studia magisterskie

1959-1964
filologia polska, WNH, KUL

1964

 

praca magisterska: Gwara wsi Jawornik Polski, pod kierunkiem: prof. dra hab. T. Brajerskiego

 

doktorat


WNH, UJ

 

1986

praca doktorska: Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej, promotor – prof. dr hab. T. Brajerski, recenzent – S. Papierkowski


habilitacja

 

WNH, KUL

1996

 

rozprawa habilitacyjna: Pogranicze polsko-ruskie do połowy XIV. Studium językowo-etniczne, recenzenci: prof. dr hab. J. Rieger, prof. dr hab. M. Łesiów

profesura

2001

recenzent – prof. dr hab. Cz. Kosyl
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011, godz. 23:06 - Agata Poręba