Studia na kierunku Socjologia pozwalają zdobyć cenione na rynku pracy, specjalistyczne kompetencje, które odwołują się do wiedzy o zjawiskach i procesach społecznych, o ludzkich praktykach i potrzebach, bazują na umiejętności rozpoznawania rzeczywistości społecznej, korzystania z narzędzi badawczych oraz rozwijają wyobraźnię socjologiczną.

 

 

Socjologia to

  • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych, wprowadzanie innowacji społecznych, wyłanianie liderów i animowanie środowiska lokalnego
  • badanie zachowań konsumenckich, satysfakcji i lojalności klientów, myślenie i działanie kategoriami design thinking, skuteczne komunikowanie m.in. według zasad social media marketing
  • badanie i analizowanie rzeczywistości społecznej, wykorzystywanie różnych technik badawczych (badania sondażowe, IDI, FGI, mystery shoping), analizy internetowe i user experience design
  • pobudzanie wyobraźni i poszerzanie horyzontów, to rzeczywistość społeczna widziana szerzej i głębiej, to otwartość na nowe rozwiązania i elastyczność myślenia, to zdolność do dialogu i skutecznej komunikacji

 

 

Instytut Socjologii KUL kształci osoby zainteresowane otaczającą rzeczywistością społeczną, które potrafią dostrzec w niej i zidentyfikować przemiany, zjawiska, potrzeby i problemy, zaprojektować i przeprowadzić badania społeczne, wiedzą jak dokonać analizy danych oraz zaprezentować ich wyniki. Dzięki zdobytym kompetencjom wyjaśniają ludzkie zachowania w grupie, preferencje polityczne, wybory konsumenckie, podejmowane aktywności, sposoby komunikacji, przyjmowane tożsamości, rozumieją bowiem współczesne procesy społeczne oraz wpływ nowoczesnych technologii i mediów na funkcjonowanie społeczeństwa, ale także mają świadomość znaczenia więzi społecznych, wartości oraz religii w życiu społecznym. 

 

   Studia obejmują przygotowanie do:

  • pracy w takich placówkach, jak: instytucje badawcze  i marketingowe (badania rynku i opinii publicznej), administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe, poszczególne działy dużych firm: m.in. działy promocji, komunikacji, badań i analiz, współpracy międzynarodowej, kadr, zasobów ludzkich
  • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji (także komunikacji wewnętrznej), specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera
  • oraz – po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie animatora wydarzeń sportowych i turystycznych, specjalisty ds. turystyki, specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

 

Zgodnie z ustawowymi wymogami, studia socjologiczne przygotowują również do funkcji asystenta rodziny (dot. specjalności: służby publiczne i polityka rodzinna)

 

 

 

Ten wyjątkowy kierunek studiów łączy w sobie przygotowanie praktyczne –  liczne warsztatowe formy zajęć, częste sięganie po metody aktywnego nauczania, nastawienie na indywidualne i grupowe projekty badawcze oraz wspieranie aktywności studenckiej – z pozyskiwaniem gruntownej wiedzy o aktualnej rzeczywistości społecznej i współczesnej kulturze. 

 

Socjologia KUL wyposaża uczestników studiów w kompetencje społeczne i komunikacyjne (w zakresie autoprezentacji, prowadzenia mediacji lub konsultacji społecznych, komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), informatyczne (znajomość programów komputerowych do prowadzenia analiz statystycznych, a także analizy danych jakościowych jak tekst czy obraz) oraz językowe (zajęcia w języku angielskim, możliwość staży i praktyk zagranicznych).

 

Przedmioty wiodące w module ogólnym:

Podstawy socjologii

Historia myśli społecznej i socjologicznej

Mikrostruktury społeczne

Makrostruktury społeczne

Metody badań ilościowych

Metody badań jakościowych

Socjologia wiedzy

Socjologia religii

Socjologia grup etnicznych

Antropologia kulturowa

Psychologia społeczna

Elementy ekonomii

Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym

 

>> Przedmioty wiodące dla poszczególnych modułów odnaleźć można na podstronach specjalności*:

Minimalna liczba uczestników specjalności to 10 osób. Wybór specjalności jest dokonywany przez studentów w ramach głosowania.

 

Rekrutacja na studia I stopnia

 

 

 

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2021, godz. 01:53 - Tomasz Peciakowski