Spis treści RNS 40, nr 3: 2012

(redakcja naukowa numeru: Agnieszka Łukasik-Turecka)

 

 

Od Redakcji

  

PARLAMENTARNA KAMPANIA WYBORCZA Z PERSPEKTYWY ROKU

UJĘCIE MARKETINGOWE

 

 

Wprowadzenie (Agnieszka Łukasik-Turecka)

 

Mateusz N i e ć, Kampania wyborcza – uwagi politologa o genezie idei

 

Mariusz K o l c z y ń s k i, W pułapce politycznej rutyny – reklama polityczna w kampanii parlamentarnej ‘2011

 

Janina F r a s, Profile partii politycznych na Facebooku w kampanii wyborczej 2011 roku

 

Agnieszka Z a r ę b a, Wizerunek liderów partii politycznych na przykładzie kampanii parlamentarnej w 2011 roku

 

Beata R o m i s z e w s k a, Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 roku w tygodnikach społeczno-politycznych – „Newsweek. Polska”, „Wprost”, „Polityka”

 

Dorota P i o n t e k, Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej

 

Agnieszka Ł u k a s i k – T u r e c k a, Kwoty na listach wyborczych w 2011 roku. Przedwyborcza debata zwolenników i przeciwników parytetów

 

 

POTĘGA TRADYCJI

40. TOM „ROCZNIKÓW NAUK SPOŁECZNYCH”

 

Ks. Marek P a b i c h, Problematyka socjologiczna na łamach „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012

 

  

RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

 

Współczesne państwo. Idee i rozwiązania instytucjonalne (Adam Ustrzycki)

 

Kodeks wyborczy. Wstępna ocena (Paweł Jakubowski)

 

Konrad S ł o w i ń s k i, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych (Lublin, 30 XI – 1 XII 2011 r.)

 

 

NAJNOWSZE  PUBLIKACJE  PRACOWNIKÓW  INSTYTUTU  POLITOLOGII

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013, godz. 17:05 - Tomasz Peciakowski