Dyrektor Ośrodka

Dr hab. Paweł Panas 

 

Paweł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Strona pracownika

 

 

 

Dr hab. Tomasz Garbol

  i_400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dyrektor Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną KUL w latach 2014-2022.

 

Studia polonistyczne ukończone w KUL, w r. 1997. Doktorat w 2004 r. na podstawie napisanej na seminarium prof. Stefana Sawickiego pracy poświęconej problematyce sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, opublikowanej w roku 2006: "Chrzest ziemi". Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta.

Habilitacja w 2014 r. na podstawie książki Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013.

Interesuje się problematyką relacji "sacrum w literaturze", szczególnie w poezji współczesnej.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego serii Biblioteka Utworów Religijnych oraz Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "Etos".

Publikował m. in. w "Języku Polskim", "Pamiętniku Literackim", "Ruchu Literackim", "Tekstach Drugich", "Znaku".

 

Publikacje

Kontakt

Strona pracownika

 

 

 

 

Dr hab. Maciej Nowak

 


 

 

Adiunkt w Ośrodku Badań nad Literaturą Religijną KUL, historyk literatury, krytyk, edytor, publicysta. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na związkach literatury z Biblią, refleksji historiozoficznej w powieści, tropach autobiograficznych w literaturze, nowoczesnej diarystyce, tradycji badań nad relacją literatura a religia. W tych aspektach badał twórczość m.in. Janusza Korczaka, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Hanny Malewskiej, Zbigniewa Herberta, a ostatnio Stanisława Rembeka i Stanisława Brzozowskiego.

Autor licznych studiów poświęconych pisarstwu Andrzeja Bobkowskiego, w tym monografii Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego (2014). Wydał z rękopisu dziennik Bobkowskiego – Notatnik 1947-1960 (2013). Redaktor tomu Czytanie Bobkowskiego. Szkice o twórczości (2013), autor scenariusza do jubileuszowej wystawy w warszawskim Muzeum Literatury, w setną rocznicę urodzin pisarza: „Bobkowski. Życie zapisane” (październik 2013 – styczeń 2014). 

Inicjator, współorganizator i uczestnik licznych konferencji poświęconych literaturze i badaniom prowadzonym wokół niej.

Krytyk muzyczny, miłośnik i znawca jazzu. Autor studiów z zakresu estetyki jazzu, kilkudziesięciu recenzji płytowych, relacji z koncertów oraz wywiadów z muzykami. Stały współpracownik miesięcznika „Jazz Forum”. Obecnie także wykładowca w ramach specjalizacji antropologiczno-kulturowej Instytutu Filologii Polskiej KUL, prowadzi konwersatorium: Analiza dzieł sztuki muzycznej: Formy klasyczne i awangardowe/ jazz, rock, pop.

Pasjonat fotografii, którą uprawia amatorsko od kilku lat. W książce Na łuku elektrycznym opublikował m.in. własne fotografie rękopisów autora Szkiców piórkiem. Zdjęcia zamieszcza także w miesięczniku „Jazz Forum”, stronie internetowej lubelskiego Centrum Kultury oraz – w okresie jego istnienia – na portalu Diapazon.pl. Jego fotografie Paryża i francuskiej prowincji można zobaczyć w filmach dostępnych na stronie internetowej Muzeum Literatury, popularyzujących twórczość Bobkowskiego.

Współpracuje z kwartalnikiem „Ethos” (członek kolegium redakcyjnego), Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Kultury w Lublinie

 

Kontakt

Dorobek 

Strona pracownika

 

 

 

 

 

Dr Agnieszka Bielak  

 

A
                          

 

Adiunkt w Ośrodku Badań nad Literaturą Religijną KUL.

Interesuje się dwudziestowieczną eseistyką i krytyką literacką, a także różnymi przejawami sacrum w poezji współczesnej. Autorka książki Krytyka literacka w Verbum.

Sekretarz redakcji serii z witrażem.

Kontakt

Publikacje

Strona pracownika

 

 

DOTYCHCZASOWI DYREKTORZY

 

Dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL 

 

Dyrektor

 

Dyrektor Ośrodka w latach 2012-1014

Studia polonistyczne w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia filozoficzne (niepełne) na KUL. Doktorat w 1992. Dziedziny zainteresowań badawczych: teoria dzieła literackiego, twórczość Romana Ingardena, aksjologia literacka, estetyka, metodologia badań literackich, teoria interpretacji, problematyka tragizmu,  twórczość Czechowicza, Herberta, Miłosza, Kacenelsona. Autor książek: Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena (Lublin 1993); Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki (Lublin 2007), Wyboru pism estetycznych Romana Ingardena w serii „Klasycy Estetyki Polskiej” (Kraków 2005), redaktor i współautor tomów w serii „Literatura w Kręgu Wartości”: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze (1992), Interpretacje aksjologiczne (1997),  Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji (2003), Prawda w literaturze (2009). Członek redakcji „Roczników Humanistycznych”,  Towarzystwa Naukowego KUL oraz  Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Od 2009 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL. Od października 2012 dyrektor Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną. Wykłada poetykę, teorię literatury, problematykę interpretacji.

 

Publikacje 

 

Kontakt

 

Dr hab. Piotr Nowaczyński, prof. KUL

dsc00864_400

Dyrektor Ośrodka w latach 2004 - 2012.

Redaktor naczelny serii  Biblioteka Utworów Religijnych  oraz tzw. serii z witrażem, członek komitetu redakcyjnego rocznika Religia a literatura. Historyk literatury XX wieku. Ostatnie publikacje: Mądrość Vincenza,  Studia z literatury XX wieku.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2022, godz. 12:43 - Agnieszka Bielak