Dział Studenckich Spraw Socjalnych

AL. RACŁAWICKIE 14

20-950 LUBLIN

  parter Collegium Norwidianum przy Al. Racławickich 14, 

 

ZMIANA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

 

Od 19 września br. (środa) do odwołania następuje zmiana godzin przyjęć interesantów Działu Studenckich Spraw Socjalnych, ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji oraz raportów na posiedzenia komisji kwalifikacyjnych oraz Komisji Stypendialnej.

OD 19 WRZEŚNIA BR.

DZIAŁ STUDENCKICH SPRAW SOCJALNYCH

BĘDZIE CZYNNY DLA INTERESANTÓW

W GODZINACH

11.15 - 13.15

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL 30 września br. mija termin składania wniosków o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przez osoby przyjęte na studia po 31 sierpnia br. Jednocześnie informujemy, że 30 września br. mija termin składania wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów.

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom KUL, w miarę posiadanych środków, uprawnione organy mogą rozpatrzyć wnioski o stypendium socjalne, zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania na stancji lub w domu studenckim, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, złożone w późniejszym terminie. Wnioski, wraz z obowiązującymi załącznikami, należy złożyć w terminie od 1 do 5 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem października. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy materialnej stała się ostateczna.

 

 

 

 
 Przyjęcia interesantów:

 

poniedziałek, wtorek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

środa: 11.15 - 13.15

czwartek, piątek: 08.30 - 10.30, 11.15 - 13.15

 

 pokoje CN-001, CN-001A, CN-001B, CN-002, 002A

 

numery telefonów

 

 

 

WNIOSKI O POMOC MATERIALNĄ MOŻNA SKŁADAĆ W DZIALE STUDENCKICH SPRAW

 

SOCJALNYCH np: OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO.

 

 

        Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa,

Dział wzywa do jego uzupełnienia w terminie  7 dni od daty doręczenia wezwania

pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2018, godz. 13:25 - Małgorzata Stróżyńska