17. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza do udziału w kolejnych bezpłatnych webinariach online organizowanych w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

26 kwietnia 2023 r., godz. 16.30-19.40 - Rozwiązywanie sporów na odległość – w stronę mediacyjnej skuteczności

Webinar z nielimitowaną liczbą miejsc. Aplikować mogą osoby zainteresowane z mediacją z województw: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

 

Webinar Rozwiązywanie sporów na odległość prowadzony będzie w sposób warsztatowy z elementami wykładowymi. Uczestnicy będą mogli uświadomić sobie specyfikę prowadzenia mediacji na odległość. W pierwszej części Uczestnicy poznają podstawową terminologię dotyczącą rozwiązywania sporów na odległość, w tym w środowisku online. W kolejnej części Uczestnicy poznają regulacje prawne dotyczące prowadzenia mediacji na odległość. Następnie osoby uczestniczące w webinarze będą mogły zarówno doświadczyć (na bazie mini-kazusu), jak i omówić korzyści i wyzwania związane z taką formą rozwiązywania sporów. Warsztat z założenia odbywać się będzie w formule aktywizującej i interaktywnej.

 

Prowadzący:
dr Tomasz P. Antoszek - prawnik, psycholog, mediator cywilny i gospodarczy z ponad 15-letnim doświadczeniem. Twórca i partner zarządzający DOMU MEDIACYJNEGO, Prezes CAM Poznań, Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Wydziału Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS, trener w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji i prawa prywatnego. Prezes Instytutu Rozwoju Prawa, członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, współtwórca profilu społecznego #KochamySpory. Członek International Law School Tournament Committee. Ekspert, coach i juror na międzynarodowych turniejach mediacyjnych (Wiedeń CDRC, ICC Hongkong (I miejsce), ICC Paryż, INADR (wyróóżnienia), mediUJ Kraków - I miejsce coachowanej drużyny). Uczestnik programu warsztatowego dla dydaktyków na UCL London.

Naukowo zajmuje się prawem cywilnym, w tym odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz kontraktami związanymi z rozwiązywaniem sporów, w tym Konwencją Singapurską. Badał zagadnienia związane z umową ugody, jej skutecznością i koniecznymi warunkami do jej zawarcia. Jest współautorem cenionego Komentarza do Kodeksu Cywilnego (pod red. prof. M. Gutowskiego, wyd. C.H. Beck, 2016, 2019, 2021).

Referował na konferencjach polskich i zagranicznych (Pekin, Rzym, Berlin, Wiedeń, Warszawa, Kraków, Gdańsk) zagadnienia dotyczące rozwiązywania sporów i mediacji.

Prywatnie "mediator" (albo negocjator) codziennych konfliktów i sporów piątki uroczych dzieci.

 

 

23 maja 2023 r., godz. 16.30-19.40 - Mediacja z uczestnikami rynku finansowego w sprawach gospodarczych

Webinar z limitowaną liczbą uczestników (30 miejsc; aplikować mogą jedynie osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w szkoleniu 24 godzinnym lub 80 godzinnym lub w webinarze z limitowaną liczbą uczestników) z województwa świętokrzyskiego (23 osoby). Limit miejsc dla osób z województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego został wyczerpany.

 

Przedmiotem webinarium będzie omówienie różnych sposobów mediacji w sprawach gospodarczych, w szczególności z uczestnikami rynku finansowego. W ramach tematyki zostaną przedstawione publiczne podmioty ADR uprawnione  do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz rodzaje spraw gospodarczych, którymi się zajmują. Podczas webinarium zostanie wskazana istota dochodzonych roszczeń uczestników rynku finansowego.

Zostanie zwrócona uwaga na problemy, które wpływają na zaistniały spór oraz potrzebę udziału i aktywnego działania pełnomocników stron sporu -uczestników rynku finansowego, mające wpływ na możliwość wypracowania porozumienia. Podczas webinarium wskazane zostanie oddziaływanie kwestii prawnych i faktycznych na sytuację stron z perspektywy mediatora i jego roli w ramach postępowania mediacyjnego.

Na spotkaniu online jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w symulacji mediacji z zakresu rynku finansowego i poprzez analizę przypadku będą mieli okazję rozważać, jak w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę w tym temacie, np. poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron sporu lub przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu. Ponadto zostanie omówiony warsztat spotkania mediacyjnego i ustalenie możliwości zawarcia potencjalnej ugody.

Otrzymana wiedzę i informacje będzie można wykorzystać przy prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem podmiotów rynku finansowego.


Prowadząca:

Sylwia Nowaczyk – zastępca dyrektora Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Rzeczniku Finansowym w Warszawie, mgr prawa oraz zarządzania, mediator cywilny i gospodarczy. W lutym 2021 r. pozytywna walidacja do kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Uczestnik wielu negocjacji i mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych głównie z udziałem uczestników rynku finansowego. Prowadzi szkolenia dla uczniów szkół średnich oraz seniorów w ramach akcji edukacyjnej społeczeństwa dotyczącej polubownych metod rozwiązywania sporów.

 

5 czerwca 2023 r., godz. 16.30-19.40 - Mediacja w sprawach pracowniczych – wybrane Case study

Webinar z nielimitowaną liczbą miejsc. Aplikować mogą osoby zainteresowane mediacją z województw: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

 

W ramach tematyki poruszanej w webinarze zostaną przedstawione wybrane instytucje prawa pracy, które determinują analizowane case study dotyczące mediacji z zakresu prawa pracy. Podczas webinarium zostanie wyjaśniona istota dochodzonych roszczeń w prawie pracy w kontekście poruszanych obszarów oraz problemy prawne i faktyczne w nich występujące. Z tej perspektywy uczestnicy webinarium przeanalizują rolę mediatora i stron sporu w postępowaniu mediacyjnym w wybranych sporach między pracownikiem a pracodawcą. Na spotkaniu online jego uczestnicy będą mieli okazję rozważać, jak w praktyce wykorzystać wiedzę na temat specyfiki formułowanych roszczeń dla ułatwienia dojścia do porozumienia, w tym zbliżenia stanowisk stron sporu. Uczestnicy webinarium będą szukali płaszczyzny porozumienia w skomplikowanych, czasami wielowątkowych sprawach pracowniczych, w których inicjuje określone żądania pracownik lub pracodawca. Ponadto wspólnie z prowadzącym będą próbowali ustalić potencjalną możliwość zawarcia ugody w sporach z powództwa pracodawcy i pracownika, np. pozwu o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem z nim stosunku pracy przez pracodawcę. Podjęte działania pozwolą sformułować pewien kierunek praktyki mediacyjnej, który można wykorzystać przy prowadzeniu mediacji w wybranych sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Prowadzący:

dr Maciej Jarota - radca prawny prowadzący własną kancelarię radcowską, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. W 2017 r. obronił pracę doktorską pt.: „Polubowne sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych”. Jako radca prawny uczestniczy w negocjacjach i mediacjach między związkami zawodowymi a pracodawcami. Uczestnik posiedzeń mediacyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy. Doradza w przedmiocie zbiorowego prawa pracy, w tym także kształtowania dialogu na poziomie związki zawodowe - pracodawca. Opiniuje problemy związane ze stosowaniem regulacji prawa pracy. Prowadzi szkolenia dla związków zawodowych i specjalistów ds. kadr i płac. Autor publikacji naukowych dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów pracowniczych oraz prawa pracy.

 

 

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: webinarkrm@kul.pl 

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

Inne informacje

Szkolenia w formie webinaru odbędą się w wyznaczonych terminach za pośrednictwem platformy ClickMeetnig.

 

Webinary zorganizowane zostaną w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.*

*Bezpłatne webinaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

 

Miejsce: online – platforma ClickMeeting – link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym

 

Koszt udziału:

Udział w szkoleniu w formie webinaru jest bezpłatny.

 

Warunki udziału:

 1. Miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: województwo lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie lub małopolskie.
 2. Wypełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych do Organizatora (formularz zgłoszenia na szkolenie oraz oświadczenie Uczestnika projektu – RODO) e-mailem na adres: webinarkrm@kul.pl

 

Termin zgłoszeń:

 1. Rekrutacja na webinary z nielimitowaną liczbą uczestników kończy się tydzień przed datą danego webinaru.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na webinary z limitowaną liczbą uczestników, o uczestnictwie w szkoleniu w formie webinaru decydować będzie data otrzymania formularza zgłoszeniowego na adres: webinarkrm@kul.pl

 

Szczegóły organizacyjne:

Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.

Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie e-mail wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

Osoby zakwalifikowane do danego webinaru na dzień przed datą tego webinaru otrzymają wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniu.

Aby cieszyć się możliwie jak najlepszą jakością przekazu, prosimy o upewnienie się czy Państwa komputer posiada:

 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • Najnowszą wersję Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
 • Wyłączony Skype.

 

W czasie szkolenia mogą Państwo:

 • zadawać pytania w każdym momencie webinarium na web chatcie po prawej stronie interfejsu,
 • zgłaszać problem poprzez kliknięcie ikonki zębatki,
 • podnosić rękę symbolicznie zaznaczając ikonkę dłoni podniesionej w górę w oknie webchatu,
 • wyrazić opinię w ankiecie o jakości webinarium po jego zakończeniu.

 

Dodatkowe informacje:

Szczegóły projektu oraz Regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:

https://www.kul.pl/projekt-krm-upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow,110098.html

oraz w zakładce Rekrutacja https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html  (ogłoszenie 11)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: e-mail: webinarkrm@kul.pl

 

 

Uwaga:

Prosimy o dokładne wypełnianie formularza rejestracyjnego.

W rubrykach w Formularzu zgłoszenia:

Nazwa Partnera Projektu - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Data rozpoczęcia udziału w projekcie – data dnia, w którym odbywa się webinar

Data zakończenia udziału w projekcie – data dnia, w którym odbywa się webinar lub data dnia, w którym będzie się odbywał ostatni webinar na który zostaliśmy zakwalifikowani.

Moduły szkoleniowe należy zaznaczyć, czy jest to webinar z limitowaną czy nielimitowaną liczbą uczestników.

 

 

16. SEMINARIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MEDIACJĄ

 

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych seminariów dla osób zainteresowanych mediacją organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

Seminaria przeznaczone są dla wszystkich osób z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

 

Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań

Do udziału w seminariach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: 

małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na seminariach obowiązuje limit miejsc!

 

Aktualne terminy seminariów

 

 • 18 kwietnia 2023 r. - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 16 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

 

 • 19 kwietnia 2023 r. - online - dla osób z woj. małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 17 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

 

 

Zgłoszenie na spotkania organizowane dla danego województwa prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutmediacja@kul.pl.

 

W treści wiadomości prosimy o wskazanie:

- województwa, którego dotyczy zgłoszenie,

- adresu e-mail,

- numer telefonu.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

 

 

15. SPOTKANIA MEDIATORÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach dotyczących mediacji organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Spotkania są przeznaczone dla mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z województwa lubelskiego i podkarpackiego zainteresowanych tematyką mediacji.

 

Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (zamieszkujących lub mających stały pobyt) w jednym z województw: lubelskiego, podkarpackiego.

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej.

 

Aktualne terminy spotkań

 

 • 05 kwietnia 2023 r. - dla osób z woj. lubelskiego,

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, Lublin

Czas trwania: 09:00 - 13:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 03 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

 

 • 11 kwietnia 2023 r. - dla osób z woj. podkarpackiego,

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, Rzeszów

Sala: 248- sala konferencyjna

Czas trwania: 09:00 - 13:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 09 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

 

 

Zgłoszenia na spotkania prosimy przesyłać na adres e-mail:

 - rekrutmediacja@kul.pl, wskazując:

Tytuł wiadomości e-mail: Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości – województwo …….,

Treść wiadomości:

- imię,

- nazwisko,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

- zawód/profesję (sędzia, referendarz, asesor, asystent, pracownik administracyjny, mediator, etc.),

 

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

 

*Bezpłatne spotkania mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

 

 

14. Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach symulacyjnych online organizowanych w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

ZAPROSZENIE NA WEBINARY

 

1. „Mediacja online. Zagadnienia praktyczne”

25.10.2022 r. – godz. 16.30 – 19.40

 

Celem przeprowadzenia niniejszego wydarzenia jest przekazanie wiedzy w zakresie prowadzenia mediacji za pomocą środków komunikowania się na odległość oraz zwrócenie uwagi na te umiejętności mediacyjne, którymi powinien w szczególności dysponować mediator prowadzący postępowanie mediacyjne przy użyciu w/w środków. Ponadto w ramach przedmiotowego spotkania przeanalizowane zostaną różnice pomiędzy prowadzeniem mediacji w formule tradycyjnej (spotkania bezpośrednie – wspólne, jak i indywidualne), a formule online, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wartości (zasada bezstronności, neutralności i poufności) jakimi w ramach tych postępowań powinien kierować się mediator.     

 

Prowadzący:

dr Marta Janina Kuklo – mediator, trener, pracownik badawczo-dydaktyczny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa/ współautorstwa ok. 90 publikacji i czynnym udziale w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako trener i mediator, to ostatnie potwierdzone m.in. certyfikatem walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

2. Wybrane umiejętności komunikacyjne mediatora

8 listopada 2022, godz. 16.30-19.40

 

Szkolenie Wybrane umiejętności komunikacyjne mediatora prowadzone będzie w sposób warsztatowy. Umożliwi to Uczestnikom nie tylko nabywanie wiedzy z zakresu skutecznego porozumiewania się, ale również poznanie sposobów patrzenia na komunikację w procesach mediacyjnych przez inne osoby. Podczas webinaru Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się podstawowym kompetencjom komunikacyjnym mediatora. Nauczą się stosować w praktyce między innymi takie narzędzia jak: aktywne słuchanie, rozumienie komunikatów niewerbalnych, przełamywanie barier komunikacyjnych. Dzięki umiejętnemu rozróżnianiu poziomów ekspresji językowej, identyfikowaniu barier utrudniających porozumienie będą potrafili dostrzegać momenty zagrażające efektywnemu dialogowi.

Warsztat będzie miał charakter praktyczny, dlatego od osób biorących udział w webinarze będzie wymagane aktywne uczestnictwo i otwartość w próbowaniu poszczególnych narzędzi komunikacyjnych. Uczestnicy będą mogli w ćwiczeniach indywidualnych, jak i w dialogach w parach przećwiczyć wybrane narzędzia. Dzięki temu będą mogli być bardziej pewni ich właściwego stosowania w późniejszej praktyce mediacyjnej. Praca na przykładowych wypowiedziach pozwala nauczyć się wychwytywania niuansów komunikacyjnych, które mają wpływ na skuteczność procesu mediacji.

 

Prowadzący:

dr Małgorzata Torój - Psycholog biznesu, coach (Professional Certified Coach ICF), trener, superwizor coaching. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Właścicielka firmy Colibri Coaching & Training. Posiada ponad 18 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i projektów konsultingowych oraz 13 letnie doświadczenie w zakresie coachingu (głównie coaching menedżerski na poziomie Executive). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących komunikacji, skutecznego rozwiązywania konfliktów (zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym) oraz umiejętności menedżerskich. W pracy wykorzystuje wiele narzędzi komunikacyjnych, coachingowych i psychoterapeutycznych zaczerpniętych z różnych podejść metodologicznych, które pozwalają sięgnąć sedna problemu lub wypracować skuteczne rozwiązania. Na co dzień umożliwia menedżerom i całym zespołom budowanie relacji opartych na zaufaniu, mocnych stronach oraz świadomym wyrażaniu swoich potrzeb.

 

3. Mediacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w sporach odszkodowawczych i płacowych. Wybrane zagadnienia praktyczne

15 listopada 2022, godz.16.30-19.40

 

W ramach tematyki dotyczącej mediacji w sporach odszkodowawczych i płacowych zostaną przedstawione wybrane instytucje prawa pracy związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą pracowników i pracodawcy oraz obowiązkiem zapłaty pracownikom należnego im wynagrodzenia. Podczas webinarium zostanie wyjaśniona istota dochodzonych roszczeń w tym zakresie. Ustalone zostaną problemy, które wpływają na zaistniały spór. Podjęta analiza oddziaływania kwestii prawnych i faktycznych na sytuację stron stosunku pracy nie może pomijać istotnych zagadnień postępowania mediacyjnego z perspektywy mediatora. Stąd też zostanie przedstawiona rola mediatora w tego rodzaju sprawach. Na spotkaniu online jego uczestnicy będą mieli okazję rozważać, jak w praktyce wykorzystać wiedzę na temat specyfiki formułowanych roszczeń dla ułatwienia dojścia do porozumienia, w tym zbliżenia stanowisk stron sporu. Uczestnicy webinarium będą szukali płaszczyzny porozumienia w skomplikowanych, czasami wielowątkowych sprawach pracowniczych, w których inicjowane są żądania w przedmiocie odszkodowania, czy zadośćuczynienia za krzywdę. Ponadto wspólnie z prowadzącym będą próbowali ustalić potencjalną możliwość zawarcia ugody w sporach z powództwa o zapłatę wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia. Podjęte działania pozwolą sformułować pewien kierunek praktyki mediacyjnej, który można wykorzystać przy prowadzeniu mediacji w wybranych sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Prowadzący:

dr Maciej Jarota - radca prawny prowadzący własną kancelarię radcowską, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. W 2017 r. obronił pracę doktorską pt.: „Polubowne sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych”. Jako radca prawny uczestniczy w negocjacjach i mediacjach między związkami zawodowymi a pracodawcami. Uczestnik posiedzeń mediacyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa pracy. Doradza w przedmiocie zbiorowego prawa pracy, w tym także kształtowania dialogu na poziomie związki zawodowe - pracodawca. Opiniuje problemy związane ze stosowaniem regulacji prawa pracy. Prowadzi szkolenia dla związków zawodowych i specjalistów ds. kadr i płac. Autor publikacji naukowych dotyczących polubownych metod rozwiązywania sporów pracowniczych oraz prawa pracy.

 

4. Wiedza i kompetencje mediatora w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych

22 listopada 2022, godz. 16.30-19.40

 

Celem przeprowadzenia niniejszego wydarzenia jest przekazanie wiedzy potrzebnej mediatorowi przy prowadzeniu mediacji z udziałem jednostek sektora finansów publicznych w sprawach spornych należności cywilnoprawnych oraz zwrócenie uwagi na te umiejętności mediacyjne, którymi powinien dysponować mediator prowadzący tego typu postępowania mediacyjne. Ponadto w ramach przedmiotowego spotkania przeanalizowane zostaną różnice pomiędzy prowadzeniem mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem wyłącznie przedsiębiorców i tych, w których biorą udział jednostki sektora finansów publicznych, ze zwróceniem uwagi na wartości jakimi w ramach tych postępowań powinien kierować się mediator.      

 

Prowadzący:

dr Marta Janina Kuklo – mediator, trener, pracownik badawczo-dydaktyczny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa/ współautorstwa ok. 90 publikacji i czynnym udziale w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako trener i mediator, to ostatnie potwierdzone m.in. certyfikatem walidacji w ramach kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Zajmuje stanowisko adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

5. Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów

29 listopada 2022 r., godz. 16.30-19.40

 

Szkolenie Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów prowadzone będzie w sposób warsztatowy. Uczestnicy będą mogli uświadomić sobie specyfikę warunków psychologicznych, które wpływają na trudności stron w osiąganiu porozumienia. W pierwszej części Uczestnicy poznają zarówno warunki skutecznego komunikowania się w konflikcie, jak i typy konfliktów wg Morre’a. Dzięki tej wiedzy, będą bardziej świadomi, kiedy ich interwencje będą bardziej skuteczne oraz będą świadomi na co należy zwrócić uwagę, by było możliwe osiąganie porozumienia. W kolejnej części będą mogli przyjrzeć się znaczeniu emocji i potrzeb w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów. Najczęściej impas w sytuacji sporu wynika z niejasnego wyrażania własnych potrzeb, nadmiernego skupiania się na emocjach lub doszukiwania się ukrytych intencji drugiej strony. Dzięki adekwatnemu rozumieniu tego co się dzieje ze stronami, możliwe będzie takie prowadzenie mediacji, by wspierać osoby w obniżaniu napięć i zapobieganiu eskalowania konfliktu. Dobra znajomość błędów percepcyjnych oraz innych uprzedzeń czy stereotypów doświadczanych przez strony może pomóc w udrażnianiu dialogu oraz dobrym usłyszeniu prawdziwych potrzeb. Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się również własnym uwarunkowaniom psychologicznym, które mogą w przyszłości zakłócać przebieg mediacji.

 

 

Prowadzący:

dr Małgorzata Torój - Psycholog biznesu, coach (Professional Certified Coach ICF), trener, superwizor coaching Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Właścicielka firmy Colibri Coaching & Training. Posiada ponad 18 letnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i projektów konsultingowych oraz 13 letnie doświadczenie w zakresie coachingu (głównie coaching menedżerski na poziomie Executive). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących komunikacji, skutecznego rozwiązywania konfliktów (zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym) oraz umiejętności menedżerskich. W pracy wykorzystuje wiele narzędzi komunikacyjnych, coachingowych i psychoterapeutycznych zaczerpniętych z różnych podejść metodologicznych, które pozwalają sięgnąć sedna problemu lub wypracować skuteczne rozwiązania. Na co dzień umożliwia menedżerom i całym zespołom budowanie relacji opartych na zaufaniu, mocnych stronach oraz świadomym wyrażaniu swoich potrzeb.

 

 

6. Mediacja gospodarcza krok po kroku. Forma ewaluatywna i facylitatywna

7 grudnia 2022, godz. 16.30-19.40

 

Prowadzenie mediacji w sprawach gospodarczych, gdzie wartość przedmiotu sporu jest niekiedy bardzo wysoka, a strony reprezentowane są przez zawodowych pełnomocników, znających prawo i realia reprezentowanej firmy, może prowadzić do marginalizacji roli mediatora i przekształcenia postępowania mediacyjnego w dwustronne negocjacje. W założeniu jednak, mediator nie jest i nie może być wyłącznie organizatorem spotkania czy strażnikiem procedury. Jest powołany do pełnienia ważnej, pożądanej i konstruktywnej funkcji. Aby tak się stało, mediator winien posiadać wizję i plan postępowania mediacyjnego w danej sprawie, być aktywnym kreatorem procesu porozumienia, wnoszącym do postępowania nową, pożądaną przez uczestników wartość. W tym celu mediator winien posługiwać się adekwatnymi do charakteru sprawy metodami prowadzenia mediacji.

Tematem naszego webinaru będzie zatem analiza, rozważanie i wymiana doświadczeń, czyli doskonalenie warsztatu mediacyjnego w zakresie metod, sposobu i stylu prowadzenia mediacji w sprawach gospodarczych.  Przyjrzymy się również warsztatowi prowadzenia mediacji w sprawach innych niż gospodarcze, gdyż te, jakże często łączą się i niejako zachodzą na sprawy cywilne, karne czy nawet prawa pracy. Od właściwej analizy charakteru sprawy i diagnozy konfliktu, a następnie doboru właściwej metody czy metod prowadzenia mediacji zależeć będzie jej harmonijny przebieg i końcowy rezultat. Metoda prowadzenia mediacji nie może być przyporządkowana automatycznie według z góry przyjętego schematu uzależnionego od rodzaju sprawy, ale winna uwzględniać również predyspozycje i preferencje mediatora, jego wiedzę, przygotowanie zawodowe oraz doświadczenie. Metod, czy stylów prowadzenia mediacji jest wiele. Nie wszystkie nadają się do zastosowania w sprawach gospodarczych. W toku prowadzonego webinaru skupimy się na dwu formach prowadzenia mediacji. Na „królowej postępowań mediacyjnych”, czyli na metodzie facylitatywnej oraz na metodzie ewaluatywnej, której zastosowanie na mediacji w sprawach gospodarczych może być szczególnie pożądane.

 

Prowadzący:

Marek Pakuła - Mediator stały z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Mediator Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie Zajmuje się prowadzeniem postępowań mediacyjnych od 2005 roku Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i w sprawach kredytów denominowanych. Angażuje się w realizację programów szkoleniowych z zakresu mediacji.

 

Inne informacje

Szkolenia w formie webinaru odbędą się w wyznaczonych terminach za pośrednictwem platformy ClickMeetnig.

 

Webinary zorganizowane zostaną w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.*

*Bezpłatne webinaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

 

Miejsce: online – platforma ClickMeeting – link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zakwalifikowanym

Koszt udziału:

Udział w szkoleniu w formie webinaru jest bezpłatny.

Warunki udziału:

 1. Miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie jednego z województw: województwo lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie lub małopolskie.
 2. Wypełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych do Organizatora (formularz zgłoszenia na szkolenie oraz oświadczenie Uczestnika projektu – RODO) e-mailem na adres: webinarkrm@kul.pl

 

Termin zgłoszeń:

 1. Rekrutacja na webinary z nielimitowaną liczbą uczestników kończy się tydzień przed datą danego webinaru.
 2. Rekrutacja na webinary symulacyjne (grupy do 30 osób) kończy się 17 listopada 2022 r. lub po wyczerpaniu miejsc. W chwili wyczerpania miejsc informacja zostanie ogłoszona na stronie rekrutacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na webinary z limitowaną liczbą uczestników, o uczestnictwie w szkoleniu w formie webinaru decydować będzie data otrzymania formularza zgłoszeniowego na adres: webinarkrm@kul.pl

 

Szczegóły organizacyjne:

Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.

Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie e-mail wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

Osoby zakwalifikowane do danego webinaru na dzień przed datą tego webinaru otrzymają wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym uczestnictwo w wydarzeniu.

Aby cieszyć się możliwie jak najlepszą jakością przekazu, prosimy o upewnienie się czy Państwa komputer posiada:

 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • Najnowszą wersję Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
 • Wyłączony Skype.

 

Webinarium odbywa się przy pomocy platformy ClickMeeting.

 

W czasie szkolenia mogą Państwo:

 • zadawać pytania w każdym momencie webinarium na webchacie po prawej stronie interfejsu,
 • zgłaszać problem poprzez kliknięcie ikonki zębatki,
 • podnosić rękę symbolicznie zaznaczając ikonkę dłoni podniesionej w górę w oknie webchatu,
 • wyrazić opinię w ankiecie o jakości webinarium po jego zakończeniu.

 

Dodatkowe informacje:

Szczegóły projektu oraz Regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:

https://www.kul.pl/projekt-krm-upowszechnienie-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-poprzez-podniesienie-kompetencji-mediatorow,110098.html

oraz w zakładce Rekrutacja https://www.kul.pl/rekrutacja,110101.html  (ogłoszenie 11)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: e-mail: webinarkrm@kul.pl

 

 

Uwaga:

Prosimy o dokładne wypełnianie formularza rejestracyjnego.

W rubrykach w Formularzu zgłoszenia:

Nazwa Partnera Projektu - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Data rozpoczęcia udziału w projekcie – data dnia, w którym odbywa się webinar

Data zakończenia udziału w projekcie – data dnia, w którym odbywa się webinar lub data dnia, w którym będzie się odbywał ostatni webinar na który zostaliśmy zakwalifikowani.

Moduły szkoleniowe należy zaznaczyć, czy jest to webinar z limitowaną czy nielimitowaną liczbą uczestników

 

W załączniku nr 2 w miejsce kropek należy wpisać: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, al. Racławickie 14, Lublin

 

___________________________________________________________________

 

 

13. SPOTKANIA MEDIATORÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Szanowni Państwo,uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach dotyczących mediacji organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Spotkania są przeznaczone dla mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, zainteresowanych tematyką mediacji.

 

Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (zamieszkujących lub mających stały pobyt) w jednym z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej. Na spotkaniach obowiązują limity miejsc.

 

Aktualne terminy spotkań

 • 21 listopada 2022 r. - dla osób z lubelskiego,

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, Lublin

Czas trwania: 10:00 - 14:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 19 listopada 2022 r. do godz. 23:59.

 • 28 listopada 2022 r. - dla osób z podkarpackiego,

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, Rzeszów

Sala: 248- sala konferencyjna

Czas trwania: 10:00 - 14:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 26 listopada 2022 r. do godz. 23:59.

 

 • 05 grudnia 2022 r. - dla osób z woj. świętokrzyskiego,

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Kielcach, ul. Seminaryjska 12a, Kielce

Sala: 407, IV piętro

Czas trwania: 10:00 - 14:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 03 grudnia 2022 r. do godz. 23:59.

 • 09 grudnia 2022 r. - dla osób z woj. małopolskiego.

Miejsce: siedziba Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, Kraków

Sala: K-711

Czas trwania: 10:00 - 14:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 7 grudnia 2022 r. do godz. 23:59.

 

Zgłoszenia na spotkania prosimy przesyłać na adres e-mail:

 

 - rekrutmediacja@kul.pl,

 

 

Wskazując:

 

Tytuł wiadomości e-mail: Spotkanie mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości – województwo …….,

 

Treść wiadomości:

- imię,

- nazwisko,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

- zawód/profesję (sędzia, referendarz, asesor, asystent, pracownik administracyjny, mediator, etc.),

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

 

*Bezpłatne spotkania mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

 

___________________________________________________________________

 

 

12. MEDIACYJNE SZKOLENIE 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału bezpłatnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych", opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenie:

Szkolenia przeznaczone są dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji" zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering.

 

 

Aktualny termin szkolenia:

1. 10-12 marca 2023 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie (Lublin);

 

 

Walidacja:

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniu w powyższym terminie:

1. kwiecień 2023 r. 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne wydrukowane w wersji kolorowej należy wysłać na adres mailowy: rekrutmediacja@kul.pl lub przesłać pocztą na adres: Dział Projektów Krajowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, p. 10

 
Ważna informacja dotycząca udziału w szkoleniu

O przyjęciu na szkolenie 24 godzinne organizowane w dniach 10-12 marca 2023 decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby, które uczestniczyły już w webinarze symulacyjnym organizowanym w ramach projektu KRM, nie mogą wziąć udziału w szkoleniu. Każdy uczestnik ma możliwość skorzystania w ramach projektu KRM tylko z jednej formy wsparcia.
 

___________________________________________________________________

 

 

11. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w kolejnych bezpłatnych webinariach online organizowanych w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

Tematyka czterech webinarów z nielimitowaną liczbą godzin:

 1. Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów (jeden webinar, 4 h), prowadzący: dr Małgorzata Torój
 2. Mediacja online. Zagadnienia praktyczne (jeden webinar, 4 h), prowadzący dr Marta Kuklo
 3. Wybrane umiejętności komunikacyjne mediatora (jeden webinar, 4 h), prowadzący dr Małgorzata Torój
 4. Mediacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w sporach odszkodowawczych i płacowych. Wybrane zagadnienia praktyczne (jeden webinar, 4 h), prowadzący dr Maciej Jarota

Tematyka dwóch webinarów z limitowaną liczbą uczestników (maksymalnie 30 osób w grupie):

 1. Wiedza i kompetencje mediatora w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych (jeden webinar, 4 h), prowadzący dr Marta Kuklo
 2. Mediacja gospodarcza krok po kroku. Forma ewaluatywna i facylitatywna (jeden webinar, 4 h), prowadzący Marek Pakuła

 

Adresaci webinarów

 1. Do udziału w webinarach zapraszamy osoby zamieszkujące lub mające stały pobyt z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.
 2. O przyjęciu na dany webinar decyduje kolejność zgłoszeń z danego województwa.
 3. Osoby, które już uczestniczyły w webinarze symulacyjnym lub szkoleniu 80 godzinnym lub szkoleniu 24 godzinnym w ramach projektu KRM nie mogą wziąć udziału w webinarze symulacyjnym!

 

Terminy szkoleń w formie webinaru

 1. 29 listopada 2022 r., godz. 16.30-19.40 – Psychologiczne aspekty rozwiązywania konfliktów
 2. 25 października 2022, godz. 16.30-19.40 – Mediacja online. Zagadnienia praktyczne
 3. 8 listopada 2022, godz. 16.30-19.40 – Wybrane umiejętności komunikacyjne mediatora
 4. 15 listopada 2022, godz.16.30-19.40 – Mediacja pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w sporach odszkodowawczych i płacowych. Wybrane zagadnienia praktyczne
 5. 22 listopada 2022, godz. 16.30-19.40 – Wiedza i kompetencje mediatora w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych
 6. 7 grudnia 2022, godz. 16.30-19.40 Mediacja gospodarcza krok po kroku. Forma ewaluatywna i facylitatywna

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: webinarkrm@kul.pl

 

Webinary zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”. Warunkiem otrzymania zaświadczenia/certyfikatu uczestnictwa w danym webinarze jest obecność na minimum 75% czasu trwania danego webinaru.

 

 

Czas rekrutacji

 1. Rekrutacja na webinary z nielimitowaną liczbą uczestników kończy się tydzień przed datą danego webinaru.
 2. Rekrutacja na webinary symulacyjne (grupy do 30 osób) kończy się 15 listopada 2022 (włącznie) ub po wyczerpaniu miejsc. W chwili wyczerpania miejsc informacja zostanie ogłoszona na stronie rekrutacji.

 

___________________________________________________________________

 

10. SEMINARIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MEDIACJĄ

 

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w drugiej edycji bezpłatnych seminariów dla osób zainteresowanych mediacją organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Seminaria przeznaczone są dla wszystkich osób z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

 

Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w seminariach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: 

lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na seminariach obowiązuje limit miejsc!

 

Aktualne terminy seminariów:

 

 • 13 października 2022 r. - online - dla osób z woj. lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 11 października 2022 r. do godz. 23:59.

 

 • 14 października 2022 r. - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 12 października 2022 r. do godz. 23:59.

 

 • 18 października 2022 r. - online - dla osób z woj. małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 16 października 2022 r. do godz. 23:59.

 

 • 20 października 2022 r. - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 18 października r. do godz. 23:59.

 

Zgłoszenie na spotkania organizowane dla danego województwa prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutmediacja@kul.pl.

 

W treści wiadomości prosimy o wskazanie:

- województwa, którego dotyczy zgłoszenie,

- adresu e-mail,

- numer telefonu.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

 

___________________________________________________________________

 

 

9. MEDIACYJNE SZKOLENIE 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału bezpłatnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenie:

Szkolenia przeznaczone są dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji” zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

 

Aktualny termin szkolenia:

1. 13-15 maja 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa lubelskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie (Lublin);

 

 

Walidacja:

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniu w powyższym terminie:

1. 18-19 czerwca 2022 r. 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń.

___________________________________________________________________

 

8. MEDIACYJNE SZKOLENIA 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

Uprzejmie zapraszamy do udziału bezpłatnych szkoleniach z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Szkolenia:

Szkolenia przeznaczone są dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami, których celem jest utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, mającego zastąpić listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie „walidacji” zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Krajowego Rejestru Mediatorów, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin - "walidacja" zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe w celu przygotowania się do walidacji. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 8-10 kwietnia 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie;

 

2. 22-24 kwietnia 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie;

 

3. 6-8 maja 2022 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa podkarpackiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - stacjonarnie.

 

Walidacja:

Terminy walidacji dla osób uczestniczących w szkoleniach w powyższych terminach:

1. 4-5 czerwca 2022 r. 

2. 11-12 czerwca 2022 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

__________________________________________________________________________

 

 

7. SEMINARIA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MEDIACJĄ

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach dla osób zainteresowanych mediacją organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Seminaria przeznaczone są dla wszystkich osób z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji m.in. w sprawach cywilnych, gospodarczych czy pracowniczych.

 

Celem seminariów jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w seminariach zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: 

lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na seminariach obowiązuj limit miejsc!

 

Aktualne terminy seminariów:

 

 • 4 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 2 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 5 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 3 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 17 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 15 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 19 listopada 2021 r. - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 17 listopada 2021 r. do godz. 23:59.

 

Zgłoszenie na spotkania organizowane dla danego województwa następuje poprzez wypełnienie formularza online (kliknij w link): https://forms.gle/yECPxbSKT436egyD9 

 

Seminaria zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

_________________________________________________________________________________

 

6. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w kolejnych bezpłatnych webinariach online organizowanych w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

 1. Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
 2. Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
 3. Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
 4. Jak prowadzić e-mediację?

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Terminy szkoleń w formie webinaru

 1. 12 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
 2. 26 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
 3. 09 listopada 2021, godz. 16.30-20.00 - Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
 4. 07 grudnia 2021, godz. 16.30-20.00 - Jak prowadzić e-mediację?

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: webinarkrm@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, Dział Projektów Międzynarodowych, pok. CTW-19 lub CTW-10.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

_________________________________________________________________________________

 

5. SPOTKANIA MEDIATORÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach dotyczących mediacji organizowanych w ramach projektu nr POWR.02.17.00-00-0001/20 pn. "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”,.

 

Spotkania są przeznaczone dla mediatorów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, zainteresowanych tematyką mediacji.

 

Celem spotkań jest m.in. upowszechnianie i promowanie mediacji jako postępowania alternatywnego w stosunku do postępowania sądowego, wspomagającego efektywne działanie wymiaru sprawiedliwości, podniesienie świadomości społecznej w zakresie korzystania z usług mediatorów, przedstawienie przebiegu postępowania mediacyjnego, przedstawienie skutków mediacji sądowej i pozasądowej oraz przedstawienie Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Adresaci spotkań:

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mediatorów i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (zamieszkujących lub mających stały pobyt) w jednym z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w formie on-line, przy wykorzystaniu aplikacji Clickmeeting. Na spotkaniach nie obowiązują limity miejsc.

 

Aktualne terminy spotkań:

 

 • 7 października 2021 r. - online - dla osób z lubelskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 5 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 8 października 2021 r. - online - dla osób z małopolskiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 6 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 21 października 2021 - online - dla osób z woj. podkarpackiego,

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 19 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

 • 22 października 2021 - online - dla osób z woj. świętokrzyskiego.

Czas trwania: 16:00 - 20:30

Termin nadsyłania zgłoszeń (data i godzina wpływu do organizatora): 20 października 2021 r. do godz. 23:59.

 

Zgłoszenie na spotkania organizowane dla danego województwa następuje poprzez wypełnienie formularza online (kliknij w link): https://forms.gle/nYu4n1rPQNNggoRd6

 

 

Więcej informacji: rekrutmediacja@kul.pl

 

 

Spotkania zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

 

*Bezpłatne spotkania mediatorów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości dla uczestników z pozostałych województw organizowane są w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederacja Lewiatan, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

___________________________________________________________________________

 

4. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium symulacyjnym online organizowanym w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

Mediacja w sprawach pracowniczych – analiza przypadku, symulacja postępowania mediacyjnego wraz jego omówieniem. Webinar symulacyjny z limitowaną liczbą uczestników

 

Webinar szkoleniowy dla mediatorów prowadzących lub zamierzających prowadzić sprawy pracownicze, może zainteresować również inne osoby chcące dowiedzieć się o polubownym rozwiązywaniu spornych sytuacji związanych z szeroko pojętymi relacjami pracowniczymi.
Wskażemy rozległość i charakterystyczne uwarunkowania konfliktów w pracy, korzyści z ich polubownego rozwiązywania dla wszystkich osób nimi objętych, swoiste kwestie prawne, ale także ryzyka, jakie mogą wiązać się z mediacją w tej sferze. Warsztat obejmie także przeprowadzenie i omówienie symulacji mediacji sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Termin szkolenia w formie webinaru

23 listopada 2021 r. w godz. 16.30 - 20.00

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.


 

3. SZKOLENIA ORGANIZOWANE W FORMIE CYKLU WEBINARÓW O TEMATYCE DOTYCZĄCEJ ODR (E-MEDIACJI) ORAZ MEDIACJI PRACOWNICZYCH I GOSPODARCZYCH

 

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium symulacyjnym online organizowanym w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

Mediacja w sprawach gospodarczych - webinar symulacyjny z limitowaną liczbą uczestników

 

Szkolenie w formie webinaru skierowane jest przede wszystkim do mediatorów w sprawach gospodarczych, jak i mediatorów innych specjalności planujących mediować sprawy gospodarcze, a chcących porozmawiać o napotykanych problemach i wątpliwościach oraz do innych osób zainteresowanych mediacją gospodarczą.

W formie warsztatowej zajmiemy się odrębnościami mediacji gospodarczej, zwłaszcza w zakresie jej uczestników i przedmiotu, komunikacji i emocji, organizacji i przepisów.

Przeprowadzimy symulację mediacji w sprawie gospodarczej wraz z jej omówieniem.

 

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Termin szkolenia w formie webinaru

28 września 2021 r. w godz. 16.30-20.00.

 

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty zgłoszeniowe

 

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: webinarkrm@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, Dział Projektów Międzynarodowych, pok. CTW-19 lub CTW-10.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

________________________________________________________________________________

 

2. MEDIACYJNE SZKOLENIE 80-GODZINNE

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do udziału w bezpłatnym 80. godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodnym z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. W 2021 r. w Lublinie odbędzie się jedno szkolenie 80-godzinne tylko dla grupy 25 osób. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

 

Informacje organizacyjne

10% uczestników szkolenia, których miejsce zamieszkania oddalone jest o min. 50 km od miejsca organizacji szkolenia może skorzystać z noclegu zapewnionego przez Organizatora szkolenia stacjonarnego. O możliwości skorzystania z noclegu decydować będzie kolejność zgłoszeń (do wyczerpania środków na ten cel). W trakcie szkolenia stacjonarnego uczestnicy mają prawo do skorzystania z bezpłatnego wyżywienia na zasadach określonych przez Organizatora szkolenia oraz otrzymania materiałów szkoleniowych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie 80. godzinne przeznaczone jest dla osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. mających miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego;
 2. które nie są wpisane na listę stałych mediatorów;
 3. nie prowadziły mediacji i nie mają doświadczenia w prowadzeniu mediacji;
 4. chcących nabyć wiedzę i umiejętności warunkujące możliwość przystąpienia do walidacji dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

 

Harmonogram szkolenia

3 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

4 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

5 września 2021 r. (godz. 09.00– 17.30) online

 

10 września 2021 r.  (godz. 14.00-20.00) online

11 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

12 września 2021 r. (godz. 09.00–17.30)  stacjonarnie

 

17 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

18 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

19 września 2021 r. (godz. 09.00–16.45) online

 

Miejsce szkolenia

online - aplikacja Clickmeeting

stacjonarnie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14.

 

Walidacja

Po ukończeniu szkolenia w terminie wskazanym przez Organizatora każdy uczestnik ma obowiązek przystąpić do walidacji kwalifikacji rynkowej: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” i do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz o wyniku walidacji, uprawniającej do wpisu na listę stałych mediatorów a docelowo do Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Prosimy o uważne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i wypełnienie każdego pola w formularzu wybierając szkolenie 80 godzinne.

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE 80. GODZINNE W LUBLINIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: rekrutmediacja@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, Dział Projektów Międzynarodowych, pok. CTW-19 lub CTW-10.

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

1. MEDIACYJNE SZKOLENIA 24-GODZINNE - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje trzy szkolenia 24-godzinne dla mediatorów już funkcjonujących na rynku, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i przystąpić do walidacji prowadzonej przez KUL w ramach kwalifikacji prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

 

Szkolenia

Szkolenia odbywać się będą w formie hybrydowej tj. pierwszy dzień szkolenia (8h) online, drugi (8h) i trzeci (8h) dzień stacjonarnie w Kielcach.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 2-4 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

2. 9-11 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

3. 16-18 lipca 2021 r. - szkolenie dla mediatorów zamieszkałych lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego - miejsce szkolenia: 1. dzień - online, 2. i 3. dzień - Kielce;

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA 24-GODZINNE W KIELCACH ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Zgłoszenia należy przesyłać w formie skanów na adres: rekrutmediacja@kul.pl lub w formie papierowej pocztą lub osobiście na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Centrum Transferu Wiedzy, pok. CTW-19.

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2023, godz. 08:28 - Urszula Czyżewska