Moduł Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji

 

Zajęcia w module Psychologia readaptacji i resocjalizacji służą kształtowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze przeciwdziałania marginalizacji społecznej – m.in. nieletnich, przestępców odbywających sankcje izolacyjne, byłych więźniów, bezdomnych, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych. Udział w zajęciach zaproponowanych w module umożliwia zapoznanie się z takimi elementami strategii służących zapobieganiu marginalizacji, jak:

  • diagnozowanie potencjału readaptacyjnego jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym – m.in. znaczenie w tym procesie podmiotowych zasobów zarządzających i zasobów religijnych
  • występowanie różnic indywidualnych w podatności na oddziaływania resocjalizacyjne
  • specyfika resocjalizacji osób, u których występują zaburzenia osobowości i/lub problemy charakterologiczne
  • modele resocjalizacji i readaptacji społecznej
  • diagnozowanie czynników wspierających pozytywną readaptację społeczną
  • wykorzystywanie systemów wsparcia o charakterze rodzinnym, środowiskowym oraz instytucjonalnym w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
  • tworzenie zintegrowanych systemów instytucjonalnego wsparcia dla osób i grup zagrożonych marginalizacją
  • analiza metod wspierania procesu readaptacji społecznej – m.in. form przeciwdziałania ekskluzji społecznej osób niepełnosprawnych, technik mediacyjnych w działaniach readaptacyjnych, metod ukierunkowanych na zamianę stereotypów i uprzedzeń w stosunku do osób wykluczonych.
Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 10:50 - Karol Goral