PREZENTACJA KSIĄŻKI INSTYTUTU JANA PAWŁA II

Unvollkommene oder ungerechte Gesetze?
Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium vitae”

Prawa niedoskonałe czy niesprawiedliwe?
O logicznie spójną i etycznie jednoznaczną interpretację numeru 73. encykliki „Evangelium vitae”

Rzym, 17 – 19 XI 2005 r.

W ramach międzynarodowego kongresu Blask Życia: Ewangelia, Nauka i Etyka. Perspektywy bioetyki w 10-lecie «Evangelium viatae», współorganizowanego w dniach 17–19 XI 2005 r. przez Papieską Akademię Życia oraz Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Uniwersytetu Laterańskiego – w którym uczestniczy delegacja Instytutu Jana Pawła II KUL w składzie: ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń, ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, ks. mgr Piotr Ślęczka i p. mgr Cezary Ritter – zostanie zaprezentowana najnowsza niemieckojęzyczna publikacja Instytutu Jana Pawła II KUL pt. Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium vitae“

W większości państw demokratycznych obowiązują ustawy, na mocy których życie pewnej kategorii osób wyjmuje się spod ochrony prawa. W państwach tych mamy więc do czynienia z obowiązywaniem głęboko niesprawiedliwych norm prawnych. W tej sytuacji wielu ludzi dobrej woli podejmuje działania mające na celu przywrócenie prawu stanowionemu jego prawości poprzez zmianę ustaw, w których zalegalizowano zabijanie nienarodzonych, eutanazję, a także manipulowanie życiem ludzkim w badaniach genetycznych.

Przyjęta w państwach demokratycznych procedura stanowienia prawa wymaga, aby po przedyskutowaniu i przegłosowaniu poszczególnych artykułów ustawy, odbyło się na koniec głosowanie zbiorcze nad jej ostatecznym kształtem. W przypadku ustawy określającej zakres prawnej ochrony życia ludzkiego głosowanie ostatnie – czyli głosowanie nad jej całością – staje się jednak źródłem poważnego konfliktu sumienia. Parlamentarzyści, którzy na etapach wcześniejszych głosowali za pełną (wykluczającą wyjątki) ochroną prawną życia ludzkiego, na etapie głosowania końcowego zostają pozbawieni możliwości wyrażenia swojego stanowiska w zgodzie z sumieniem. Trzeba tu zauważyć, że głosowanie nad ustawą, która zawiera w sobie przeciwstawne stanowiska (chroni prawo do życia jednych i zarazem odbiera to prawo innym), już z racji czysto logicznych nie pozwala parlamentarzystom wyrazić stanowisk, które faktycznie zajmują. Procedura głosowań prowadzi tu wszak do tego, że niektórzy spośród głosujących zostają skazani albo na rezygnację z głosowania, albo na głosowanie według zasady utylitarystycznego rachunku, czyli na wyjęcie spod ochrony prawnej życia jednych, by objąć nią drugich.

Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz prowadzona niegdyś przez Karola Kardynała Wojtyłę Katedra Etyki zwróciły się do wybitnych polskich prawników, reprezentujących Senat RP, Trybunał Konstytucyjny oraz Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, z propozycją rozważenia, czy w przypadku ustaw odnoszących się do ochrony życia ludzkiego możliwe jest wprowadzenie odrębnej procedury legislacyjnej. W procedurze tej chodziłoby o respektowanie zasady logicznej niesprzeczności w procesie uchwalania aktów prawnych, czyli o wykluczenie głosowania nad wnioskiem zawierającym zarazem „tak” i „nie” dla życia człowieka. Czy zatem przeprowadzenie odrębnych głosowań nad poszczególnymi artykułami ustawy nie czyni zbędnym, co więcej, logicznie – a zarazem etycznie – niedopuszczalnym głosowania końcowego nad całą ustawą?

Droga do wprowadzenia tej procedury z pewnością jest długa, a sprawa wymaga szczegółowych analiz. Skoro jednak wielu parlamentarzystów sygnalizuje w tym miejscu poważny problem etyczny – np. odnośnie do poprawnej interpretacji zaleceń zawartych w nr 73. encykliki Evangelium vitae – należy uczynić wszystko, co możliwe, aby procedurę uchwalania tego rodzaju ustaw ujednoznacznić, by nie powodowała konfliktów sumienia w tak fundamentalnej sprawie.

W imieniu środowiska Instytutu Jana Pawła II KUL przedstawiamy książkę Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium vitae” - Prawa niedoskonałe czy niesprawiedliwe? O logicznie spójną i etycznie jednoznaczną interpretację numeru 73 encykliki „Evangelium vitae”. Prezentuje ona obecny stan dyskusji toczącej się wokół tak zwanych praw niedoskonałych w związku z prawną ochroną życia człowieka. Zawiera ona przekłady na język niemiecki najważniejszych tekstów opublikowanych w 2003 roku w kwartalniku „Ethos”, wydawanym w języku polskim przez Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Są wśród nich teksty abp. Tarcisio Bertone, ks. Ángela Rodrígueza Luño, Artura F. Utza OP, Claudio Vitellego, ks. Jarosława Mereckiego, Johna Finnisa i Colina Harte’a. Książkę wieńczy list otwarty filozofów etyków - Tadeusza Stycznia i Andrzeja Szostka - skierowany do osób odpowiedzialnych za stanowienie prawa w państwie demokratycznym.

Wśród artykułów znajduje się także tekst Manfreda Spiekera, w którym autor zwraca uwagę na działania podjęte przez papieża Jana Pawła II w związku z funkcjonowaniem w Niemczech katolickich poradni dla kobiet w ciąży rozważających możliwość dokonania aborcji. Owe duszpasterskie interwencje samego Papieża stanowią poniekąd autorską wykładnię numeru 73. encykliki Evangelium vitae.

Prezentowana książka w języku niemieckim dostępna jest w Internecie pod adresem http://www.kul.lublin.pl/ijp2/ Zawarte w niej przesłanie do prawodawców oraz słowo wstępne publikujemy w językach: niemieckim, angielskim, włoskim i polskim. Przedstawiając dotychczasowy rezultat naszej pracy, równocześnie informujemy, że sprawa ta będzie przedmiotem dalszych analiz. Już 9 grudnia 2005 r. odbędzie się w naszym Instytucie międzynarodowa sesja naukowa na temat reformy procedury stanowienia prawa w kierunku, który skrótowo przedstawiłem. Będziemy wdzięczni za każdy głos w tej – jak sądzimy – niezwykle doniosłej sprawie. Nie ma bowiem „tak” dla człowieka bez „tak” dla jego osobowej godności odczytywanej przez jej lektora, jakim jest sumienie. Nie ma też „tak” dla osobowej godności człowieka bez „tak” dla jego życia.


Intervento


Nella maggioranza degli Stati democratici vigono leggi in forza delle quali la vita di una certa categoria di persone viene sottratta alla tutela del diritto. In tali Stati abbiamo quindi a che fare con norme giuridiche profondamente ingiuste. In questa situazione molta gente di buona volontà prende iniziative che hanno lo scopo di rovesciare il diritto che ne stabilisce la legalità attraverso il cambiamento delle leggi con le quali viene legalizzata l’uccisione (la soppressione) dei non ancora nati, l’eutanasia come pure la manipolazione della vita umana nelle ricerche genetiche.

La procedura in uso nei paesi democratici per stabilire una legge richiede che, dopo la discussione e la votazione su singoli articoli di una norma particolare, avvenga alla fine una votazione globale sul suo assetto definitivo. Nel caso di una legge che definisce l’ambito della difesa giuridica della vita umana la votazione finale—cioè la votazione sull’intera legge—diventa pertanto sorgente di un serio conflitto di coscienza. I parlamentari che nelle tappe precedenti avevano votato per una piena (senza alcuna eccezione) difesa giuridica della vita umana, nella tappa della votazione finale rimangono privati della possibilità di esprimere la propria posizione secondo coscienza. Occorre qui osservare che la votazione sulla legge che contiene l’opinione contraria (difende il diritto alla vita di alcuni e nello stesso tempo la toglie ad altri) ormai per motivi puramente logici non permette ai parlamentari di esprimere l’opinione che effettivamente hanno. La procedura delle votazioni porta senza scrupolo al fatto che alcuni fra i votanti rimangono condannati o a rinunciare al voto o a votare secondo i principi di un ragionamento utilitaristico, cioè a sottrarre dalla difesa giuridica la vita di alcuni per poterla accettare per altri.

L’Istituto Giovanni Paolo II dell’Università di Lublino e la Cattedra di Etica diretta dall’allora Cardinal K. Wotyła si sono rivolti ai migliori giuristi polacchi rappresentanti del Senato della Repubblica, il Tribunale Costituzionale e l’Ufficio deputato dei diritti civili con la proposta di esaminare nel caso in cui vi sono delle leggi che si riferiscono alla tutela della vita umana, la possibilità di introdurre una procedura legislativa diversa. In tale procedura si tratterebbe del rispetto del principio logico di non contraddizione nel processo di deliberazione degli atti giuridici, cioè escludere una votazione su un qualcosa che contiene contemporaneamente un “sì” o un “no” per la vita umana. Ed infatti, l’introduzione di diverse votazioni su particolari articoli della legge non produce una inutile, o meglio logicamente ed anche eticamente, inammissibile votazione finale sull’intera legge?

La via per l’introduzione di una procedura è sicuramente lunga ed il problema posto richiede analisi accurate. Tuttavia dal momento che molti parlamentari vedono in merito un serio problema etico—ad esempio in riferimento alla retta interpretazion della raccomandazioni continute nel nr 73 dell’enciclica Evangelium vitae—occorre far tutto il possibile affinché la procedura nel deliberare leggi univoche di tal genere non produca conflitti di coscienza in un problema così fondamentale.

Ringraziando della possibilità di intervenire, desidero, a nome dell’Istituto Giovanni Paolo II di Lublino, presentare il volume “Diritto imperfetto o ingiusto?” Sulla interpretazione logicamente congiunta ed eticamente univoca del nr 73 dell’enciclica “Evangelium Vitae”. Il libro presenta l’attuale stato di discussione intorno ai cosiddetti diritti imperfetti in relazione alla difesa giuridica della vita umana. Contiene anche in versione tedesca i più importanti testi pubblicati nella rivista quadrimestrale “Ethos” pubblicato nel 2003 in lingua polacca dall’Istituto Giovanni Paolo II dell’Università Cattolica di Lublino. Fra gli altri vi sono testi dell’arcivescovo Tarcisio Bertone, di d’Àngelo Rodriguez Luño, Artur F. Utz OP, Claudio Vitelli, di d’Jarosław Merecki, di John Finnis e Colin Harte. Conclude il testo la lettera aperta dei professori di etica—Tadeusz Styczeń e Andrzej Szostek—indirizzata ai responsabili per stabilire (definire) il diritto in un paese democratico.

Fra gli articoli, si trova anche un testo di Manfred Spieker, nel quale l’autore volge l’attenzione all’attività svolta da Giovanni Paolo II in relazione al funzionamento, in Germania, dei “Centri d’Ascolto” per le donne in gravidanza, i quali considerano la possibilità di procedere all’aborto. Quegli interventi pastorali dello stesso Papa costituiscono un’autorevole lezione sul nr 73 dell’enciclica “Evangelium Vitae”.

Il libro surriferito è accessibile anche in Internet (http://www.kul.lublin.pl/ijp2); l’appello ai legislatori e l’introduzione sono stati pubblicati nelle lingue: tedesca, inglese, italiana e polacca. Presentando il risultato finora raggiunto del nostro lavoro, informiamo che tale problema sarà oggetto di ulteriori analisi. Il 9 dicembre prossimo si svolgerà nel nostro Istituto una sezione scientifica internazionale sul tema della riforma della procedura nello stabilire la legge nella direzione sopra brevemente descritta. Saremo riconoscenti per ogni intervento su questo problema—a nostro parere quanto mai importante. Non vi è infatti un “sì” per l’uomo senza il “sì” per la sua dignità di persona, avvertita dal suo principale lettore che è la sua coscienza. Ma vi è nemmeno un “sì” per la dignità personale dell’uomo senza il “sì” per la sua vita.

Roma, 18 novembre 2005


Zapraszamy do lektury: UNVOLLKOMMENE ODER UNGERECHTE GESETZE? UNVOLLKOMMENE ODER UNGERECHTE GESETZE? (1.66 MB)

Autor: Tomasz Górka
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2007, godz. 11:50 - Edward Ferenc