2012

 • Terleccy, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 97-111.
 • Językoznawstwo na filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w: Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. Z. Gałecki, Lublin 2012, s. 15-28.
 • Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II Panu Profesorowi Marianowi Kucale, w: Profesor Marian Kucała. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Lublin  27 czerwca 2112 r., s. 37-55. 

 

2011

 • Dwa kresowe nazwiska – Mickiewicz i Słowacki, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 57-74;

 • O genezie nazwiska Słowacki, w: Dialog dwóch kultur, V, z. 1, Przemyśl-Warszawa 2011, s. 17-26;

 

2010

 • Dąb jako baza staropolskich antroponimów, w:  W świecie nazw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi, red. H. Pelcowa, Lublin 2010, s. 237-248.
 • Dąb jako baza antroponimiczna, „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2010), z. 6, s. 119-155.
 • Nazwiska współcześnie w Polsce używane z ruskim dub- i polskim dąb- // dęb-. Studium porównawcze, w: Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XXI, red. J. Sławek, Poznań 2010, s. 99-129.
 • Ukraiński žajvoronok i jego warianty, w: Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin 2010, s. 87-101.
 • Z dziejów mapy osadniczo-nazewniczej współczesnej Zamojszczyzny. Najstarszy stan jej onimii (X-XI w.), w: Język polski. Historia. Współczesność, Zamość 2010, red. H. Duda, W. Książek-Bryłowa, s. 143-162.

 

2009

 • Glosy do dębu i niektórych jego apelatywnych i toponimicznych derywatów, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, t. VII, Lublin 2009, s. 211-228.
 • Kapliczki, figury i krzyże przydrożne – deskrypcje, nominacje, inskrypcje, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak i M. Rybka, t. V, 2009, s. 311-333.
 • Profesor Władysław Kuraszkiewicz w perspektywie lubelskiej, w: Z wdzięczną pamięcią. O Profesorze Władysławie Kuraszkiewiczu, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XVIII, red. J. Migdał i S. Mikołajczak, Poznań 2009, s. 9-21.
 • Związki Profesora Władysława Kuraszkiewicza z Lublinem i Lubelszczyzną, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” IV, nr 2-6, 2009, s. 36-39.
 • (rec.) E. Grzelakowa, W poszukiwaniu Edenu. Językowo-kulturowy obraz współczesnego ogrodu ozdobnego. Kreacja czasu i przestrzeni, Gniezno 2008, ss. 311 + 4 wkładki ilustracyjne, „Roczniki Humanistyczne” LVII (2009), z. 6, s. 201-209.

 

2007

 • Nazwy własne jako wyznacznik typu wypowiedzi, w: Gatunki mowy i ich ewolucja, t. III, cz. 2, Katowice 2007, s. 38-46.
 • Wezwania świątyń na Kresach wschodnich, w: Poznawanie sąsiadów. Z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze, Lublin 2007, s. 163-205.

 

2006

 • Skowronek. Rozważania etymologiczne, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2006, s. 73-89.
 • Antroponimia w rodach szlachty bełskiej w XV wieku, w: Spotkania polsko-ukraińskie. Język – kultura – literatura, Chełm 2006, s. 151-169.
 • Nazwy najpopularniejszych drzew w Polsce jako baza toponimiczna „Rocznik Humanistyczne” LIV, 2006, z. 6, s. 57-100.

 

2005

 • Leśne gniazdo toponimiczne, „Roczniki Humanistyczne” LIII, 2005, z. 6, s. 81-98.
 • Wezwania maryjne kościołów w Polsce – rozpoznanie, w: Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2005, s. 347-357.
 • Onimiczny kształt Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, „Język Polski" LXXXV, 2005, z. 5. s. 161-170.
 • Iwan Franko jako onomasta, „Drohobyc'kyj Krajeznawčyj Zbirnyk”, 2005, s. 67-72.
 • Rola mikrotoponimi i hydronimii w badaniach osadniczych (na przykładzie materiałów z pogranicza polsko-ruskiego), w: Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, Lublin 2005, s. 115-124.
 • (rec.) Nazwy mówią, pod red. Marii Pająkowskiej-Kęsik i Magdaleny Czachorowskiej, Bydgoszcz 2004, ss. 232, „Roczniki Humanistyczne” LIII, 2005, z. 6,  s. 158-166.

 

2004

 • Szkice językoznawczo-folklorystyczne Józefa Czechowicza oraz ich literackie konteksty, w: Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004, s. 323-326.
 • Kocudza. Na tropie pewnego typu słowotwórczego, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” XIII. „Dni Lublina w Poznaniu”, Poznań 2004, s. 55-69.
 • Onomastyczny obraz regionu Skolego w świetle pewnego dokumentu z końca XIV wieku, w: Drohobyc’kyj Krajeznawczyj Zbirnyk, wypust VIII, Drohobycz 2004, s. 59-69.
 • Przestrzeń w „Panu Tadeuszu”, „Roczniki Stacji Naukowej PAN” w Paryżu, t. 7, Paryż 2004, s. 25-42.
 • (rec.) Maria Malec, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa 2004, ss. 290, „Roczniki Humanistyczne”, LII, z. 6, 2004, z. 6. s. 211–219.

 

2003

 • Wieloznaczna nazwa Berlin. Spór o sposób jej interpretacji, w: Język polski. Współczesność – historia, t. IV, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 303-330.
 • W poszukiwaniu starych rzeczownikowych apelatywów fizjograficznych i kulturowych w nazewnictwie miejscowym pogranicza polsko-ukraińskiego (na przykładzie toponimii dawnej ziemi przemyskiej), w: Język ukraiński. Współczesność-historia, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003, s.215-232.
 • Adaptacja nazw własnych w tekstach i językach naturalnych, w: Międzynarodowe Czwarte Warsztaty Translatorskie, Lublin 2003, s. 105-127.
 • Z toponimii i hydronimii pogranicza polsko-ukraińskiego: Hulskie, w: Diałehtołohiczni studii. Zbirnyk pamjati Jarosławy Zakrews’koj, L’wiw 2003, s. 83-94.
 • O nazwisku Mickiewicz, „Roczniki Stacji Naukowej PAN w Paryżu”, 2003, nr 6, s.9-33 [przedruk z: Język polski. Współczesność – Historia, t. III, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002, s. 261-287].
 • Obraz onomastyczny jednej wsi na pograniczu polsko-ukraińskim, „Roczniki Humanistyczne” LI, 2003, z. 6, s.101-131.
 • Profesor Bogusław Kreja (1931-2002), „Przegląd Uniwersytecki” 2003, nr 2(82), s. 26 [nekrolog]
 • (rec.) Izabela Domaciuk, Nazwy własne w prozie Stanisław Lema, Lublin 2003, s. 234, „Roczniki Humanistyczne” LI, 2003, z. 6, s. 229-236.

 

2002

 • O nazwisku Mickiewicz, czyli o pochodzeniu naszego wieszcza po mieczu; w: Język polski. Współczesność – historia, t. III, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002, s. 261-287.
 • Łukcze, Bikcze, Rotcze i inne zagadkowe nazwy wodne na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, w: „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” X. Dni Lublina w Poznaniu, Poznań 2002, s. 55−64.
 • Leśmian i Leszczyńskidwa bieguny antroponimicznej rodziny leśnej, „Roczniki Humanistyczne” XLIX-L, 2001-2002, z. 6, s. 261-277.
 • Ziemia przemyska w świetle nazw jej dzisiejszych miast powiatowych i rejonowych, w: Drohobyc’kyj Krajeznawčyj Zbirnyk, t. VI, Drohobyč 2002, s. 130−141.

 

2001

 • Z toponimii karpackiej historycznego obszaru polsko-ukraińskiego: Hujsko i Wujskie, w: Toponimia i oronimia, red. A. Cieślik i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2001, s. 137−148.
 • Z toponimii pogranicza polsko-ruskiego: Bełwin, w: Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, Lublin 2001, s. 115−127.

 

2000

 • Z toponimii i hydronimii łemkowskiej: »Pielnia«, w: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, Warszawa 2000, s. 141-145.
 • Jeszcze o nazwie »San«, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2000, s. 193-210.
 • [hasło] Brajerski Tadeusz (1913-1997), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. III, Łódź 2000, s. 47-50.
 • [hasło] Górny Wojciech (1932-1961), w: Słownik badaczy literatury polskiej, red. J. Starnawski, t. III, Łódź 2000, s. 118-123.
 • (rec.) Polskie nazwy własne, „Zeszyty Naukowe KUL” XLV 2000, z. 1-2, s. 169-170.

 

1999

 • Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik onomastyczny, „Rocznik Chełmski” V, 1999, s. 349-376;
 • Z toponimii bojkowskiej: Skole, „Slavia Orientalis” 1999, s. 255-267.
 • Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin 1999.
 • Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego do szkół polonijnych, cz. 1, Lublin 1999.
 • O klasyfikacji nazw miejscowych raz jeszcze, „Roczniki Humanistyczne” XLVII, 1999, z.6, s. 39-50.
 • Rozgdakana »Gdyczyna«, „Roczniki Humanistyczne” XLVII, 1999, z.6, s. 115-125.

 

1998

 • Przeworsk „Onomastica” XLIII, 1998, s. 81-100.
 • Na szlakach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przewodnik onomastyczny, „Rocznik Chełmski” IV, 1998, s. 215-235.
 • O klasyfikacji nazw własnych raz jeszcze, „Roczniki Humanistyczne” XLVI, 1997-1998, z. 6, s. 39-50;

 

1996

 • Z toponimii bojkowskiej: Butla i Butelka, „Slavia Orientalis” 1996.
 • Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, Lublin 1996.

 

1994

 • Siemiginów, „Roczniki Humanistyczne” XLII, 1994, z. 6, s. 5-20.

 

1993

 • Jeszcze o Lachu – Lęchu – Lechu, „Roczniki Humanistyczne” XLI, 1993, z. 6, s. 43-51.

 

1992

 • Wyraz skola i appellaiva jemu pokrewne, „Roczniki Humanistyczne” XXXIX-XL, 1991-1992, z. 6, s. 155-165.

 

1981

 • O nazwie miejscowej Leżajsk, „Roczniki Humanistyczne’ XXIX 1981, z. 6,s. 45-56.

 

1986

 • Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej, Lublin 1986.

 

1979

 • O nazwisku Wojtyła, „Roczniki Humanistyczne” XXVII,1979, z. 6, s. 15-23.
 • W sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w południowo-wschodniej Polsce, „Rocznik Przemyski” XXI, 1979, s. 257-272.
 • Z metodologii badań toponomastycznych obszarów językowo mieszanych (na przykładzie toponimii historycznej ziemi sanockiej), „Roczniki Humanistyczne” XXVII, 1979, z. 6, s. 5-13.

 

1976

 • O typach wypowiedzeń zestawionych (Z zagadnień budowy tekstu), „Roczniki Humanistyczne” XXIV, 1976, z. 1, s. 297-301.

 

1969

 • Formy czasu przeszłego i ich osobliwe odpowiedniki w gwarze Jawornika Polskiego, „Roczniki Humanistyczne” XVII, 1969, z. 4, s. 79-90.
 • Teksty gwarowe (z Jawornika Polskiego), „Język Polski” XLIX, 1969, s. 215-219.

 

1968

 • Nazwy miejscowe kilku wsi z Pogórza Dynowskiego, „Roczniki Humanistyczne” XVI, 1968, z. 1, s. 135-160.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, godz. 17:10 - Małgorzata Nowak-Barcińska