2010

 • Poezja i publicystyka, Lublin 2010.
 • „Nie miecz, nie tarcz – bronią”... Poezji. Na marginesie pewnej parafrazy «Języka-ojczystego»), w: Człowiek – słowo – świat, red. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa, Warszawa 2010.
 • Nowid – Chopin: Correspondence in Hearts and Arts, w: E. Szczurko/T. Guz (Hrsg./eds.), Fryderyk Chopin. Sein ud Werk/Being and Work, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2010, s. 499-510.
 • Toż: Norwid – Chopin. Korespondencja serc i sztuk, w: Tryptyk dla Fryderyka, red. T. Jasiński, Lublin 2010, s. 135-143, Summary.
 • Toż: „Annales UMCS”, sectio L: Artes. W dwusetną rocznice urodzin Fryderyka Chopina, Lublin 2009, s. 155-166, Summary.
 • Materia i historia w pismach Norwida, w: Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. E. Kasperski i O. Krysowski, Warszawa 2010.
 •  (red.) T. Kłak, Drogami Czechowicza, nr 6 serii U źródła, Lublin 2010.
 • (red.) W. Kruszewski, Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, nr 7 serii U źródła, Lublin 2010.
 • (red.) Poezja i publicystyka, nr 8 serii U źródła, Lublin 2010.

 

2009

 • Czechowicziana nowe i odnowione, w: Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi, red. A. Kochańczyk, A. Niewiadomski, B. Wróblewski, Lublin 2009
 • Nieznany Mickiewicz? w: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi..., red. J. Data i B. Oleksowicz, Gdańsk 2009
 •  (rec.) Notatnik podróżny Pana Credo, czyli Pochwała narracji [A. M. Wierzbicki, Głosy i glosy, Lublin 2008], „Akcent” 2009 nr 1.
 • «Peregrinatio ad fontes» (Herbert, Norwid – i starożytni), w: Gaudium im litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. ks. S. Janeczek, W. Bajor, ks. M. M. Maciołek, Lublin 2009.
 • Włodawska «Solidarność».1982-1989. Czas klęski, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2009 nr 6.
 • Pieśni królewskie Cypriana Norwida, czyli O Pięknie, które zachwyca do pracy, w: Królestwo Boże. Dar i nadzieja, red. K. Mielcarek, Lublin 2009.
 • Nad-Słowacki, czyli Norwid jako wielbiciel, krytyk i komentator Juliusza Słowackiego, „Ethos” 2009 nr 3-4.
 • Norwid [hasło w:] Encyklopedia katolicka, t. XIII, Lublin 2009, kol. 1422-1425.
 • (red.):„Archiwum Edytorskie” nr 2: J. Czechowicz, Dni chłopca, oprac. D. Pachocki, Lublin 2009.
 • (red.): „Roczniki Humanistyczne” LVI (2009), z. 1: Literatura Polska.

 

2008

 

 • Norwidowskie oblicze cierpienia, w: Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu, red. P. Chlebowski, E. Chlebowska i in., Lublin 2008.
 • (red.) „Studia Norwidiana”, z. 26, Lublin 2008.
 • (red.) „Roczniki Humanistyczne” LV (2008), z. 1: Literatura Polska.
 • (red.) „Zeszyty Naukowe KUL”, r. 51 (2008), z. 1; 2.
 • Rwany postaw [rec.: B. Królikowski, Akt oskarżenia, „Ethos” nr 81, 2008.
 • Munia, muza serdeczna Józefa Czechowicza, w: Książki i historia. Księga Jubileuszowa ofiarowana Z. Bieleniowi, Lublin 2008.
 • Bliskie spotkanie z Janem Pawłem II, w: V Tydzień Papieski w Szkole Wyższej im. Bohdana Jańskiego w Chełmie, red. E. Wilkowski, Chełm 2008.
 • Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, Lublin 2008, kol. 947.
 • Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 90 lat istnienia, red. G. Kramarek, E. Ziemann, „Biblioteka Encyklopedii Katolickiej”, t. 5, Lublin 2008.
 • (red.) Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, Lublin 2008.
 • Od redaktora, w: Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, red. J. Fert, Lublin 2008.

 

2007

 

 • W kręgu Norwida, [wspomnienie o Irenie Sławińskiej, w:] Teatr – dramat – sacrum. Katedra Dramatu i Teatru KUL, red. W. Kaczmarek, A. Podstawka, Lublin 2007.
 • Nasz Miłosz, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, R. LXXVIII, nr 4, październik-grudzień 2004.
 • toż: „Itinerarium. Kwartalnik Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie”. nr 4, 2004, s.47-56.
 • Nasz Miłosz, w: Korowód idei i metod. Prace na Jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, red. G. Kubski, M. Mikołajczyk, Zielona Góra 2006, s. 113-121.
 • Polonista wobec tekstologii i edytorstwa – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z prof. Józefem Fertem (KUL), „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna”, R. VI: jesień 2006, nr 4.
 • (współred.) C. Norwid, Dzieła wszystkie, red. M. Buś, A. Cedro, P. Chlebowski, J. Fert, J. Gotfryd, J. Maślanka, Z. J. Nowak, D. Paluchowska, J. Rudnicka, S. Sawicki, R. Skręt, Z. Stefanowska, Z. Trojanowiczowa, [t.] VII: Proza. [cz.] I, oprac. R. Skręt, Wstępne uwagi ed. napisał S. Sawicki, Lublin 2007.
 • Słowo wstępne, w: W kręgu sztuki edytorskiej. Materiały z III Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 18-20 XI 2005, red. D. Gajc, K. Nepelska, Lublin 2006.
 • (rec. wyd.) W kręgu sztuki edytorskiej. Materiały z III Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 18-20 XI 2005, red. D. Gajc, K. Nepelska, Lublin 2006.
 • (red.) U Źródła [4]: W kręgu sztuki edytorskiej. Materiały z III Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów, Kazimierz Dolny, 18-20 XI 2005, red. D. Gajc, K. Nepelska, Lublin 2006.
 • (red.) „Zeszyty Naukowe KUL”, 50 (2007), nr 1 (197), nr 2 (198), nr 3 (199)
 • Rwany postaw. (Nad Aktem oskarżenia Bohdana Krolikowskiego), „Ethos” 2007 nr 4.
 • (red.) U Źródła [5]: D. Pachocki, Stachura totalny, Lublin 2007.
 • Studenci [hasło w Internecie:] www.kul.lublin.pl.
 • O swojej fascynacji Norwidem i badaniach norwidystycznych na KUL-u mówi, „Przegląd Uniwersytecki” nr 4, 2007, s. 20-21.
 • toż: [wywiad:] „Akademicka Kronika Filmowa”, www.kul.lublin.pl.
 • (red.) „Studia Norwidiana”, z. 24-25, Lublin 2006-2007.

 

2006

 • Norwidowski ogród (teologiczna ekologia), w: Literatura – historia – dziedzictwo. Prace ofiarowane prof. Teresie Kostkiewiczowej, Warszawa 2006
 • Cyprian Norwid, [hasło w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006.
 • Fortalicium Marianum. Bohdana Królikowskiego opowieść jasnogórska, „Lublin. Kultura i społeczeństwo” 2006, nr 1.
 • Norwid [wespół z P. Jaroszyńskim w:] Powszechna encyklopedia filozofii, red. naczelny A. Maryniarczyk, t. 7, Lublin 2006, kol. 706-713.
 • Pożegnanie Poety. Wspomnienie o księdzu Janie Twardowskim, „Itinerarium” nr 1-2, 2006.
 • Norwid i Czechowicz. Poszukiwanie „czystego tonu”, „Ethos” 2006, nr 1-2. Summary.
 • (red.) „Roczniki Humanistyczne” LIV (2006), z. 1: Literatura Polska: Słowacki.

 

2005

 • Norwidowski ogród. (W świecie paraboli), w: Obraz i przyroda. Materiały z Konferencji „Obraz i przyroda”. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6-8 października 2003, red. M. U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak, Lublin 2005.
 • Mistrz. Rozmowa z profesorem J. F. Fertem... [o Janie Pawle II rozmawiała E. Skrzypek], „Nasz Dziennik” nr 89, 16-17 IV 2005.
 • Okno na trzecim piętrze, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, 2005, nr 2.
 • Może to wszystko przez te atomy..., „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, 2005, nr 3-4.
 • Poetycki zielnik Tadeusza Chabrowskiego, „Akcent” 2005, nr 4.
 • (red.) W. Kruszewski, Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, Lublin 2005.
 • (red.) U źródła [3]: D. Plucińska, Sentencjonalność w poezji i prozie Cypriana Norwida. O „Vade-mecum” i «trylogii włoskiej», Lublin 2005. Summary.
 • (rec. wyd.) U źródła [3]: D. Plucińska, Sentencjonalność w poezji i prozie Cypriana Norwida. O „Vade-mecum” i «trylogii włoskiej», Lublin 2005 Summary.
 • (red.) Studia Norwidiana. Biblioteka (t. XI): D. Pniewski, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida, Lublin 2005 Summary.
 • (rec. wyd.) Studia Norwidiana. Biblioteka (t. XI): D. Pniewski, Między obrazem i słowem. Studia o poglądach estetycznych i twórczości literackiej Norwida, Lublin 2005 Summary.
 • Norwid na «Parnasie polskim» Lenartowicza?, „Studia Norwidiana” nr 22-23, Lublin 2004-2005, s. 91-108. Summary.

 

2004

 • Całe niebo w małym stawie.(Nad wierszami Alfreda M. Wierzbickiego z tomu «Miejsca i twarze», Lublin 2003, Norbertinum), „Ethos” nr 1-2 (65-66), 2004, s.559-561.
 • O potrzebie i założeniach edycji krytycznej pism Józefa Czechowicza, „Biuletyn UMCS”, styczeń 2004.
 • My poeci – my głupcy. (Nad «Wyborem poezji» Edy Ostrowskiej), „Akcent” 2004, nr 1-2, s.188-194.
 • W kręgu Norwida [wspomnienie o śp. Irenie Sławińskiej], „Tygodnik Powszechny” 1 II 2004, nr 5.
 • Norwidowskie inspiracje, Lublin 2004.
 • (red.) Cyprian Norwid. Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw, oprac. J. Fert, wstęp J. Tischner, wprowadzenie J. Fert, Wrocław 2004.Norwidowska aforystyka, w: Cyprian Norwid. Sumienie słowa, s. 19-38.
 • Ojczyzna. (Z perspektywy «Tryptyku rzymskiego»), „Zeszyty Naukowe KUL” 2004, nr 3 (187), s. 7-14.
 • (oprac.) C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin 2004.
 • (oprac.) C. Norwid, Vade-mecum, éd. et trad. du polonais et postface par Ch. Jeżewski, et alii, préface de J. Fert, Paris 2004.Tableau chronologique comparé, établi par J. Fert, Ch. Jeżewski et C.-H. du Bord, w: C. Norwid, Vade-mecum, s. 301-311.
 • Teofil Lenartowicz i Julia Jabłonowska w świetle nieznanej korespondencji, „Roczniki Humanistyczne”, jw. s. 155-185.
 • (rec. wyd.) E. Sykuła, Pasja według Pasierba, Lublin 2004.
 • (red.) E. Sykuła, Pasja według Pasierba, Lublin 2004.
 • Prolegomena do nowego wydania „Vade-mecum”, w: Słowo do oglądania, red. G. Kubski, Zielona Góra 2004.
 • Nasz Miłosz, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, R. LXXVIII, nr 4, październik-grudzień 2004.
 • Toż, „Itinerarium. Kwartalnik Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie”, nr 4, 2004, s. 47-56.

 

2003

 • Ciemne godziny Ewy [rec.:] E. Mazur, Pochwała ciemnych godzin, Lublin 2001, „Akcent” 2003 nr 4.
 • (oprac.) Teofil Lenartowicz, Julia Jabłonowska, Korespondencja, oprac. i do druku podał J. Fert, Lublin 2003.
 • (red.) „Roczniki Humanistyczne” LI (2003), z. 1: Literatura Polska - Edytorstwo.
 • Siewca dobroci, poeta [rozmowa o poezji Karola Wojtyły], „Nasz Dziennik” nr 21, 25-26 I 2003.
 • Radość i wdzięczność... [o Tryptyku rzymskim Jana Pawła II], „Nasz Dziennik”, nr 56, 7 III 2003.
 • Kilka innych tonów, „Na Urodziny Poety”, nr 3, dodatek do „Gazety Wyborczej”, Lublin, 15 III 2003.
 • Czechowicz żartuje [o reprintach: Arkusz poetycki i Nowości lubelskie], „Na Urodziny Poety”, nr 3, dodatek do „Gazety Wyborczej”, Lublin 15 III 2003.
 • Norwidowski sen Czechowicza, w: Czytanie Czechowicza, red. P. Próchniak, J. Kopciński, Lublin 2003.
 • Tryptyk słowa, w.: Wokół «Tryptyku rzymskiego» Jana Pawła II, red. ks. A. M. Wierzbicki, Lublin 2003.
 • Ile ziaren dźwigasz, kłosie? [posłowie w:] G. Stopa, Cień drzemiącej nadziei [wiersze], Łańcut 2003.
 • Profesor Irena Sławińska i Norwidianum KUL, w: Świat jako spektakl. Irenie Sławińskiej na dziewięćdziesiąte urodziny, red. W. Kaczmarek, Lublin 2003.
 • (oprac.) C. Norwid, Vade-mecum, oprac. J. Fert, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wrocław 2003.
 • Teofil Lenartowicz i Julia Jabłonowska w świetle nieznanej korespondencji, „Roczniki Humanistyczne” 51 (2003), z. 1.
 • (oprac.) Teofil Lenartowicz, Julia Jabłonowska: Korespondencja, oprac. i do druku podał, Lublin 2003.

 

2002

 • Iść w wierność losu swojego [rozmowa o życiu i twórczości Cypriana Norwida], „Brama. Katolickie Pismo Społeczno-kulturalne” 2002, nr 1.
 • Poezja i publicystyka. (Przyczynek do sporu Norwida ze współczesnością), w: Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.
 • Norwid a chrześcijaństwo, red. J. Fert, P. Chlebowski, Lublin 2002.
 • Norwid wobec towianizmu, w: Norwid a chrześcijaństwo, s. 161-209.Munia, „Gazeta Wyborcza” w Lublinie, 15 III 2002.
 • Poezja i publicystyka, w: Rozjaśnianie ciemności. Szkice i studia o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.
 • (współred.) Liryka Norwida, praca zbiorowa, Lublin 2002.

 

2001

 • Muzykalny porządek, „Studia Norwidiana” 19, 2001
 • Chrystus Norwida. Ku odrodzeniu kontemplacji, w: Chrystus w literaturze polskiej, red. P. Nowaczyński, Lublin 2001.
 • Czysty Józef. W tonacji Czechowiczowskiej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 2 (marzec-kwiecień) 2001.
 • O Norwidzie – dziś..., w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001.
 • Wszędzie u siebie – wszędzie bezdomny. (Nad wierszami ks. Alfreda M. Wierzbickiego), „Ethos” 2001 nr 4.

 

2000

 • Czechowicz muzyczny, „Roczniki Humanistyczne” XLVIII (2000), z. 1, s. 131-143
 • (oprac.) C. Norwid, „Błogosławione pieśni...”, wybór, oprac. i posłowie J. Fert, Warszawa 2000.
 •  Norwid – Herbert. (Epizod z guzikami), „Roczniki Humanistyczne” XLVII, z. 1, s. 97-118.
 • Norwid wobec towianizmu, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 2000, nr 6.
 •  Hala Pana Cogito, czyli Wszystko na sprzedaż, „Ethos” 2000, nr 4.

 

1999

 • Biografia literacka Lucjana Siemieńskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, z. 3-4.
 • (oprac.) C. Norwid, Vade-mecum, oprac., wyd. II zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.
 • Norwidowski sen Czechowicza, „Roczniki Humanistyczne”, XLVI (1999), z. 1.
 • Sekcja Filologii Polskiej, „Przegląd Uniwersytecki” 1999, nr 5.
 • Kształcenie edytorskie w KUL (1918-1998), „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 1-2. 
 •  Rzecz ku uczczeniu księdza Jana Twardowskiego..., „Akcent” 1999, nr 3-4.

 

1998

 • (oprac.) Teofil Lenartowicz do Seweryny Duchińskiej, oprac. J. Fert, „Zeszyty Naukowe KUL” 1998 nr 1-2.

 

1997

 

 • Chorągiew Mickiewicza, „Kronika Rzymska” nr 110, styczeń-marzec 1997.
 • Norwid w programach szkolnych, w: Spotkania Norwidowskie. I. Halin nad Liwcem, 8-9 VI 1996, zebrał i przygotował do druku Z. Czajkowski, dyskusje opracowały A. Kodyjewska, B. Subko. Warszawa 1997.
 • (rec.) Muzyka Krzysztofa Jeżewskiego, [rec.:] Muzyka, Warszawa 1995, „Akcent” 1997 nr 2.
 • Okruchy bezradnej dobroci, „Ethos” 1997 nr 40;
 • Znawca Skandynawów [o ks. M. Lewce – w związku z nagrodą Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych], „Przegląd Uniwersytecki” 1997 nr 2-3.
 • Co zrobić z Czechowiczem? (Nad wydaniem Poezji zebranych), „Akcent” 1997 nr 4.
 • (oprac.)Teofil Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna, Korespondencja, oprac. i do druku podał J. Fert, Lublin 1997.
 • Archistrategia, czyli Norwidowski bajronizm, [rec.:] G. Halkiewicz-Sojak. Byron w twórczości Norwida. Toruń 1994 s. 136. Summary, „Studia Norwidiana” nr 14

 

 

1996

 • Prawda-li to czy sen? (nad wierszami siostry Noeli), „Akcent” 1996 nr 2.
 • Poetyka smaku. (Nad „Grami Pana Cogito” Andrzeja Kaliszewskiego). „Ethos” 1996 nr 33-34.
 • Norwidowski dom, „Gazeta Lwowska” 20 marca 1996 nr 5 (cz. I), 31 marca 1996 nr 6 (dokończenie).
 • [Przedmowa:] Korespondencja Teofila Lenartowicza i Heleny Mickiewiczówny, w: Księga jubileuszowa ku czci Prof. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej. „Roczniki Humanistyczne KUL” 1996.
 • Z czego składa się poeta? (Nad wierszami Katarzyny Jarosińskiej). „Akcent”, 1996 nr 4.
 • Czesław Zgorzelski. (1908-1996), „Akcent” 1996 nr 4.
 • Ułańskie gawędy, [szkic nt.:] B. Królikowski. Na ułańskich drogach. Norbertinum 1996], „Więź” 1996, nr 11-12.
 • To ładnie, że jesteś. (Nad wierszami Wacława Oszajcy), „Akcent” 1996 nr 4.-

 

1995

 • Poetycka próba suwerenności. [O poezji A. K. Waśkiewicza, Wiersze 1970-1992, Warszawa 1994]. „Akcent” 1995, nr 1.
 • Kiedy traci się smak. (Nad Pieczęciami Zbigniewa Jerzyny), „Integracje” XXX 1995.
 • Wykłady otwarte UMCS. [Opracowanie omówień i wstęp do bloku recenzji 9 pozycji serii wydawniczej] „Akcent” 1995 nr 2, s. 160-180.
 • Zabawmy się w dom – zabawmy się w wiersz... (Nad poezją Mariana Janusza Kawałki), „Akcent” 1995, nr 3-4.
 • (spraw.) Colloquia Norwidiana. III. Proza Norwida. (Kazimierz Dolny 18-20 maja 1995. „Ruch Literacki” 1995, nr 6.
 • Toż [w nowej wersji:], „Studia Norwidiana” nr 12, 1994-1995.
 • Trzy arkusze szosy warszawskiej, [rec.] J. Giszczak. Szosa warszawska. Warszawa 1995, „Akcent” 1996 nr 1.
 • Sekcja Filologii Polskiej, [Przegląd dorobku polonistyki KUL w roku akademickim 1994/95], „Przegląd Uniwersytecki” 1995 nr 5.
 • Dobry czas na wiersze [posłowie do książki poetyckiej Mirosławy Niewińskiej] Kalejdoskop, Lublin 1995.
 • Chorągiew Mickiewicza, „Kronika Rzymska”, X 1995.

 

1994

 • „To niezwykłe, przegrywać całe życie i się nie poddać”. Rozmowa z ...,  „Scriptores Scholarum” nr 2, 1994.
 • Herbertowską miarą (o Obrazkach Adama Kalbarczyka), „Akcent” 1994 nr 1.
 • Między poetyką a polityką. Jacka Łukasiewicza opisanie manipulacji z lat 1945-1949, „Akcent” 1994 nr 3-4. 
 •  Jerzego Pietrkiewicza angelologia stosowana, „Akcent” 1994 nr 3-4.
 • [Posłowie w:] S. Burda, Święci odchodzą, Lublin 1994.
 • [Posłowie w:] E. Ostrowska, Krew proroków (na twoich rękach), Lublin 1994.

 

 

1993

 • Nieznane norwidiana w Bibliotece Polskiej w Paryżu, „Studia Norwidiana” nr 11, 1993
 • Towianizm i towiańszczyzna, „Tytuł” 1993 nr 1 s. 125-138.
 • Ja Nikt. O poezji Andrzeja Szmidta, „Więź” 1993 nr 8 s. 95-110.
 • Odlane w wosku – zamknięte w metaforze. (O wierszach Tadeusza Chabrowskiego), „Akcent” 1993 nr 1-2.
 • Narodziny światła w retorcie alchemika [nad książką K. Paczuskiego Narodziny światła], „Akcent” 1993 nr 1-2.
 • „Mirbad” Andrzeja K. Waśkiewicza, „Akcent” 1993 nr 3.
 • Koniec Świętego Kazimierza?, „Tygodnik Powszechny” 1993 nr 42.

 

 

1992

 • Papieski partyzant, „Przegląd Katolicki” 1992 nr 8.
 • Harmonia, w: „Całość” w twórczości Norwida, red. J. Puzynina i E. Teleżyńska, Warszawa 1992, s. 19-34.
 • Poezja sumienia, „Ethos” 1992, nr 4, s. 68-88.
 • W ojczyźnie słowa. Poeci wileńscy, „Kresy Literackie” 1992, nr 3-4.
 • Nasz Sybir [nad książką Sybir romantyków], „Przegląd Katolicki” 1992, nr 15.
 • Przez zakurzony horyzont w drodze do błękitu [nad wierszami księży: T. Domżała, M. Słotwińskiego i J. Sikory], „Akcent” 1992, nr 2.
 • Trzy zakłady – jedna norwidystyka, „Ethos” 1992, nr 4.
 • Norwid w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, „Ethos” 1992 nr 4.
 • Płomień zamieniony w ptaka [nad książką K.K. Baczyńskiego, Poezje], „Akcent” 1992, nr 4.
 • Wariacje ze złym fioletem [nad książką U. Benki, Ta mała Tabu], „Akcent” 1992, nr 4.

 

 

1991

 • Bez cenzury. (O poezji Edy Ostrowskiej), „Akcent” 1991, nr 4, s. 97-111.
 • Psalmy pustynne [nad książką E. Ostrowskiej, Psalmy], „Kresy Literackie” 1991, nr 1-2.
 • Toż [nowa wersja:] „Twórczość” 1991 nr 10.
 • Wiersze spod znaku Wagi, w: Nie tylko pamięć. Eseje, Lublin 1991.
 • Wachlarz Księżnej Wilejki [o współczesnych poetach polskich na Litwie], „Kresy Literackie” 1991 nr 3.
 • Pieśń znad Wilenki, (o poezji Sławomira Worotyńskiego), „Akcent” 1991 nr 4.
 • Etolandia. (Odkrywanie Europy), „Akcent” 1991 nr 2-3.

 

 

1990

 • „Finis”, w: Język Cypriana Norwida. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Słownika Języka Cypriana Norwida w dn. 4-6 listopada 1985, red. K. Kopczyński i J. Puzynina, „Polono-Slavica Varsoviensia”, T. 7, Warszawa 1990, s. 237-245.
 • Dzieło życia, „Studia Norwidiana” 1990 nr 8, s. 77-86.
 • [rec.:] J. J. Szczepański, Kadencja, „Kresy Literackie” 1990 nr 1.

 

 

1989

 • Interpretacja poezji Norwida [nad książką: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości], „Studia Norwidiana” 1989 nr 7.

 

 

1988

 • Norwid w perspektywie interpretacyjnej [nad książką: C. Norwid, Interpretacje], „Studia Norwidiana” 1987-88, nr 5-6.
 • Problem autorstwa wiersza „Na pokładzie «Marii-Stelli»”, „Ruch Literacki” 1988, z. 4-5, s. 359-363.

 

1984

 • „Vade-mecum” jako problem edytorski, „Studia Norwidiana” 1984, nr 2, s. 45-61.

 

 

1983

 • Późny wnuk – nieporozumienie? „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 4, s. 3-14.
 • „Od niesienia” czy „odniesienia”?, „Studia Norwidiana” 1983, nr 1, s. 111-120.

 

 

1979

 • Norwid – Krasiński. (Drobiazg biograficzny), „Ruch Literacki” 1979, z. 5, s. 356-369.

 

 

1976

 • Dialog z czytelnikiem w liryce Norwida, „Zeszyty Naukowe KUL” 1976, z. 4, s. 37-51.

 

 

1974

 • [rec.:] Czas uświęcony [o książce J. Kudasiewicza: Wstęp do historii zbawienia], „Novum” 1974 nr 1.

 

 

1972

 • [rec.:] Z. Łapiński, Norwid, „Więź” 1972 nr 9.

 

 

1971

 • [rec.:] Księga jubileuszowa pięćdziesięciolecia KUL, „Novum” 1971, nr 1.

 

 

1970

 • [rec.:] A. Twerdochlib, Temat, „Tygodnik Powszechny” 1970, nr 24.
 • [rec.:] Ja to ktoś inny. Korespondencja Artura Rimbaud, „Tygodnik Powszechny” 1970, nr 35.
 • [rec.:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, „Novum” 1970, nr 6.

 

 

1969

 • [rec.:] J. Żylińska, Hervör i bracia, „Tygodnik Powszechny” 1969, nr 26.

 

1968

 • Nazwy miejscowe wsi Korytnica, „Językoznawca” 1968, nr 18-19, s. 103-109.
 • [rec.:] W. Gralewski, Stalowa tęcza, „Tygodnik Powszechny” 1968, nr 46.

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 22:50 - Agata Poręba