraw społecznych, związanych z polityką społeczną i rodzinną).

 

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

 • wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki: praca socjalna i ekonomia społeczna, socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie asystentury rodziny, organizacji pomocy społecznej, ekonomii społecznej i innych zgodnych z zainteresowaniami i wybraną ścieżką kariery

 

 

 

Praca socjalna to połączenie teorii z praktyką:

dzięki praktykom zawodowym studenci wykorzystują zdobytą wiedzę, poszerzają horyzonty i poznają od strony praktycznej specyfikę zawodu; studenci mogą angażować się w działalność organizacji studenckich, tj. Samorząd Studentów, wolontariat, koła naukowe, a także uczestniczyć w działalności naukowej Instytutu Socjologii.

 

 

 

  Zobacz z kim współpracujemy!

  Instytucje partnerskie Instytutu Socjologii KUL

 

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Identyfikacja i analiza problemów społecznych
 • System prawny pomocy społecznej w Polsce
 • Narzędzia pracy socjalnej
 • Stosowanie Ustawy o pomocy społecznej
 • Teorie i modele pracy socjalnej
 • Superwizja w pracy socjalnej
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza
 • Projekt socjalny

 

>> Przedmioty wiodące dla poszczególnych modułów odnaleźć można na podstronach specjalności*:

Rekrutacja na studia I stopnia

 

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2020, godz. 14:21 - Tomasz Peciakowski