Ważniejsze publikacje:

 1. B. Komorowska. Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum. „Dyrektor Szkoły” numer 5/113 2003
 2. B. Komorowska. Preferowany i urzeczywistniany system wartości młodzieży gimnazjalnej podstawą poszukiwania sposobów oddziaływań wychowawczych. W: red. A. Karpińska. U podstaw dialogu o edukacji. Białystok 2003, s. 232 - 244.
 3. B. Komorowska. Podmiotowość wychowawcy i wychowanka w aspekcie trudności wychowawczych. W: red. K. Pająk, A. Zduniak. Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, t. 2. Warszawa - Poznań 2004., s. 248-256
 4. B. Komorowska. Wartość miłosierdzia w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. W: red. R. Niparko, J. Skrzypczak. Edukacja. Teologia i Dialog. Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji. Tom 1. 2004. Poznań 2004, s. 131-140.
 5. B. Komorowska. Miejsce kultury w hierarchii wartości młodzieży gimnazjalnej. W: red. J. Gajda, J. Izdebska. Kultura – Wartości – Kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Suwałki 2004, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko – Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, s. 209 – 217
 6. B. Komorowska. Okres dorastania w aspekcie trudności wychowawczych i preferowanych przez młodzież wartości. W: red. P. Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak. Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan Perspektywy Zagrożenia. T. 1 Poznań – Warszawa 2005, s. 143-150.
 7. B. Komorowska. Sposoby urzeczywistniania wartości u uczniów sprawiających trudności wychowawcze. W: red. A. Karpińska. Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogi i perspektywie. Białystok 2005, s. 343 – 354.
 8. Komorovska, B.: Výchova – formace – cestou k minimalizaci výchovných obtíží. In Jiří Prokop a Marta Rybičková (ed.) Proměny pedagogiky. Praha 2005, s. 364-369.
 9. B. Komorowska. Trudności wychowawcze: ciągłość i zmiana od nauczania początkowego po gimnazjum. W: red. E. Ratajek. Uczeń we współczesnej szkole. Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Kielce 2005.
 10. B. Komorowska, Uloha rodiny pri formowani vlastnej a spravnej hierarchie hodnot. W: red. J. Loksova, J. Loksa, A. Akimjak. Vychova k hodnotoam w skole a w rodine. Rozomerok 2006, s. 276 – 281.
 11. B. Komorowska Kształcenie umiejętności radzenia sobie z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze jako ważne zadanie w kształceniu pedagogów. W: red. S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo. Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe. Poznań – Rzeszów 2006.
 12. B. Komorowska. Miłosierdzie treścią programu wychowawczego klasy szkolnej. W: red. R. Niparko, J. Skrzypczak. Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyjnej. Poznań 2006, s. 85-96.
 13. B. Komorowska. Nauka w służbie człowiekowi. W: red. K. Chałas. Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin – Kielce 2006, s. 221 – 226.
 14. B. Komorowska. Zjawisko trudności wychowawczych – ważny problem w aspekcie patologii społecznych. W: red. A. Stojecka – Zuber, A. Róg. Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania. Tarnobrzeg 2007, s. 90-98.
 15. B. Komorowska. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze wobec pracy samokształceniowej. w: red. W. Furmanek. Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki. Rzeszów – Warszawa 2007, s. 218 – 227.
 16. B. Komorowska. Animacja młodzieży do urzeczywistniania wartości dobra priorytetowym zadaniem w perspektywie przyszłości. W: red. T. Koszczyc, J. Jonkisz, S. Toczek – Werner. Edukacja Jutra. Tom 1. Wrocław 2007, s. 311 - 318.
 17. B. Komorowska. Wskazania Jana Pawła II dla młodzieży – zarys zagadnienia. W: red. B. Komorowska, P. Mazur. Sługa Boży Jan Paweł II we wspomnieniach młodzieży. Biłgoraj 2007, s. 8-16.
 18. Red. B. Komorowska, R. Kornas. Działania proekologiczne chełmskiej młodzieży szkolnej. Chełm 2007.
 19. B. Komorowska. Czas urzeczywistniania wartości. W. red. W. Furmanek. Wartości w pedagogice. Czas jako wartość we współczesnej pedagogice. Rzeszów 2008, s. 171-178.
 20. B. Komorowska. Hasło w słowniku – Školský prah. W: Valentína Trubínová a kolektív. Predškolská Pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Ružomberok 2007, s. 404-405.
 21. B. Komorowska. Aksjologiczne uwarunkowania trudności wychowawczych. W: red. K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner. Edukacja Jutra. T. 1. Wrocław 2008, s. 193 – 198.
 22. B. Komorowska. Specyfika wychowania ku wartościom ucznia sprawiającego trudności wychowawcze. W. red. A. Karpińska. Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie. Białystok 2008. s. 356-367.
 23. B. Komorowska. Podmiotowość nauczyciela i ucznia jako wyraz i szansa urzeczywistniania wartości poznawczych. W: red. J. Niemiec, A. Popławska. Podmiotowość we współczesnej edukacji. Oglądy – intencje – realia. Białystok 2009, s. 187-194.
 24. K. Chałas, B. Komorowska, Kreowanie Tożsamości szkoły. T.2, Wyd. KUL, Lublin 2009, ss.606.
 25. B. Komorowska. Problemy tożsamościowe ucznia w wieku gimnazjalnym. W: red. K. Chałas, B. Komorowska, Kreowanie Tożsamości szkoły. T.2, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 309-318.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2011, godz. 16:38 - Aleksandra Dziak