„Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL”

 

Projekt „Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL” w zrealizowany został w ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1: Społeczeństwo Informacyjne 

 

 

 

Zrealizowane cele Projektu:


CEL I:

- Poszerzenie możliwości dostępu studentów oraz gości do sieci Internet na terenie Uniwersytetu do roku 2011,
- Budowa sieci szkieletowej na styku z dostawcą internetowym.
- Budowa sieci bezprzewodowej w budynkach KUL.


CEL II:

- Umożliwienie klientom zewnętrznym komunikacji z uczelnią kanałem cyfrowym poprzez wdrożenie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz umożliwienie klientom wewnętrznym obsługi administracyjnej w formie Elektronicznego Obiegu Spraw.


Cele operacyjne:
- Umożliwienie załatwiania spraw klientom zewnętrznym droga elektroniczną,
- Umożliwienie obsługi i śledzenia stanu sprawy poprzez Internet klientom wewnętrznym,
- Poprawa efektywności pracy działów administracyjnych.


Produkty:
- Ilość uruchomionych PIAP (szt.) 166
- Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych (szt.) 19
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja (szt.) 3
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja (szt.) 4
- Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 – transakcja (szt.) 7
- Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci (szt.) 1
- Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania (szt.) 1
- Liczba nowopowstałych centrów zarządzania siecią (szt.) 1
- Liczba zakupionych serwerów (szt.) 1
- Długość nowopowstałej sieci LAN (km) 8
- Liczba zakupionych komputerów posiadających dostęp do Internetu (szt.) 14

 

Rezultaty:
- Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (szt.) 0
- Liczba jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych (szt.) 18
- Liczba osób korzystających z usług on-line (osoby) 24000
- Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji (osoby) 34000
- Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line (szt.) 0
- Liczba użytkowników nowowybudowanej sieci (szt.) 24000.
- Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu (osoby) - 600.

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona