Rok 1994

 

Bigoraj Beata, Poemat M. Lermontowa „Pieśń o carze Iwanie Wasylewiczu, o młodym opryczniku i o udałym kupcu Kałasznikowie" i jego polski odpowiednik poetycki

Gajowniczek Maria, Koncepcja artysty w twórczości Mychajła Kociubynskiego

Hinc Margota, System czasownika białoruskiego i kaszubskiego w ujęciu porównawczym

Kapij Beata, Problematyka miłości i śmierci w poezji Maksyma Bohdanowicza

Kołodyńska Tatiana, Opis gwary ukraińskiej trzech wsi nadsańskich (Gaje, Nienowice, Chotyniec k. Jarosłaia)

Krysa Jerzy, Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) a Białoruś

Kułak Joanna, Słowotwórstwo w zakresie kultury społecznej i duchowej gwary białoruskiej wsi Jałówka na Białostocczyźnie

Łysiak Justyna, Białoruś w dziele Kazimierza Moszyńskiego „Kultura ludowa Słowian"

Mizio Małgorzata, Bajka obyczajowa w dziele Michała Faderowskiego „Lud białoruski"

Ostapowicz Tomasz, Białoruś w publicystyce Leona Wasilewskiego

Powałka Agata, Białoruska ludowość i obyczajowość w piśmiennictwie polskim w okresie romantyzmu

Pyzik Joanna, Sfera sacrum w twórczości Olgi Kobylańskiej

Ruszkowska (Góra) Barbara, Białoruś na łamach „Kameny" 1933-1993

Sikora Ewa, Wokół Białej i Ostrej Góry w „Opowieści o carewiczu Światomirze" W. Iwanowa - próba monografii

Snopek Izabela, Iwan Turgieniew - poeta („Wiersze prozą"). Zarys monografii

Szumada Jan, Problem starości w nowelach Wasyla Stefanyka

Turak Rafał, Polskie wiersze Janka Kupały

 

Rok 1995

Bochra Irena, Związki Maksyma Tanka z literaturą i kulturą polską

Bucoń |Maria, Młodość i miłość w życiu i twórczości Maksyma Bogdanowicza

Czeronko Wojciech, Internacjonalizmy we współczesnej białoruskiej terminologii naukowo-technicznej

Firlejczyk Joanna, Dramaturgia Wołodymyra Wynnyczenki

Fączkiewicz Katarzyna, Wasyl Bykow w Polsce do 1985 roku

Galicka Beata, Tekst ewangeliczny w opowiadaniach Leonida Andriejewa

Grudzień Aneta, Rosyjskie osobowe nazwy własne we współczesnym języku polskim

Jurczak Małgorzata, Twórczość „Białowieżan na łamach „Kalendary białoruskich"

Koziara Renata, Osobowe nazwy własne mieszkańców okolic Białej Podlaskiej

Kupracz Alicja, Obraz Białorusi i Białorusinów w pracach etnograficznych Czesława Pietkiewicza

Kwolik Angelika, Mazepa jako postać „Trylogii" Bohdana Łepkiego

Nizio Monika, Folklor białoruski w dziele Oskara Kolberga „Lud polski"

Putko Aleksandra, Osobowe nazwy własne w prozie Olgi Kobylanskiej

Putko Ewa, Osobowe nazwy własne w prozie Mykoły Kociubynskiego

Sroka Alicja, Nominacja bohaterów (nazwy pospolite i własne) Mykoły Chwylowego

Wilk Hanna, Powiązania Janka Kupały z literaturą i kulturą polską

Zawada Elżbieta, Folklor białoruski w kręgu zainteresowań twórczych wileńskich filomatów i filaretów

 

Rok 1996

Bekker (Krupska) Bożena, Konflikt człowieka i dogmatu w nowelistyce Mykoły Chwylowego

Bielska Dorota, Symeon połocki, pisarz wschodniosłowiański, rzecznik syntezy Wschodu i Zachodu

Botwicz Andrzej, Elementy białoruskie w języku potocznym mieszkańców Sokółki

Fryzowicz Dagmara, Język „Natałki Połtawki" Iwana Kotlarewskiego

Ikało Anna, Językowe osobliwości nowel Wasyla Stefanyka

Klekotko Danuta, Unia brzeska w ocenie Mykoły Kostomarowa

Mariak Krystyna, Sacrum w prozie Hryhorija Kwitka-Osnawojskiego

Mielnik (Petryk) Anna, Opis ukraińskich gwar trzech wsi  z pogranicza bojkowsko-łemkowskiego (Mokre, Szczwne, Komańcza

Osowska Joanna, Utopia i realność w koncepcji państwa idealnego w dziele Wiaczesława Iwanowa „Opowieść o carewiczu Światomirze"

Siwczyk Beata, Analiza porównawcza polskich i ukraińskich żeńskich imion chrzestnych

Szałas Magdalena, Dramat romantyczny w twórczości Mykoły Kostomarowa

Szewczyk Agnieszka, Język białoruski „Komedii" Kajetana Moraszewskiego z końca XVIII wieku

Szostek Jacek, Wizja Kościoła Zachodniego w pismach Melecjusza Smotryckiego

Tudruj Monika, Polscy historycy literatury o literaturze białoruskiej. Od Gołąbka do Poźniaka

Turek Agata, Przymiotniki oznaczające charakterystyczne cechy człowieka w języku białoruskim

 

Rok 1997

Bielecka Dorota, Pierwsze pokolenie inteligencji w prozie Iwana Nieczuja-Łewyckiego

Frąk Agnieszka, Nowelistyka Wasyla Stefanyka

Głowacka Kinga, Rzeczywistość obozowa w świetle „Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i „W szponach GPU" Franciszka Olechowicza

Gołębiowska Krystyna, Poezja Michała Lermontowa. Między buntowniczością a chrześcijańską pokorą

Jaworska (Wierzchowska) Monika, Analiza systemu fonetycznego w „Ewangeliarzu Turowskim" z XIII w.

Kapica Małgorzata, Świat Wschodu i początki chrześcijaństwa w poezji Iwana Bunina

Luchowska Agata, Motywy biblijne w poezji Anny Achmatowej

Mazurek Teresa, Morfologia „Ewangeliarza Turowskiego" z XIII w.

Mocarz Maria, Kategoria stanu we współczesnym języku rosyjskim

Moroz Jerzy, Polska i Polacy w rosyjskiej myśli filozoficzno-społecznej XIX wieku

Nowicka Renata, Sacrum w twórczości Pantelejmona Kulisza

Pasternak Maria, Sacrum w twórczości Tarasa Szewczenki (na podstawie cyklu „Trylogii"

Rus Małgorzata, Ojczyzna w twórczości Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża"

Sobkowicz Anna, Inspiracje folklorystyczne w ukraińskiej balladzie romantycznej

Styczeń Anna, Ukraina Leona Wasilewskiego

Szewczyk Joanna, Leonard Sowiński jako tłumacz „Hajdamaków" Tarasa Szewczenki

Szewczyk Renata, Idea walki z systemem radzieckim na łamach „Baćkowszczyny"

Terefenko (Szumada) Justyna, Ukraińskie mitologiczne i folklorystyczne motywy w powieści balladzie „Dom na wzgórzu" Waleryja Szewczuka

Walczyk Agnieszka, Białoruś i Białorusini w publicystyce Józefa Ignacego Kraszewskiego

Wróblewska Monika, Motywy religijne w poezji Sergiusza Jesienina

Zaklika Elżbieta, Jan Mirosław Kasjan - filolog-ukrainista

 

Rok 1998

Augustynek Lucyna, W kręgu twórców tzw. szkoły ukraińskiej

Bekker Józef, Koncepcja utopii u Wołodymyra Wynnyczenki na przykładzie „Słonecznej maszyny"

Chachler Edyta, Obraz wsi białoruskiej w opowiadaniach Jakuba Kołasa

Ferenc Maria, Towarzystwo „Proswita" na Łemkowszczyźnie 1918-1939

Gardjas Elzbieta, Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym języku ukraińskim

Golc Monika, Idea chrześcijańska w powieści „Idiota" F. Dostojewskiego

Herbut Gerda, Idea chrześcijańska w powieści „Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa

Jewuła Agnieszka, Idea „wiecznej kobiecości" w poezji W. Sołowjowa

Jóźwiak Anna, Wschodnia Słowiańszczyzna na łamach „Świata Słowiańskiego"

Kasperek Magdalena, Nazwy zawodów w języku rosyjskim i polskim

Kowalewska Monika, „Opowieści petersburskie" Mikołaja Gogola i „tekst petersburski". Z zagadnień fantastyki i realności

Kozioł Iwona, Imiesłowy przymiotnikowe we współczesnym języku rosyjskim

Krukowska Renata, „Święta Ruś" i „Opadłe liście" Wasyla Rozanowa. Z problematyki mitu literatury rosyjskiej początku XX wieku

Lewandowska Edyta, Osobliwości językowe ukraińskich pieśni wielkanocnych

Padzińska Małgorzata, Imiesłów przymiotnikowy we współczesnym języku ukraińskim

Seneczko Dorota, Rosja i rosyjska kultura w czasopiśmie „Kraj" (1882-1909)

Sikora Kamilla, Ukraińskie życie kulturalne w Łucku w czasach II Rzeczypospolitej

Woźniak Artur, Wyrazy modalne w języku białoruskim

Wróbel Renata, Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym języku rosyjskim

Żydek Monika, Antychryst w trylogii Dymitra Mierieżkowskiego „Christos" i „Antichrist"

 

Rok 1999

Boguszewska Agnieszka, Zapożyczenia we współczesnym języku rosyjskim na podstawie dziennika „Moskowskij Kommiersant" styczeń 1998

Czobot Ewa, Terminologia ekonomiczna we współczesnym języku ukraińskim

Domańska Anna, Elementy rzeczywistości białoruskiej w spuściźnie epistolarnej i publicystyce Jana Czeczotta

Gajowiak Magdalena, Janka Kupała na łamach emigracyjnego czasopisma „Baćkowszczyna"

Iskrzak Edyta, Mit o Dostojewskim w powieściach Aleksieja Riemizowa

Klejn Beata, Jakub Kołas i Maksym Bogdanowicz w interpretacji emigracyjnego pisma białoruskiego „Baćkowszczyna"

Kłak Beata, Państwowe zasady ustrojowe w „Statucie Wielkiego Księstwa Litewskiego" z 1588 r.

Kmiecik Bożena, Osyp Turiański jako pacyfista

Konefał Mirosław, Rzeczowniki rosyjskie z sufiksem -ar w porównaniu z rzeczownikami polskimi z sufiksem -arz

Krukowska Teresa, Cerkiewnosłowianizmy we współczesnych kolędach ukraińskich

Kulesza Dorota, Osobowe nazwy własne cyklu opowiadań Ostapa Wyszni „Fazany"

Lech Barbara, Ukraińskie życie kulturalne w Przemyślu na początku XX w.

Marcinko Anna, Życie polityczne i kulturalne diaspory rosyjskiej w Polsce w latach międzywojennych

Melnyk Dorota, W kręgu klasyków lwowskich - Mykoła Zerow

Nawrocka Urszula, Rzeczowniki z sufiksem -ec we współczesnym języku rosyjskim

Nowińska (Jaskowska) Beata, Eros w twórczości Michała Arcybaszewa. Na przykładzie powieści „Sanin"

Ożga Beata, Iwan Bunin we wspomnieniach współczesnych

Rabiega Anna, Polskie motywy w prozie Iwana Bunina

Ramocki Dariusz, Sposoby adaptacji wyrazów zapożyczonych we współczesnym języku ukraińskim

Rohloff Iwona, Rosyjskie życie kulturalne w Chełmie do 1915 r.

Szostak Piotr, W kręgu literatury greckokatolickiej. Lwowska koteria „Logos"

Szafrańska Anna, Ukrainizmy w powieści Tomasza Teodora Jeża „Hryhor Serdeczny"

 

Rok 2000

Babicz Ilona, Hipokorystyka białoruskich imion męskich

Fedoruk Agata, Gwara polska w miejscowościach Mikulińce i Łuczka w obwodzie Tarnopolskim na Ukrainie

Firysiuk Tomasz, Białoruś i Białorusini na łamach dziennika „Rzeczpospolita" w latach 1997-1999

Gajda Katarzyna, Nazwy miejscowe pogranicza polsko-ukraińskiego derywowane od nazw patronimicznych i rodowych

Jóźwiak Aneta, Nomina atributtiva w zachodniobiałoruskich gwarach

Kamińska Anna, Dynamika imion męskich i żeńskich w Nowym Sączu (województwo małopolskie)

Kojder Marcin, Gwara wsi Malinniki w powiecie Bielsk Podlaski. Fonetyka, słowotwórstwo, leksyka

Konaszuk Beata, Antroponimia wsi Kodenice w województwie lubelskim

Kościk Anna, Modernistyczne konflikty w dramaturgii Wołodymyra Wynnyczenki

Kręcka Anna, Sacrum w twórczości Łesi Ukrainki

Krusińska Monika, Etnograficzny rozwój prozy w twórczości Marka Wowczaka

Magdziak Aleksandra, Sacrum w twórczości Pantelejmona Kulisza

Miałkowska Izabela, Aspekt społeczny imion współcześnie używanych i mieście polskim i rosyjskim na materiałach miasta Żelechowa z lat 1965-1995 i miasta Penza z lat 1921-1930 i 1960-1991

Miazek Monika, Kostomarow a problem stosunków polsko-ukraińskich

Miśkowiec Agata, Nazewnictwo gwary łemkowskiej wsi Żegiestów, Wierchomla i Królowa Góra

Nowacki Albert, Hryhorij Kosynka - mistrz małej formy w prozie

Ostrzyżek Katarzyna, Aspekt społeczny imion współcześnie używanych i mieście polskim i rosyjskim na materiałach miasta Żelechowa i Penza z lat 1965-1995

Pająk (Trzebunia-Niebies) Maria, Rzym i mit w poezji Wiaczesława Iwanowa

Pezda (Szady) Justyna, Postać Bohdana Mazepy w trylogii Bohdana Łepkiego

Pirbudagian-Fiutek Monika, Słowotwórcza i semantyczna analiza ukraińskich kozackich nazwisk na materiale pierwszej części „Rejestru całego Wojska Zaporoskiego po Ugodzie Zborowskiej z królem polskim Janem Kazimierzem" ułożonego 16 października 1649 roku

Sowa Mirosława, Gwara wsi Mokre powiatu sanockiego w województwie podkarpackim

Wąż Anna, Nomina agentis w zachodniobiałoruskich gwarach

Wojdaszka Anna, Białoruś i Białorusini na łamach „Gazety Wyborczej" w latach 1991-1995

Wrona (Sajnaga) Aleksandra, Walterskotowska powieść Pantalejmona Kulisza

Żybura Anna, Białoruś na łamach „Gazety Wyborczej" (1995-1999)

 

Rok 2001

Borkowska-Cybul Joanna, Osobowe nazwy własne w powieści Andrieja Biełego „Srebrny Gołąb"

Dąber Dorota. Rzeczowniki z sufiksem -izm/-yzm we współczesnym ukraińskim języku literackim

Felon (Ciężkowska) Bożena, Słowotwórstwo rzeczownika gwary ukraińskiej wsi Wyryki koło Włodawy

Gnypek Angelika, Leksyka biznesu we współczesnym języku rosyjskim na podstawie gazety „Kommiersant"

Jachura Anna, Nazwiska z sufiksem -uk (-iuk, -czuk) z pogranicza polsko-ukraińskiego

Kuśmierczak Katarzyna, Formacje hipokorystyczne imion rosyjskich we współczesnych słownikach rosyjskich

Matug Elżbieta, Rzeczowniki z sufiksem -ist/-yst we współczesnym ukraińskim języku literackim

Pastuszak Piotr, Lwowska „Zoria" (1880-1897) o stosunkach polsko-ukraińskich

Raiter Anna, Współczesna rosyjska leksyka religijna w tygodniku „Światło Ewangelii"

Rojek (Dołżycka) Anna, Fleksja gwary ukraińskiej wsi Wyryki koło Włodawy

Zień Magdalena, Problematyka polityczna w dramatach Mykoły Kulisza

 

Rok 2002

Budzyńska Aneta, Motywy wspomnień w utworze I. A. Bunina „Życie Arsieniewa"

Ferenc Anna, Nazwy istot we współczesnej rosyjskiej terminologii religijnej

Gablewska Ewelina, „My nie w izgnanii, my w posłanii" - twórczość Zinaidy Gippius na emigracji

Koczkodaj Andrzej, Człowiek i świat w opowiadaniach Leonida Andriejewa

Kościelecka Agnieszka, Kobieta w kulturze Starej Rusi XI-XVII wieku (na podstawie zabytków literatury staroruskiej)

Łuczka Magdalena, Nauki moralne metropolity Andrieja Szeptyckiego. Listy, posłania, kazania (1939-1944)

Ogonek Ewa, „Człowiek z podziemia". Bohater powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara"

Pastuszak (Plewa) Agnieszka, Osobowe nazwy własne w dokumentach chełmskich z I połowy XVI wieku, promotor prof. Michał Łesiów

Paździerz Zbigniew, Rzeczowniki rodzaju męskiego z sufiksem -tel we współczesnym języku ukraińskim

Piskorska Klaudia, Kategoria inteligencji w prozie Iwana Franki

Proch (Żmudzka) Katarzyna, Osobliwości leksykalne w powieści Jurija Andruchowycza „Rekreacje"

Sukiennik Anna, Śmiech - komizm - totalitaryzm w ujęciu Władimira Wojnowicza - emigranta

Zaleśna Elżbieta, Nowe wyrazy we współczesnej publicystyce ukraińskiej na materiale „Polityki" i „Kultury"

 

Rok 2003

Banach Izabela, Antroponimia w twórczości A. I. Sołżenicyna na podstawie utworów: „Jeden dzień Iwana Denisowicza" i „Oddział chorych na raka"

Dadia Jarosław, Nazwiska urzędników rosyjskich miasta Zamościa i okolic w latach 1830-1900

Kiełb (Sołtys) Iwona, Nazwiska urzędników rosyjskich pracujących w Lublinie i okolicach w latach 1874-1915

Klimiuk Edyta, Motywy demonologiczne w cyklu opowiadań „Wieczory na chutorze w pobliżu Dikańki" Mikołaja Gogola

Kloc Tomasz, Białorusini i Białoruś  w polityce Leona Wasilewskiego

Król Zofia, Antroponimia w komedii Mikołaja Gogola „Rewizor"

Kulczycka (Rzepka) Anna, Dynamika imion noworodków w Hrubieszowie W latach 1970-2000

Maciak Mariusz, Proza A. Sołżenicyna w świetle rosyjskich tradycji duchowych („Krąg pierwszy", „Oddział chorych na raka")

Mazur Magdalena, Antroponimia gminy Komarów w woj. lubelskim

Panasiuk Joanna, Zapożyczenia w reklamie rosyjskiej na podstawie gazety „Itogi" 1998-2001

Piernik Paweł, Nazwy istot we współczesnej ukraińskiej terminologii religijnej

Puchacz Justyna, Neoromantyczne wizje człowieka i ziemi w powieści Olgi Kobylańskiej „Ziemia"

Siarkowska Adrianna, Mitologiczne aspekty prozy Walerija Szewczuka „Dom na wzgórzu"

Stadnik Anna, Antroponimia w powieści M. Sałtykowa-Szczedrina „Państwo Gołowlewowie"

Szuwart Dorota, Gwara Łemków wioski Komańcza województwa podkarpackiego

Świerk (Wierzbicka) Kalina, Angielskie zapożyczenia we współczesnym języku rosyjskim

Zarychta Ewa, Iwan Bunin jako filozof na podstawie powieści „Życie Arsieniewa"

 

Rok 2004

Babkiewicz Katarzyna, Proza absurdu Siergieja Dawłatowa

Bogucka Marta, Kształtowanie tożsamości środkowoeuropejskiej w eseistyce („Moja Europa") i prozie („perwersja") Jurrija Andruchowycza

Budzyńska (Baj) Gabriela, Frazeologizmy ukraińskie zawierające nazwy istot żywych

Ćwirko Małgorzata, Rosja w twórczości M. Bierdiajewa („Dusza Rosji", „Los Rosji")

Drozdowska Maria, Neoromantyczna problematyka w dramacie Łesi Ukrainki „Leśna pieśń"

Fedyk Anna, Impresjonistyczny styl prozy M. Kociubynskiego („Kwiat jabłoni", „Intermezzo", „Na kamieniu")

Figura-Wrona Magdalena, Rzeczowniki z końcowym elementem -wa po spółgłosce w języku ukraińskim

Gawinek (Pasik) Monika, „Złote oczy głodu". Interpretacja tematu i problemu głodu na Ukrainie w latach 1932-33 XX w. w prozie Wasyla Barki („Żółty kniaź") i Ulasa Samczuka („Maria")

Głuszyk-Wojnar Magdalena, Rzeczowniki z końcowym elementem -ga we współczesnym języku ukraińskim w porównaniu z odpowiednikami polskimi

Janik Marta,. Osobowe nazwy własne w opowiadaniach W. F. Odojewskiego

Kowalczyk Justyna, Nazwy osobowe własne w opowiadaniach N. D. Tieleszowa

Kubiak Wanda, Obraz rewolucji w twórczości rosyjskich emigrantów „pierwszej fali". Iwan Bunin

Leszczyńska Paulina, Antroponimia w opowiadaniach Leonida Andriejewa

Maciuch Oksana, Antroponimia gminy Lelkowo powiatu braniewskiego województwa warmińsko-mazurskiego

Michalska Katarzyna, Osobowe nazwy własne mieszkańców gminy Boćki województwa podlaskiego

Mrozek Paulina, Psychologiczny dyskurs w twórczości Mychajła Kociubynskiego („Kwiat jabłoni", „Persona grata")

Mrozek Sylwia, Modernistyczna perspektywa postaci kobiecych w twórczości Olgi Kobylańskiej

Nazaruk Ewa, „Święta Ruś" w prozie emigracyjnej Borysa Zajcewa

Niewiński Dariusz, Słownictwo północno-ukraińskiej gwary okolic Bielska Podlaskiego

Okruszko Iwona, Nazwy osobowe mieszkańców gminy Zabłudów

Olejarz Beata, Człowiek ukraiński między wsią i miastem w powieści Walerija Pidmohylnego „Miasto"

Pasik Paulina, Obraz kobiety w prozie Iwana Bunina

Piwowarska Teresa, Świat w prozie Mychajła Kociubynskiego („Cienie zapomnianych przodków") i Stanisława Vincenza („Na wysokiej połoninie")

Prawica Andrzej, Formy czasownikowe w kronice „Hrabianka"

Raiter Monika, Monastycyzm w Starej Rusi XI-XIII w. Na podstawie literatury hagiograficznej

Reda Marta, Interpretacja motywu na podstawie dramatu Łesi Ukrainki „Kamienny Pan"

Skóra Agata, Antroponimia w powieści D. Mamina-Sibirjaka „Chleb"

Stadnik Elżbieta, Autobiograficzne elementy w powieści „Życie Arsieniewa" Iwana Bunina

Staniuk Katarzyna, Koncepcja sztuki w twórczości W. Nabokowa „Lolita" i „Rozpacz"

Stępnik Sylwia, Puszkin Mariny Cwietajewej

Strugacz Justyna, Między literaturą a polityką: atmosfera życia literacko-kulturalnego na Ukrainie w latach 20-30. XX w.

Szlągiewicz Małgorzata, Osobowe nazwy własne w powieści historycznej Antona Chyżniaka "Danyło Hałyćkyj"

Szmidt Anna, Antroponimia w powieści A. Pisiemskiego „Masony"

Świech Marzena, Rzeczowniki z sufiksem -anka we współczesnym języku ukraińskim

Wideł-Ignaszczak Małgorzata, Rzeczowniki z sufiksem -ank we współczesnym języku rosyjskim

Wrońska Anna, Cechy mitologicznego światopoglądu w poezji Bohdana Ihora Antonycza

Wytrzyszczewska (Kwiatosz) Magdalena, Antyutopia w powieści Jewgienija Zamiatina „My"

Zieliński Karol, Dynamika postkolonialnych transformacji ukraińskiej kultury okresu niepodległości na łamach gazety „Literaturna Ukraina" i „Literatura plus"

 

Rok 2005

Baran Iwona, Nominacje potraw związanych z obrzędami religijnymi na Ukrainie,

Bartnik Agnieszka, Obraz Huculszczyzny i Hucułów w literaturze: „Cienie zapomnianych przodków" M. Kociubynskiego i „Karpaccy górale" J. Korzeniowskiego

Barwiak (Dorot) Agnieszka, Terminologia ekonomiczna we współczesnym ukraińskim języku literackim

Błaszczyk Olga, W labiryntach samotności: motywy egzystencjalne w prozie Walerija Szewczuka

Borzęcki Łukasz, Frazeologizmy z komponentem oznaczającym nazwy sił nadprzyrodzonych we współczesnym ukraińskim i polskim języku literackim

Buk Małgorzata, „Miż dwoch sył": problem rozdwojenia jaźni w dramaturgii Volodymyra Vynnyczenki („Grzech", „Prawo", „Czarna Pantera" i „Biały Niedźwiedź")

Celczyńska Ewa, Dwerbalne nazwy subiektów czynności z sufiksalnymi formantami -arz, -nik we współczesnym języku polskim i ukraińskim

Chuba Katarzyna, Obraz domu i rodziny w utworach Olgi Kobylańskiej „Zemla" i Neczuja Lewyckiego „Kajdaszewa simja"

Czarnecka Dorota, Osobowe nazwy własne w wybranych utworach M. W. Gogola

Dolecka Magdalena, Frazeologizmy z komponentami oznaczającymi nazwy zwierząt we współczesnym języku ukraińskim i polskim

Jagusiak Edyta, Człowiek i totalitaryzm w prozie Aleksandra Sołżenicyna („Oddział chorych na raka", „Krąg pierwszy")

Janczyk Magdalena, Elementy autobiograficzne w powieściach Jurija Dombrowskiego „Kustosz" i „Wydział spraw niepotrzebnych"

Kędzierski Piotr, Transformacja obrazu Judasza Iskarioty w literaturze ukraińskiej XX wieku

Kępa Dorota, Współczesna terminologia  ukraińska z zakresu prawa międzynarodowego

Kusiak Edyta, Wizja Rosji obozowej w powieści Aleksandra Sołżenicyna „Archipelag Gułag"

Machaj Anna, Współczesny dyskurs feministyczny na Ukrainie. Próba dekonstrukcji

Maksim (Dolińska) Agata, Frazeologizmy z komponentami oznaczającymi nazwy części ciała człowieka we współczesnym rosyjskim języku literackim

Malec Patrycja, Osobowe nazwy własne w wybranych utworach W. M. Szukszyna

Mazur Agata, Osobowe nazwy własne w wybranych utworach A. F. Czechowa

Mazur Beata, Człowiek i system totalitarny: doświadczenie głodu (powieść Ułasa Semczuka „Maria")

Mendyk Aleksandra, Odczasownikowe nazwy subiektów czynności z sufiksalnym formantem -ciel we współczesnym rosyjskim i polskim języku literackim

Michałek Anna, Bóg, człowiek i historia w powieści „Siedem dni tworzenia" Władimira Maksimowa

Mirosław Karolina, Nominacje wierzeń i obrzędów religijnych u dawnych Słowian wschodnich

Moskwa Beata, Frazeologizmy z komponentami oznaczającymi nazwy zwierząt we współczesnym rosyjskim języku literackim

Niedziela Izabela, Slang młodzieżowy jako obraz życia współczesnej młodzieży rosyjskiej

Odulińska Nina, Imiona osobowe w folklorze ukraińskim (na podstawie wybranych antologii folkloru ukraińskiego)

Pudło Barbara, Dramat jednostki w powieści Borysa Pasternaka „Doktor Żywago"

Sadlak Ewa, Imiona, nazwiska i pseudonimy pisarzy rosyjskich (na podstawie słowników pisarzy rosyjskich)

Siepietowska Joanna, Gra literacka w powieściach Vladimira Nabokova („Lolita" i „Obrona Łużyna")

Szubielska Honorata, Dramaty Wieniedikta Jerofiejewa w kontekście poetyki postmodernizmu

Szwałek Danuta, Ateizm i chrześcijaństwo w powieści Fiodora Dostojewskiego „Bracia Karamazow"

Tomaszewska Anna, Modele relacji pomiędzy matka i synem w prozie Borysa Antonienko-Dawydowycza: dekonstrukcja archetypu

Waga Anna, Gender studies w twórczości Olgi Kobylańskiej („Czerez kładku", „Melancholyjnyj wals", „Cariwna", „Wawczycha")

Wiater Renata, Elementy autobiografizmu w nowelach Wasyla Stefanyka („Matka", „Moje słowo", „Droga", „Podpalacz")

Wlizło Lidia, Odczasownikowe nomina subiecti z formantem sufiksalnym -acz we współczesnym ukraińskim oraz polskim języku literackim

Wróbel Karina, Hipokorystyczne formy rosyjskich imion męskich

 

Rok 2006

Barszcz Michalina, Jednostki frazeologiczne z komponentem somatycznym w językach rosyjskim i polskim

Białota-Chaber Edyta, Terminologia weselna w poetyckim folklorze rosyjskim

Czaus Magdalena, Postacie kobiece w twórczości Olgi Kobylańskiej „Ludyna", „Carivna", „Nekulturna", „Pryroda", „Valse melancolique"

Dul Edyta, Symbolika i nominacja liczby w folklorze rosyjskim (na materiale przysłów i zamawiań)

Floras Renata, Neomitologiczna interpretacja obrzędów przejścia i inicjacji w prozie wczesnego ukraińskiego modernizmu („Cienie zapomnianych przodków", „W niedzielę rano ziemię kopała")

Głąb Agnieszka, Włodzimierza Wojnowicza „Poszukiwania straconego czasu". „Życie i przygody Wowy W." przekład i komentarz)

Iwan Karolina, Anglojęzyczna terminologia komputerowa we współczesnym języku rosyjskim

Kitka Agnieszka, Władimir Maksimow jako pisarz prawosławny: „Siedem dni tworzenia" i „Arka dla nieproszonych"

Kręcisz-Rola Anna, Symbole biblijne w twórczości Wasyla Stefanyka

Kwiatkowska Monika, Frazeologizmy wykrzyknikowe oznaczające życzenia i przekleństwa w języku ukraińskim

Łój Monika, Nazewnictwo rytualnych potraw w folklorze rosyjskim

Mitrus Anna, Leksyka bezekwiwalentna w utworach I. Ilfa i E. Pietrowa

Olichwiruk Ewelina, Leksyka weselna we współczesnym języku ukraińskim

Pastuszak Marcin, Problemy polskiego przekładu współczesnej prozy ukraińskiej: twórczość Wołodymyra Danylenka

Postlep Magdalena, Metafora językowa w poetyckim obrazie świata (na podstawie twórczości A. Achmatowej)

Roszkowicz (Pawlik) Katarzyna, Jednostki frazeologiczne oznaczające kolory w języku ukrainskim

Rudnicka (Głogowska) Anna, Strukturalno-semantyczna charakterystyka ukraińskich zaklęć

Sosnowska Agnieszka, Jednostki frazeologiczne z komponentem zoosemicznym i fitonimicznym w języku ukraińskim

Stafijowska (Kuraszewicz) Kamila, Życie i kultura szlachty rosyjskiej w powieściach I. S. Turgieniewa: „Rudin", „Szlacheckie gniazdo"

Węcławska (Palak) Wioletta, Pejzaże liryczne w opowiadaniach Aleksandra Kuprina

Włodarczyk Dominika, Anglojęzyczna terminologia ekonomiczna we współczesnym języku rosyjskim

Wojcieszuk Izabela, Mazepa i jego epoka w pentalogii „Mazepa" Bogdana Łepkiego (powieść „Matrija")

Wolski Cezary, Imiona świętych w języku i kulturze ukraińskiej

Zadróżna Iwona, Słowa „etnografizmy" w twórczości Mikołaja Siemionowicza Leskowa

Zaręba (Anuszkiewicz) Magdalena, Osobowe nazwy własne w wybranych opowiadaniach Maksyma Gorkiego

Zimałka Renata, Koncept „alkohol" w jednostkach frazeologicznych języka rosyjskiego

Zyska Iwona, Terminologia obrządku pogrzebowego w tradycyjnym folklorze rosyjskim

 

Rok 2007

Baran Anna, Cywilizacja Zachodu w prozie Aleksandra Zinowiewa „Zachód", „Fenomen okcydentalizmu", „Globalne człekowisko"

Barańska Magdalena, Środki nominacji przezwisk w języku rosyjskim i polskim

Bąk Aneta, Frazeologizmy z komponentem oznaczającym kolor we współczesnym rosyjskim języku literackim

Borowik (Zygmuntowicz) Sylwia, Frazeologizmy oznaczające śmierć, chorobę i zdrowie we współczesnym rosyjskim języku literackim

Chęć Joanna, Frazeologizmy z komponentami oznaczającymi nazwy istot personifikujących dobro i zło we współczesnym rosyjskim języku literackim

Ciok Ewa, Psychoanalityczne aspekty relacji kobiet i mężczyzn w twórczości Walerija Szewczuka: „Kobieta-żmija", „Garbata Zoja"

Jakubczak (Sulenta) Dorota, Psychologizm i impresjonizm w twórczości Mychajła Kociubynskiego na podstawie utworów „Kwiat jabłoni' i „Persona grata"

Klusek Jagoda, Modele metaforyczne w ukraińskich tekstach medialnych (na podstawie prasy politycznej 2003-2006)

Koć Sylwia, Wybrane rosyjskie istoty demoniczne na tle mitologii wschodniosłowiańskiej - analiza etnolingwistyczna

Kosińska Lidia, Zamawianie chorób w rosyjskiej tradycji ludowej. Charakterystyka etnolingwistyczna (na materiale wybranych tekstów zamówień znachorskich)

Kozdra Michał, Obrzęd pochówku w tradycji staroobrzędowców we wsi Gabowe Grady i Bór pod Augustowem (próba opisu etnolingwistycznego)

Kozorys-Myszura Olga, Jednostki nominatywne oznaczające elementy tradycyjnej magii leczniczej w języku ukraińskim

Kuźmicki Adam, Problemy przekładu XVII-wiecznych tekstów. Dokumenty związane z przyjazdem polskich posłów do Moskwy w 1671 r. Tłumaczenie i komentarz

Libura Monika, Typy semantyczne nazw grzybów we współczesnym języku rosyjskim

Lubaś Katarzyna, Zdanie proste bezosobowe w podręcznikach języka rosyjskiego do polskich szkół średnich

Ładosz Katarzyna, Frazeologizmy oznaczające intelektualne zdolności człowieka we współczesnym rosyjskim języku literackim

Łoda Iwona, Między socrealizmem a „nacjonalizmem": fenomen twórczy Oleksandra Dowżenki

Majchrzyk (Bytniewska) Magdalena, Postmodernistyczna wizja człowieka i świata w twórczości Wiktora Jerofiejewa: „Encyklopedia duszy rosyjskiej", „Życie z idiotą", „Rosyjska piękność"

Marszałek Katarzyna, Opozycja „swoi-obcy" w jednostkach frazeologicznych języka ukraińskiego

Marzec Anna, Motywy autobiograficzne w powieściach Gajto Gazdanowa

Polak Ilona, Frazeologizmy określające charakter człowieka we współczesnym rosyjskim języku literackim

Prokopiuk Ewelina, Semantyka i pragmatyka ukraińskich wróżb ludowych

Roś Sylwia, Koncept „gra" w ukraińskim językowym obrazie świata

Sielaszuk Anna, Leksykalno-semantyczna charakterystyka eufemizmów we współczesnym języku ukraińskim

Sobka Paweł, Temat artysty w twórczości Konstantego Paustowskiego

Szwarc Justyna, Opozycja „męski-żeński" w jednostkach frazeologicznych języka rosyjskiego i polskiego

Wilczek Monika, Nowe słownictwo ekonomiczne we współczesnym języku rosyjskim (po 1991 roku)

Winiarczyk Agnieszka, Poezja Wielimira Chlebnikowa w kontekście poetyki futuryzmu

 

Rok 2008

Baran Bożena, Osobowe nazwy własne w wybranych utworach Wiktora Pietrowicza Astafiewa

Brzozowska Renata, Frazeologizmy biblijne we współczesnym języku rosyjskim

Brzyska Marlena, Typy semantyczne nazw grzybów blaszkowatych we wspólczesnym języku rosyjskim

Giza (Lesisz) Katarzyna, Mitologiczna semantyka obrazu wody w literaturze ukraińskiej: Olga Kobylańska „W niedzielę rano ziemię kopała" i Oleksander Dowżenko „Zaczarowana Desna"

Gładyś Ewa, Semantyka i pragmatyka ukraińskich sloganów reklamowych

Goławska Wioleta, Nazwy osób w rosyjskim slangu młodzieżowym

Górlińska Anna, Formy hipokorystyczne najbardziej popularnych rosyjskich imion męskich

Gut Magdalena, Środki werbalizacji konceptu „miłość" we współczesnym języku ukraińskim

Jakubczak Magdalena, Semantyka i funkcjonowanie słownictwa etnograficznego we współczesnym języku ukraińskim

Kijanka Katarzyna, Proza V. V. Nabokova w dialogu intermedialnym z filmem. Na podstawie powieści „Lolita"

Kowalczyk Ewelina, „Srebrny wiek" i jego poeci we wspomnieniach Iriny Odojewcewej „Nad brzegami Newy", Nad brzegami Sekwany"

Kuma Barbara, Śmiech jako światopogląd w emigracyjnej twórczości Arkadija Timofiejewicza Awierczenko

Lipska Justyna, Osobowe nazwy własne w wybranych utworach Jurija Trifonowa

Majewska-Herc Joanna, Stalin i stalinizm w twórczości Aleksandra Aleksandrowicza Zinowiewa: „Denna wyzyna", „Homo soviticus"

Migas Agnieszka, Koncept „grzech" w ukraińskim językowym obrazie świata

Mirek Wioleta, Osobowe nazwy subiektów z formantem sufiksalnym motywowane przymiotnikami we współczesnym języku rosyjskim

Moskowicz Edyta, Ewolucja obrazu kobiety we współczesnej prozie ukraińskiej: Oksana Zabużko „Badania terenowe nad ukraińskim seksem" i Iryna Karpa „Freud by płakał"

Niedźwiedź Julita, Strukturalno-semantyczna charakterystyka eufemizmów we współczesnym języku rosyjskim (na materiale politycznych oraz artystycznych tekstów końca XX wieku)

Niesel Eliza, Bajkowo-mitologiczny świat w małej prozie Tatiany Tołstoj. „Opowiadania dziecięce" - ich tłumaczenie i komentarz

Nowosad Liliana, Opozycja semantyczna „życie-śmierć" w twórczości M. Cwietajewej

Oktaba Anna, Moskwa i Petersburg w świadomości kulturowej emigrantów rosyjskich. Na podstawie wybranych powieści A. Remizowa, I. Bunina i I. Szmielowa
Pelc Agnieszka, Charakterystyka strukturalno-semantyczna ukraińskiego slangu młodzieżowego w dyskursie artystycznym
Piątkowska Monika, Mitologema drogi w twórczości Walerija Szewczuka: "Dim na gori", "Petro Uteklyj"

Piech Anna, Nominacje obrzędowości rodzinnej i folkloru codziennego we wsi Brzeźno: aspekt etnolingwistyczny
Skwarczyńska Olga, Frazeologizmy przysłówkowe we współczesnym języku rosyjskim
Szewczyk Beata, Archetyp domu w prozie rosyjskich emigrantów: Iwan Bunin (Życie Arseniewa), Borys Zajcew (Złota kanwa), Iwan Szmielow (Rok Pański)
Szyniec Krzysztof, Imiona, nazwiska i pseudonimy artystów estrady rosyjskiej
Śmiszek (Mazurek) Iwona, Frazeologizmy oznaczające cechy osobowościowe człowieka we współczesnym języku rosyjskim
Tworek Mariola, Frazeologizmy z komponentem oznaczającym cechy fizyczne człowieka we współczesnym języku rosyjskim
Wiąckiewicz Katarzyna, "Inne światy". Problematyka kobieca w opowiadaniach Ludmiły Pietruszewskiej 70 i 80 lat XX wieku
Wieczorek Anna, Frazeologizmy z komponentem oznaczającym istoty demoniczne we współczesnym języku rosyjskim
Wiesner (Szcześniak) Anna, Nazwy kwiatów w języku polskim i rosyjskim - semantyka i symbolika

 

Rok 2009

Baranowska Małgorzata, „Mała ojczyzna” w prozie Walentina Rasputina

Bednarek Patrycja, Sposoby tworzenia form hipokorystycznych rosyjskich imion męskich

Bujnowska Anna, Frazeologizmy z komponentem określającym ssaki i ptaki we współczesnym języku rosyjskim

Ćwiklińska Katarzyna, Koncept „zdrowie” w rosyjskim językowym obrazie świata

Durakiewicz Maryla, Nazwy potraw w języku rosyjskim związane ze świętami religijnymi i okresem przedświątecznym

Jaworska Ewa, Totalitarna Rosja w opowiadaniach Szałamowa

Kamińska Magdalena, Zdania proste bezosobowe w wybranych utworach Wasilija Makarowicza Szukszyna

Kasperek Magdalena, Motywy demonologiczne w prozie Fiodora Sołoguba

Kokocińska Klaudia, Kultura niemiecka epoki Odrodzenia w powieści Waleria Briusowa „Ognisty anioł”

Korzeniewska Marta, Koncept „dar” w rosyjskim językowym obrazie świata

Kowalska Łucja, Frazeologizmy oznaczające zdolności intelektualne człowieka we współczesnym języku rosyjskim

Kumor Milena, Formy hipokorystyczne rosyjskich imion żeńskich

Łabanowska Katarzyna, Epoka stalinowska w dramaturgii Eugeniusza Szwarca „Nagi król” i „Smok”

Krempa Joanna, Jedność człowieka z ziemią w nowelistyce Wasyla Stefanyka – aspekt mitologiczny

Łodzińska Joanna, Koncept „droga” w rosyjskim językowym obrazie świata

Michalska Ewelina, Sposoby nominacji grzybów w rosyjskim języku dialektalnym

Mrugała Katarzyna, Kobieta w lustrze: Olga Kobylańska vs. Zofia Nałkowska (pamiętniki)

Nowakowska (Niećko) Magdalena, Jednostki nominacyjne z komponentem zoonimem w języku rosyjskim

Pasieczny Paweł, Przezwiska na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim: aspekt onomazjologiczny i subkulturowy

Patejuk Beata, Narodziny, wesele, pogrzeb. Charakterystyka etnolingwistyczna obrzędów na materiale gwary ukraińskiej wsi Dołhobrody (powiat Włodawa)

Pintal Paulina, Semantyka i symbolika kolorów w języku polskim i rosyjskim

Płonka Monika, Rosyjska leksyka cerkiewna na przykładzie nazw osób i przedmiotów

Pokarowska Marta, Być Ewą: demonizacja kobiety w prozie Walerija Szewczuka

Rząd Monika, Sposoby nominacji odcinków czasu w języku rosyjskim

Rzążewska Katarzyna, Wizja emigracji rosyjskiej w powieściach Edwarda Limonowa „To ja – Ediczka” i „Dziennik pechowca czyli poufny kajet”

Sadura-Adamek Anna, Życia ludzkiego kolebka – Ukraina jako Dom Bycia w twórczości Oleksandra Dowżenki

Skabara Dominika, Semantyka i symbolika chleba we współczesnym języku rosyjskim

Stopa Joanna, Jednostki frazeologiczne z komponentem toponimicznym w języku rosyjskim

Szopińska Ilona, Jednostki nominatywne z komponentem metronimicznym

Wielgórska Paulina, Określenia osób i przedmiotów w rosyjskim slangu młodzieżowym

Wieteska Magdalena, Frazeologizmy pochodzenia biblijnego we współczesnym języku rosyjskim

Wiśniowiecka Sylwia, Duchy stepu – mit kozacki w literaturze ukraińskiej: „Za sestroju” Andrija Czajkowskiego i „Czarna ihumenija” Semena Ordiwskiwego

Wojtaś Małgorzata, Motywy historyczne w twórczości Liny Kostenko: powieść wierszem „Marysia Czuraj”

Wołosowicz Monika, Związki frazeologiczne w języku rosyjskim określające zdolności intelektualne jednostki ludzkiej

Wójcik Katarzyna, Tęsknota za przestrzenią: topos podróży w literaturze ukraińskiej: Oleksander Oleś („Po dorozi w Kazku”) i Maksym Rylski („Mandriwka w molodost”, „Czumaky”)

Zając Katarzyna, Jednostki frazeologiczne z komponentem antroponimicznym w języku rosyjskim

 

 

Rok 2010

Adamiak Hanna, Metanarracje w powieści „Golgota” Czingiza Ajtmatowa. Od etniczności do metafizyki

Aleksandrowicz (Bogucka) Katarzyna, Topos miasta w literaturze ukraińskiej lat 20.-30. XX w. („Miasto” Waleriana Pidmohylnego)

Bździuch Katarzyna, Rosyjska frazeologia dialektalna oznaczająca elementy weselne

Cholewińska (Konarzewska) Magdalena, Portret współczesnego Rosjanina w twórczości Wiktora Jerofiejewa („Encyklopedia duszy rosyjskiej”, „Rosyjska apokalipsa”)

Denicka Gabriela, Mit jako kontekst i intertekst w powieści Ludmiły Ulickiej „Medea i jej dzieci”

Dereń Karolina, Konflikt Cerkwi prawosławnej z Kościołem katolickim w Polsce międzywojennej na łamach czasopisma „Woskriesnoje Cztienije”

Flis Anna, Semantyka, symbolika i pragmatyka rosyjskich i polskich zagadek

Gaćkowska Anna, Semantyka i pragmatyka rosyjskiego i polskiego dyskursu anegdotycznego

Ganicz Aleksy Semantyka i pragmatyka rosyjskiego dyskursu sądowego.

Jakubiuk (Wołowik) Monika, Obraz życia dworu carskiego na podstawie „Dzienników” Mikołaja II Romanowa

Kamola Sylwia Semantyka obrządku przejścia w literaturze ukraińskiej: wesele i pogrzeb (Marusia, Swatania na Honczarivci - G. Kwitky - Osnowjanenka i Tini zabutych predkiw M. Kociubyńskiego).

Kapuścińska Magdalena, Nominacja pojęć demonologicznych w rosyjskim obrazie świata

Konarzewska Magdalena Portret współczesnego Rosjanina w twórczości Wiktora Jerofiejewa ("Encyklopedia duszy rosyjskiej", "Rosyjska Apokalipsa")
Korgul Katarzyna, Miłość i śmierć w twórczości Olgi Kobylańskiej („W niedzielę rano ziele kopała...” i Liny Kostenko („Marusia Czuraj”)

Kruzel Monika, Sposoby nominacji roślin w rosyjskim językowym obrazie świata

Kryczka Justyna, Dzieje unii cerkiewnej według dzieła Nikołaja Nikołajewicza Bantysz-Kamienskiego „Istoriczieskoje izwiestije o woznikszej w Polsze Unii” z 1805 roku

Lis Małgorzata, Konceptosfera „pieniądze” w rosyjskim i polskim językowym obrazie świata

Łasisz Anna, Sposoby nominacji osób według zawodu w języku rosyjskim i polskim

Łesyk Alicja, Osobowość twórcza Łesi Ukrainki w korespondencji

Malawska (Golonka) Alicja, Propaganda rosyjskiego prawosławia w Galicji

Malczewska (Parchimiuk) Beata, Misterium losu. „Zaproszenie na egzekucję” Władimira Nabokowa

Marczak (Starońska) Jolanta, Pieśń ukraińska jako archetyp literatury narodowej

Margol Magdalena, Komponenty „niebo” i „ziemia” w składzie jednostek frazeologicznych języka rosyjskiego

Nazaruk Małgorzata, Semantyczne pole biznesu we współczesnym języku rosyjskim

Pliszka Anna, Charakterystyka strukturalno-semantyczna terminologii prawniczej w języku polskim i ukraińskim

Rakowska Monika, Formuły werbalne oznaczające elementy rosyjskiej etykiety językowej

Rembek Magdalena, Frazeologia „śmierci” w języku rosyjskim w ujęciu etnolingwistycznym”

Romanowicz Justyna, Rosyjskie życie kulturalne w Siedlcach do 1915 roku

Sikona Tomasz, Władimir Putin jako ikona kultury masowej (na podstawie rosyjskiej literatury publicystycznej)

Sposób Anna, Człowiek w prozie Siergieja Dowłatowa. Między „homo sovieticus” a „homo sapiens”

Szabarkiewicz Dorota, Koncepcje obrazu kobiety w dramaturgii Wołodymyra Wynnyczenki

Szczepanik Małgorzata, Jednostki frazeologiczne oznaczające emocje człowieka

Szczodra Anna, Kategoria ilości w polskich i rosyjskich jednostkach frazeologicznych

Szpura-Kąkol Magdalena, Świat widziany oczami dziecka. Obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze ukraińskiej

Świderska Ilona, Nasi bracia mniejsi. Obrazy zwierząt w ukraińskich bajkach

Trepiak Małgorzata, Koncept „dobro-zło” w rosyjskim językowym obrazie świata

Wiatrzyk Ewa, Obraz wojny polsko-bolszewickiej na podstawie „Konarmii” Izaaka Babla

Zarycka (Tkaczenko) Julia, Struktura i semantyka antyprzysłów w języku polskim i rosyjskim

Żyła Małgorzata, Obecność prawosławia w Zamościu do 1885 roku według dzieła Aleksandra Budiłowicza „Russkaja prawosławnaja starina w Zamostie”

 

 

2011

Byzdra Konrad, Mit - stereotyp - manipulacja. OUN-UPA w polskiej i ukraińskiej prozie powojennej.
Byzdra-Kusz Paulina, Zaginiona Atlantyda. Fenomen Łemkowszczyzny w przestrzeni antropologicznej i literackiej.
Cieszkowski Piotr, Asocjacyjne pola społecznych kategorii w rosyjskim i polskim językach na podstawie eksperymentu psycholingwistycznego

Czarski Konrad, Antropologia śmierci w twórczości Wasyla Stefanyka.
Ilczuk Karolina, Wizja kultury w poezji Osipa Mandelsztama

Jakimczuk Justyna, Krytyka unii cerkiewnej w publicystyce rosyjskiej drugiej połowy XIX wieku.

Kloc Albert, Żargonowa frazeologia we współczesnym języku rosyjskim i polskim.

Kopeć Daniel, Frazeologicznne innowacje w rosyjskim i polskim dyskursie politycznym.

Kowalski Zbigniew, Rusyfikacja Przywiślańskiego Kraju we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego.

Krzos Joanna, Obraz wojny polsko-bolszewickiej na podstawie wspomnień Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego.

Kwiatkowska Natalia, Leksykalno-tematyczna kategoryzacja mitopoetyckiej przestrzeni w utworach A. Kondratjeva i S. Gorodeckiego

Malicka Joanna, Elementy kultury w przekładzie audiowizualnym (na materiale komedii Leonida Gajdaja)

Nowosad Agnieszka, Poezja Konstantyna Balmonta w dyskursie symbolizmu rosyjskiego.
Osieleniec Katarzyna, Rola prawosławnego monasteru w Jabłecznej w kulturze pogranicza polsko-ruskiego

Owczarczyk Małgorzata, Strukturalno-semantyczna analiza małych form folkloru rosyjskiego (na materiale czastuszek)

Pałdyńska Agata, Iwan Mazepa w polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej tradycji piśmienniczej.

Pelica Bogumiła, Chełmszczyzna jako tekst i nostalgia.

Pasieczny Krzysztof, Rosja i Rosjanie w utworach literackich Stefana Żeromskiego.

Piaseczny Przemysław, Ukraińska i polska leksyka konfesyjna w aspekcie porównawczo-historycznym.

Solecka Katarzyna, Golgota Wschodu. Klasztor Sołowiecki w kulturze rosyjskiej (na przykładzie powieści Borysa Szyriajewa)

Sołtan Lilia, Martyrologia unitów podlaskich w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku.

Sozoniuk Barbara, Między biografią historyczno-literacką a pamfletem politycznym - "Lenin" Ferdynanda Ossendowskiego.

Tkaczyk Ilona , Teatr Mariny Cwietajewej. Twórczość dramaturgiczna lat 1918-1927.
Trzcińska Milena, Koncepcja sztuki w prozie Antoniego Czechowa.
Wlazły Anna, Miasto jako mit i tekst. Na podstawie wybranych utworów o Lwowie.
Wociór Lidia, Multikulturalne oblicza międzywojennego Lwowa (na materiale wspomnień o Lwowie).

Zyza Aneta, Dzieje kultu świętego Aleksandra Newskiego.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2011, godz. 14:10 - Monika Grygiel