2011

 •  Praca i robota w zwierciadle języka, w: Etos pracy i deontologia zawodowa, red.  M. Kasperski i T. Szczurek, Warszawa 2011, s. 13-22.

 

2010

 • O położeniu wyspy Nipu. Studium poszlakowe, w: Spotkania polonistyk trzech krajów: Chiny, Korea, Japonia. Rocznik 2009, red. T. Sekiguchi, Tokio 2010, s. 241-252
 • Языковая картина мира при обучению польскому языку как иностранному, w: Русский язык как иностранный в современной образовательной и геополитической парадигме: ИЖ Международная научно-практическая конференция. Москва. МГУ имени М.В. Ломоносова, 18-19 ноября 2010 г.: Тезисы докладов, МАКС Пресс, Москва, 2010, с. 153-155.
 • Fonologiczna interpretacja gwarowych form typu liter ‛litr’, wiater ‛wiatr’, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. VIII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010, s. 33-40.
 • (współred.) Język polski. Współczesność. Historia, t. VIII,  red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010.
 • Przedmowa, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. VIII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010, s. 5-8 (współautorstwo z W. Książek-Bryłową).
 • (Rec.) A. Witalisz, Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków 2007, 342 ss. Język a komunikacja 16, „Białostockie Archiwum Językowe” 10, 2010, s. 405-415.

   

2009

 • (spraw.) Język polski. Historia - współczesność. VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców. Zamość-Lublin, 7-8 maja 2009 r., „Facta Simonidis” II, 2009, s. 233-239 (współautorstwo z W. Książek-Bryłową).
 • Kognitywna truskawka, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. VII, red.  W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 33-41.
 • (współred.) Język polski. Współczesność. Historia, t. VII, red.  W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009.
 • (współred.) Literackie twarze Zamojszczyzny, red. H. Duda, E. Fiała, M. Gorlińska,  Zamość 2009.
 • Jeszcze o korekcie i pseudokibicu. Korekcja dopisków Piotra Żmigrodzkiego, „Język Polski” LXXXIX, 2009, s. 228-232. [Polemika: P. Żmigrodzki, W związku z uwagami Henryka Dudy, tamże, s. 232.]
 • Lingwistyczna historia kufajki // fufajki, „Roczniki Humanistyczne” LVII (2009), z.6, s. 5-9.
 • Czy wiodący jest jeszcze rusycyzmem semantycznym?, „Facta Simonidis” II, 2009, s. 205-211.
 • Czy wymowa ['naṷka] tłumaczy się „nieregularnym rozwojem fonetycznym spowodowanym frekwencją”?, „Kwartalnik Językoznawczy” I, 2009, z. 1 (próbny), s. 1-9.
 • W sprawie opisu polszczyzny kresowej w artykule Aliny Szulgan: Polszczyzna krzemienieckiej grupy lokalnej, „Język Polski” LXXXIX, 2009, s. 348-352 (współautorstwo z  Z. Gałeckim).
 • Baudouina de Courtenay próba zastosowania metody historyczno-porównawczej do praktycznego uczenia się przez Rosjan języka polskiego, w: Vyučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnost' a perspektívy, red. G. Olchova, Bańska Bystrzyca 2009, s. 17-26.
 • Co znaczą nazwy miejscowe? Etymologie i pseudoetymologie w „gawędach kresowych” Katarzyny Węglickiej, w: Świat ukryty w znaczeniu, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym w językach słowiańskich, Warszawa 2009, s. 81-90 (współautorstwo z M. Koprem).

 

2008

 • On the notion of linguistic thinking in the works of Baudouin de Courtenay, „Roczniki Humanistyczne” LVI (2008), z. 6, s. 33-46.
 • Bessa i hossa w języku polskim, „Język Polski” LXXXVII, 2007, s. 161-64.
 • [Dopisek: P. Żmigrodzki, Czym jest korekta na giełdzie? „Język Polski” LXXXVIII, 2008, s. 89.]
 • Japoński epizod syberyjskiego zesłańca. Wacław Sieroszewski w Kraju Wschodzącego Słońca, w: Zesłańcy polityczni w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej, red. E. Niebelski, Lubin-Warszawa 2008, s. 317-28.
 • Czy zmieniać pisownię nazwy ulica Barburki?, „Język Polski” LXXXVIII, 2008, s. 71-75.
 • The Words ‘kibic’ (sports fan) and ‘pseudokibic’ (hooligan) in Polish. Remarks on names of sports enthusiasts used during sporting events, w: The Linguistics od Football, red. E. Lavric, G. Pisek, A. Skinner i W. Stadler, Tübingen 2008, s. 245-52.
 • Drajwer, recykling, hit - wyrazy angielskie we współczesnym języku polskim, „Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne” [Gorzów Wielkopolski] nr 1 [17], 2008, s. 54-61.
 • Reprint i pamięć, „Lamus. Pismo kulturalno-artystyczne” [Gorzów Wielkopolski] nr 2 [18], 2008, s. 64-70 (współautorstwo z Z Gałeckim).

 

2007

 • Terminy holocaust, zagłada i szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” 25, 2007, s. 65-74 (współautorstwo z M. Adamczyk-Garbowską).
 • (przekład angielski) The Polish Terms Holocaust, Zagłada and Shoah and Their Lexico-Cultural Connotations in Colloquial Polish and Academic Discourse, „Pro Memoria. Information Bulletin. The Auschwitz-Birkenau State Museum and The Auschwitz-Birkenau Death Camp Victims Memorial Fundation” 25, 2007, s. 67-77 (współautorstwo z M. Adamczyk-Garbowską).
 • Mapa drogowa ‛plan, harmonogram czego’, „Język Polski” LXXXVII, 2007, s. 161-64.
 • Festiwal czy festyn?, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5, s. 82-87.
 • (współred.) Warsztaty translatorskie IV / Workshop on Translation IV, red. R. Sokoloski, H. Duda, J. Klimek, K. Klimkowski, Lublin-Ottawa 2007.

 

2006

 • ポーランド語の文法性は性差別的なカテゴリーか?[Czy polski rodzaj gramatyczny jest kategorią seksistowską?], „Slavia Occidentalis Iaponica”, [Tokyo], vol. 9, 2006, s. 8-16.
 • Drzesika jedzie do Kambodży. Fonologia kontra językoznawstwo normatywne ,„Język Polski” LXXXVI, 2006, s. 293-302.
 • ポーランドでいくつのスラブ語が話されているか? [How Many Slavic Languages Are Spoken in Poland?], 「ロシア・東欧研究」 [„Annuals of The Japanese Assotiation for Russian and East European Studies”], 2006, no. 35, s. 108-119.

 

2005

 • Nazwa własna w przekładzie literackim. Na przykładzie przekładów powieści I. B. Singera na język polski, red. M. Adamczyk-Garbowska, B. Wróblewski, Lublin 2005, s. 227-234.
 • Czy (i jak) odmieniać żydowskie imię Tewje? Przytyk do rozstrzygnięcia Sekretarza Rady Języka Polskiego, „Poradnik Językowy” 2005, z. 5, s. 89-93.
 • Wstęp lingwistyczny: O języku Pan Sędzia Deluty Adama Jerzego Czartoryskiego, w: A. J. Czartoryski, Pan Sędzia Deluty, oprac. R. Sokoloski, Lublin-Ottawa 2005, s. 38-54.
 • Głos w dyskusji, w: Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin 2005, s. 158-159.
 • Do referatu J. Szpyry-Kozłowskiej i M. Karwatowskiej pt. Jak Polka z Polakiem - językowe bariery w komunikacji między płciami, w: w: Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin 2005, s. 91-118.
 • ルブリン民族言語学派--ポーランドにおける「言語的世界像」の研究につい -- --て [Ethnolinguistic School of Lublin. On the research of the so-called linguistic image of the world in Poland], 「東京外国語大 学論集」 [„Area and Culture Studies”, Tokyo], vol. 71, 2005, s. 197-214.
 • (rec.) 書評 ポーランドにおけるフェミニズム言語学 [Gender issues in the Polish Language], 「東京外国語大学論集」 [„Area and Culture Studies”, Tokyo], vol. 72, 2006, s. 215-22. Review of the book: M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lingwistyka płci. Ona I on w języku polskim [The linguistics of the gender. She and e in Polish], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, pp. 296.

 

2004

 • (hasło) Kuraszkiewicz Władysław, w: Encyklopedia katolicka, t. X, Lublin 2004, kol. 240-241.
 • (rec.) Magdalena Sitarz, Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against a Cultural Background, PAU-RWF LXXIII, Kraków 2000, s. 161. – „Polin. A Journal of Polish Jewish Studies” XVII, 2004, s. 422-26 [Angielska wersja recenzji opublikowanej w „Języku Polskim”]
 • (rec.) V. Engerer, The Loss of German in Upper Silesia after 1945 [Zanik języka niemieckiego na Górnym Śląsku po 1945 r.] , Monachium 2000, ss. 2 nlb + 25 + 3 nlb. Languages of the World 20., „Język Polski” LXXXIV, 2004, z. 1, s. 135-139.

 

2003

 • Z dziejów kontaktów językowych słowiańsko-żydowskich. Polszczyzna listów Icchoka Lejbusza Pereca do narzeczonej, w: Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. K. Zieliński, M. Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003, s. 181-189. [Polska wersja artykułu Slavic-Jewish Linguistic Contacts. The Polish of I. L.Peretz's Letters to His Fiancee.]
 • Zapomniany przyczynek Kajetana Kraszewskiego o języku, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Stanisławowi Ficie, red. J. A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 595-604.
 • Terminy holocaust, zagłada i szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym, w: Żydzi i Judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003, s. 237-253. (Suplement nr 1 do „Studia Judaica” - współautorstwo z M. Adamczyk-Garbowską).
 • (współred.) Język polski. Współczesność. Historia, t. IV, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003.
 • Przedmowa, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. IV, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003.
 • Język Kaszubów w Wilnie i Barry’s Bay (Ontario, Kanada) jako źródło wiedzy o ewolucji kaszubszczyzny w Polsce, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. IV, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 233-239.
 • (wpółred.) Warsztaty translatorskie III / Workshop on Translation III, red. R. Sokoloski, H. Duda, K. Klimkowski, Lublin-Ottawa 2003.

 

2002

 • The Language of Kashubian Settlements in Wilno and Barry's Bay (Ontario, Canada), w: Methods XI. Eleven International Conference on Methods in Dialectology. Abstracts. 5-9 August 2002, Joensuu 2002, [Joensuun yliopistopiano], s. 44.
 • Kiedy święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka? „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L (2001-2002), z. 6, s. 111-120.
 • Slavic-Jewish Linguistic Contacts. The Polish of I. L. Peretz's Letters to His Fiancee. „Slavic Almanach”, [Johanesburg, RPA] 2002, t. 8, nr 11, s. 167-179.
 • Wymowa literowa jako zastępczy wyznacznik sakralności w kazaniach, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” X, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2002, s. 29-34.
 • (współred.) Język polski. Współczesność. Historia, t. II, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002.
 • Przedmowa, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. II, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002.
 • (współred.) Język polski. Współczesność. Historia, t. III, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002.
 • Przedmowa, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. III, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002.
 • (wpspółred.) Warsztaty translatorskie II / Workshop on Translation II, red. R. Sokoloski, H. Duda, J. Scholz, Lublin-Ottawa 2002.
 • (rec.) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV, red. M. Białoskórska, Szczecin 2000, „Poradnik Językowy” 2002, nr 8, s. 53-61.
 • (rec.) Magdalena Sitarz, Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Againsta Cultural Background, PAU-RWF LXXIII, Kraków 2000, s. 161, „Język Polski” LXXXII, 2002, z. 3, s. 228-231.

 

2001

 • (współred.) Warsztaty translatorskie I / Workshop on Translation I, red. R. Sokoloski, H. Duda, Lublin-Ottawa 2001.
 • Ortograficzne kłopty z internetem, „Język Polski” LXXXI, 2001, s. 156-158.
 • Język polski po komunizmie: nowomowa, demokratyzacja języka, zapożyczenia z języka angielskiego, wulgaryzacja, w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś, t III: Linguaria, red. V. Mitrinović, Poznań 2001, s. 71-83.

 

2000

 • (współred.) Język polski. Współczesność. Historia, [t. I], red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000.
 • Wstęp, w: Język polski. Współczesność. Historia, [t. I], red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000.
 • Bardzo krótkie wprowadzenie do językoznawstwa nostratyckiego, w: Język polski. Współczesność. Historia, [t. I], red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 155-63.
 • (list do redakcji) Język informatyki, „PCkurier” nr 12, 12 czerwca 2000 r., s. 36.
 • (rec.) K. Długosz-Kurczabowa, Słownik szkolny. Etymologia, Warszawa 1998, 334 ss., „Język Polski” LXXX, 2000, s. 308-310 (współautorstwo z Z. Gałeckim).
 • (rec.) I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1996, „Polonica” XX, Kraków 2000, s. 325-29.
 • Warsztaty translatorskie, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]” XII, 2000, nr 3 (65), s. 13.

 

1999

 • Nazwiska typu Janów, Jóźków, Pańków są odmienne!, „Język Polski” LXXIX, 1999, s. 95-97.
 • Kotlica, Kocica, Kocudza? Przyczynek do badań polsko-żydowskich kontaktów językowych, „Studia Judaica” II, [Kraków] 1999, nr 1 (3), s. 81-86. [Artykuł dostępny w internecie pod adresem: http://www.wehealcancer.org/studjud/sj03duda.pdf]
 • Władza nad mową (O parkomacie i parkometrze oraz zastrzeganiu słów jako znaków towarowych), „Rzeczpospolita” 21-22 sierpnia 1999, nr 195, s. A9.
 • (rec.) Studia nad językiem i stylem Norwida. (T.Skubalanka, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem, Lublin 1997, ss. 246), „Studia Norwidiana” 15-16, 1997-1998 [1999], s. 168-181.
 • Kilka uwag o językoznawstwie normatywnym (z powodu archeolożek, socjolożek i teolożek), „Poradnik Językowy”, 1999, nr 8-9, s. 115-121.
 • (rec.) Wielkanoc w kulturze polskiej, red. M. Borejszo, Poznań 1997, s. 176, „Zeszyty Naukowe KUL” XLII, 1999, z. 1-2, s. 144-151.
 • (spraw.) Międzynarodowe warsztaty translatorskie, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” XXVIII-XXIX, 1999-2000, s. 252-253.

 

1998

 • Zawsze na gorzej? Kilka uwag o modernizacji „Biblii niby-Wujkowej”, „Rzeczpospolita i Książki”, nr 34, s. III. [Dodatek do:] „Rzeczpospolitej” nr 164 z 15 VII 1998 r.
 • Jan Niecisław Baudouin de Courtenay – prekursor „lingwistyki feministycznej”, „Roczniki Humanistyczne ”. XLVI (1998), z. 1 specjalny, s. 663-673.
 • „…każdą razą Biblią odmieniać” Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998, 182 ss.
 • Pisać ikonę, w: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, red. Z. Leszczyński, Lublin 1998, s. 125-133.
 • (rec.) Wielkanoc w kulturze polskiej, red. M. Borejszo, Poznań 1997, s. 176, „Poradnik Językowy” 1998, z. 8-9, s. 47-51.
 • (rec.) Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoń, Tarnów 1996, ss. 611, „Roczniki Humanistyczne” XLVI (1998), z. 6, s. 99-104.
 • Miłe Panie i Panowie! [W sprawie odmiany nazwiska Panków], „Rzeczpospolita” nr 238 z dn. 10-11 X 1998 r., s. 20. [Dodatek „Plus Minus”].

 

1997

 • Ottawska placówka, „Forum Akademickie” IV, 1997, nr 6, s. 24-25.
 • Czyj jest Kamieniec Podolski?, „Rzeczpospolita”, nr 184 z 8 VII 1997 r., s. 3.
 • O korektorach językowych bardziej papieskich niż papież. Sapiesze czy Sapieże?, „Poradnik Językowy” 1997, z. 10, s. 86-88.

 

1996

 • Mołdawia czy Mołdowa?, „Przegląd Uniwersytecki” VIII, 1996 nr 1, s. 23.
 • Yamaże czy yamasze?, „Język Polski” LXXVI, 1996, s. 168-73.
 • Fleksja krakowskiego przedruku Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka z 1647 r., w: Studia historycznojęzykowe II. Fleksja historyczna, red. M. Kucała, W. R. Rzepka, Kraków 1996, s. 208-221.

 

1995

 • Gramatyka i ideologia, „Forum Akademickie” IV, 1997, nr 2, s. 31.
 • (rec.) Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995, s. 176, „Język Polski” LXXVI, 1996, s. 63-7.
 • Dżamia i dżamid w języku polskim (Ze związków literatury polskiej z Orientem), „Roczniki Humanistyczne” XLIII ( 1995), z. 6, s. 71-84.
 • (rec.) Ukraina wczoraj i dziś [rec. książki M. Łesiowa, Ukraina wczoraj i dziś, Lublin 1994, s. 92, Wykłady Otwarte UMCS], „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS” V, 1995, nr 3 (32), s. 26.
 • (rec.) T. Piotrowski, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994, s. 222, „Język Polski” LXXXV, 1995, s. 63-67 (współautorstwo z A. Karolczuk).

 

1994

 • Ani Mojżesz, ani Zamenhof [sic!] - nie tylko o języku, „Forum Akademickie” I, 1994, nr 4, 14-5.
 • (rec.) Jan Jakub Wujek. Tłumacz Biblii na język polski. W czterechsetną rocznicę wydania Nowego Testamentu 1593-1993. Księga referatów wygłoszonych na konferencji 26 kwietnia 1993,. red. M. Kamińska. Łódź 1994 ss. 186, „Zeszyty Naukowe KUL” XXXVII, 1994, s. 195-200.

 

1993

 • Modernizacja fleksji dwu XVIII-wiecznych wydań  Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1993, s. 31-60.
 • Pewni swego, „Kurier Wileński” nr 50 z dn. 17 III 1993 r., s. 4, 6. [Przedruk artykułu: Wilno czy Vilnius? Mickiewicz czy Mickevičius? Z problemów nazewnictwa polskiego na Litwie].
 • (rec.) Zagadnienia językoznawcze w książce Biblia a kultura Europy, „Zeszyty Naukowe KUL” XXXVI, 1993, s. 108-16.
 • Ad ultom annos. Jubileusz Profesora Mariana Kucały, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]” V, 1993 nr 4, s. 18.

 

1992

 • Цэ  Полща – цэ вітчизна наша! [To Polska – to Ojczyzna nasza!] „Nasza Kultura” [dodatek do „Naszego Słowa”] 1992, nr 2, s. 13.
 • Wilno czy Vilnius? (Mickiewicz czy Mickevičius? Z problemów nazewnictwa polskiego na Litwie), „Kresy Literackie” [Chełm] 1992, nr 4, s. 25-6.
 • Z zagadnień związków języka i religii. „Zeszyty Naukowe KUL” XXXV, 1992, nr 1-2, s. 85-93.
 • Wyrazy złożone typu buto-nogawki, fabryko-kościół w twórczości Mirona Białoszewskiego, „Roczniki Humanistyczne” XXXIX-XL (1991-1992), z.6, s. 87-93.
 • (rec.) K. Długosz-Kurczabowa, Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim, Wrocław 1990, ss. 90, „Slavia Occidentalis” [Poznań], t. 48/49, 1991/1992, s. 273-8.

 

1991

 • Informacja gramatyczna w Słowniku etymologicznym miast i gmin PRL Stanisława Rosponda, „Onomastica” XXXVI, 1991, s. 231-47 (współautorstwo z Z. Gałeckim).
 • Do art. Charyzmat, kerygmat, homilia, „Język Polski” LXXI, 1991, s. 79-80. [Dopiski: S. Urbańczyk, ib., s. 80; T. Malec, Uwagi do artykułów o charyzmacie, charyzmie, kerygmacie, kerygmie i homilii, ib. LXXIII, 1993, s. 283.]
 • (spraw.) XLIX Zjazd Naukowy PTJ: Język a naród, „Język Polski” LXXI, 1991, s. 148-51 (współautorstwo z Z. Gałeckim).
 • (spraw.) Jubileusz Profesor Marii Dłuskiej, „Przegląd Uniwersytecki [KUL]” III, 1991, nr 2-3, s.4 (współautorstwo z Z. Gałeckim).

 

1989

 • (rec.) Język. Doświadczenie a teoria, red. J. Sierociuk, Lublin 1987, s. .112, „Język Polski” LXIX, 1989, s. 199-202.
 • (spraw.) XIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Łódź 10-12 maja 1988 r., „Język Polski” LXIX, 1989, s. 69-72 (współautorstwo z B. Matuszczyk).

 

1988

 • Jeszcze o pisowni małych liter w tytułach, „Język Polski” LXVIII, 1988, s. 195-6.
 • (spraw.) XLVI Zjazd Naukowy PTJ, „Język Polski” LXVIII, 1988, s. 297-300 (współautorstwo z B. Matuszczyk).

 

1987

 • Nasza era, „Język Polski” LXVII, 1987, s. 74-6. [Polemiki: I. Bajerowa, Jeszcze w sprawie naszej ery, tamże, LXVIII, 1988, s. 292; Z. Leszczyński, O szersze tło naszej ery, tamże, s. 292-3.]

 

1986

 • Bibliografia prac językoznawczych opublikowanych w „Rocznikach Humanistycznych” w latach 1949-1983. „Roczniki Humanistyczne” XXXIV (1986), z. 6, s. 55-63.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 17:03 - Małgorzata Nowak-Barcińska