W związku z wprowadzeniem elektronicznego obiegu wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej (szczegóły i instrukcja na e-KUL:
https://e.kul.pl/qlaktual.html?op=1&zid=47995&start=50&stop=7016&li=)
na Wydziale Nauk Humanistycznych obowiązuje jednolita dla wszystkich kierunków procedura:

 

0. Student, który pisze pracę dyplomową pod kierunkiem innej osoby niż prowadzący seminarium, składa do prodziekana ds. studenckich wniosek o zmianę kierującego pracą; po otrzymaniu decyzji w tej sprawie, Student może przystąpić do wypełniania wniosku na e-KUL;
1. Student wypełnia na e-KUL elektroniczny wniosek o zatwierdzenie
pracy dyplomowej i zatwierdza go;
2. Kierujący pracą sprawdza i akceptuje wniosek Studenta - UWAGA! Wnioski, które zawierają błędy interpunkcyjne (np. kropkę na końcu tytułu), literowe i inne, muszą zostać cofnięte do poprawy;
3. Zaakceptowany przez Kierującego pracą wniosek jest procedowany przez Sekretarzy ds. procesu kształcenia;
4. Sekretarze ds. procesu kształcenia drukują wniosek i kierują go do Koordynatorów i Rad programowych do zaopiniowania;
5. Pozytywnie zaopiniowane wnioski Sekretarze ds. programowych przekazują Sekretarzom ds. procesu naukowego;
6. Sekretarze ds. procesu naukowego przekazują wnioski do procedowania Dyrektorom i właściwym dla kierunku Radom Instytutów;
7. Zatwierdzone przez Rady Instytutów wnioski Sekretarze ds. procesu naukowego przekazują do Sekretarzy ds. obsługi studenta;
8. Sekretarze ds. obsługi studenta dokonują wpisu na koncie studenta w bazie S4A.

 

Terminarz

 

Procedowanie tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2023/24:

1) dla studiów 2. stopnia - terminy zostaną podane w semestrze letnim
2023/2024
2) dla studiów 1. stopnia
10 listopada 2023 - nieprzekraczalny termin składania wniosków o
zmianę kierującego pracą licencjacką;

24 listopada 2023 - nieprzekraczalny termin składania wniosków (tj.
wniosek na e-KUL wypełniony przez studenta i zaakceptowany przez
Promotora) o zatwierdzenie tematu pracy licencjackiej (por. Regulamin
studiów § 38, ust. 2).

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2023, godz. 13:18 - Sylwia Mitko